Energie z půdy v klidu

Většina půdy v okolí obce Jindřichovice pod Smrkem, ležící ve Frýdlantském výběžku na severu Čech, kterou dříve obhospodařovaly způsobem sobě vlastním státní statky, je nyní ve správě Pozemkového fondu. Diplomaticky by se dalo napsat, že jde v současnosti o "půdu v klidu", reálnější je však konstatování, že na pozemcích má prostor samovolný vývoj plevelných společenstev.

Cesta ministra životního prostředí Libora Ambrozka do tohoto koutu republiky byla v minulých dnech motivována především slavnostním aktem zahájení provozu dvou velkých větrných elektráren, jejichž investorem je s pomocí Státního fondu životního prostředí právě obec Jindřichovice pod Smrkem. Pozemky pro elektrárny a přístupovou komunikaci k nim obec od pozemkového fondu odkoupila a po třech letech především administrativních příprav a zajišťování potřebných schválení a financí byly elektrárny začátkem května postaveny a uvedeny do zkušebního provozu.
To, že větrné elektrárny vlastní a provozují v Německu, Rakousku či v Dánsku obce, sdružení občanů nebo jednotliví farmáři a že jim vítr nese nemalé zisky za prodej elektrické energie do sítě, není žádnou výjimkou. V českých podmínkách jde však o příklad, hodný následování.

Nejen vítr, ale i štěpka a biomasa

Starosta obce Petr Pávek má jasnou vidinu energetické soběstačnosti území mikroregionu SeCeSe – SEver ČEského SEveru, zahrnujícího vedle Jindřichovic i okolní obce Horní a Dolní Řásnice a Krásný Les. Větrné elektrárny jsou už druhým realizovaným projektem. Tím prvním byla přestavba kotelny na uhlí v budově obecního úřadu na kotelnu, spalující odpadní biomasu z údržby lesů, z pily a z údržby obecní zeleně. Kotelna nyní vytápí objekty a ohřívá ekologickým způsobem vodu nejen pro obecní úřad, ale i domov důchodců, knihovnu a školku. Při údržbě lesů a přípravě paliva našlo smysluplnou práci několik místních obyvatel.
Energetický potenciál Frýdlantského výběžku je však ještě mnohem větší. Další na řadě je projekt pěstování biomasy k energetickým účelům. Obec již odkoupila halu skladů bývalé textilky a počítá v ní s instalací technologie, která zpracuje kejdu z chovů dobytka v okolí a cíleně pěstované plodiny procesem aerobní fermentace. Produktem může být suché organické hnojivo nebo topné brikety.
Brikety by pak měly vyřešit problém zásobování obce palivem. Obec totiž není plynofikována a proto v individuálních topeništích ve většině domků v obci nyní převládá topení hnědým uhlím, se všemi jeho neblahými následky.

Místo plynu a dluhů efekt pro obec i krajinu

To, že plynofikace až do Frýdlantského výběžku nedorazila, chápe starosta obce jako výhodu. V Česku jsou totiž desítky obcí, které se daly cestou plynofikace, investovaly miliony do rozvodů plynu až k domkům obyvatel a pak zaplakaly nad výdělkem, vlastně nad prostředky, zakopanými v podobě potrubí do země a následnou neochotou občanů plyn po několika zdraženích používat. A obce nyní nemají na to, aby „zahrabanou“ investici splácely… V Jindřichovicích počítá projekt s vybavením domků individuálními kotli na spalování briket z biomasy, které si občané budou moci zakoupit za reálné výrobní ceny z obecní briketárny. Celý tento projekt zaměstná dlouhodobě několik desítek obyvatel při pěstování energetických plodin a jejich zpracování na palivo. Prostředky pro realizaci těchto projektů může obec získat z fondů pro životní prostředí, z peněz pro podporu venkova a mimoprodukčních funkcí zemědělství, z fondů EU a také z výnosu provozu větrných elektráren. V delším časovém horizontu jsou pak všechny zamýšlené investice návratné a navíc nesou nemalý efekt v zaměstnanosti lidí a v dopadech na životní prostředí.

Přijeďte, poradíme!

Když starosta Jindřichovic při jednom odborném semináři prezentoval obecní energetické projekty, padl z pléna dotaz: nebojíte se, že vám někdo ty nápady ukradne? Odpověď mnohé překvapila. Nic netajíme. Využíváme částečně prostředků i ze státního fondu životního prostředí a proto ani nemáme právo něco tutlat. A každý, kdo by chtěl naše know-how použít, nebo opsat, je vítán. Přijeďte si pro informace a zkušenosti třeba s náklaďákem, neodjedete s prázdnou!
Je pravděpodobné, že se atraktivní a u nás dosud nevídané nejmodernější větrné elektrárny v Jindřichovicích stanou lákadlem pro návštěvníky. Přímo pod elektrárnami vyroste srub Ekologického informačního centra. Cílem je právě poskytování odborných informací o realizovaných i plánovaných ekologických projektech odborníkům, veřejnosti i možným následovníkům.

Břetislav Koč

Text k foto:
(1)
I neobdělávaná půda, která je nyní ve správě pozemkového fondu, může přinést nemalý zisk. O tom je přesvědčen starosta Jindřichovic pod Smrkem, inženýr Petr Pávek.
(2)
Slavnostní zahájení provozu větrných elektráren a prezentace dalších obecních projektů z oblasti agroenergetiky proběhly za účasti ministra životního prostředí Libora Ambrozka.
(3)
Další realizovaný projekt obce Jindřichovice, obecní kotelna na štěpku, je začátkem velkorysého programu využívání pěstované biomasy k energetickým účelům v celém mikroregionu.
Foto: Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *