14.12.2012 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Krmné vozy a rozdružovače balíků

Ukládání volné píce skladované v silážních žlabech, silážních platech, věžích, vacích, případně skladovacích halách a senících představuje zmíněný první způsob, druhý způsob pak počítá s uskladněním lisované píce, tedy senáže, sena či slámy. Obecně můžeme konstatovat, že v systémech intenzivního chovu skotu převažuje první ze systémů, zatímco v chovech krav bez tržní produkce mléka či na menších farmách se uplatňují systémy výroby krmiv lisovaných svinovacími či hranolovými lisy.

Popsané situaci odpovídá vy­užití techniky pro samotné zakládání krmiv s tím, že si v následujícím textu přiblížíme převažující směry v používané technice pro krmení v konkrétních provozních podmínkách.

Vertikální systém míchání krmiv
 
Vertikální modely se dnes nabízejí v taženém, samojízdném s dvouosým a tříosým podvozkem či nástavbovém provedení, kdy se jedná zejména o nástavby pro šasi nákladních automobilů či kamionových návěsů. Tažené modely se dodávají zpravidla s jedno- až tříosým podvozkem, přičemž u vícenápravových modelů se setkáme také s řiditelnou nápravou. Vzhledem k celkové hmotnosti je podvozek vybaven pneumatickými brzdami a nechybí široká paleta pneumatik různých rozměrů a konstrukcí. Nástavbové modely pak vynikají zpravidla vlastní pohonnou jednotkou.
Základní konstrukční prvek představuje kónická míchací vana, která disponuje podle kubatury jedním až čtyřmi míchacími šneky kuželového tvaru se spodním pohonem zpravidla prostřednictvím planetové převodovky. Podle počtu míchacích šneků je prostor míchací vany rozdělen do jakých sekcí, přičemž takové tvarování přispívá k vyššímu míchacímu efektu. Míchací šneky jsou opatřeny šroubovicí s vyměnitelnými nožovými komponenty, přičemž pro další rozmělnění krmiva je možné využít různé typy protiostří, která se využívají v závislosti na druzích jednotlivých krmiv, jež jsou využívána coby komponenty směsné krmné dávky. V horní části je míchací vana opatřena prstencem či lemem, který zamezuje přepadávání jejího obsahu během procesu míchání.
Vertikální tažené modely MKV se dodávají zpravidla v provedení s cizím plněním, samojízdné modely zpravidla disponují nakládací frézou s různou konstrukcí, provedení a geometrií nakládacích segmentů, avšak také v případě samojízdných variant se setkáme taktéž s využitím vykusovacích nebo vyřezávacích štítů.
Nástavbové modely využívají cizí plnění a jsou-li tažené modely vybaveny vlastním nakládacím zařízením, jedná se zpravidla o různá provedení vykusovacích štítů, obvykle s aktivně poháněnými břity. Ojediněle se setkáme s klasickou frézou a další možnost představuje hydraulické rameno s drapákem různé konstrukce.
Také existují různé nakládací, hydraulicky ovládané plošiny, případně jsou tyto plošiny kombinovány s vykusovacými nástavci. V některých případech se můžeme setkat taktéž s tzv. trhacími hřebeny, které přestavují vůči vykusovacím štítům různé konstrukce určitou alternativu.
Vyprazdňování a zakládání krmiva je zajištěno na levé či pravé straně nebo oboustranně, a to v základním provedení prostřednictvím bočních vyprazdňovacích otvorů opatřených zpravidla hydraulicky ovládanými šoupaty pro regulaci toku materiálu. Tyto otvory se doplňují různými usměrňovacími plechy pro přesné vedení proudu tak, aby bylo dosaženo přesného ukládání krmiva.
Další možnost představuje v oblasti předního čela míchací vany příčný dávkovací dopravník, zpravidla pro oboustranné dávkování krmiva. Někteří výrobci pak doplňují své modely ještě o různé typy metačů, kdy je možné takovýto MKV využít také pro zastýlání slámy, přičemž se jedná zpravidla o hydraulicky poháněné zařízení s polohovatelným deflektorem pro usměrňování materiálu.

Horizontální míchací krmné vozy
 
Zatímco vertikální modely MKV využívají kuželovité šneky se svislou, tedy vertikální osou rotace, v případě horizontálních modelů se setkáme s jedním nebo dvěma šneky pro míchání a mělnění krmiv uloženými na dně míchací vany, přičemž v horní části míchací vany se nachází zpravidla dvojice pomocných a homogenizačních šneků, které přispívají k rovnoměrnému promíchání jednotlivých komponent směsné krmné dávky.
Také šroubovice těchto míchacích šneků jsou osazeny různým typem ostří, které je opět výměnné, a pro zvýšení řezacího efektu se rovněž využívají různé typy protiostří. Obdobně jako v případě vertikálních modelů se vyšší intenzity řezání využívá u krmiv o vyšším obsahu sušiny či travní a jetelové senáže sklízené prostřednictvím senážních řezacích vozů s delšími frakcemi ve srovnání se sklízecími řezačkami.
Porovnáme-li horizontální a vertikální modely z hlediska objemu míchací vany, pak můžeme obecně konstatovat, že modely MKV s nejvyšší kapacitou míchací vany jsou zastoupeny takřka výhradně vertikálními typy, a to zejména z důvodu, že počet míchacích šneků v řadě za sebou může být teoreticky libovolný, zatímco v případě horizontálního uspořádání jsme v konstrukci omezeni přeci jen limitní délkou horizontálních šnekových dopravníků, a to i z pohledu jednotlivých sil, které na ně během míchacího procesu působí.
Také horizontální MKV můžeme rozdělit na modely závěsné, dodávané zpravidla s jednoosým podvozkem, a samojízdné, které se dodávají s jednou či oběma nápravami řiditelnými.
Obdobně jako v případě vertikálních typů se také v této kategorii setkáme s modely stacionárními, kdy se jedná zejména o součásti technologie bioplynových stanic či různých technologických celků.
V některých případech se také upravené modely horizontálních vozů vybavené upravenými šneky a protiostřím využívají v komunálním sektoru, například pro drcení dřevní hmoty, jako jsou ořezané větve stromů včetně listí či náletové dřeviny, přičemž takto zpracovaná biomasa se dále využívá pro kompostování a MKV má za úkol provést její rozdrcení a rozmělnění.
Vyprazdňování míchací vany je zajištěno v základním provedení prostřednictvím bočních otvorů opatřených hydraulicky ovládanými šoupaty pro regulaci množství krmiva, přičemž otvory jsou doplněny spádovými deskami pro usměrňování toku materiálu. Dále mohou být tyto modely opatřeny polohovatelnými, hydraulicky poháněnými dopravníky, které na vyprazdňovací otvory přímo navazují. Někteří výrobci nabízejí namísto vyprazdňovacího otvoru nástavec s metacím kolem a deflektorem určeným pro zastýlání slámy ve stájových provozech.
Co se nakládání krmiv týká, pak se poměrně často setkáme s modely s již zmiňovaným tzv. cizím plněním, kdy pro nakládání slouží běžně dostupná manipulační technika s vhodnými nakládacími adaptéry.
Další skupinu představují modely s nakládacím zařízením, které v případě horizontálních MKV nejčastěji reprezentuje vybírací fréza, která je uložena prostřednictvím hydraulicky polohovatelných ramen, díky kterým se frézovací zařízení pohybuje směrem se shora dolů a dochází tak k postupnému odebírání krmiva ze žlabu či vaku.
V případě samojízdných modelů se setkáme buď s modely s cizím plněním, nebo s modely s frézovacím zařízením obdobné konstrukce, která je popsána v souvislosti s vertikálními MKV. Některé modely se také dodávají s hydraulickou rukou opatřenou drapákovými vidlemi či plným drapákem pro nakládání materiálu s tím, že některé modely s frézou jsou doplněny rovněž hydraulickou rukou.
Stejně jako v případě vertikálních modelů jsou horizontální MKV dodávány s různým typem ovládání a vážení, přičemž to je pro sestavení směsné krmné dávky velmi důležité, protože v případě vysokoprodukčních dojnic je přesné sestavení dávky zásadní.
Součástí vážicího systému je taktéž palubní počítač s vnitřní či přenosnou pamětí pro různý počet jednotlivých receptur, přičemž pro každou produkční skupinu či kategorii lze zvolit některou z uložených typů směsných krmných dávek.

Rozdružovače pro stlaní a krmení
 
Rozdružovače balíků můžeme rozdělit do tří pomyslných kategorií, které se však velmi překrývají.
Rozeznáváme tak rozdružovače či modely univerzální určené jak pro stlaní, tak pro krmení, dále se jedná o modely pro zakládání krmiva a poslední skupinu představují typy určené převážně pro zpracování balíků pro stelivové účely.
Většinu strojů, které nalezneme na našem trhu a používají se převážně v zemědělské praxi, pak pokrývají první dvě jmenované skupiny. Můžeme říci, že se zpravidla setkáváme s takovými modely, které se používají jak pro zakládání krmiva, tak pro stlaní a jejich hlavním pracovním prvkem je metací rotor, přičemž obdobou těchto rozdružovačů balíků jsou tzv. pneumatické krmné a míchací vozy.
Takové rozdružovače se dodávají v nesené nebo tažené verzi s tím, že některé modely jsou obdobně jako MKV opatřeny přídavnou násypkou pro plynulé dávkování jadrných krmiv a krmných doplňků. 
Jako základní konstrukční prvky takových zařízení můžeme označit zpravidla nakládací rampu tvořící de facto zadní čelo nástavby, která se obdobně jako v případě MKV liší u jednotlivých typů svou kubaturou a zpravidla se setkáme s provedením s kapacitou pro 1–2 balíky, přičemž kromě balíků lisovaných svinovacími lisy se tato technika používá také ke zpracování obřích hranolových balíků.
Některé modely jsou namísto rampy osazeny již zmíněným trhacím hřebenem, s jehož pomocí je možné kromě lisovaných krmiv doslova vytrhávat porce senáže či siláže přímo ze žlabů či vaků, čímž se rozšiřují možnosti využití této techniky.
Některé modely jsou dále opatřeny v oblasti zadního čela usměrňovacím kšiltem, který spolu s otočným metacím komínem umožňuje využít takovýto rozdružovač coby pneumatický MKV, kdy se již rozdružené krmivo či stelivo metá směrem k zadnímu čelu a materiál se opět posouvá směrem k rozdružovacímu systému, přičemž počet takto zvolených cyklů ovlivňuje intenzitu zamíchání a samozřejmě také narušení struktury krmiv a steliv. Zejména tažené modely s kapacitou pro dva balíky jsou dále vybaveny podlahovým dopravníkem pro posuv obsahu nástavby směrem k rozdružovacímu zařízení.
Některé výkonnější modely si z pohledu objemu nástavby v ničem nezadají s klasickými MKV nižší až střední výkonové kategorie.
Pro rozdružení samotných se využívá zpravidla, a to s ohledem na celkovou kubaturu stroje, jednoho až tří horizontálních rozdružovacích válců opatřených spirálově uspořádanými řezacími noži, přičemž tato konstrukce umožňuje postupné frézování slisovaného materiálu. Tyto válce pak metají krmivo směrem k metacímu kolu, které zajišťuje spolu s metacím komínem distribuci materiálu do krmného žlabu či na povrch stájových chodeb či kotců apod.
Jednodušší modely jsou vybaveny takovým metacím tunelem, jenž je osazen polohovatelným deflektorem, který může být sklopen směrem ke krmnému žlabu a zařízení tak slouží k zakládání krmiva nebo je deflektor otevřen směrem do prostoru a zařízení slouží k zastýlání. Vyspělejší modely jsou vybaveny otočným metacím komínem, který přináší další možnosti a rozšiřuje využití daného rozdružovače.
Druhou skupinu představují především takové modely rozdružovačů, které jsou principiálně konstruovány k šetrnému rozebírání balíků vytvořených svinovacími lisy a slouží zejména pro zakládání sena a senáže pro krmné účely.
Avšak (buď po určité úpravě, nebo i ve standardním provedení) je možné je po­užít rovněž k zakládání steliv.
Takové modely pak pracují na principu postupného odvíjení balíku jeho otáčením, přičemž o odebírání hmoty se stará zpravidla laťový dopravník opatřený latěmi s hroty, přičemž stejný systém dopravníku využívá rovněž k otáčení balíku.
Druhý systém, s nímž se rovněž potkáme, využívá axiálních válců pro otáčení s balíkem a o odebírání materiálu se stará zařízení připomínající svou konstrukcí klasické prstové sběrací ústrojí, které známe ze sběracích lisů, vozů a další techniky. Do této kategorie můžeme zařadit také modely pracující rovněž na principu otáčení s balíkem, avšak o oddělení hmoty se starají jakési čelisti připomínající vykusovač senáže a siláže, který se používá pro vykusování materiálu ze silážních žlabů či vaků. Krmivo se pak posouvá prostřednicím spádové desky na krmnou chodbu či do žlabů, případně může být takový typ opatřen přídavným příčným zakládacím dopravníkem.
Výše uvedené modely rozdružovačů se dodávají zpravidla s bočním nakládacím ramenem pro nakládání balíků a pohon je vyřešen hydraulickým systémem, což umožňuje jejich agregaci s čelními či kolovými nakladači a další manipulační tech­nikou.
Naopak, mezi modely určené pro zastýlání, které můžeme označit jako štípače slámy, můžeme zařadit tzv. válcové rozdružovače. Tyto modely jsou tvořeny válcovým nástavcem – podavačem pro kulaté balíky běžných průměrů, či balíky hranaté, přičemž ve spodní části tubu je nožové řezací zařízení, zpravidla doplněné o speciální síto s různým typem rastru, přičemž hustota síta ovlivňuje velikost jednot­livých frakcí.
Pro dávkování a usměrňování materiálu slouží opět různý typ dávkovacího tunelu v různém počtu a s různým systémem nastavení.

Pár slov závěrem
 
Výše uvedené informace stručně charakterizují základní a nejpoužívanější modely MKV a rozdružovačů balíků používaných v našich podmínkách.
Nesmíme však opomenout klasické krmné vozy určené pro zakládání jednotlivých druhů krmiv bez nároku na přípravu směsné krmné dávky.
Rovněž se můžeme v této oblasti setkat s technikou pro sklizeň a přípravu zeleného krmení, kdy se jedná o klasické sběrací či sběrací a řezací vozy s rozdružovacími válci a příčným zakládacím dopravníkem nebo dokonce o návěsy opatřené vlastním žacím ústrojím. Ty mohou provést přípravu zeleného krmení během jednoho přejezdu, obdobně jako první jmenovaná varianta agregovaná s trakčním prostředkem doplněným čelním žacím strojem.

 

Klíčové informace

– V intenzivních chovech se setkáme zejména s využitím míchacích krmných vozů, které umožňují z různých komponentů (objemných a jadrných krmiv) vytvářet směsnou krmnou dávku.
– Existují různé konstrukce a provedení, přičemž největšího podílu na trhu dosahují vertikální a horizontální míchací krmné vozy (MKV).
– Ostatní techniku reprezentují modely pádlové, pneumatické, válcové či řetězové
.

Ing. Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down