Ministerstvo doporučuje zastavit úmyslné těžby v lesích

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, s výjimkou lesů na území národních parků ve vztahu k lesům ve vlastnictví státu, spravovaným státními podniky Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR, vydalo doporučení zastavit veškeré úmyslné těžby lesních porostů s výjimkou výchovných zásahů v porostech do 40 let věku, a to až do doby, než bude zpracována nahodilá těžba ze stávajících kalamit.

Nepříznivé klimatické podmínky posledních let, zejména mimořádný vláhový deficit, oslabily totiž vitalitu a odolnost. To má za následek přemnožení podkorního hmyzu, které v některých krajích dosáhlo dnes již kalamitního stavu. Těžba lesních porostů napadených hmyzími škůdci, která musí být podle lesního zákona prováděna přednostně, dosahuje takového objemu, že množství vytěženého dřeva přesahuje v současné době reálné možnosti tuzemských zpracovatelských kapacit. Část území České republiky navíc v uplynulých týdnech postihla větrná kalamita. Také její přednostní zpracování podstatně zvýší množství suroviny na trhu se dřevem. Po podrobnějším vyhodnocení stávajícího stavu na trhu se dřevem a v závislosti na dalším vývoji zpracování kalamity nevylučuje ministerstvo přijetí dalších odpovídajících opatření.  Ministerstvo zároveň vlastníky lesů upozorňuje na Doporučená opatření v ochraně lesa, která jsou k dispozici na jeho internetových stránkách na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/doporucena-opatreni-v-ochrane-lesa.html. Vlastníci lesů jsou podle lesního zákona povinni se o svůj majetek starat. Ministerstvo dlouhodobě doporučuje, aby se při zjištění napadení lesních porostů kůrovci obraceli na své odborné lesní hospodáře, popřípadě na místně příslušné orgány státní správy lesů (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kde jim sdělí i jméno odborného lesního hospodáře). Bezplatný poradenský servis vlastníkům lesa současně poskytuje Lesní ochranná služba (LOS) zajišťovaná ministerstvem prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, (los@vulhm.cz, tel.: 257 892 222). Na internetových stránkách LOS je zároveň možné najít další informace a metodické pokyny k této problematice – www.vulhm.cz/los.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *