24.09.2010 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ideální příprava a podání krmné dávky

Požadavky na vyrovnanou směsnou krmnou dávku, především v chovech dojnic, splňuje použití míchacích krmných vozů. Tyto mechanizační prostředky dokážou připravit a podávat krmnou dávku tak, aby zvířatům zajistila vysoký příjem sušiny a energie s nejlepší možnou stravitelností. Jsou vyráběny s různým objemem ložného prostoru a lze v nich kvalitně namíchat i menší množství krmiva. Oproti stacionárním míchárnám jsou investičně méně náročné a flexibilnější.

Pokud se zaměříme na dojnice s vysokou užitkovostí, je pro využití jejich genetického potenciálu důležitým faktorem právě krmná technika, která musí vycházet z fyziologických potřeb zvířat a současně nesmí narušit  rovnováhu jejich bachorové mikroflóry.
U těchto stád se prosazuje kompletní směsná krmná dávka TMR (Total Mixed Ratio), která je charakteristická tím, že je do ní zařazeno vše, co je dojnicím zkrmováno.  Zavedení systému TMR přináší tyto výhody:
– Použití míchacích krmných vozů výrazně snižuje potřebu lidské práce, času nutného ke krmení a umožňuje celý proces krmení přesně řídit a mechanizovat.
– Zkrmováním optimálně sestavených krmných dávek se výrazně omezí vznik zažívacích potíží u dojnic a maximalizuje se spotřeba sušiny a tím i mléčná užitkovost.
– Dokonale promíchaná směsná dávka nedovoluje zvířatům selektovat jednotlivé složky krmiva z uniformní směsi.
– Kompletní TMR zabezpečuje stálý průběh fermentace v bachoru, což zlepšuje využití a produkční účinek krmiv i jednotlivých živin.
Při výrobě kompletních směsných krmných dávek je nutné zcela přesně dodržet hmotnost jednotlivých přidávaných komponentů vkládaných do míchacího krmného vozu (MKV). Pořadí vkládání jednotlivých komponentů určuje vždy výrobce daného míchacího vozu a v zájmu dodržení kvality směsi je nutné se těchto pokynů držet. Stejně tak je nutné dodržovat předepsané časy míchání, neboť jejich nedodržení vede ke zhoršení homogenity či struktury (přílišné rozmělnění) míchaného krmiva. Pokud je čas míchání kratší než doporučený, není směs promíchána dokonale a jednotlivé živiny v celém objemu krmiva rozmístěny homogenně.
Pokud je čas míchání delší než doporučený, dochází k odseparování jednotlivých složek krmiva a směs je opět nehomogenní. Proto je důležité dodržovat časy míchání i pořadí vkládaní jednotlivých komponent podle pokynů výrobce!

Pracovní nástroje MKV

Návěsné MKV mají většinou jednonápravový podvozek, v případě větších objemů ložného prostoru je potom podvozek vybaven tandemovou nápravou.
U samojízdných MKV nalezneme klasický automobilový podvozek s přední řiditelnou nápravou a zadní nápravou hnací. Na vlastní podvozek je uchycena korba, která je vybavena systémem tenzometrických snímačů pro přesné stanovení hmotnostních podílů jednotlivých komponentů krmné dávky.
Většina výrobců dodává váhový systém jako standardní výbavu. Jednotlivé komponenty míchané krmné směsi jsou odvažovány elektronickou tenzometrickou váhou. Impulzy pro váhovou jednotku dodávají tenzometry, umístěné mezi rámem stroje a korbou s míchacím mechanismem. Do paměti váhové jednotky lze předvolit několik receptur s různým počtem komponentů. Data lze do váhové jednotky zadávat pomocí klávesnice na jednotce nebo dálkovým ovládáním z místa řidiče traktoru. Jednotka bývá rovněž vybavena konektorem pro přenos dat pro další zpracování na PC.
Plnění míchacího prostoru
Plnění míchacího prostoru MKV je řešeno buď pomocí vlastního plnicího ústrojí, nebo cizím mechanizačním prostředkem (nakladačem nebo manipulátorem). Pokud je farma vybavena příslušnou manipulační technikou (s vhodnými adaptéry) a komponenty jsou skladovány blízko u sebe, je pořízení MKV bez vlastního plnění výhodnější, neboť vůz je potom jednodušší, má kompaktní konstrukci a především je levnější. Velkým kladem je kratší čas k naplnění, především velkoobjemových vozů, daný vyšší výkonností nakladačů. Nevýhodou je nutnost použití dvou mechanizačních prostředků a tedy i dvou pracovníků.
U krmných míchacích vozů s vlastním plněním  se jako výhoda jeví úspora jednoho pracovníka. Dalším plusem je rovná stěna skladovaného krmiva po vybírání, kdy se snižují ztráty oxidací na minimum. Odebírací fréza nakládacího ramene MKV zanechává vždy rovnou stěnu, kdežto nakladače vždy stěnu naskladněného krmiva narušují a zvětšují plochu krmiva vystaveného degradujícím oxidačním procesům.
Další možností je doplnění MKV vykusovačem siláže, který také zanechává po odebrání krmiva stěnu hladkou, i když to závisí především na šikovnosti a cviku obsluhy tohoto stroje. Poslední možností je použití řezného štítu, který zanechává nejčistší stěnu po odebrání, ale pracovní operace trvá příliš dlouho.
K nevýhodám vozů s vlastním nakládáním patří zejména složitější konstrukce, relativně vyšší pořizovací cena, větší nebezpečí poruch dané větším počtem mechanických částí a tím i možný nárůst provozních nákladů. Naproti tomu je zase výhoda v tom, že není potřeba žádný další stroj pro nakládání krmiva do vozu.
– Míchací mechanismus
Aby se vytvořila uniformní krmná dávka, musí být všechny komponenty dokonale promíchány. Existují čtyři  možné řešení konstrukce míchacího ústrojí – šnekové horizontální, šnekové vertikální, pádlové a míchací systém s metačem. V poslední době se často objevuje otázka, zda jsou lepší horizontální či vertikální míchací šneky.
Každé řešení má bezesporu své určité výhody, na několika posledních výstavách zabývajících se technikou pro krmení bylo představeno velké množství MKV s vertikálním míchacím ústrojím. Podle toho lze usoudit na trend směřující k širšímu používání MKV s vertikálním míchacím mechanismem.
Míchací šneky horizontální
Konstrukce vozů vybavených horizontálními míchacími šneky je řešena tak, že v ložném prostoru je umístěn jeden či několik míchacích šneků. Spodní šnek je osazen řezacími noži, které dezintegrují vkládaný dlouhostébelnatý materiál a tlačí ho k přednímu čelu vozu, nebo díky levému a pravému závitu šnekovice hrnou míchaný materiál do středu vozu. V místě ukončení šnekovice materiál různě přepadává a dochází k jeho promíchání. Aby se tam materiál nehromadil, rozhrnují ho horní míchací šneky v opačném směru, a tím docilují míchacího efektu. Možný je i systém dvoušnekový, kdy jeden šnek tlačí hmotu dopředu a druhý ji vrací do zadní části vozu. Míchací šneky mohou mít i neúplnou šnekovici, která zajišťuje zrychlené míchání a snížení energetické náročnosti.
Velkou výhodou tohoto systému je velmi dobré řezání dlouhého krmiva pomocí nožů na šnekovici a intenzivní promíchávání krmiva v těžišti vozu. Nespornou výhodou je možnost vkládat celé balíky píce, která je pak dokonale rozmíchána, a také velmi jednoduché vybavení tohoto krmného vozu nakládací frézou nebo nakladačem.
Mezi nevýhody patří především rychlé rozdrcení strukturních komponentů a vyšší opotřebování vany, především v místě ukončení šnekovice míchacího šneku. U současně vyráběných vozů se většinou používá jeden (maximálně dva) šnek s dostřednou šroubovicí. Nad hlavním šnekem pak již není žádný další, případně jen pomocné šneky bez řezacích nožů, které mají za úkol jen materiál posouvat ke krajům, nikoli ho dále rozmělňovat.
Speciálním typem je systém Rotomix. Vůz této kontrukce představila na výstavě v italské Cremoně firma Bravo. K míchání zde dochází pomocí horizontálního šneku umístěného v otočném bubnu. Otočný buben je vybaven vnitřní šnekovicí, která dopravuje materiál na opačnou stranu než horizontální středový šnek. Tím dochází k optimálnímu promíchání krmné dávky, přičemž celý proces je velice šetrný k míchanému krmivu.
Míchací šneky vertikální
První krmné míchací vozy s horizontálním šnekovým míchacím ústrojím byly vyráběny jen jako návěsné s jedním míchacím šnekem a bez vlastního plnění. V poslední době však stoupá jejich obliba a jsou mnohými výrobci nabízeny i v samojizdné variantě s vlastním plněním pomocí frézy. Kromě toho se zvětšil i ložný objem a zvýšil počet šneků na dva a u největších vozů, které mohou mít objem míchacího prostoru i 30 m3, jsou vertikální šneky dokonce tři. Vertikální šneky jsou uloženy ve dně korby, šnekovice mají tvar komolého kužele, který má u dna vozu největší průměr a směrem vzhůru se tento průměr zmenšuje. Stejně jako šneky horizontální, jsou vertikální šnekovice osazeny po obvodu noži pro rozmělnění stébelnatého materiálu.
Výhodou této konstrukce je to, že při míchání nedochází k drcení strukturních komponentů a celý proces míchání je šetrnější k míchanému krmivu. Dlouhá stébla pícnin jsou velmi dobře rozřezána, mohou se vkládat hranolové i válcové balíky a pro optimální homogenizaci stačí kratší čas. Mezi nevýhody patří především možnost separace malých, těžších částic krmiva a to, že nejlepší funkce se dosahuje až při větších objemech (nad 10 m3), kdy se míchá větší množství materiálu.
Pádlový míchací mechanismus
Míchací krmný vůz je vybaven horizontálně a centricky uloženým pádlovým míchadlem. Toto míchadlo je tvořeno hřídelem, na kterém jsou uložena míchací ramena s lopatkami (pádla), která jsou vůči sobě vzájemně přesazena.
Míchací mechanismus této konstrukce zajišťuje vcelku dobré promíchání jednotlivých komponent, ale nedosahuje tak homogenní směsi jako u šnekových míchacích mechanismů, neboť k míchání dochází pouze přepadáváním materiálu z lopatky pádla. Významnou výhodou je fakt, že míchání je velice šetrné a zachovává strukturu krmiva.
Tyto vozy jsou vhodné pro míchání nestrukturovaných krmiv (mláto, řízky, výlisky). Z hlediska energie je tento způsob nejméně náročný. Není-li vůz vybaven řezacím ústrojím, je nutné používat jen řezané krmivo. Z toho důvodu nelze vkládat balíky a nepořezanou píci přímo do míchacího prostoru.
Míchací systém s metačem
Tento systém je poznávacím znakem vozů francouzské firmy LUCAS.G. Trhací hřeben v zadní části odebírá materiál, který jej dále pomocí lištového podlahového dopravníku dopravuje do přední části vozu k horizontálně uloženým  rozdružovacím válcům s omezovačem. Tyto válce dopraví rozmělněnou hmotu na lopatkové kolo. Lopatky kola odhodí materiál přes dopravní komín zpět do zadní části vozu. Tímto vzniká cirkulační efekt a dobré promíchání krmiva. Doba míchání se pohybuje od čtyř do osmi minut. Nevýhodou tohoto systému je vyšší prašnost při míchání.
Pohon míchacích mechanismů je řešen buď pomocí mechanické převodovky, která bývá ve většině případů dvoustupňová z důvodu změny intenzity míchání krmiva. U vertikálních míchacích šneků je pak jejich pohon zcela zákonitě doplněn ještě o úhlovou převodovku. Mnohem výhodnější však je pohon míchacích elementů pomocí rotačního hydromotoru, zejména pokud je hydromotor regulační, tak lze měnit velice jednoduše a plynule otáčky míchacích šneků, a tím regulovat intenzitu míchání.

Zakládání krmiva

Zakládání krmiva na krmný stůl se většinou řeší pomocí zakládacího dopravníku nebo skluzu. Umístění zakládacího dopravníku je různé a podle výrobce ho můžeme najít v přední nebo zadní části či v prostředku MKV. Zakládací dopravník může být buď řetězový s unášecími lištami, nebo klasický ‘texgumoidní’ pásový dopravník. Dopravník může být umístěn na pravé či levé straně stroje, popřípadě může být umístěn tak, že umožňuje zakládání krmiva vlevo nebo vpravo. Dávkování je dáno otevřením hradítka vykládacího otvoru a pojezdovou rychlostí soupravy. V případě že je dávkovací dopravník poháněn hydromotorem, lze regulovat i rychlost toho dopravníku, čímž se také mění dávka.

Kritéria pro volbu MKV

Při výběru míchacího krmného vozu musí chovatel zohlednit především kritérium užitkovosti a velikosti stáda. Podle výpočtů vychází hranice užitkovosti, kdy se pořízení MKV vyplatí, na  6000 kg mléka na kus a rok. Je nutné zdůraznit, že použití míchacích krmných vozů pro krmení TMR užitkovost stáda zvýší.
Důležitým parametrem výběru je velikost stáda, kdy minimální doporučená velikost je 40 kusů dojnic. S tímto údajem souvisí i velikost MKV. Při menším stádu je nutné zjistit, zda tak malé množství krmiva je vůz schopný kvalitně promísit. Dalším parametrem je velikost jedné produkční skupiny a posledním důležitým aspektem je stavební a dispoziční řešení stávajících stájových prostor, krmných žlabů a dopravních cest.
Před vlastní koupí vozu je dobré vzít v úvahu, zda MKV neumožňuje ještě další funkce, které by byly přínosem pro farmu a je také dobré navštívit podniky, které již používají tyto vozy delší čas a ověřit si jejich zkušenosti a postřehy k provozu jimi používaných krmných míchacích vozů.

 

Klíčové informace

– Z hlediska připojení k energetickému prostředku je možné rozdělit  míchací krmné vozy (MKV) do dvou velkých skupin. 
– První skupinu tvoří traktorové návěsy a do druhé skupiny patří samojízdné MKV. 
– Zvláštní skupinou jsou MKV nesené na tříbodovém závěsu traktoru, které jsou používány spíše jako rozebírače balíků či nastýlací vozy.

 

Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Technická fakulta
Katedra zemědělských strojů

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down