Jednání o lesnické politice přerušeno

Vláda přerušila jednání o Zásadách státní lesnické politiky a vrátila jej ministerstvu zemědělství k dopracování, řekl po dnešní schůzi kabinetu novinářům místopředseda vlády Karel Schwarzenberg. Dokument má nahradit podobnou dlouhodobou koncepci z roku 1994 a doplnit Národní lesnický program z roku 2008.

„Domluvili jsme se na tom, že připravíme ještě dodatek, který by více specifikoval a řešil budoucnost lesů v majetku státu obecně,“ upřesnil důvody pro doplnění materiálu ministr zemědělství Petr Bendl. Dodatek má podle něj zahrnovat jak problematiku státního podniku Lesy ČR, tak Vojenských lesů a statků spadajících pod ministerstvo obrany, ale také vztah ministerstva životního prostředí k veřejným lesům. „Ministerstvo zemědělství bude materiál koordinovat s ostatními ministerstvy a zhruba do měsíce jej o názor jednotlivých resortů doplní,“ dodal Bendl. V ČR je asi 60 procent lesů státních, více než 80 procent z toho obhospodařují LČR. Návrh mimo jiné počítá se zachováním podílu lesů ponechaných samovolnému vývoji, jako jsou například Národní parky, a zvyšování podílu těchto lesů ve vlastnictví státu. Tento záměr se části lesníků nelíbí, vidí v něm další omezování svého hospodaření.
Mezi dlouhodobé cíle státu v oblasti lesnictví má podle návrhu patřit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace, zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství, ale také biodiverzity a ekologické stability lesních ekosystémů. Stát chce do budoucna posílit význam lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova a zvýšit význam školství, výzkumu a inovací v lesním hospodářství.
Pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru chce stát mimo jiné snížit množství legislativních omezení vlastníků lesů na úroveň obvyklou ve zbytku Evropy. Lesníci dlouhodobě upozorňují na to, že český lesní zákon patří k nejpřísnějším v Evropě. Oblast dřevozpracujícího průmyslu by se pak měla vrátit do působnosti ministerstva zemědělství, v současnosti spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.
Tuzemské lesy by se do budoucna měly více blížit své přirozené druhové i věkové skladbě, což znamená například růst podílu listnatých dřevin na úkor smrkových monokultur. V lesích by měl být ponecháván přiměřený podíl tlejícího dřeva, těžebních zbytků a takzvaných zpevňujících dřevin. Materiál počítá také se snížením stavů přemnožené zvěře, která ročně způsobuje v lesích mnohamilionové škody.
Ministerstvo zemědělství v materiálu navrhuje sjednocení tuzemského systému podpor směřovaných do lesního hospodářství, zachovat volnou přístupnost lesů. Chce také podporovat používání dřeva jako obnovitelné a ekologicky čisté suroviny.
K realizaci vytčených cílů je podle materiálu potřeba řada legislativních změn, například přijetí nového lesního zákona, novelizace zákona o myslivosti či přijetí nového zákona o národních parcích.
Národní lesnický program pro období do roku 2013 přijala vláda v říjnu 2008. Dokument zohledňuje ekonomické, sociální a ekologické aspekty lesnictví a měl formovat státní lesnickou politiku. Program vychází z Lesnické strategie EU a navazujícího Akčního plánu EU pro lesnictví a navazuje na dokument stejného typu schválený vládou v roce 2003.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *