25.08.2000 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontaminace cizorodými látkami klesá

Kompletní monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích zajišťuje již od počátku devadesátých let ministerstvo zemědělství. Díky dlouhodobému sledování lze konstatovat, že se výskyt cizorodých látek v potravinách i jejich surovinách za posledních zhruba deset let snížil. Svědčí o tom i výsledky monitoringu za loňský rok, které máme k dispozici.
Na pracích spojených s monitoringem cizorodých látek se v loňském roce podílelo sedm různých kontrolních orgánů a výzkumných ústavů. Mimo sledování surovin a potravin živočišného a rostlinného původu, zahrnuje jejich práce i biomonitoring (rostlin a živočichů), dále sledování kvality půdy a vody i monitoring agrárních, aquatických a lesních ekosystémů.

Půda

Půda není zatížena nadlimitními koncentracemi těžkých kovů a sledovaných organických látek s výjimkou některých lokalit, které jsou poznamenány starými ekologickými zátěžemi, těžební činností, aplikací kalů z čistíren odpadních vod či blízkostí měst s průmyslovou činností. Kontaminace půd rizikovými látkami se ve srovnání s předchozími lety loni nezvýšila.
V loňském roce se hodnocení půdy poprvé zaměřilo i na thalium. Zjištěné hodnoty obsahu v půdě se pohybovaly v rozmezí od 0,08 do 3,67 mg/kg. Navrhovanou preventivní normu pro obsah tohoto kontaminantu na úrovni 0,5 mg/kg přitom přesáhlo 5 % vzorků ornice i podorničí. Tento vysoce rizikový prvek migruje zvláště do olejnatých rostlin - jeho obsah v semeni řepky se pohyboval mezi 0,07 až 2,92 mg/kg. Pokud jde o polychlorované uhlovodíky (PCB), jejich limit byl loni překročen pouze na třech ze čtyřiceti pozorovacích ploch. Příčinou kontaminace byly kaly z čistíren odpadních vod. Ve 14 z 37 případů byl naměřen vyšší obsah polyaromatických uhlovodíků. V blízkosti chemických závodů a na místech, kde se aplikovaly čistírenské kaly, byly nalezeny i vyšší hladiny dioxinů.
Pokud jde o zatížení půdy kontaminanty ze vzduchu, u olova činil spad kolem 30 g/ha.rok, u kadmia 1 g/ha.rok a u arzénu asi 5 g/ha.rok. Z dlouhodobého sledování je zřejmé snižování imisí oxidu siřičitého. Pouze v severních Čechách se ještě vyskytují oblasti, kde se mohou imise tohoto plynu příležitostně zvýšit.
Je zřejmé, že prokazatelné nadlimitní koncentrace rizikových látek se v půdách objevují zejména na místech, na nichž byly aplikovány kaly z čistíren odpadních vod. Proto bude i nadále důležité, se na sledování jejich složení zaměřit. V loňském roce bylo posouzeno celkem 358 vzorků ze 198 čistíren odpadních vod. Z nich požadavkům platné normy pro suroviny pro průmyslové komposty nevyhovělo 3,9 % pro nadlimitní obsah zinku, 3,4 pro arzén a 2 % pro rtuť. Zdrojem kontaminace půdy mohou být i hnojiva. Z celkem 433 hnojiv loni posuzovaných došlo pouze v šesti případech k překročení limitní koncentrace těžkých kovů.

Rostliny

Vyšší obsah rizikových látek vykazovaly především rostliny pěstované na pozemcích, kde byla prokázána kontaminace půdy. Jejím zdrojem byly nejčastěji kaly z čistíren odpadních vod. Ani v jednom případě však nedošlo k překročení povolených limitů.
V loňském roce se z hlediska obsahu cizorodých látek detailně hodnotily sladovnické ječmeny. Více než 1400 rozborů, které sledovaly 36 různých rizikových organických i anorganických látek prokázalo, že ani v jediném případě nebyly maximálně přípustné hodnoty těchto látek pro obiloviny ve sladovnických ječmenech překročeny. V některých oblastech severní Moravy, západních a jižních Čech bylo možné u některých vzorků konstatovat zvýšený, nikoli však nadlimitní výskyt určitých kontaminantů, zejména olova, kadmia, polyaromatických uhlovodíků, nitrosaminů a deoxynivalenolu.

Potraviny rostlinného původu

Pokud jde o chemické prvky, byla jejich hladiny v potravinách rostlinného původu na stejné úrovni, jako v uplynulých letech. Rezidua pesticidů se zjistila zejména v pšeničné mouce (21,3 % z posuzovaných vzorků), jablkách (17,6 %), chlebu (11,1 %). Z dovážených komodit se nejvíce pesticidů prokázalo u citrusů (73,7 % vzorků). Poměrně často byly tyto látky nalezeny také u koření (68,2 %), čaje (50,0 %) a kakaa (36,8 %).
Pokud jde o ostatní cizorodé látky, zjistily se loni v sedmi případech ve vzorcích olejů nadlimitní hodnoty obsahu polyaromatických uhlovodíků a v jednom případě překročila limit koncentrace těchto látek ve víně. V rámci monitoringu nebyly zaznamenány nadlimitní hodnoty obsahu mykotoxinů.

Povrchová voda a sedimenty

V loňském roce se z hlediska čistoty vody a obsahu rizikových látek v sedimentech prověřilo 110 malých vodních nádrží. V sedimentu byla nalezena vyšší koncentrace rizikových látek než ve vodě. Nejméně byly znečištěny nádrže v jižních Čechách. Nejčastějším kontaminantem sedimentu byla rtuť, a to zejména ve východních Čechách, kde také byly spolu se severní Moravou naměřeny její nejvyšší koncentrace. Kadmium se vyskytovalo nejčastěji v západních Čechách a na Ostravsku, nejvyšší hodnoty však vykazovaly nádrže středních Čech. Naměřily se také poměrně vysoké hodnoty polyaromatických uhlovodíků.
Je patrné, že do budoucna bude nutné zaměřit pozornost zejména na kaly z čistíren odpadních vod a říční sedimenty. Stále výrazněji se totiž právě ony stávají možným zdrojem kontaminace potravin.
O výsledcích monitoringu cizorodých látek v surovinách a potravinách živočišného původu, který uskutečnila Státní veterinární správa, jsme již letos informovali na Agrowebu i na stránkách našeho týdeníku Zemědělec, a to v číslech 23 a 24.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down