06.04.2006 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika versus multifunkční poslání lesa?

Velkou nejistotu mezi členy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) vzbuzuje ohlašovaná reforma státního podniku Lesy ČR a s tím spojené faktické předání hospodaření se státním lesním majetkem včetně prodeje dřeva do rukou podnikatelských subjektů. Ať již se tato forma hospodaření nazývá „outsourcing“ nebo „střednědobý pronájem“, jde o formu hospodaření, která je v zásadním rozporu s multifunkčním posláním lesa a velmi dlouhodobou návratností investic - viz citace z vládou schválených Zásad státní lesnické politiky: „Vzhledem k tomu, že nájemní vztahy nestimulují k péči o dobrý stav lesa, nelze nájem lesů, vzhledem k délce jejich produkční doby, u státních majetků připustit“.

Odpovědnost státního podniku LČR za řádnou správu majetku a jeho využívání je nepřenositelná na žádného podnájemce. U soukromých a obecních lesních majetků je pronájem lesa cizím podnikatelským subjektům za účelem hospodaření zcela výjimečný.
Snaha využít potenciál obnovitelné dřevní suroviny ve státních lesích je jistě správná, nemůže však být prosazována na úkor samotné podstaty lesa a zásad trvale udržitelného hospodaření. Kalkulace očekávaných výnosů musí vycházet z reálných předpokladů a neměla by ve svém důsledku destabilizovat trh se dřevem.
Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že situace kolem LČR bude jedním z témat V. konference SVOL v Pelhřimově dne 6.4.2006, na kterou je pozván ministr zemědělství ing.Mládek, náměstek ministra životního prostředí Dr.Pojer a zástupci krajských samospráv, do jejichž kompetence patří lesnictví a rozvoj venkova.
Toto sdružení, v němž je v současné době organizováno více než 1000 nestátních vlastníků lesů, hospodařících na cca 13 % výměry všech lesů v republice, je jediným legitimním subjektem, který hájí zájmy nestátních vlastníků lesa. Že je tento úkol stále aktuální potvrzuje současný přístup nejvyšších orgánů státní správy lesa, který odmítá přizvat zástupce vlastníků nestátních lesů k přípravě věcného záměru nového lesního zákona a do komisí, které zpracovávají aktualizaci Národního lesnického programu.
Svůj nesouhlas s dosavadním postupem při přípravě Programu podpory rozvoje venkova na období 2007-2013 a plánovaným objemem prostředků alokovaných pro lesní hospodářství mohou účastníci konference vyjádřit podpisem petice adresované Ministerstvu zemědělství ČR, která vychází z dosavadních zkušeností žadatelů o finanční prostředky v rámci Operačního programu Zemědělství, opatření 1.3 Lesní hospodářství. Petice nepřináší pouze kritiku, ale předkládá návrhy, které umožní lepší dosažitelnost evropských dotací pro ty, kterým je určena – vlastníky nebo nájemce lesa, kteří hospodaří vlastním jménem jako fyzická osoba, nebo právnickým osobám zřízeným obcí se 100 % účastí těchto obcí.

1
PETICE K PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
NA OBDOBÍ 2007-2013

Petice je urcena Ministerstvu zemedelství CR
Sektor nestátních vlastníku lesa byl a je v procesu prípravy Programu rozvoje venkova zastoupen
nedostatecne, ackoliv práve vlastníkum lesa má být podle Narízení Rady c. 1698/2005 o podpore pro
rozvoj venkova z Evropského zemedelského fondu pro rozvoj venkova (dále jen Narízení) smerována
celá rada podpurných opatrení v rámci Osy I, II a III EAFRD. V týmu LESY jednoznacne dominovaly
státem zrízené nebo státem rízené subjekty namnoze se shodnými nebo podobnými zájmy
(Ministerstvo zemedelství, Ústav pro hospodárskou úpravu lesu, Agentura ochrany prírody a krajiny,
Správa ochrany prírody), kde jediným nestátním zástupcem byla Agrární komora CR hájící ze svého
statutu zájmy podnikatelu, nikoliv zájmy vlastníku lesa.
My níže podepsaní vyjadrujeme nespokojenost s dosavadním postupem pri príprave Programu
podpory rozvoje venkova na období 2007-2013 a plánovaným objemem prostredku
alokovaných pro lesní hospodárství, které je naprosto nedostatecné, a predkládáme tyto
zásadní pripomínky a návrhy:
1. Nebyla naplnena zásada Narízení o úcasti reprezentativních partneru na príprave Národního strategického plánu a
Programu rozvoje venkova. Nebyla oslovena ani taková sdružení vlastníku lesu jako SVOL (zastupuje 1044 vlastníku,
jeho clenové obhospodarují 13 % výmery všech lesu v Ceské republice).
2. Ministerstvo zemedelství CR samo nepripravilo podkladové dokumenty – Národní strategický plán a Program rozvoje
venkova – tuto cinnost uložilo Výzkumného ústavu zemedelské ekonomiky, aniž zajistilo úcast reprezentativních
partneru.
3. V porovnání s resortem zemedelství se tak potvrzuje a prohlubuje výrazné zaostávání a pasivita lesnického resortu
v rámci Ministerstva zemedelství.
4. Neúcast reprezentativních partneru na tvorbe výše uvedených dokumentu zpusobila setrvání vysoké administrativní
nárocnosti pri získání financní podpory bez respektování možností príjemcu – zemedelec – rolník a vlastník lesa. Silný
administrativní systém státu se promítá i v platební agenture SZIF bez další zpetné vazby. Málo funkcní je systém
Monitorovací výbor – Rídící orgán OP – vedení MZe – SZIF. Hlavním problémem je nerespektování výsledku jednání
MOV ze strany MZe, vlastní doplnování podmínek OP bez vedomí MOV a slabé rízení a kontrola SZIF jako instituce
víceméne podrízené MZe, navyšující další kritéria pro žadatele bez vedomí MOV.
5. Považujeme za nezbytné vyvarovat se pri príprave Programu rozvoje venkova a zejména podmínek pro
poskytování financních príspevku z tohoto programu chyb, které zpusobily, že se Ceská republika pri realizaci
Operacního programu Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství zaradila mezi clenské státy EU využívající
pripravené financní prostredky EAGGF ve velmi malé míre. Proto navrhujeme:
· Zmírnit množství administrativních požadavku a podmínek k jednotlivým dotacním titulum. V prípade OP
Zemedelství prekracuje rada podmínek nejen rámec vecné potrebnosti, nýbrž i rámec platných zákonných predpisu
(ruzná potvrzení, vyjádrení, souhlasy a výpisy).
· Zmenit systém administrativní kontroly po ukoncení celého projektu. Kontrolu verejné zakázky je nutné
uskutecnit po predložení veškeré dokumentace verejné zakázky a zprávy zadavatele s pripravenou smlouvou
o pridelení verejné zakázky vybranému zájemci. Tímto opatrením lze predejít problémum s prípadným
neposkytnutím financní podpory. Záverecná administrativní kontrola se pak již bude týkat skutecné administrace
projektu, úcetních operací a fyzické realizace projektu.
· Zásadním problémem úspešnosti a rozsahu cerpání financní podpory z prostredku EU je princip vlastního
financování celého projektu. Proto je nutné zvážit možnosti platební agentury SZIF na zálohovém poskytování
financní podpory pri realizaci prijatých projektu.
· Navýšit cástku prijatelných výdaju za projekt k realizaci podnikatelského zámeru i na technickou dokumentaci
k projektu. Stávající cástky jsou velmi nízké oproti skutecne vynaloženým výdajum spojeným s prípravou a
zpracováním technického i vlastního projektu.
· Považujeme za naprosto nezbytné, aby se okruh potenciálních uchazecu nerozširoval o subjekty, jejichž
hlavním posláním je poskytování služeb vlastníkum lesu. Podpora musí být urcena pouze vlastníkum lesa,
nebo nájemcum lesa, kterí hospodarí vlastním jménem jako fyzická osoba, nebo právnickým osobám
zrízeným obcí se 100% úcastí techto obcí. Používání stroju získaných za podpory EU pro služby jiným
vlastníkum musí být omezeno limitem používání stroje pro podnikatelské úcely (napr. 10 až 20 %). Tento podíl
využití stroje by mel pokrýt požadavky sousedních drobných vlastníku, kterí vzhledem k velikosti svého lesního
majetku nemohou uvažovat o porízení této mechanizace.
· Vytváret partnerský vztah mezi žadatelem, platební agenturou SZIF a Rídícím orgánem. Pro žadatele platí rada
striktních opatrení a termínu, ze strany platební agentury SZIF a Rídícího orgánu neplatí žádné termíny a opatrení.
· Odstranit stav, kdy smerování financní podpory a vysoká administrativní zátež nevytvárí rovné podmínky zejména
pro fyzické osoby prímo hospodarící na vlastní nebo pronajaté zemedelské nebo lesní pude. Toto je zásadní
rozdíl ve smerování financní podpory proti ostatním zemím EU. V CR pracuje pouze 7 % fyzických osob na vlastním
majetku, ostatní organizace jsou tvoreny ruznými spolecnostmi bez vlastnického vztahu k pude a majetku.
Petiční výbor:
Ing.František Kucera, predseda SVOL, K Silu 1980, 393 01 Pelhrimov, info@svol.cz
Ing.Zdenek Petrík, 2.místopredseda SVOL, Premyslova 470, 500 08 Hradec Králové 8
Ing.Roman Šimek, clen predsednictva SVOL, Rožnavská 13, 779 00 Olomouc
Ing.Karel Kovár, Truhlárská 2178, 397 01 Písek
JUDr.Ing.Martin Flora, Dr., Habrovany 118, 683 02 Habrovany
Jako zástupce peticního výboru pro styk se státními orgány podle § 3 odst. 3 zákona c. 85/1990 Sb., o právu
peticním, byl urcen Ing.František Kucera, K Silu 1980, 393 01 Pelhrimov, tel. 602 339 448, info@svol.cz
Vyplnené podpisové archy prosím posílejte do 12. dubna 2006 na adresu:
SVOL, K Silu 1980, 393 01 Pelhrimov

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down