Investiční aktivita letos poklesla

Minulý rok byl na investování v agrárním sektoru bohatý, přesto je stále do čeho investovat. Příležitosti k tomu nechybějí, ať už formou financování prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu nebo s podporou z fondů Evropské unie či komerčními úvěry od bankovních domů bez národní a evropské dotace. Zemědělci jsou však nyní opatrnější a své výdaje v souvislosti s hospodářskou krizí více zvažují. O investiční aktivitě mají nejlepší přehled samotné banky, podle jejich vyjádření letos spíše klesla.

„Zejména zemědělci si v době hospodářské krize velmi promýšlí, zda mají danou investici uskutečnit,“ uvedla Ing. Iva Prokopová, manažerka zemědělských úvěrů GE Money Bank, a. s. Podle ní to platí například u zemědělské techniky, kdy je na celkových prodejích strojů v České republice od začátku roku vidět pokles zhruba o 25 až 30 procent proti stejnému období v minulém roce. Také prodejci bance potvrzují, že prodat stroje v této době je o hodně složitější, než tomu bylo v předešlých měsících. „Zemědělec si dnes nejčastěji řekne, že ten jeho starý stroj ještě slouží, a tak ještě nějakou dobu vydrží. Investici odloží až napřesrok,“ cituje jeho současné úvahy.
Nižší zájem o úvěry ze strany zemědělců kvůli zvýšené nejistotě spojené s hospodářskou recesí a nízkými výkupními cenami komodit zaznamenala i Volksbank CZ, a. s. „Počet úvěrových žádostí u naší banky v zemědělském sektoru se v letošním roce snížil zhruba o čtvrtinu v porovnání s předchozím rokem,“ upřesnila vedoucí oddělení financování zemědělství Volksbank CZ, a. s., Mgr. Blanka Kadlíčková.
A jaké zkušenosti má v tomto směru Komerční banka? „Zatímco investiční aktivita klientů byla na začátku roku 2008 enormně vysoká, letos dochází k jejímu útlumu,“ potvrdil vedoucí segmentového a produktového řízení pro podnikatele Martin Kotek slova předchozích zástupců bank.

Investice podporované PGRLF

Ze sdělení bankovních domů vyplývá, že v současné době se zemědělci zaměřují především na úvěry podporované z národních nebo evropských zdrojů. Z národních zdrojů lze prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) využít úrokové dotace k investičním úvěrům v rámci programu Zemědělec na nákup zemědělské techniky. Do balíčku programů vyhlášených PGRLF patří i program Půda na nákup nestátní zemědělské půdy. Krátkodobý nedostatek finančních zdrojů může podnikatel v zemědělství nebo zpracovatel překlenout provozními programy Provoz a Zpracovatel – Provoz. Úvěr Provoz je možné využít například na nákup hnojiv, osiv, na služby – například zasetí, aplikaci hnojiv či pesticidů.
Volksbank od května opět zaznamenává zvýšený zájem o financování nákupu zemědělské techniky. „Svou roli jistě sehrálo i zvýšení úrokové dotace ze strany PGRLF v rámci programu Zemědělec ze tří na čtyři procenta, a na pět procent v případě zemědělce do čtyřiceti let věku v rámci programu Mládí,“ míní Mgr. Kadlíčková. „Další oblastí, kam se nyní přesouvá hlavní investiční aktivita zemědělců, je nákup nestátní zemědělské půdy. Zemědělci chápou tuto investici jako jedinou možnost zajistit si i do budoucna svůj základní výrobní prostředek a jako poslední možnost využití úrokové dotace v programu Půda,“ konstatovala.
Zvýšený zájem se podle Mgr. Kadlíčkové z Volksbank projevil o provozní financování, což je způsobeno nepříznivým vývojem výkupních cen a zpožděním plateb od odběratelů. Od května letošního roku je tento druh financování opět podporován PGRLF formou garance za úvěry i dotací části úroků z úvěru.

