12.05.2009 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak nově vymezit znevýhodnění

Zachovat zemědělská hospodářství i v méně příznivých přírodních podmínkách, které ztěžují práci farmářů, omezují jejich výnosy a snižují jejich příjmy je jednou z priorit Evropské unie. Brusel si je vědom toho, že podpora zemědělců v těchto oblastech je tím nejlepším způsobem, jak i na těchto místech udržet osídlení a kulturní krajinu, ochránit biodiverzitu a také zajistit a zdokonalit hospodaření s vodou a s půdou. Vymezení méně výhodných oblastí (LFA) není snad s výjimkou hor, ostrovů a pobřeží jednoduché. Od loňského roku pracuje Evropská komise na návrhu jednotných kritérií, jejichž pomocí chce oblasti definovat tzv. přechodné (ostatní) oblasti. Po veřejné konzultaci plánuje komise diskusi s Evropským parlamentem a dalšími institucemi unie a také praktické ověření nových kritérií členskými státy.

V Evropské unii existuje škála znevýhodnění a více než sto národních kritérií pro vymezení přechodných oblastí LFA, v nichž mají zemědělci nárok na podporu. V unii tedy nejsou kritéria jednoznačně definovaná, a Brusel se proto obává, zda podporu dostávají opravdu ti farmáři, kteří ji kvůli nepříznivým podmínkám pro hospodaření opravdu potřebují.
Osm kritérií
Evropská komise proto loni za pomoci odborníků určila osm kritérií vycházejících z kvality půdy a klimatu, která by podle ní měla sloužit jako základ pro objektivní a jasnou klasifikaci přechodných oblastí s přírodním znevýhodněním, a zahájila veřejnou konzultaci o nich. Od konce loňského května proběhlo na sto jednání komise s členskými státy a z veřejné konzultace dorazilo do Bruselu 121 připomínek. Letos komise chce, aby členské země v praxi porovnaly navržená  a svá vnitrostátní kritéria a vypracovaly nové mapy oblastí LFA. Výsledky z těchto testů chtěla komise do 21. října letošního roku. Rada ministrů zemědělství však minulý týden tento termín posunula na 21. ledna 2010. Komise také chce, aby návrh projednaly různé instituce, kromě rady ministrů zejména Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Rada ministrů předpokládá, že se ke sdělení komise týkajícího se nových kritérií vyjádří na svém červnovém jednání. Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová ujistila ministry, že ke změně příslušné legislativy nemůže v žádném případě dojít ještě v tomto finančním období (tj. do konce roku 2013). Nový systém vymezení oblastí LFA by se měl patrně začít používat až od roku 2014.
Dávat podporu cíleně tam, kde je zapotřebí
Komise chce z podpory vyloučit ty přechodné oblasti LFA, v nichž zemědělství překonalo přírodní handicapy. V těchto případech původní přírodní charakteristiky zůstávají nezměněny, takže čistě biofyzikální kritéria určují oblast jako nevhodnou pro zemědělství. Ale tento handicap nemá ve skutečnosti vliv na produktivitu zemědělství. Například mnoho mokřin bylo uměle odvodněno a nyní jsou velmi úrodné. Ale meliorace nezměnily původní charakter půdního typu, který je stále klasifikován jako špatně odvodněný. Podobné je to naopak u zavlažovaných půd, kde by se při hodnocení uplatnilo kritérium přirozené bilance půdní vláhy. Další možností, kterou komise zmiňuje v dokumentu určeném pro komunikaci s Evropským parlamentem a dalšími institucemi, jsou oblasti, v nichž jsou sice problémy s úrodností a dalšími vlastnostmi půdy, ale v nichž farmáři dosahují třeba díky chovu dobytka výsledky, které jsou srovnatelné s národním průměrem (výjimkou jsou i zde horské oblasti). Pro takové případy komise navrhuje, aby se přírodní kritéria kombinovala s indikátory vázanými na produkci.
Znevýhodnění nestačí Oblast je považována za postiženou významným přírodním handicapem, pokud velká část její zemědělsky využitelné půdy (nejméně 66 procent) splňuje alespoň jedno kritérium uvedené v tabulce a v negativním směru překračuje u něj citovanou prahovou hodnotu. Členské státy budou moci uvedené prahové hodnoty zpřísnit. Pro vymezení oblastí s některým typem znevýhodnění bude možné využít další indikátory. Komise připouští, že tyto indikátory bude možné během používání upřesnit.
Půdní textura, kamenitost i hloubka kořenění
Z oblastí vymezených na základě kritéria půdní textury a kamenitosti i hlouby pro růst kořenů by měl členský stát vyloučit ty, v nichž se v průměru v zemědělské produkci podstatně neprojevují dodatečné náklady a ušlý příjem způsobené zmíněným přírodním znevýhodněním. Je proto třeba použít další indikátory, které ukáží, zda jsou zemědělci v dané oblasti opravdu postiženi jejími nevýhodnými podmínkami. Jde o:
* průměrný výnos převažující plodiny,
* hustotu chovu dobytka nebo stromů,v případě, že jde o trvalé kultury,
* výsledný indikátor (standardní hrubý zisk) pro produkční typ.
Průměrný výnos souvisí s fyzickou produktivitou oblasti a neovlivňují jej tržními trendy. Proto se považuje za nejvhodnější indikátor pro oblasti s ornou půdou, ale může se také používat pro trvalé kultury.
Průměrná hustota dobytka je pro oblasti, v nichž je hlavní aktivitou chov hospodářských zvířat, stejně tak hustota stromů pro oblasti, kde převažují sady apod.
Standardní hrubý příjem je indikátorem průměrného ziskového potenciálu oblasti. Na jeho základě je možné vyloučit z přechodných LFA ty oblasti, které mají například sice chudé půdy, ale zemědělství v nich je dostatečně ziskové ve srovnání s národním průměrem. Může tomu tak být dokonce i v případě, že výnos na hektar je nízký – příkladem jsou oblasti s vinicemi. Členský stát by měl zafixovat strop vyjadřující procento národního průměru výnosu nebo hustoty (zvířat i stromů) nebo standardního hrubého přijmu pro posuzování těchto indikátorů. Z výpočtu tohoto národního průměru může členský stát vyloučit horské oblasti, protože by mohly průměr snižovat. Členský stát by také mohl, pokud by to bylo vhodnější, využít jako referenční hodnoty regionální průměry zmíněných ukazatelů.
Bilance půdní vlhkosti O podporu mohou přijít i oblasti, které sice splňují v tabulce uvedenou hodnotu kritéria bilance půdní vláhy, ale mají zavedené zavlažovací systémy. Na zemědělské produkci se proto přírodní handicap, na jehož základě byly vymezeny, v podstatě neprojeví.
Klíčové informace
• Evropská komise navrhla nová kritéria pro vymezení přechodných oblastí LFA.
• Tato kritéria doplní indikátory, jejichž úkolem je zajistit, aby podpora šla opravdu tam, kde přírodní znevýhodnění přináší zemědělcům dodatečné náklady a omezuje jejich příjem.
• Členské státy mají nový systém prověřit, porovnat se stávajícím, připravit novou mapu LFA a podat komisi zprávu do 21. ledna příštího roku.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down