Lesy KRNAP prošly auditem bez připomínek

Certifikát FSC potvrzující ekologické hospodaření v lesích má Správa KRNAP od roku 2009. Letos podstoupila nový certifikační audit, který nenašel žádné nedostatky v plnění závazných podmínek. Území Krkonošského národního parku je největším souvislým územím v České republice a jediným národním parkem, který v současné době tuto certifikaci má. Informoval o tom mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Certifikace FSC je nejprestižnějším a nejpřísnějším hodnocením kvality péče o lesy. Dokazuje tedy naprosto jednoznačně, že Správa KRNAP se o krkonošské lesy stará příkladně. Správa KRNAP se rozhodla hospodařit podle Standardu FSC, protože tento cíl je bezprostředně v souladu s posláním národního parku,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Získání a obhajoba certifikátu FSC je pro nás prestižním oceněním. Certifikační audit neměl ke způsobu obhospodařování lesa žádné připomínky, čímž potvrdil, že Správa KRNAP provádí odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření,“ dodal Hřebačka.

Úkolem auditorů bylo prověřit, zda krkonošští lesníci hospodaří podle Českého standardu FSC (Forest Stewardship Council®). Ten je souborem 160 požadavků na ekologicky, sociálně a ekonomicky šetrné lesní hospodaření v podmínkách České republiky.

Hospodaření podle standardu FSC se odlišuje od běžného lesního hospodaření zejména tím, že omezuje vytváření holosečí, používání neodbouratelných pesticidů či pálení klestu v lese. Lesy jsou postupně převáděny na věkově rozrůzněné lesy s větším podílem listnatých stromů a jedle, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. Část lesních porostů je ponechána bez zásahů. Významný podíl dřeva zůstane v lese k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdního prostředí, k vyššímu zachycení vodních srážek (zmírnění povodní) a zdraví ekosystému. Část porostů je vyjmuta z lesnického hospodaření a slouží jako trvalé referenční plochy. Přednostně jsou v lese ponechány doupné stromy jako hnízdiště ptáků. Hospodaření podle standardu FSC klade na správce lesa zvýšené nároky, ale je k přírodě odpovědnější než běžné hospodaření.

Samotný certifikát opravňuje jeho držitele označit produkty z certifikovaných lesů logem FSC. Toto označení je garancí odběrateli, že produkt, tedy dříví, nepochází z nešetrného a exploatujícího hospodaření a že při jeho získání byla dodržována pravidla zachování a rozvoje biologické různorodosti v lesích, že koupí produktu odběratel podporuje ochranu lesních ekosystémů a jejich zachování v rámci environmentálně vhodného hospodaření. Certifikát tedy nese dřevo, pocházející z našich lesů stejně jako například vánoční stromky, které každoročně nabízíme veřejnosti.

Systém FSC je založen na deseti celosvětově uznávaných principech a 56 kritériích, sloužících pro hodnocení. Při certifikačních auditech se ověřuje opětovně dodržování principů, stanovených standardy, transparentnost hospodaření a celkově šetrný přístup k životnímu prostředí. Audity jsou u držitelů certifikátu opakovány každoročně a po pěti letech je nutno absolvovat nový certifikační audit.

Organizaci a značku FSC vytvořily na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti, sdružení domorodých obyvatel a obchodníků se dřevem z celého světa. Jejím cílem je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné hospodaření v lesích.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *