Mnohé druhy a stanoviště ohroženy

Evropská komise zveřejnila zprávu o stavu více než 1150 druhů a 200 typů přírodních stanovišť chráněných právními předpisy EU. Pouze nízké procento těchto zranitelných typů stanovišť a druhů dosáhlo dobrého stavu z hlediska ochrany a členské státy budou muset zvýšit své úsilí, pokud se má situace zlepšit. Zpráva, která se vztahuje na období 2001 – 2006 a je vůbec nejucelenějším průzkumem biologické rozmanitosti EU, poskytuje cenná měřítka pro odhad budoucích trendů. Informoval o tom mluvčí Zastoupeni Evropske komise v České republice Martin Stašek.

Travinné porosty, mokřady a pobřežní typy stanovišť čelí velmi vážným hrozbám, především kvůli úpadku tradičních forem zemědělství, z důvodu rozvoje cestovního ruchu a změny klimatu. Obecně však stav není zcela neutěšený a některé větší,  významné druhy, například vlk, rys ostrovid, bobr a vydra, se opět začínají vyskytovat v části svých tradičních stanovišť. Mnohé členské státy značně investovaly do podrobného monitorování a i přes řadu nedostatků je podávání zpráv o stavu velmi úspěšné.
„Je naším závazkem zastavit ubývání biologické rozmanitosti v Evropě a dnešní zpráva není důvodem ke spokojenosti. Opětné uvedení zranitelných typů stanovišť a druhů do dobrého stavu je časově náročné a vyžaduje si značné úsilí,“ prohlásil komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas. „Právní předpisy EU týkající se ochrany přírody a soustava Natura 2000 jsou klíčovými prvky pro dosažení našich cílů v ochraně biologické rozmanitosti v EU. Nyní, kdy je pozemní část soustavy téměř dokončena, můžeme v průběhu příštích 10 až 20 let očekávat významná zlepšení,“ dodal.
„Biologická rozmanitost Evropy je stále pod silným tlakem a čelí vážným rizikům. Ačkoliv se nám nepodaří splnit cíl, kterým je zastavit ubývání biologické rozmanitosti v Evropě do roku 2010, určitého pokroku dosaženo bylo. Jak komisař nedávno poznamenal v Aténách, měl by být cíl vytyčený na období po roku 2010 ambiciózní, měřitelný a jasný. Měl by i nadále klást důraz na vnitřní hodnotu biologické rozmanitosti a zároveň uznávat hodnotu zdravých a odolných ekosystémů a hodnotu služeb, které poskytují,“ uvedla výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí Jacqueline McGlade.
Zpráva se zabývá 216 typy stanovišť a obsahuje informace přibližně o 1 182 druzích. Ačkoli celkově dochází k závěru, že stav mnoha druhů a typů stanovišť z hlediska ochrany je nepříznivý, existují náznaky, že ochranná opatření mají dopad a že stav některých typů stanovišť a některých druhů se začíná zlepšovat. To se týká např. medvěda hnědého, vlka a bobra a tyto druhy se znovu objevují v řadě oblastí. Je to znamením toho, že existují vhodná stanoviště a že negativní tlaky, jakými jsou lov a znečištění životního prostředí, se zmenšily.
Celkový stav travinných, mokřadních a pobřežních typů stanovišť je obzvlášť špatný. Travinné porosty jsou spjaty zejména s tradičními formami zemědělství, které v celé EU mizí, a stav všech typů stanovišť spojených se zemědělstvím je z hlediska ochrany výrazně horší ve srovnání s jinými typy stanovišť: pouze u 7 % hodnocení byl výsledek příznivý, zatímco u „nezemědělských“ stanovišť“ to bylo 21 %. Důvodem je posun k intenzivnějším formám zemědělství, opouštění zemědělské půdy a její špatné obhospodařování. Mokřadů se začíná využívat k jiným účelům a projevuje se na nich, jakož i na typech stanovišť spojených s horskými ledovci, změna klimatu. Pobřežní stanoviště jsou vystavena rostoucímu tlaku způsobenému cestovním ruchem.
Celkově bylo přibližně 13 % regionálních hodnocení stanovišť a 27 % regionálních hodnocení druhů uvedeno v kategorii „neznámý“. Počet druhů zařazených do kategorie „neznámý“ byl obzvlášť vysoký u druhů v jižní Evropě: Kypr, Řecko, Španělsko a Portugalsko uvedly u více než 50 % druhů vyskytujících se na jejich území označení „neznámý“.
Mořské prostředí je obzvlášť problémové: 57 % hodnocení mořských druhů a přibližně 40 % hodnocení mořských typů stanovišť spadá do kategorie „neznámý“.
Podle článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí členské státy každých šest let předložit informace o provádění směrnice. Zprávy za období 2001–2006 poprvé uvedly hodnocení stavu druhů a typů stanovišť, které jsou uvedeny ve směrnici a vyskytují se na území každé země. Evropská agentura pro životní prostředí využila zprávy k vypracování integrovaného hodnocení pro všechny zeměpisné oblasti, typy stanovišť a druhy. Komise poté na základě těchto hodnocení vypracovala v souladu s požadavky směrnice souhrnnou zprávu.
Evropská příroda je chráněna dvěma základními právními předpisy: směrnicí o ptácích a směrnicí o ochraně přírodních stanovišť. Podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí členské státy udržovat určitý počet vymezených typů stanovišť a druhů v příznivém stavu ve zvolených lokalitách dohodnutých s Komisí. Tyto lokality se společně s lokalitami určenými ve směrnici o ptácích staly součástí soustavy Natura 2000, celosvětově největší ekologické sítě. Na základě směrnice o ochraně přírodních stanovišť bylo vymezeno téměř 22 000 lokalit, které představují zhruba 13,3 % území EU. Soustava Natura 2000 zahrnuje celkem přes 25 000 lokalit (na základě směrnice o ptácích i směrnice o ochraně přírodních stanovišť) a pokrývá přibližně 17 % území EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *