K omezení dopadu výroby biopaliv

Evropská komise dnes zveřejnila návrh, kterým by se omezila globální přeměna půdy za účelem výroby biopaliv a zvýšil přínos, který má používání biopaliv v Evropské unii pro klima. Využívání biopaliv z potravinářských plodin bude omezeno na pět procent v zájmu dosažení cíle směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů, aby deset procent energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Měl by se tím podpořit rozvoj alternativních biopaliv, tedy biopaliv druhé generace, vyráběných z nepotravinářských výchozích surovin. Informovalo o tom Zastoupení Evropské komise v České republice.

Nepotravinářskými surovinami jsou například odpad nebo sláma, u nichž jsou emise skleníkových plynů podstatně nižší než u fosilních paliv, ale které přímo nenarušují celosvětovou produkci potravin. Poprvé budou při posuzování účinnosti biopaliv s ohledem na emise skleníkových plynů zohledněny odhady celosvětového dopadu přeměny půdy – takzvaných nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC).
Komisař pro energetiku Günther Oettinger k tomu uvedl: „Tento návrh podnítí větší využívání biopaliv s nejlepší účinností. V budoucnosti umožní biopaliva ještě více omezit emise skleníkových plynů a snižovat naše výdaje za dovoz paliv.“
Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu dodala: „Aby nám biopaliva mohla pomoci v boji proti změně klimatu, musíme využívat skutečně udržitelná biopaliva. Musíme investovat do biopaliv, která opravdu sníží emise a nebudou konkurovat potravinám. Samozřejmě že nezastavujeme výrobu biopaliv první generace, ale vysíláme jasný signál, že budoucí nárůst spotřeby biopaliv se musí týkat moderních biopaliv. Jiná řešení by nebyla udržitelná.“
Biopaliva, vyráběná udržitelnými a účinnými postupy, jsou ve skladbě zdrojů energie v EU, zejména v odvětví dopravy, nízkouhlíkovou alternativou k fosilním zdrojům energie. Biopaliva se dají snadno skladovat a distribuovat, mají vysokou energetickou hustotu a obvykle způsobují výrazně nižší emise skleníkových plynů než ropa, plyn nebo uhlí. Pouze biopaliva, která splňují řadu kritérií udržitelnosti, mohou získat na evropském trhu veřejnou podporu.
S rozšířením trhu s biopalivy se ukázalo, že ne všechna biopaliva jsou stejná, pokud jde o dopad jejich emisí skleníkových plynů v souvislosti s globálním využíváním půdy. Nedávné vědecké studie prokázaly, že při zohlednění nepřímých změn ve využívání půdy, pokud z důvodu výroby biopaliv bude produkce potravin nebo krmiv přesunuta na nezemědělskou půdu, jako jsou například lesy, budou některá biopaliva způsobovat emise skleníkových plynů stejně vysoké jako fosilní paliva, která měla nahradit.
Komise proto navrhuje pozměnit stávající právní předpisy o biopalivech směrnicí o energiích z obnovitelných zdrojů a směrnicí o jakosti paliv, a zejména:
• zvýšit minimální prahovou hodnotu pro snížení skleníkových plynů u nových zařízení na 60 %, aby se zvýšila účinnost procesů výroby biopaliv a nepodporovaly se další investice do zařízení s nízkým výkonem, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů,
• zahrnout faktory nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC) do zpráv, které vypracovávají dodavatelé paliv a členské státy a které se týkají snižování emisí skleníkových plynů v důsledku použití biopaliv a biokapalin,
• omezit do roku 2020 na 5 % (tj. na současnou úroveň spotřeby) množství biopaliv a biokapalin vyráběných z potravinářských plodin, které může být započteno do cíle EU – tj. zvýšit podíl obnovitelné energie v odvětví dopravy do roku 2020 na 10 %, aniž by se přitom změnily celkové cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a snížení uhlíkové náročnosti,
• vytvořit tržní pobídky pro biopaliva s žádnými nebo nízkými emisemi v souvislosti s nepřímými změnami ve využívání půdy, a zejména pro biopaliva druhé a třetí generace vyráběná ze vstupních surovin, které nevytváří další poptávku po půdě, jako jsou například řasy, sláma a různé druhy odpadu, neboť tato biopaliva více přispějí ke splnění 10% cíle, pokud jde o energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, stanoveného ve směrnici o energiích z obnovitelných zdrojů.
Těmito novými opatřeními chce komise podpořit biopaliva, která pomohou dosáhnout výrazného snížení emisí, bezprostředně nekonkurují potravinám a zároveň jsou udržitelnější. Ačkoliv stávající návrh ponechává členským státům možnost poskytovat finanční pobídky na biopaliva, má komise názor, že v období po roce 2020 by měla finanční podporu dostávat pouze ta biopaliva, která budou přispívat k výraznému snížení emisí skleníkových plynů a která nebudou vyrobena z plodin využívaných jako potraviny či krmiva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *