27.03.2014 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontroly nejsou spolehlivé

Výsledky kontrol zemědělských výdajů, které provádějí členské státy a které se vykazují Evropské komisi nejsou spolehlivé. Uvedl minulý týden ve své zprávě Evropský účetní dvůr (EÚD) s tím, že na základě těchto informací odhaduje míru zbytkových chyb, kterou pak předkládá Evropskému parlamentu a Radě v kontextu udělování absolutoria.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že statistické zprávy členských států nejsou spolehlivé jednak kvůli chybám při jejich sestavování a jednak kvůli tomu, že systémy pro správní kontroly a kontroly na místě jsou při odhalování nesprávných výdajů jen částečně účinné. Práce certifikačních orgánů navíc neposkytuje dostatečnou jistotu o přiměřenosti kontrol na místě a spolehlivosti statistických zpráv. Auditoři EU nepovažují úpravy měr chyb, které Komise provedla na základě statistických zpráv, za statisticky platné.

Tento audit a předcházející audity EÚD i vlastní audity Komise ukazují, že zavedené systémy pro správní kontroly a kontroly na místě jsou jen částečně účinné, což výrazně snižuje spolehlivost informací, které členské státy poskytují Komisi.

Účetní dvůr také dospěl k závěru, že práce certifikačních orgánů v současnosti neposkytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o přiměřenost kontrol na místě a spolehlivost statistických zpráv. Omezený přezkum statistik členských států ze strany Komise také nemůže zajistit jejich spolehlivost.

„Členské státy mají nezastupitelnou úlohu při zajišťování toho, aby zemědělské dotace EU byly příjemcům vypláceny v souladu s právními předpisy Evropské unie,“ uvedla Rasa Budbergytė, členka EÚD odpovědná za tuto zprávu. „Musí proto Komisi předkládat spolehlivé informace o výsledcích svých kontrol, aby Komise mohla lépe odhadnout dopad nesprávností v platbách,“ dodala. Evropská komise sdílí odpovědnost za provádění společné zemědělské politiky (SZP) s členskými státy. Podporu pro zemědělce v rámci EU spravují a vyplácejí národní nebo regionální platební agentury, které předkládají výsledky své činnosti Komisi. Nezávislé certifikační orgány určené členskými státy pro Komisi osvědčují spolehlivost roční účetní závěrky platebních agentur a kvalitu kontrolních systémů, jež tyto agentury zavedly. Platební agentury provádějí kontroly žádostí zemědělců o podporu s cílem ověřit jejich způsobilost. Dále u vzorku žadatelů uskutečňují kontroly na místě. Chyby zjištěné při těchto kontrolách vedou ke snížení výše podpory, kterou lze žadateli vyplatit. Členské státy ročně předkládají výsledky těchto kontrol Komisi prostřednictvím statistických zpráv. Tyto zprávy jsou pro Komisi základním východiskem při odhadu míry zbytkových chyb, která představuje finanční dopad, vyjádřený jako procento částky plateb, nesprávností obsažených v platbách uskutečněných po provedení všech kontrol.

Na základě svých zjištění EÚD doporučuje, aby platební agentury prováděly správní kontroly a kontroly na místě přísněji, a dále doporučuje zlepšit kvalitu databází systému evidence půdy (LPIS). Komise vyjasnila pokyny týkající se zavedení kontrolních systémů a vypracování statistických zpráv tak, aby plnění bylo monitorováno přísněji a pokyny vydané Komisí pro certifikační orgány byly upraveny tak, aby se zvětšila velikost vzorků testovaných při kontrolách na místě, dále aby se vyžadovalo opakované provádění kontrol a aby bylo podrobněji ověřováno vypracování statistických zpráv.

Účetní dvůr také doporučil, aby Komise přezkoumala současný systém předkládání zpráv platebními agenturami s cílem zajistit, aby ve vhodnou dobu dostávala úplné a relevantní informace, které může použít při udělování absolutoria. Kromě toho by v souvislosti se statistickými zprávami členských států měla zvýšit účinnost svých dokumentárních kontrol a kontrol na místě. Komise podnikla nezbytná opatření, aby dospěla ke statisticky platnému odhadu nesprávností v platbách, na základě práce platebních agentur a rozšířené role certifikačních orgánů za předpokladu, že práce těchto orgánů se dostatečně zlepší.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down