16.07.2010 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Leasing na ústupu, převažují úvěry

Pořídit si zemědělský stroj či technologii v okamžiku, kdy chybí hotovost, není v dnešní době zase takové umění, pokud je dluh později z čeho splácet. Vedle bankovních domů jsou v poskytování podnikatelských úvěrů na nákup zemědělské techniky plně konkurenceschopné leasingové společnosti, nabídka úvěrového financování u nich dokonce převažuje, ať s dotací či bez ní. Výhodou pro farmáře je totiž možnost splácet půjčku v závislosti na jeho nepravidelných příjmech. Výsledkem je, že leasingové firmy zaznamenávají v uzavíraných obchodech mírné oživení.

Oživení v obchodech leasingové firmy sice následně potvrzují, o převratné změny však ale nejde, podnikatelé z agrárního sektoru jsou při investování stále zdrženliví. „Zemědělství je jedna z mála oblastí, kde došlo meziročně k mírnému oživení investic,“ připustila produktová manažerka ČSOB Leasing, a. s., Marta Slažanská a dodala, že se projevuje zejména u drobných zemědělců, už méně u velkých zemědělských podniků. „Naše společnost profinancovala v minulých třech letech zemědělské stroje v hodnotě asi 700 milionů korun, kdy podíl zemědělských strojů na našem celkovém portfoliu činil přibližně osm procent. V letošním roce odhadujeme mírné zvýšení na maximálně deset procent všech našich profinancovaných strojů a zařízení,“ upřesnila.
Drobné oživení registruje též Unicredit Leasing, a. s., a to zejména v technice, potvrdil ředitel pobočky Brno této společnosti Ing. Petr Opavský. Ve většině případů podle něj jde o prostou obnovu strojového parku, nezbytnou po předchozím útlumu. I tak je zřejmá velká opatrnost klientů, pramenící zejména z nejistoty dalšího vývoje tohoto sektoru. „Formou leasingu a bez dotací jsou financovány pouze drobné investice.“ I přes lehké oživení leasingových operací upozornil na to, že krize poněkud změnila některé ukazatele, respektive ztratily svou původní vypovídající schopnost – čísla za poslední dva roky jsou klesající. „Je to způsobeno jednak kopírováním celkového poklesu trhu a také zvýšenou aktivitou bankovních domů v této komoditě. Proto i leasingové společnosti poskytují zemědělcům úvěry s možností čerpání státních dotací u stejných dotačních programů jako banky. Schvalování obchodních případů je však u leasingových společností proti bankám výrazně rychlejší,“ vysvětlil.

Dotace fondu zájemce o financování táhnou

Podle leasingových společností je valná většina obchodů uzavírána v návaznosti na podporu v rámci programu Zemědělec, poskytovanou Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) formou úvěrového financování, popřípadě v návaznosti na podporu od Evropské investiční banky. Z financované zemědělské techniky u ČSOB Leasing podle Ing. Slažanské podobně jako v jiných letech mírně převažuje zájem o traktory, pak o závěsnou zemědělskou techniku všeho druhu, postřikovače a kombajny. U Unicredit Leasing ve skladbě financovaných předmětů převládají traktory a přívěsná technika. Větší celky, jako jsou vyvážečky, sklízecí mlátičky a další, se ještě stále vyskytují spíše ojediněle. „Zemědělci mají tendenci nákup všech předmětů uskutečňovat prostřednictvím dluhového financování a vazba na dotace, k jejichž získání je rozhodující vlastnictví předmětu, je tak silná, že nyní už v minimální míře využívají leasingového financování. Z výše uvedeného důvodu se zaměřují na produkt úvěru a tomuto trendu se přizpůsobil i UniCredit Leasing tím, že se v maximální míře snaží nastavit systém splácení úvěru finančním možnostem klienta a umožňuje mu využít inkaso dotací k mimořádným splátkám úvěru,“ zhodnotil Ing. Opavský přístup k leasingovému financování v současnosti na českém finančním trhu.
Obě zmíněné leasingové společnosti mají s PGRLF uzavřenou smlouvu o spolupráci v rámci programu Zemědělec. „Je to velmi úspěšná spolupráce, kterou podporujeme i akčními nabídkami ve spolupráci s našimi partnery – dodavateli zemědělské techniky, pochvaluje si Ing. Slažanská. Úročení smlouvy, a tím i náklady, se klientovi sníží o čtyři procenta ročně, maximálně o pět procent v kombinaci s programem Mládí. „Zemědělci žádají u fondu o podporu na valnou většinu nakupovaných strojů alespoň z devadesáti procent,“ odhadl manažer řízení produktů Uniceredit Leasing Ing. Jiří Vintr. „Podle stupně podpory mohou žadatelé o podporu dostat kompenzaci na polovinu až dvě třetiny zaplacených úrokových nákladů,“ dodal.

Formy leasingu

Zemědělskou techniku nebo jiné movité předměty využívané v agrárním sektoru je možné financovat prostřednictvím některé formy leasingu, úvěrem nebo splátkovým prodejem, přičemž úvěr v portfoliu případů jasně převažuje.
Uzavření leasingové smlouvy v praxi znamená, že financující leasingová společnost (pronajímatel) se zavazuje za úplatu poskytnout druhé straně (nájemci) předmět leasingu do užívání. V leasingu se nejvíce používají dva základní typy leasingu – finanční a operativní. Vedle nich existuje řada modifikovaných produktů. 
Finanční leasing – nájemce přebírá odpovědnost za leasovanou věc, za její údržbu a opravy, ale i rizika vztahující se k této věci. Tato forma leasingu se nabízí v mnoha formách. Finanční leasing se většinou uzavírá na dobu, která je dána minimální dobou jeho trvání podle zákona o daních z příjmů. Minimální doba finančního leasingu pro předměty (hmotný movitý majetek) zařazené do 2. odpisové skupiny je 54 měsíců. 
Operativní leasing – jde o dočasné používání předmětu bez přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu. Nájemci odpadá starost, že bude způsobena škoda na pronajatém předmětu. Leasingová společnost odpovídá za provozuschopnost leasované věci a za dosahování jejích dohodnutých provozních parametrů, nese náklady údržby a oprav. Po skončení operativního leasingu je leasovaná věc vrácena leasingové společnosti. Smluvní nárok na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce neexistuje. 
Zpětný leasing – slouží k řízení toku hotovosti nájemce. V tomo případě je dodavatelem nebo prodejcem předmětu leasingu nájemce, který ho obvykle již užívá. Účelem této operace je, že nájemce získá hotovost, kterou může upotřebit na jiné výdaje. Všechna rizika nese nájemce. Na konci předmět leasingu přechází zpět na nájemce.
Leasingový podnájem – jde o pronájem majetkové hodnoty užívané na základě leasingové smlouvy třetí osobě. Leasingový nájemce přenáší prospěch z užitné hodnoty leasované věci na třetí osobu výhradně se souhlasem leasingové společnosti. Tato forma leasingu se volí například při dočasné nebo sezónní nevyužitelnosti leasované věci původním nájemcem či při možnosti jejího lepšího zhodnocení.

 

Otázky pro leasingové společnosti

1. Jaké podmínky musí splnit zájemce o pořízení stroje na leasing, aby mu leasingová společnost vyhověla?
2. Je leasingová společnost povinna uvádět při uzavírání leasingových smluv roční procentní sazbu nákladů RPSN? Jakou hodnotu RPSN lze považovat za nepřiměřenou? Liší se RPSN pro jednotlivé kategorie strojů?
3. Je schopna vaše leasingová společnost upravovat klientům pružně podmínky, například umožnit mimořádnou leasingovou splátku ve velkém procentním rozmezí, dobu trvání leasingové smlouvy a zůstatkovou hodnotu?
4. Vyplatí se leasing z daňového pohledu ve srovnání s bankovním úvěrem, popřípadě jsou výhody leasingu jiné?

ČSOB Leasing, a. s.
Ing. Marta Slažanská
produktová manažerka
 

1. Podmínky pro poskytnutí financování vycházejí z platební schopnosti zákazníka, spolehlivosti v plnění platebních závazků, smysluplnosti a ekonomické návratnosti pořizované investice.
2. RPSN je parametr, který je povinný na základě zákona pro smlouvy sjednávané se spotřebiteli, a to i pro smlouvy finančního leasingu. Za nemravnou výši RPSN považujeme takové hodnoty, které v přepočtu jsou vyšší než přiměřené fixní náklady za uzavření a správu smlouvy (v závislosti na procesu a typu smlouvy to mohou být i tisíce korun) a úrokové náklady (marže a cena zdrojů peněz). Takže v případě, že například správní náklady jsou pět tisíc korun, smlouva je na jeden rok a je ve výši 100 tisíc korun, může být RPSN i 35 %, a přesto jde o přiměřenou výši, protože zákazníci často zapomínají právě na složku fixních nákladů spojených s uzavřením a správou smlouvy.
Pro podnikatele je směrodatné u leasingu i úvěru celkové navýšení určované koeficientem navýšení. Jeho strukturu naši zákazníci znají, vzorec pro výpočet je uveden v nabídkové kalkulaci. Odlišné finanční podmínky jsou obvykle jen důsledkem rizikovostních přirážek podle typu stroje a statistiky, jakou platební morálku mají obvyklí zákazníci – například u použitých strojů je obvykle i vyšší podíl neplatících zákazníků.
3. Všechny jmenované změny jsme schopni po dohodě se zákazníkem zrealizovat. Pokud byla u smlouvy na finanční leasing sjednána zůstatková hodnota, pak je možné ji jen snížit, její zvýšení nemá obchodní opodstatnění.
4. Finanční leasing se vyplatí těm subjektům, které potřebují produkt, jenž není zachycen v účetní rozvaze a neovlivňuje například koeficient likvidity, který je důležitým hlediskem při získávání dalších provozních úvěrů. Po stránce daně z příjmů a pohledu tvorby daňově uznatelných nákladů jsou co do jejich výše oba produkty srovnatelné, jejich rozdíl je právě v dopadech do majetkových výkazů firmy.

 

UniCredit Leasing, a. s.
Ing. Jiří Vintr
manažer řízení podniků

1. U každé leasingové společnosti se posuzují standardní kritéria bonity klienta, v některých případech může být financování poskytnuto dokonce bez dodání ekonomických podkladů.
2. Sazbu RPSN jsou leasingové společnosti obecně povinny uvádět u všech spotřebitelských úvěrů, mezi něž financování zemědělské techniky úvěrem ani leasingem nepatří. Sazby úvěrů se v současné době pohybují v rozmezí 7–10 % podle typu financování, druhu stroje, úrovně konkurenčního prostředí a podobně. Za nepřiměřené lze považovat sazby v násobcích těchto hodnot, ale u financování zemědělské techniky je kultura vzájemných obchodních vztahů na takové úrovni, že se s tím nesetkáváme.
3. Akontaci je skutečně možné skládat ve velkém rozmezí, ale flexibilita smlouvy je u zemědělské techniky založena na něčem jiném, zejména na nepravidelnosti příjmů zemědělce v průběhu roku. Tato nepravidelnost má původ v inkasu příjmů z odprodané úrody či z inkasa státních dotací. Pro zemědělce je proto nejvhodnějším produktem úvěr, kde zůstatková hodnota není rozhodujícím parametrem, ale splácení by se mělo pružně přizpůsobit sezónním možnostem zemědělce.
4. Leasing měl letos do 30. června velkou výhodu v možnosti uplatnit minimální délku odpisů dvou let a do této doby rozložit leasingové nájemné. Většina smluv na zemědělskou techniku se však uzavírá na úvěrové smlouvy, aby byl zemědělec vlastníkem předmětu a mohl s touto investicí čerpat státní dotace. V tom je zásadní výhoda úvěru nad leasingem pro podnikatele v zemědělství a daňová změna k 30. červnu letošního roku na ni nemá žádný vliv. Leasing v takovém případě využijí pouze kontraktoři. To jsou subjekty, které nevlastní půdu, jejich hlavním oborem podnikání není rostlinná a živočišná výroba, tedy nejsou příjemci dotací, a předmětem financování (například sklízecí mlátičkou) sklízí odrůdu jiným subjektům či ho dále pronajímají na sezónní práce.

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down