Méně varovných oznámení v RASF

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), který významným způsobem přispívá k zajištění bezpečnosti potravin v EU, letos oslaví třicet let svého fungování. A podle čísel je nyní výkonnostně na svém vrcholu. Dnes zveřejněná výroční zpráva systému za rok 2008 uvádí, že počet varovných oznámení klesl v loňském roce ve srovnání s předchozím téměř o polovinu. Celkový počet oznámení zůstal vyrovnaný, bylo jich přibližně sedm tisíc. Informovala o tom Natalie Vlkova z tiskového oddělení Zastoupení Evropské komise v České republice.

Neznamená to však, že se vloni vyskytlo méně hlášených problémů. Tyto údaje spíše naznačují, že subjekty podávající hlášení do systému nyní lépe analyzují rizika a klasifikují je jako „varovná oznámení“, pouze když je považují za „závažná“ a produkt je na trhu. V těchto případech musí rychle zareagovat členské státy, aby zmírnily všechna rizika. V roce 2008 bylo přijato 528 varování z celkového počtu tří tisíc hlášení. Komise rovněž obdržela okolo 4000 následných oznámení, která byla předána všem členským státům.
Komisařka EU odpovědná za oblast zdraví Androulla Vassiliou dnes u příležitosti mezinárodní konference týkající se RASFF s názvem „Hlídejte si, co jíte“ uvedla: „Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva je rozhodujícím nástrojem našich snah o zajištění bezpečnosti potravin v Evropě. Za třicet let existence se z něj stal vysoce ceněný prostředek, díky němuž si jeho provozovatelé vyměňují informace o krocích, které podnikli v zájmu zajištění bezpečnosti potravin a krmiv. Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva je jedním z velmi úspěšných projektů integrovaného přístupu EU k bezpečnosti potravin. Využívá veškerý potenciál komunikace a spolupráce v EU.“
Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva byl v roce 2008 opět otestován v několika z nejvážnějších případů týkajících se bezpečnosti potravin za poslední léta. Mimo jiné se jednalo o případy, kdy byl ve slunečnicovém oleji z Ukrajiny objeven minerální olej (případ se týkal 39 zemí, bylo podáno 99 následných oznámení), v potravinách z Číny byl zjištěn melamin (incident s globálním dopadem, 84 hlášení prostřednictvím RASFF a 101 následných oznámení) a ve vepřovém mase z Irska byla zjištěna přítomnost dioxinů (54 dotčených zemí a 230 následných oznámení).
Ve všech těchto případech systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva pomohl koordinovat kroky členských států, a zmírnil tak následky případů kontaminace na minimum. Případ týkající se melaminu byl výborným příkladem toho, že RASFF je schopen zapojit se do řešení problémů na celosvětové úrovni a vyměňovat si informace s Mezinárodní sítí úřadů pro potravinovou bezpečnost INFOSAN Světové zdravotnické organizace.
Více než čtyři z deseti hlášení se v roce 2008 týkala produktů odmítnutých na hranicích EU z důvodu rizika pro bezpečnost potravin. V případě zjištění takového produktu informuje systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva dotčenou třetí zemi, aby předešel opětovnému výskytu problému. V roce 2008 bylo třetím zemím předáno 2342 informačních sdělení o nebezpečných produktech pocházejících z jejich území. Je-li zjištěn závažný a přetrvávající problém, zašle Komise vnitrostátním orgánům dotčené třetí země dopis, aby provedly nápravná opatření, jako je vyřazení podniků ze seznamu, blokování vývozů nebo zvýšená intenzita kontrol.
Výroční zpráva RASFF uvádí rozdělení celkového počtu oznámení v roce 2008 na varování (528), informace (1138) a odmítnutí na hranicích (1377). Varovná oznámení se zasílají, pokud potravina nebo krmivo představující vážné ohrožení již je přítomna na trhu a je třeba přijmout okamžitá opatření. Většina (62 %) varovných oznámení se v roce 2008 týkala produktů pocházejících z EU a většinu těchto problémů odhalila kontrola provedená na trhu. V této kategorii oznámení byly mezi nejčastěji hlášenými riziky týkajícími se potravin či krmiv potenciálně patogenní mikroorganismy, těžké kovy a mykotoxiny.
Informační oznámení se zasílá, pokud bylo zjištěno riziko, ale okamžité kroky členských států nejsou nutné. V roce 2008 se většina informačních oznámení (54 %) týkala produktů pocházejících ze třetích zemí. V této kategorii oznámení byly mezi nejčastěji hlášenými riziky potenciálně patogenní mikroorganismy, rezidua pesticidů a potravinářské přídatné látky.
V roce 2008 byl doplněn nový typ oznámení: odmítnutí na hranicích. Dříve byly tyto případy hlášeny v rámci informačních oznámení. Jedná se o oznámení týkající se produktů, jejichž vstup do Společenství byl odmítnut a které byly zaslány jinam nebo byly zlikvidovány. V 56 % případů se odmítnutí na hranicích týkalo produktů, jejichž vstup byl odmítnut z důvodu příliš vysokých hodnot mykotoxinů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *