26.04.2013 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lesní hospodářství a podpora státu

Od roku 2014 dochází k úpravě právního předpisu, na jehož základě jsou vypláceny finanční příspěvky na hospodaření v lesích. S postupným útlumem poskytování finančních prostředků jednotlivými kraji dochází k částečnému převodu dotačních titulů zpět pod ministerstvo zemědělství. Výjimkou není ani rok 2013, který je navíc zajímavý z pohledu tvorby Programového dokumentu PRV pro období 2014–2020.

Národní zdroje

Podpory lesního hospodářství jsou poskytovány v souladu s § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
V § 46 je stanoveno, že stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Dále je stanoveno, že vláda každoročně připraví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků, která jsou přílohou státního rozpočtu (dále jen „pravidla“). Novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), došlo k nepřímé novelizaci lesního zákona, zákona o myslivosti a rybářského zákona.
Na základě této právní úpravy již nebudou pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích každoročně připravována jako příloha k zákonu o státním rozpočtu, ale budou stanovena nařízením vlády.
Novela lesního zákona též přenáší některé podmínky, v současné době obsažené v obecné části pravidel, přímo do § 46 lesního zákona. V případě služeb vlastníkům lesů dochází k rozšíření § 46 ve smyslu výčtu účelů, pro které mohou být služby vlastníkům lesů realizovány.
Dále došlo k novelizaci § 62 zákona o myslivosti tak, aby podpora myslivosti byla nadále součástí podpory hospodaření v lesích.
Konkrétní znění novely zákona č. 218/2000 Sb. je obsaženo v zákoně č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Část druhá a čtvrtá (změna zákona o lesích a změna zákona o myslivosti) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
V neposlední řadě udává lesní zákon možnost podpory lesního hospodářství formou náhrad za v zákoně vyjmenované případy újmy či vynaložené náklady na povinnosti a činnosti prováděné ve veřejném zájmu. V platné legislativě jsou tímto zakotveny tři základní pilíře podpory lesního hospodářství: finanční příspěvky na hospodaření v lesích, služby vlastníkům lesů a mandatorní výdaje (finanční povinnosti vyplývající z lesního zákona).
V roce 2013 jsou příspěvky na hospodaření v lesích poskytovány v souladu se Závaznými pravidly pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití, která jsou přílohou k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.
Ministerstvo zemědělství v roce 2013 poskytuje standardně příspěvky podle písm. H – na zpracování lesního hospodářského plánu a písm. I – ostatní hospodaření v lesích (podpora zpracování odborných posudků jako podkladů pro vyhlašování genových základen a pro uznávání zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu a podpora související se zakládáním a obhospodařováním semenných sadů).
Výše příspěvku na tyto dva dotační tituly zůstává v kontextu roku 2012, tedy max. 300 Kč/ha schváleného lesního hospodářského plánu, resp. max. 80 % vynaložených přímých nákladů v případě dotačního titulu podle písm. I. 
V souladu s notifikací, která proběhla v roce 2012, je příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu poskytován mimo režim de minimis, žadatelem nemůže být právnická osoba obhospodařující lesy ve vlastnictví státu. Dále se výčet dotačních titulů rozšířil o dotační titul podle písm. D – ekologické a k přírodě šetrné technologie, pro předmět příspěvku vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu.
Pro rok 2013 je tedy možno žádat o tento předmět příspěvku pro všechny lesy v působnosti Ministerstva zemědělství. Výše příspěvku vyjadřuje v souladu s notifikací dotačního podtitulu u Evropské komise vícenáklady, které jsou spojeny s využitím této k přírodě šetrné technologie.
Sazba příspěvku je tak u lesů ochranných a u lesů zvláštního určení 30 Kč/m3 vyklizeného nebo přiblíženého dříví koněm, u lesů hospodářských je tato sazba 20 Kč/m3. Podacím místem, podobně jako u ostatních zmiňovaných dotačních titulů, je krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se nachází dotčené lesní pozemky, v případě žádosti o finanční příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu pak krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část LHC, pro který je lesní hospodářský plán zpracován.
V neposlední řadě ministerstvo zemědělství poskytuje v souladu s § 62 zákona o myslivosti v roce 2013 příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření podle písm. G a příspěvky na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců podle písm. K. Předměty pří­spěvků na tyto dva dotační tituly jsou v kontextu příspěvků poskytovaných v roce 2012.
Úplné znění pravidel včetně formulářů k podání žádosti je k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy.

Rozpočet 2013 

Ministerstvo zemědělství v roce 2013 prioritně hradí výdaje spojené se závazky vyplývajícími z lesního zákona (tzv. mandatorní výdaje).
Jedná se o § 24 – částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, § 26 – náhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov, § 35 – náhrada nákladů na meliorace a hrazení lesních bystřin prováděné z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu a § 37 – náklady na činnost odborného lesního hospodáře v lesích, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy.
V rámci realizace služeb vlastníkům lesů a finančních příspěvků bude pružně reagováno na vývoj čerpání schváleného rozpočtu.
Schválený rozpočet kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství v položce Podpora lesního hospodářství činí pro rok 2013 celkem 250 mil. Kč.

Zhodnocení poskytování finančních příspěvků

Trend vývoje v poskytování finančních příspěvků zachycuje graf na straně 12. Pro jeho správ­nou interpretaci je zapotřebí zmínit několik faktů.
Do roku 2004 poskytovalo finanční příspěvky ministerstvo zemědělství.
V letech 2000–2004 byly součástí pravidel i dnes již nevyplácené tituly E – mimoprodukční funkce lesa, F – hrazení bystřin, J – programy spolufinancované EU, jejichž vyplácení postupně ustalo ať utlumením zdrojů, pozbytím smyslu vstupem ČR do EU nebo vyplácením předmětu příspěvku v rámci jiných dotačních titulů.
Rok 2004 přinesl již zmíněné přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, jehož následkem bylo, že hlavní roli ve vyplácení finančních příspěvků převzaly od roku 2005 jednotlivé kraje. Zdroje, které byly kraji na financování klíčových příspěvků (především dotační tituly A, B, C, D, H) vynakládány, v roce 2005 ještě téměř kopírovaly výši zdrojů, které na podpory vydávalo ministerstvo zemědělství v předešlých letech a saturovaly tak reálnou dotační potřebu českého lesnictví.
V roce 2007 a 2008 postupně přešlo vyplácení finančních pří­spěvků na tvorbu LHP (DT H) a na ostatní hospodaření v lesích (DT I) zpět pod ministerstvo zemědělství, přičemž v jednotlivých krajích postupně slábly zdroje určené k financování lesního hospodářství.
Rok 2011 přinesl vzhledem k tehdy probíhající notifikaci dotačního titulu H dílčí omezení žadatelů, a to přesunutím tohoto dotačního titulu do režimu de minimis.
Jeho následné úspěšné notifikování u Evropské komise však do budoucna vyloučilo z možných příjemců právnickou osobu obhospodařující lesy ve vlastnictví státu, což se v grafu projevuje snížením čerpání finančních příspěvků poskytovaných ministerstvem.
Na jednotlivých krajích mezitím dochází k postupnému útlumu finančních prostředků určených pro podporu lesnímu hospodářství, uzavírání vybraných dotačních titulů a k nejrůznějším omezením čerpání, které je reprezentováno např. zastropováním plateb, omezením výběru žadatelů nebo procentickým krácením.
Vzhledem k průběžně probíhajícím notifikacím pravidel jednotlivých krajů dochází v některých případech i k neoznamování některých obtížněji obhajitelných předmětů příspěvků Evropské komisi, čímž dochází k jejich nezahrnutí do závazných pravidel krajů. Z důvodu ulehčení situace jednotlivým krajům při administrativně náročných postupech oznamování podpor Evropské komisi přistoupilo ministerstvo v letošním roce k vytvoření jednotného dotačního rámce, který bude notifikovat u Evropské komise s tím, že kraje, které se k tomuto rámci rozhodnou přistoupit, ho budou moci využít pro tvorbu vlastních zásad pro poskytování finančních příspěvků.

Další možnosti podpory z národních zdrojů (PGRLF)
 
Jednou z možných podpor subjektům v lesním hospodářství byla v minulosti podpora poskytovaná Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., ve formě snížení úrokového zatížení úvěrů, poskytování zajištění bankovních úvěrů.
V posledních dvou letech tato podpora nebyla již vyplácena.
V roce 2009 byl otevřen nový program Poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin s vyhlášenou výší podpory 30 % celkových nákladů spojených s pojištěním.
Tento program byl beze změny poskytován i v roce 2012, kdy byly zpracovány a schváleny dvě žádosti se zaplaceným pojistným ve výši 219 tis. Kč a s podporou ve výši 66 tis. Kč.

Zdroje Evropské unie (kofinancované z národních zdrojů)
 
Rok 2013 je posledním rokem současného programového období EU.
Rozpočet určený k financování opatření je do jisté míry vyčerpán. Proto v rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. U lesnických opatření se jedná o 18. kolo, které bude vyhlášeno v termínu 6.–19. 3. 2013 pro příjem žádostí I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost a 19. kolo v termínu 5.–11. 6. 2013 pro příjem žádostí I.3.4 Využívání poradenských služeb a II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.
V posledně jmenovaném případě se jedná o dvě podopatření: II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích.
V oblasti nárokových opatření budou žádosti přijímány podle příslušných nařízení vlády, a to u opatření II.2.1 – Zalesňování zemědělské půdy (na zalesnění) do 30. 11. 2013, u opatření II.2.2 – Platby v rámci Natura 2000 v lesích, a u opatření II.2.3 – Lesnicko-environmentální platby do 15. 5. 2013. V případě úspor finančních prostředků z posledního příjmového kola by mohlo být rozhodnuto o příjmu žádostí v rámci podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven.
Vše ale záleží na konečném vyhodnocení předchozího kola příjmu žádostí v rámci opatření I.1.2. Investice do lesů, především na konečném finančním vyjádření sumy schválených projektů. Z tohoto důvodu je vhodné sledovat aktuální kroky ministerstva zemědělství, a to např. na webu http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/aktuality.
K datu 31. 7. 2012 bylo v ose I v rámci opatření I.1.2.1 – Lesnická technika, které je zaměřeno na pořízení strojů pro budování a údržbu lesních cest, meliorací a hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi aj., proplaceno celkem 423,5 mil Kč.
V rámci opatření I.1.2.2 – Technické vybavení provozoven, které je zaměřeno na pořízení a modernizaci technologií pro zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování a modernizaci malokapacitních provozů, bylo proplaceno 62,9 mil. Kč a v rámci opatření I.1.2.3 – Lesnická infrastruktura (podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce a celkových oprav lesních cest, zařízení upravujících vodní režim v lesích a ostatních infrastrukturních objektů sloužících lesnímu hospodářství), bylo proplaceno 639,8 mil. Kč.
Na první zalesnění zemědělské půdy (II.2.1.1) bylo včetně dotace na péči o založený lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti na zalesněném zemědělském pozemku proplaceno k 31. 7. 2012 celkem 233,5 mil. Kč, na opatření Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu v rámci opatření Natura 2000 v lesích (II.2.2.1) bylo vyplaceno 5,3 mil. Kč a v rámci opatření II.2.3.1 – Zlepšování druhové skladby lesních porostů v rámci lesnicko-environmentálních opatření pak 5,3 mil. Kč.
Co se týká projektových opatření v ose II, tedy opatření II.2.4.1 – Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, resp. II.2.4.2 – Neproduktivní investice v lesích, bylo vyplaceno celkem 325,8 mil. Kč, resp. 50,1 mil. Kč.

Programové období 2014–2020
 
V programovém období 2014 –2020 bude Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, ze kterého je spolufinancován PRV, součástí tzv. Společného strategického rámce.
Mezi členským státem a Evropskou komisí bude uzavřena Dohoda o partnerství, která bude definovat hlavní oblasti podpor a priority členského státu napříč všemi dotčenými fondy. Jejím hlavním smyslem je zajištění komplementarity a synergií mezi nástroji jednotlivých fondů.
Koordinátorem přípravy Dohody o partnerství je ustanoveno ministerstvo pro místní rozvoj. Dne 12. 10. 2011 byl EK oficiálně prezentován první návrh Nařízení k rozvoji venkova na období 2014–2020, který definuje šest základních priorit unie. Tyto priority představují nástroj podpory cílů společné zemědělské politiky pro budoucí programové období. Bezprostředně poté byly zahájeny přípravné práce na tvorbě nového programového dokumentu. Na MZe byla ustavena pracovní skupina č. 7 – Lesy, kterou tvoří zaměstnanci ministerstva zemědělství, ÚHÚL, MŽP, zástupci s. p. LČR, VLS, dále SVOL, VULHM, v. v. i., a SLŠ.
V prvním čtvrtletí 2012 byly dokončeny základní analytické podklady k jednotlivým prioritám, které byly následně v průběhu prvního pololetí diskutovány v rámci odborných skupin Grémia.
Návazně v druhé polovině roku 2012 proběhlo podrobné rozpracování podkladů, tvorba strategie, příprava prvních verzí fiche jednotlivých opatření a příprava první verze programového dokumentu.
Do 31. 5. 2013 by měl být předložen programový dokument vládě. Pracovní skupina č. 7 – Lesy, v současné době rozpracovává základní priority zahrnující opatření uvedená v tabulce 2.
Konečný výčet opatření, seznam možných příjemců a výše spoluúčasti žadatelů však bude v konečné fázi záviset na schváleném rozpočtu PRV, který bude jistě nižší než v současném programovém období, nicméně stále není v tuto chvíli ještě znám.

 

Klíčové informace

– Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích prošlo v průběhu posledního desetiletí řadou změn, kdy svými dopady bylo nejvýznamnější přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2005.
– Přijetí této novely dalo možnost jednotlivým krajům, z pohledu alokace finančních zdrojů, poskytovat finanční příspěvky do lesního hospodářství navýšením krajských rozpočtů o podíl výnosu z daní, aniž by však stanovilo jejich účelovou vázanost pro lesní hospodářství.
– Od roku 2005 se tak datuje vznik samostatných regionálních programů financování podpor lesního hospodářství.

Ing. Jan Lojda
Ministerstvo zemědělství ČR
odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství
oddělení ekonomických nástrojů

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down