Eurobarometr odráží horší časy

Podzimní Eurobarometr ukazuje, že obecné postoje občanů k Evropské unii zůstaly všeobecně stabilní, zatímco jejich vnímání hospodářské situace a výhledy do budoucnosti dramaticky zasáhla finanční krize.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii Margot Wallströmová k průzkumu poznamenala: „Nový Eurobarometr odráží těžké časy, v nichž právě žijeme. Občany hospodářská krize zjevně velmi znepokojuje. Úkolem EU je dovést do zdárného konce balíček na oživení ekonomiky, který byl nedávno přijat. Připomínám, že čísla týkající se podpory členství v EU ani vnímaný přínos členství se nesnížily. Z toho vyplývá, že lidé vidí EU jako součást řešení.“
Hlavním rysem průzkumu je pesimistické hodnocení občanů EU, pokud jde o současnou hospodářskou situaci a vyhlídky.
Více než dvě třetiny občanů EU (69 %, + 20 procentních bodů od podzimu roku 2007) se domnívají, že situace jejich vnitrostátního hospodářství je špatná, a 58 % (o 31 procentních bodů více) občanů považuje za špatnou situaci evropského hospodářství. Hodnocení současné hospodářské situace ve světě – otázka, která byla do průzkumu zavedena poprvé – je v souladu s hodnocením národního hospodářství: za špatnou ji považuje 71 % dotazovaných.
Občané EU mají také velmi pesimistická očekávání v krátkodobém horizontu. Více než polovina z nich se domnívá, že hospodářská situace jejich země se v příštích dvanácti měsících zhorší. Stejný vývoj očekává v hospodářské situaci na úrovni EU 41 % dotazovaných a v celosvětovém hospodářství 49 % dotazovaných.
Hospodářskou situaci jakožto jeden ze dvou nejdůležitějších problémů, jimž čelí jejich země v tuto chvíli, považuje 37 % občanů EU (+ 17). Jde tedy o otázku, která se dostala do středu národního zájmu na stejnou úroveň jako inflace.
Všechny tři hlavní ukazatele, které zachycují obecný postoj k EU – podpora členství v EU (53 %, +1), vnímané přínosy členství (56 %, +2) a obraz EU v očích občanů (45 %, -3), zůstaly stabilní nebo se od jara 2008 mírně snížily.
Důvěra v evropské orgány zůstala rovněž poměrně stabilní – Evropská komise 47 %, Evropský parlament 51 % a Evropská centrální banka 48 %. Nicméně tendence k nedůvěře vůči nim mírně vzrostla.
Pokud jde o konflikt v Gruzii, je Evropská unie 26 % občanů EU vnímána jako činitel, který sehrál nejvýznamnější úlohu při ukončení konfliktu, a 60 % se domnívá, že tento konflikt by mohl mít dopad na zabezpečení dodávek energie v Evropské unii.
Téměř polovina občanů EU (48 %) se domnívá, že rozšíření EU posílilo a zhruba dvě třetiny (65 %) zastávají názor, že pád Berlínské zdi byl pro EU přínosný.

Rozvoj hospodářství a posilování růstu v EU je v současné době vnímáno jako hlavní cíl budování Evropy (23 %) a 23 % dotazovaných cítí, že by jeho hlavním cílem mělo být zlepšování životních podmínek všech občanů EU.
„Pravidelný průzkum Eurobarometru“ probíhal formou osobních rozhovorů a realizovala jej společnost TNS Opinion & Social. Rozhovorů se v období od 6. října do 6. listopadu 2008 zúčastnilo 30 130 respondentů.
Pravidelné průzkumy Eurobarometru se konají dvakrát ročně, na jaře a na podzim.
První výsledky jsou k dispozici na internetové stránce portálu Evropa věnované veřejnému mínění:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *