22.08.2002 | 03:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Metodický postup pro zjišťování škod způsobených povodněmi

Ministerstvo zemědělství ČR
Úsek náměstka pro zemědělskou výrobu
V Praze dne 22. srpna 2002

Metodický postup při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR

Škody zjišťuje komise složená ze zástupců ZA MZe, okresního úřadu, Agrární komory ČR, Asociace soukromých zemědělců a Pozemkového fondu ČR za účasti poškozeného subjektu. Komise se dále zúčastní, u škod na zvířatech zástupce Okresní veterinární správy, Rybářského sdružení České republiky, u škod na polních kulturách zástupce Státní rostlinolékařské správy a u subjektu lesního hospodářství příslušný odborný lesní hospodář. U škod v potravinářském průmyslu je komise složená ze zástupců ZA MZe, úseku 8000 MZe, okresního úřadu, České zemědělské a potrav. inspekce nebo Okresní veterinární správy a dále Potravinářské komory za účasti poškozeného subjektu. Za činnost komise zodpovídá ředitel ZA MZe, který dle místních podmínek a typu škody operativně sestaví komisi z vyjmenovaných subjektů. Členy komise musí být vždy zástupce ZA MZe, Okresního úřadu a poškozeného subjektu!
Zjišťovány jsou škody vzniklé v období srpen 2002.

A. Škody na polních kulturách

1. Škody se zjišťují na porostech obilovin, luskovin, olejnin, okopanin, přadných rostlin a speciálních kultur.
2. Výměrou zničeného či poškozeného porostu se rozumí pouze ta část výměry, kde je
a) porost úplně zničen, tj. výměra, na které je méně než 10% normálního stavu plodných (užitečných) rostlin /zničený porost/,
b) porost silně poškozen,tj. výměra, na které je 10% a více a méně než 75% normálního stavu plodných (užitečných) rostlin /poškozený porost/.

B. Škody na hospodářských zvířatech

1. Zjišťovány jsou škody vzniklé na hospodářských zvířatech
- úhynem utopením
- úhynem vlivem zranění při povodních
- následným úhynem na zranění při povodních
- nutnou porážkou způsobenou následky zranění při povodních
- nutnou porážkou na následky onemocnění způsobeného povodňovými událostmi
- nutnou porážkou nařízenou orgány veterinární péče v souvislosti s povodňovými událostmi.
Škody musí být v přímé souvislosti s povodňovými událostmi a to buď okamžitě nebo krátce po té.

2. Škody na hospodářských zvířatech se komisionálně potvrzují v kusech a přesným určením druhu a kategorie zvířat dle přiložené tabulky (u včel v počtu včelstev).
3. Škody na rybích obsádkách, vývojových stádiích ryb, popř. na dalších vodních živočiších se zjišťují a dokumentují
- ztráta celé rybí obsádky (příp. dalších vodních živočichů) vyplavením v důsledku protržené hráze rybníka nebo vodní nádrže;
- ztráta části rybí obsádky nebo vodních živočichů v důsledku částečného poškození vodního díla, popř. zničením zábran bezpečnostního přelivu;
- ztráta ryb vyplavením ze sádek následkem zničeného zařízení;
- ztráta ryb na pstruhovém hospodářství v důsledku zatopení či zabahnění;
- ztráta ryb na speciálních výkrmových zařízeních;
- únik plůdku při přelití hráze.
Součástí dokumentace jsou výsledky výlovů za poslední tři chovná období, kopie karty rybníka, příp. další doklady.
4. Zvířata v lesnictví zahrnují ta zvířata, která jsou zahrnuta v účetní evidenci poškozeného subjektu podnikajícího v lesním hospodářství. Škody se uvádí v technických jednotkách a v cenách dle účetní evidence.

5. Škody na hospodářských zvířatech dle bodu 2 a 3 metodiky musí být potvrzeny údajem o neškodné asanaci uhynulého zvířete (potvrzení asanačního podniku o převzetí zvířecího kadaveru) nebo čestným prohlášením vlastníka, že těla uhynulých zvířat nebyla nalezena nebo veterinárním potvrzením o nutné porážce. Tyto údaje potvrzuje v protokolu místně příslušná OVS.

C. Škody na krmivech, stelivech

Uvést pouze zcela zničená (nepoužitelná) krmiva, steliva v technických jednotkách.

D. Škody na zásobách v lesním hospodářství

Uvést pouze zcela zničené, materiálové zásoby, polotovary a nedokončenou výrobu v technických jednotkách nebo v cenách dle účetní evidence.

E. Škody na stavbách

V příloze k protokolu doložit (prokázat) vlastnictví, u drobných nebo dočasných staveb ohlášení stavby, u rozestavěných staveb stavební povolení.
Uvádějí se stavby demolované nebo s vážným narušením statiky a funkce s nutností následné demolice, stavby vážně poškozené a vážné škody na technologických souborech.
U staveb v lesním hospodářství se provede dále odhad předpokládaných nákladů na odstranění škody v případě, že stavba již nebude obnovována bude, kolonka proškrtnuta. Zjišťování škod na stavbách ve vodním hospodářství zajistí dle vlastního Metodického pokynu úsek 6000.

F. Škody na mechanizačních prostředcích

Procento poškození bude vyjádřeno odhadem ceny opravy včetně náhradních dílů nebo totální likvidace.

G. Škody na lesích

V tabulce se uvedou škody kulturních a mladých lesních porostů, kde následkem povodní vznikne zalesňovací povinnost a sesuvy podle lokalit. Uvádí se zasažená plocha a odhad předpokládaných nákladů na odstranění škody.

H. Škody na zásobách, stavbách, technologiích a zařízení v potravinářském průmyslu

 Škody na zásobách
Uvést pouze zcela zničené – zpracované výrobky, materiálové zásoby, polotovary a nedokončenou výrobu - v technických jednotkách nebo v cenách dle účetní evidence.
 Škody na stavbách
V příloze k protokolu doložit (prokázat) vlastnictví, u drobných nebo dočasných staveb ohlášení stavby, u rozestavěných staveb stavební povolení.
Uvádějí se stavby demolované nebo s vážným narušením statiky a funkce s nutností následné demolice, stavby vážně poškozené a vážné škody na technologických souborech.

 Škody na technologiích a zařízení
Procento poškození bude vyjádřeno odhadem ceny opravy včetně náhradních dílů nebo totální likvidace.

Závěr:

Pokud se vyskytnou položky, které zde nejsou uvedeny uveďte je do přílohy!

Podepsaný protokol se vyhotoví ve 2 originálních výtiscích, jeden výtisk obdrží ZA MZe a poškozený subjekt.

Zemědělské agentury MZe zajistí zpracování údajů v oblasti své působnosti a bezodkladně předají podklady– kopii protokolu a data sekci 7100 MZe ČR. (vše zálohovat na disketách!!! )

Přílohy : protokol
přílohy protokolu
vzor čestného prohlášení

Příloha k metodice zjišťování škod
PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

P R O H L Á Š E N Í

Já (my) níže podepsaný(í) jako osoba(y) oprávněná(é) jednat za

obchodní název

sídlo

1. Jméno, příjmení, bytem, rodné číslo
2.
3.

(viz výpis z obchodního rejstříku v příloze)

svým(i) podpisem(y) potvrzuji(eme) vlastnictví k dále uvedeným hospodářským zvířatům v souladu s výkazem majetku :

1.
2.
3.

Současně potvrzuji(eme), že tato zvířata uhynula v přímé souvislosti s povodní ve dnech ……………………, přičemž těla nebyla nalezena a nemohla tak být předána k veterinární asanaci.

Toto prohlášení nahrazuje potvrzení podniku …………. o převzetí zvířecího kadaveru.

Jsem(jsme) si vědom(i), že v případě uvedení nepravdivých údajů se vystavuji(eme) trestní odpovědnosti.

Podpis(y) :

Příloha k metodice zjišťování škod

PRO FYZICKÉ OSOBY /podnikatel nebo SHR/

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já,níže podepsaný ……………………………, bytem …………………………

rodné číslo …………………… svým podpisem potvrzuji vlastnictví k dále uvedeným hospodářským zvířatům v souladu s výkazem majetku :

1.
2.
3.
4.
5.

Současně potvrzuji, že tato zvířata uhynula v přímé souvislosti s povodní ve dnech …………srpna 2002, přičemž těla(o) nebyla(o) a nemohla(o) tak být předána(o) k veterinární asanaci.

Toto prohlášení nahrazuje potvrzení asanačního podniku o převzetí zvířecího kadaveru.

Jsem si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů se vystavuji trestní odpovědnosti.

P o d p i s (y)
PROTOKOL č.
O zjištěných škodách způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR
Identifikace poškozeného subjektu

Jméno, příjmení …………………………………………………………………………………

Rodné číslo (vyplňuje pouze fyzická osoba) …………………………………………………...

Název firmy …………………………………………………………………………………….

Adresa …………………………………………………………………………………………..

PSČ ……………………………………… okres ……………………………………………...

IČ ……………………………………… telefon …………………………………………….

Datum vzniku poškození ………………………………………………………………………..

V příloze k tomuto protokolu je nutné uvést:
1) Škody na polních kulturách (dle předepsaného způsobu)
2) Škody na zvířatech v ks (q apod.) s vyznačením druhu a kategorie zvířat (příp. plemene příslušnosti). Potvrzení o asanaci nebo čestné prohlášení o vlastnictví ke zvířatům nebo doklad o nutné porážce (dle předepsaného způsobu)
3) Škody na rybích obsádkách,vývojových stádiích ryb, popř. na dalších vodních živočiších
4) Škody na zásobách (dle předepsaného způsobu)
5) Škody na stavbách (dle předepsaného způsobu)
6) Škody na mechanizačních prostředcích
7) Škody na lesích
8) Škody na zásobách, stavbách, technologiích a zařízení v potravinářském průmyslu

za ZA MZe: ……………………………… Podpis: ………………………………………

za OkÚ: ………………………………….. Podpis: ……………………………………...

za SRS: …………………………………… Podpis: ……………………………………...

za SVS: …………………………………… Podpis: ………………………………………

za AK ČR: ……………………………….. Podpis: ………………………………………

za PF ČR: ………………………………… Podpis: ………………………………………

za ASZ: …………………………………... Podpis: ………………………………………

za RS ČR: ………………………………… Podpis: .…………………………………….

odborný lesní hospodář: …………………… Podpis: ……………………………………..

poškozený subjekt: ………………………… Datum prohlídky : ………........................…

Příloha č. 1 - k protokolu o zjištěných škodách na polních kulturách způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR

Poškozený subjekt: ……………………………………………………………

Poř.
číslo Katastr.
území Číslo
honu či
parcely Celková výměra honu v ha Druh
plodiny ** Výměra
zničeného
porostu Výměra
poškozeného
porostu Míra
poškození
v % *)

*) vztaženo ke sloupci „Výměra poškozeného porostu“
**) u plodin dle vl. nař. č. 86/2000 Sb. uveďte písmeno K!

za ZA MZe: ……………………………… Podpis: ………………………………………

za OkÚ: ………………………………….. Podpis: ……………………………………...

za SRS: …………………………………… Podpis: ……………………………………...

za AK ČR: ……………………………….. Podpis: ………………………………………

za PF ČR: ………………………………… Podpis: ………………………………………

za ASZ: …………………………………... Podpis: ………………………………………

poškozený subjekt: ………………………………….

Datum prohlídky : ………………………
Příloha č. 2 - k protokolu o zjištěných škodách na zvířatech způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR

Škody na zvířatech v ks (q apod.) s vyznačením druhu a kategorie zvířat (příp. plemenné příslušnosti). Potvrzení o asanaci nebo čestné prohlášení o vlastnictví ke zvířatům nebo doklad o nutné porážce (dle předepsaného způsobu).

Skot 1) ks poznámka
do 6 měsíců býčci
jalovice
nad 6 měs. do 1 roku býčci
jalovice
nad 1 rok a do 2 let jalovičky zapuštěné
nezapuštěné
býci plemenní
výkrm
nad 2 roky krávy
zapuštěné jalovice
býci plemenní
výkrm
Prasata prasnice zapuštěné
nezapuštěné
prasničky k chovu zapuštěné
nezapuštěné
plemenní kanci
selata do odstavu
ostatní prasata do 50 kg hmotnosti
nad 50 kg hmotnosti
Ovce jehničky
bahnice
plemenní berani
ostatní berani,skopci, ovce
Kozy kozy
kozli
Drůbež slepice
kuřata na chov
na výkrm
husy
kachny
krůty
Koně hříbata do 1 roku
nad 1 rok a do 3 let
nad 3 roky hřebci
klisny
valaši
Králíci
Kožešinová zvířata 2) druh
Včely 3)
Koně v lesích
Ost. zvíř.4)

Farm. chovy jelenovitých

1) přílohou je kopie průvodního listu skotu
2) uvést druh
3) uvést počet včelstev
4) uvést druh

za ZA MZe: ……………………………… Podpis: ………………………………………

za OkÚ: ………………………………….. Podpis: ……………………………………...

za OVS: …………………………………… Podpis: ……………………………………...

za AK ČR: ……………………………….. Podpis: ………………………………………

za ASZ: …………………………………... Podpis: ………………………………………

poškozený subjekt: ………………………………….

Datum prohlídky : ………………………

Příloha č. 4 - k protokolu o zjištěných škodách na zásobách způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR

Škody na zásobách (dle předepsaného způsobu)
Krmiva, steliva Druh množství v t poznámka
Seno
Senáž
Siláž
Úsušky
Jadrná krmiva
Ostatní
Sláma

Zásoby v lesním hospodářství technická jednotka množství tech. jednotky škoda v tis. Kč nebo techn. jednot.
Dříví na pařezu
dříví na odvozním místě
dříví na skladě
řeziva a výrob. ze dřeva
sazenice
ostat. nedokon. výroba
ostatní

za ZA MZe: ……………………………… Podpis: ………………………………………

za OkÚ: ………………………………….. Podpis: ……………………………………...

za AK ČR: ……………………………….. Podpis: ………………………………………

za ASZ: …………………………………... Podpis: ………………………………………

Odborný lesní hospodář: ............................. Podpis: ............................................................

poškozený subjekt: ………………………………….

Datum prohlídky : ………………………

PROTOKOL č.
O zjištěných škodách způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR
v podnicích potravinářského průmyslu

Identifikace poškozeného subjektu

Jméno, příjmení …………………………………………………………………………………

Rodné číslo (vyplňuje pouze fyzická osoba) …………………………………………………...

Název firmy …………………………………………………………………………………….

Adresa …………………………………………………………………………………………..

PSČ ……………………………………… okres ……………………………………………...

IČ ……………………………………… telefon …………………………………………….

Datum vzniku poškození ………………………………………………………………………..

V příloze k tomuto protokolu je nutné uvést:

Škody na stavbách
Škody na technologiích a zařízení
Škody na zásobách dle přílohy č. 5

za MZe úsek 8000: ……………………… Podpis: ………………………………………

za ZA MZe ……………………………… Podpis ………………………………………

za OkÚ: ………………………………….. Podpis: ……………………………………...

za ČZPI/SVS:……………………………… Podpis: ……………………………………...

za PK ČR: ……………………………….. Podpis: ………………………………………

poškozený subjekt : ……………………… Podpis ……………………………………….

Datum prohlídky : ………………………

Příloha č. 5 - k protokolu o zjištěných škodách v potravinářském průmyslu na zásobách způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR

Zásoby Druh Množství v t Účetní hodnota v Kč poznámka
Surovin a materiálů

Nedokončené výroby a polotovarů

Výrobků vlastní výroby

Nakoupené zboží

Ostatní

za MZe úsek 8000: ……………………… Podpis: ………………………………………

za ZA MZe ……………………………… Podpis ………………………………………

za OkÚ: ………………………………….. Podpis: ……………………………………...

za ČZPI/SVS:……………………………… Podpis: ……………………………………...

za PK ČR: ……………………………….. Podpis: ………………………………………

poškozený subjekt : ……………………… Podpis ……………………………………….

Datum prohlídky : ………………………
Příloha č. 3 k protokolu o zjištěných škodách na rybích obsádkách, vývojových stadiích ryb, popř. na dalších vodních živočiších

Poškozený subjekt: ……………………………………………………………

Poř.
číslo Katastrální
území Název rybníka či vodní plochy rybníkářsky obhospodařované Výměra
v ha (katastr.) Typ vodní plochy Druh a stáří rybích
násad Násady (dle karty rybníka)
ks Násady (dle karty rybníka)
kg Stupeň poško-zení Výlovek

ks Výlovek

kg

za ZA MZe……………… Podpis:………………. za OkÚ:………………….. Podpis:…………………

za AK ČR:………….……. Podpis: ……………….. za ASZ:…………………..Podpis:………………….

za RS ČR ………….…….. Podpis: ………………….

poškozený subjekt:……………………………

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down