EU poskytla ČR již více než 46 mld. Kč

Evropská unie poskytla České republice do května 2003 finanční pomoc přesahující 1,5 miliardy EUR, tj. celkem přes 46 miliard Kč. Pomoc EU je rozložena v rámci programů Phare, ISPA a SAPARD, v a účasti v některých tzv. Komunitárních programech a agenturách a také v rámci pomoci po loňských srpnových povodních.

V rámci programu Phare získala Česká republika 993,5 milionů EUR (30,8 miliardy Kč). Velká část těchto prostředků (téměř 75%) je určena pro ministerstva a další centrální instituce jako pomoc v přípravě na členství, například prostřednictvím tzv. twinningových programů, v rámci kterých pomáhají českým úředníkům jejich zkušení kolegové z členských zemí EU. Dalších cca 20% věnovala Evropská unie České republice v rámci programu Phare CBC-přeshraniční spolupráce.
Peníze z projektů Phare může Česká republika využít na dodávky služeb a grantové programy a na nákup zařízení potřebných k přípravě na členství v EU, jako jsou například počítače. Tyto projekty však nejsou určeny jen pro Prahu, kde sídlí jednotlivá ministerstva, ale pro celou Českou republiku. Například počítače pro hraniční přechody dostalo Ministerstvo vnitra, které je samozřejmě odeslalo na konkrétní přechody na hranicích. Pro regiony bylo Evropskou unií doposud poskytnuto přes 385 milionů EUR (12,48 mld. Kč).
Z celkového rozpočtu ISPA, který je další formou předvstupní pomoci Evropské unie, bylo do května 2003 pro Českou republiku alokováno 350 milionů EUR (10,8 mld. Kč) na čtrnáct velkých stavebních projektů v ČR, z toho 6 do sektoru dopravy a 8 na projekty v oblasti životního prostředí. Dopravní projekty tvoří přibližně 55 % celkového rozpočtu (175,52 milionů EUR), zatímco projekty v oblasti životního prostředí 45 % rozpočtu (142,27 mil. EUR).
Mezi největší projekty pomoci EU v oblasti životního prostředí patří „Čistá Bečva“. Konečným příjemcem projektu je je v tomto Svaz obcí vsetínského mikroregionu, který je součástí Zlínského kraje (NUTS III). Celý projekt se skládá z 23 menších projektů v 15 obcích mikroregionu, které se týkají výstavby nebo rozšiřování kanalizačních sítí, rekonstrukcí čistíren odpadních vod a výstavby čistíren nových. Celkový příspěvek programu ISPA je v tomto případě 32,36 milionů EUR, což je 70% celkových nákladů. Dalším významným projektem financovaným z 60% prostřednictvím programu ISPA (33,4 mil EUR) je rekonstrukce a rozšíření kanalizace v povodí řeky Dyje. Největší částka z programu ISPA však šla do Olomouckého kraje. Evropská unie zde částkou 111,5 mil EUR podpořila projekt rychlostní silnice R48 a části železniční trasy Zábřeh na Moravě-Krasíkov s celkovým příspěvkem programu ISPA 90 milionů EUR a dva projekty na rekonstrukci kanalizace a čistírnu odpadních odpadních vod v Mikroregionu Jeseník příspěvkem téměř 20 milionů EUR.
V rámci programu SAPARD dosáhly investice do sektoru zemědělství a rozvoje venkova od roku 2000 více než 47 milionů EUR (1,57 miliardy Kč). Dosud nejvíce dokázaly využít fondu SAPARD Jihomoravský (8,95 milionů EUR), Jihočeský kraj (8,2 milionu EUR) a Středočeský kraj (přes 7,5 milionů EUR), které v rámci svých regionů (NUTS II) předložily dohromady téměř 300 projektů. Z předstrukturální pomoci dokázal zatím celkově nejvíce vytěžit územní celek NUTS II Severozápadní Čechy (celkem přes 196 mil EUR), zejména díky využití programu Phare Hospodářská a sociální soudržnost (15,4 milionu EUR) a programu Phare CBC ve spolupráci s Německem (přes 30 milionů EUR).
V listopadu 2002 se Evropská komise navíc ke všem programům pomoci rozhodla věnovat České republice z Fondu solidarity 129 milionů EUR (cca 4 miliardy Kč) na pomoc při odstraňování škod způsobených povodněmi v létě roku 2002.
Další podrobnosti o pomoci EU naleznete v přiloženém dokumentu Finanční zdroje EU poskytnuté České republice před vstupem do Evropské unie v letech 1990-2003 nebo na www.evropska-unie.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *