04.11.2011 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak vybrat správnou stáj pro dojnice

Kravín by měl zvířatům poskytnout všechny základní podmínky k životu a produkci. Moderní novostavba nebo rekonstrukce musí zajistit to, čemu jsme si dnes zvykli říkat welfare. Dlouhodobá etologická zkoumání nashromáždila tolik poznatků, že vůbec není jednoduché se v nich vyznat. Jisté je, že zvýšená mléčná produkce s sebou přinesla markantní změny i v ustájení.

Při projektování a budování stájí pro dojnice jsme dospěli do podoby lehkých nezateplených stájí. Již se nechodíme do stáje v zimě ohřát a staré známé „smrá­dek, ale teploučko“ dnes už neplatí. Důvod je nasnadě: vyšší užitkovost a čilejší metabolismus výkonných dojnic, které pak vyrábějí více tepla a jsou odolnější vůči nízkým teplotám.
Zcela opačným problémem, který se postupem času objevil, je, jak ochladit krávy v létě. Jejich termoneutrální zóna se posunula směrem k nižším teplotám. Máme jiné krávy než dříve, a proto pro ně musíme mít i jiné stáje.

Hodnotit ustájení není jednoduché 

Jak ale na ustájení krav pohlížet a jak hodnotit jeho vhodnost či nevhodnost pro zajištění životních podmínek krav?
Hlavně si musíme uvědomit, že kráva je na prvním místě a jí je nutné podřídit vše ostatní. Dále je třeba mít na mysli, že není kráva jako kráva. Mohou mít různé nároky vycházející z plemene, ale třeba i z pouhé rozdílnosti tělesného rámce uvnitř stáda, proto je uniformita stáda pro pohodu krav ve stáji tolik důležitá. Cesty k uspokojení oprávněných nároků krav na ustájení mohou být různé, stejně jako jsou konstrukční materiály nebo třeba technologie podestýlání.
Dobře vyprojektovaná a postavená stáj musí řešit nejen přiměřenou ochranu před nepříznivým počasím a dostatek denního světla, ale přitom musí dostatečně chránit před slunečním zářením. Musí mít i dobré stavebně konstrukční řešení pro dostatečný přívod čerstvého vzduchu a kvalitní větrání vnitřního prostředí.
Na jednom z prvních míst v důležitosti toho, co má dobře navržená a postavená stáj umožňovat, je pohodlný přístup krav ke krmivu a napájecí vodě, celkový bezstresový pohyb ve stáji a přiměřené, dostatečně pohodlné lože zaručující nerušený odpočinek krav.

Ideální podmínky 

Ideální volná stáj má prostor k odpočinku, respektive boxová lože vybudovaná tak, že veškeré vymezovací prostředky umožňují dojnicím ulehnout, vstát a změnit polohu, aniž by se musely dotknout jakékoliv části boxu, stáje či dalšího vybavení, samozřejmě krom podlahy nebo podestýlky.
Vybavení stáje a boxů, jakým jsou např. oddělovací příčky, kohoutkové zábrany, boční zábrany a podpůrné sloupy ve stájích, by mělo pouze vymezovat patřičné prostory pro krávy, ale nemělo by v žádném případě bránit jejich fyziologickému pohybu např. při uléhání do boxu, při změnách polohy či při vstávání nebo dokonce způsobovat zranění či zachycení zvířete.
Při budování stájí a zejména boxových loží je třeba brát v úvahu, že velikost krav je rozdílná v závislosti na plemeni, věku a dokonce i stadiu laktace. Prostor pro fyziologický pohyb zvířat při uléhání a vstávání musí být dostačující, plánování záleží i na tom, zda je prostor za ložem otevřený či uzavřený (tedy může-li kráva např. při uléhání či vstávání bez problémů natáhnout hlavu dopředu). Podlaha či podestýlka musí zajistit pohodlné a bezpečné místo pro odpočinek. A v neposlední řadě je třeba pamatovat na to, že stáj i boxová lože musí být zbudována tak, aby bylo možno zajistit vyhovující údržbu, která umožní ošetřovatelům udržet krávy v čistotě, suchu a pohodlí
Zajištění suchého a pohodlného prostoru k odpočinku dojnice je základním požadavkem pro její zdraví, pohodu a produkci. Krávy obvykle odpočívají 10 až 14 hodin denně v pěti a více odpočívacích cyklech. Dobře navržená a řízená volná stáj může omezit jejich nadměrné stání, zvýšit účinnost přežvykování, zlepšit čistotu a minimalizovat poranění.
Bohužel, mnoho volných stájí je navržených s tím záměrem, aby byla co nejjednodušší údržba a co nejnižší náklady, a to je stavěno nad požadavky krav a jejich pohodlí. Proto se pak mnohde vyskytuje u krav nepřizpůsobení stájovým podmínkám, zbytečný stres, poranění a také znečistěné krávy.
Většina ne zcela optimálních volných stájí může být změněna, aby se zkvalitnily podmínky pro dojnice. Některé vyžadují pouze drobné úpravy, zatímco jinde je nezbytná rekonstrukce od základů. V každém případě se sledování potřeb krav, úspěšné vyhledávání chybných řešení a provedení potřebných změn vyplatí.
Do jaké míry jsou podmínky ve stáji vyhovující, či nevyhovující, může docela dobře objasnit analýza rizikových faktorů. Odpovědné hodnocení stájí pro dojnice může být užitečné při zjišťování těch faktorů podmínek prostředí, které mohou limitovat zdravotní stav a produkci dojeného skotu. Je celá řada rizikových faktorů, se kterými se mohou krávy v nevhodně postavené stáji setkávat. Není naším úkolem, ani by nebylo v možnostech rozsahu tohoto článku, je všechny vyčerpávajícím způsobem vyjmenovat a dopodrobna popsat včetně všech jejich souvislostí.
Následující vybrané „rizikové faktory“ mohou být použity jako takový jednoduchý a prvotní návod pro hodnocení stáje pro dojnice. Všechny vlastnosti využívané tímto jednoduchým nástrojem jsou měřitelné. Hodnoty nalézající se v kategorii „nízké riziko“ jsou obecně přijímané jako pozitivně působící na výsledky managementu stáda a okolní prostředí.
Faktory spadající do kategorie „vysoké riziko“ často již limitují zdraví a produkci chovaných krav.

Krmení, napájení, vzduch 
K tomu, aby dojnice mohla produkovat odpovídající množství mléka, potřebuje energii a živiny, které získává z krmiva.
Při příjmu krmiva by se dojnice neměla stresovat a nemělo by docházet k bojům ve skupině v důsledku nedostatečného počtu míst u žlabu. Proto se prostor krmiště vyjádřený šířkou krmného žlabu či stolu v centimetrech na jeden kus hodnotí podle následujících kritérií. Nízké riziko: nad 60 cm, střední: 40–60 cm, vysoké: pod 40 cm.
Také výška krmného stolu, neboli vertikální výškový rozdíl mezi podlahou krmiště a krmným stolem, přičemž nízké riziko je při rozdílu 5 až 15 cm, střední při 15–45 cm a vysoké při méně než 5 cm nebo více než 45 cm, je důležitá.
Dalším zásadním faktorem je dostupnost krmení v průběhu celého dne, přičemž kategorie jsou následující. Nízké riziko: nad 22 hodin, střední: 20 až 22 hodin a vysoké: do 20 hodin.
Ale hodnotí se i četnost krmení, neboli kolikrát za den je zakládáno dojnicím čerstvé krmení. Nízké riziko představuje zakládání krmiva tři- a vícekrát za den, střední je 2- až 3krát za den a vysoké riziko představuje zakládání krmiva jednou za den nebo dokonce méně často.
Tyto faktory vyhodnocují možnou změnu kvality krmiva v průběhu dne, nebo třeba přebírání kravami. Je rozdíl, jestli se objevuje oddělování jednotlivých součástí krmiva hodinu po založení na krmný stůl či do žlabu, o tři hodiny později anebo těsně před založením dalšího krmení a slouží k záznamu a případnému provedení změn v TMR.
Pro bezproblémový přístup k vodě a napájení je důležitý prostor okolo napáječky, který připadá na jednu krávu ve volné stáji. Přičemž riziko je nízké, když na jednu krávu v sekci připadá 7,5 centimetru, střední při rozmezí 3,7 –7,5 cm a vysoké, když je prostor pod 3,75 cm. Limitujícím může být i průtok vody napáječkou. Riziko nízké zde představuje přítok nad 11 litrů za minutu, střední 5,5 až 11 litrů za minutu a vysoké do 5,5 litru za minutu
Důležité je také vyhodnocení kvality vzduchu, ale v moderních lehkých stájích s velkou kapacitou vzduchu se již tak často nesetkáváme s problémy se škodlivými plyny, jako spíše s nevhodnou teplotou.
V mnoha stájích jsou proto již nainstalována zařízení na ochlazování krav.
Nízká zátěž se počítá, když je ventilace (např. kruhové větráky) kombinovaná s evaporačním ochlazováním, pokud je ve stáji jen jeden způsob ochlazování, znamená to střední riziko pro krávy, a pokud není využívána žádná z metod ochlazování dojnic, jde o vysoké riziko zátěže krav.
Z hlediska řízení stáda je důležité sledovat naplňování kapacity stáje, respektive její přeplňování. Pokud je do 5 %, jde o nízké riziko, 5 až 20 % představuje riziko střední a vysoké riziko je u hodnoty nad 20 %.

Vnitřní technologie 

Následující body mohou být použity pro prvotní hodnocení stájového prostředí.
Úspěch nebo neúspěch stáje může být způsoben různými faktory – jinými, než jsou rozměry. Ani přesně změřené rozměry zábran nejsou vždy zárukou, že hodnocení je objektivní (žádná tabulka nedokáže postihnout všechno, každé stádo je jiné a podle toho se musí volit technologie). Někdy může být vinna nevhodně zvolená či konstruovaná vnitřní technologie či její vzájemný nesoulad (zábrany, krmiště, napáječky, podlahy).
Přesnější hodnocení přijatelnosti stáje, pohodlnosti a provedení zahrnuje pozorování využívání stáje kravami v průběhu času. Nevhodné umístění kohoutkové zábrany se zjistí v používané stáji snadno – krávy mají typické „odřeniny“ v oblasti kohoutku, kde se otírají o zábranu využívání vymezeného prostoru.
Při bočních zábranách v boxech je nevhodné, aby krávu omezovaly při změně polohy v boxu, stejně tak, aby jí umožňovaly částečně zalehnout do vedlejšího boxu. Ale pozorovat, jak se krávy chovají a jak vypadají, až když kravín stojí, to už je poněkud pozdě. O mnoho lepší je podívat se do některého již provozovaného kravína někde v okolí, a pak, pokud shledáte, že je v chování ustájených krav vše v pořádku, přistoupit ke stavbě stejné stáje.
Jakékoliv změny a modifikace se zvláště u nezkušeného technologa mohou v případě realizace zvrtnout ve vaši denní i noční můru zároveň.
Nedopusťte, aby se na vašem kravíně někdo učil!
Při vybírání technologie nové stáje buďte ostražití!
Vždy mějte na mysli, že pohodlí krav není skryto jen v těch centimetrech.
Vzpomínáme si na jeden seminář a dotaz na jednoho velice zajímavého přednášejícího z daleké ciziny. Dotaz zněl: „Jak poznám, že je lože svým materiálem pro krávu pohodlné?“ Odpověď zněla: „Klekněte si do něj. Pokud nebudete mít po vztyčení otlačená ani mokrá kolena, tak je vše v pořádku.“
Takže zásadní radou je používat rozum a umět si představit, jak se kráva bude ve vybrané technologii cítit. Až kravín postavíte, poznáte, nakolik jste se trefili anebo naopak zmýlili.

Dvakrát měř … 

Jak je vidět, při výběru technologie nové stáje je toho víc než dost ke zvažování. Rozhodně se při tom víc než kdy jindy vyplatí pečlivě zvažovat všechna pro a proti.
Přísloví: „Dvakrát měř, jednou řež,“ tu platí dvojnásob. Když si dobře vyberete a budete vědět proč, budete dlouhá léta spokojeni vy a hlavně vaše krávy.
Když se vám povede rozhodnout špatně, tak vám takové špatné rozhodnutí bude negativně ovlivňovat výsledky vašeho zootechnického úsilí.
Proto vám přejeme optimální volbu technologie pro vaši dlouholetou spokojenost.

 

Klíčové informace

– Dlouhodobá etologická sledování přinesla množství poznatků pro projektování a budování stájí pro dojnice.
– Dobře vyprojektovaná a postavená stáj musí zajistit přiměřenou ochranu dojnic před nepříznivým počasím a dostatek denního světla, ale také je musí dostatečně chránit před slunečním zářením a tepelným stresem.
– Vybavení volných boxových stájí nesmí bránit fyziologickému pohybu dojnic, musí jim umožnit pohodlný přístup ke krmivu a napájecí vodě a dostatečně pohodlné lože zaručí nerušený odpočinek krav.

Ing. Ota Beran
Ing. Anna Martinková     
BM Profit

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down