03.09.2004 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Informace o požární ochraně v lesním hospodářství

Ministerstvo zemědělství, v jehož kompetenci je i lesní hospodářství, vydává poprvé souhrnnou informaci o činnosti letecké hasičské služby (LHS).

MZe již od r. 1993 zabezpečuje LHS ze svého rozpočtu jako službu vlastníkům lesů na území ČR s výjimkou lesů v působnosti ministerstva obrany (MO) a ministerstva životního prostředí (MŽP). V roce 2004 se tato služba vztahuje na celkovou plochu 2,4 mil ha lesních pozemků – to představuje cca 90 % lesů v ČR. LHS je prováděna ve spolupráci s ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (MV - GŘ HZS ČR), zaměstnanci státního podniku LČR a od r. 2001 také v součinnosti s Leteckou službou Policie ČR (LS PČR).
Pro vlastníky lesů vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně poměrně široké povinnosti. Ustanovení § 5 tohoto zákona zavádí povinnost pro právnické a fyzické podnikající osoby vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, obstarávat a zabezpečovat potřebnou požární techniku, zakazuje vypalování porostů apod. Ustanovení § 7 odst. 2 pak stanovuje, že vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 ha je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření, pokud tak neučiní MZe. V souladu se zmíněným zákonem pomáhá MZe zabezpečit požární ochranu vlastníkům lesa, kteří vlastní souvislé lesní porosty o celkové výměře vyšší než 50 ha. Takových lesů je v naší republice desítky tisíc.
LHS je realizována pomocí hlídkových a hasebních letounů a jejím hlavním úkolem je provádění hlídkové činnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku lesních požárů s cílem jejich včasného zjištění, lokalizace a uhašení. Vyhlašování hlídkové činnosti zajišťují pověření zaměstnanci LČR, s. p. Z hlediska prevence a ochrany lesů před požáry je LHS účinným systémem, který prokazatelně snižuje škody způsobené lesními požáry jejich včasným zjištěním a provedenými hasebními zásahy. Po vyhodnocení období let 1998 až 2000, kdy se náklady na LHS pohybovaly od 26 do 34 mil. Kč, přistoupilo MZe k přehodnocení potřeb LHS, s cílem minimalizovat náklady a přitom zabezpečit její dostatečnou účinnost. MZe podrobně vyhodnotilo riziko lesních požárů podle jednotlivých oblastí, podle podmínek pro šíření požárů a s ohledem na možné škody. V úvahu byly brány vlhčí i sušší stanoviště, druhová skladba porostů, dešťové srážky a četnost požárů v minulosti. Na základě tohoto vyhodnocení provedlo MZe v roce 2001 výrazné organizační změny v systému LHS. Snížilo počet hasebních letadel ze 17 na 6 a byl také vyčleněn 1 vrtulník LS PČR. V součinnosti s MV-GŘ HZS ČR byla přepracována Směrnice o hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou a o hašení lesních požárů. Území státu bylo rozděleno do tří kategorií A, B a C s různým stupněm rizika vzniku lesních požárů a s různým stupněm pracovní pohotovosti:
- kat. A - 6 trvalých stanic pro hlídkovou a hasební činnost se stálou službou od poloviny března do konce října v době od 10 do 18 hod,
- kat. B - 4 dočasné stanice pro hlídkovou činnost od poloviny dubna do konce září v době od 10 do 18 hod ve dnech pracovního volna a klidu,
- kat. C - 4 dočasné stanice pro hlídkovou činnost od poloviny dubna do konce září od 10 do 18 hod ve dnech pracovního volna a klidu, v době zvýšeného nebezpečí vzniku lesních požárů.
Vymezení území pro kategorie A, B, C
Území kategorie A : Vyšší výskyt lesních ekosystémů s vyšším rizikem les. požárů.
Území kategorie B : Nižší výskyt les. ekosystémů s vyšším rizikem les. požárů.
Území kategorie C : Výskyt lesních ekosystémů s nižším rizikem les. požárů.
Stanice v pracovních sektorech 8 B, 9 B, 11 C a 12 C jsou zajišťovány leteckou technikou LS PČR. Na území kategorie 13 C (střední Morava a Svitavsko) je hlídková činnost zajišťována pozemním personálem LČR, s.p., v systému LHS je začleněno pouze při hašení případného lesního požáru. Ostatní stanice jsou zajišťovány smluvním soukromým provozovatelem letecké techniky.
Seznam stanic LHS pro rok 2004
Číslo a kategorie území Sídlo stanice
1 A Cheb
2 A Hosín
3 A Mnich. Hradiště
4 A Chotěboř
5 A Žamberk
6 A Holešov
7 B Plasy
8 B Praha - Ruzyně
9 B Brno
10 B Zábřeh
11 C Praha - Ruzyně
12 C Praha – Ruzyně
13 C Hlídkovou činnost provádí pozemní personál LČR, s.p.
14 C Znojmo
Současně je ve Směrnici zakotveno, že pro celé území ČR po dobu celého roku v době od východu do západu slunce bude provedeno hašení lesních požárů leteckou technikou LS PČR po výzvě operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru.
Provedení hlídkových letů v rámci pracovní pohotovosti stanovují pověření zaměstnanci st. p. LČR s ohledem na roční období, meteorologické podmínky, návštěvnost lesů či provádění lesnických činností a jiné vlivy spojené se zvýšeným nebezpečím vzniku lesních požárů.
V lesích spravovaných st. p. LČR je ochranná služba se zaměřením na požární ochranu zajišťována LHS a zaměstnanci podniku pozemní formou.
V r. 2003 byla tato služba zabezpečena Leteckou službou Policie ČR a leteckou společností JAS – AIR, spol., s r.o. Celkem bylo vynaloženo na tuto službu 14 mil. Kč. Letadla ve II. a I. stupni pracovní pohotovosti provedla celkem 464 letů, při kterých nalétala 700 hodin a zjistila 31 lesních požárů. Současně bylo v tomto období provedeno 541 hasebních zásahů hasebními letadly u 54 lesních požárů, při kterých bylo nalétáno 169 hodin. Tato služba zůstala nadále přínosem v ochraně lesa a je plně dostačující pro zajištění požární ochrany lesů v působnosti MZe.
V letošním roce je zajišťována LHS obdobně jako v předchozích třech letech. Smlouva na zajištění LHS byla uzavřena s leteckou společností JAS – AIR, spol. s r.o. na základě výběrového řízení a dohodou s ministerstvem vnitra.
K 31.7.2004 nalétala letadla ve II. a I. stupni pracovní pohotovosti 90 letů při kterých nalétala 104 hodiny a zjistila 6 lesních požárů. Současně byly provedeny dva hasební zásahy.
V průměru dochází v lesích ČR k 900 lesních požárů ročně. V letech 1999 - 2000 byl tento počet nadprůměrný a v r. 2001 a 2002 byl vzhledem ke klimatickým podmínkám podprůměrný. V r. 2003 byl počet lesních požárů opět nadprůměrný.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down