Investice podporované
z fondů Evropské unie

Pohled na vývoj financování projektů, které jsou částečně dotovány z fondů Evropské unie, především z Programu rozvoje venkova, není ze strany bank jednoznačně vyhraněný. Jde především o projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci nebo pořízení nové technologie.
„Žadatelů o dotace v rámci Programu rozvoje venkova v době jeho otevření (únor – březen) bylo opět hodně a s výsledkem budeme teprve seznamováni v červenci. Uvidíme tedy, jak to dopadne s investičními úvěry, nechceme předbíhat faktům,“ odložila prozatím svůj odhad Ing. Prokopová z GE Money Bank. S jistotou však řekla, že velmi dobré výsledky má banka v oblasti financování výstavby bioplynových stanic. „V současné době připravujeme deset projektů.“
Komerční banka poskytla zemědělcům během prvního čtvrtletí letošního roku na financování projektů dotovaných z EU fondů méně úvěrů ve srovnání se stejným obdobím vloni. „Tento pokles souvisí s charakterem těchto projektů – jde totiž především o investiční úvěry na další rozvoj zemědělského podnikání, například na nové technologie či bioplynové stanice,“ vysvětlil vedoucí KB EU Point Jan Hanuš.
Naopak Volksbank podle Mgr. Kadlíčkové nepociťuje sníženou poptávku po investičních úvěrech s dotací z fondů EU, ať už jde o rekonstrukce a výstavby nebo o pořízení nové technologie. Jiné to je ale u investic, u kterých nelze využít podpory z národních zdrojů či fondů Evropské unie. „V těchto případech klienti pečlivěji zvažují, vyčkávají, jaký bude vývoj výkupních cen komodit a jak dopadnou letošní žně. Ve většině případů tedy odsouvají svá rozhodnutí, zda se pouštět do nových investic nebo ne, na druhou polovinu roku,“ připouští.

Jaký program s dotací zvolit?

Do jakých dotovaných programů by se měli zemědělci zapojit? Jak uvedla Ing. Prokopová, zemědělci hodně využívají úvěry poskytnuté GE Money Bank na opatření Programu rozvoje venkova, kde mohou investovat do výstavby a rekonstrukce různých zemědělských objektů – jako jsou jímky, dojírny a skladové kapacity. Velmi zajímavým projektem je podle ní například výstavba bioplynových stanic, o nichž mnoho zemědělských subjektů v současné době přemýšlí. Co se týká národních peněz, zmínila programy PGRLF na nákup zemědělské techniky, nestátní půdy či provozní programy.
Přednostně by měli zemědělci využít letos končící program Půda, zdůraznila Mgr. Kadlíčková z Volksbank CZ. „V programu Půda mají zemědělci možnost získat úrokovou dotaci ve výši tří procent až po dobu dvaceti let, což je také fondem stanovená maximální možná doba splatnosti úvěru. Tento typ hypotečního úvěru je určen prioritně na nákup nestátní zemědělské půdy, omezeně i na nákup ostatních přilehlých pozemků, ať už jde o sady či lesní plochy nebo o vinice, rybníky a podobně. Zemědělci se snaží získat do vlastnictví především tu půdu, na níž už hospodaří a kterou měli doposud pouze v nájmu. Právě zpráva o ukončení programu k 31. prosinci 2009 podnítila zemědělce k ještě větší investiční aktivitě. Předpokládáme, že úvěry poskytnuté na nákup orné půdy budou v letošním roce tvořit největší podíl na celkovém objemu nově poskytnutých úvěrů do zemědělského sektoru ze strany Volksbank,“ prohlásila vedoucí oddělení financování zemědělství.
Dále by se zájem zemědělců měl podle Mgr. Kadlíčkové soustředit na nákup zemědělské techniky v rámci programu Zemědělec. Financování se vztahuje na širokou škálu nejrůznějších zemědělských strojů.
Od května 2009 mohou prvovýrobci využít nově otevřeného programu Provoz a zpracovatelé program Zpracovatel – Provoz. Tyto programy mají eliminovat nedostatek volných peněz v zemědělské prvovýrobě, především v živočišné. Podpora je poskytována jednak formou garance PGRLF za úvěry až do výše 50 % z nesplacené výše úvěru, jednak formou dotace úroků. Výše dotace není jednoznačně určena, ale je stanovena na základě speciálního výpočtu, měla by se pohybovat mezi dvěma až třemi procenty.
Na investice spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí zemědělských objektů včetně pořízení nové technologie mohou zemědělští podnikatelé získat z opatření Programu rozvoje venkova dotaci z evropských zdrojů až do 60 % z celkové investice, dodala Blanka Kadlíčková.
Komerční banka poskytuje dlouhodobé úvěry v rámci programů Půda a Zemědělec. Martin Kotek sdělil, že banka před několika dny uzavřela s PGRLF smlouvu o spolupráci při poskytování provozních úvěrů. Předpokládá, že v letošním roce bude pro zemědělce opět nejzajímavějším Program rozvoje venkova, podporovaný Evropskou unií. Plánované přijímání žádostí uvádí tabulka.

Novinky v nabídce bank

V současné době Volksbank CZ nabízí zemědělcům zvýhodněné úvěry na financování nákupu zemědělské techniky bez poplatku za zpracování úvěru. Jak uvedla Mgr. Kadlíčková, v souvislosti s avizovaným ukončením programu Půda ze strany PGRLF připravuje banka na podzim nový úvěrový produkt na nákup půdy, který by měl zemědělcům umožnit získat výhodné financování i bez dotace PGRLF. Chtějí vyjít vstříc i těm, kteří již nestihnou podat žádost o dotaci. „Uvědomujeme si, že pro většinu zemědělců má získání obhospodařované plochy do výhradního vlastnictví klíčový význam.“
Vyjmenovala také podmínky nového úvěrové produktu, který bude podobný úvěrům poskytovaným v rámci programu. „Klient však nebude limitován maximální možnou hranicí úvěru, ani jeho splatností. Vždy bude záležet na individuálním posouzení každé úvěrové žádosti a možnostech zemědělce. Standardně banka klientovi poskytne rámec na financování zemědělské půdy a z něj pak klient může postupně čerpat jednotlivé úvěry tak, jak bude uzavírat jednotlivé kupní smlouvy na pozemky. Z jednoho úvěru bude možné čerpat peněžní prostředky na úhradu kupních cen vyplývajících z libovolného množství uzavřených kupních smluv. Na rozdíl od původních podmínek bude možné nově podle Mgr. Kadlíčkové financovat i nákupy pouze částí spoluvlastnických podílů, což program Půda neumožňoval. Klientovi také odpadne náročná administrativa spojená s podáváním žádosti o dotaci na PGRLF. Hlavní výhodou tohoto nového produktu však bude jeho nižší úrokové zatížení pro klienta, a tím i jeho vyšší dostupnost. Během celého úvěrového procesu bude mít klient zajištěn komplexní poradenský servis ze strany bankovních poradců z oddělení financování zemědělství.“
Jak uvedl Jan Hanuš, Komerční banka hodlá svým klientům nabídnout levnější financování díky spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB). Zároveň v letošním roce plánuje rozšíření služeb KB EU Point o možnost pojištění předmětu dotace. Nadále pokračuje ve zkvalitňování služeb KB EU Point, podporuje klienty při realizaci dotovaných projektů, vyhledává nové a přesnější informace o vyhlášených výzvách a jejich podmínkách.
Pro GE Money jsou podle Ing. Prokopové novinkou provozní úvěry s podporami PGRLF, protože provozní úvěry zemědělcům bez dotace poskytuje již dlouho. „Díky možnosti žádat o podporu PGRLF (dotaci a garanci) se provozní financování v podobě úvěrů od banky zvýší,“ předpokládá. 

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *