27.07.2011 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mulčovače a jejich uplatnění v praxi

Mulčování patří mezi základní agrotechnické operace v souvislosti s obhospodařováním orné půdy a trvalých travních porostů, jako jsou louky a pastviny. Široké uplatnění nachází také v sadech a vinicích, přičemž nesmíme zapomínat ani na komunální sektor. Je samozřejmé, že se mulčovače liší svou konstrukcí, robustností, pracovním záběrem, systémem pohonu a ovládání, a to s ohledem na účel, pro který se daný stroj využívá.

Vývoji a výrobě mulčovačů se věnují specializovaní výrobci, kteří nabízejí takřka ucelenou modelovou řadu, nebo naopak výrobci, kteří mají program mulčovačů jako doplněk.
Obecně lze konstatovat, že pro plošné nasazení v zemědělství se setkáváme se stálým růstem pracovních záběrů, zatímco v komunálním sektoru a trvalých kulturách se klade důraz především na kompaktní rozměry a širokou variabilitu. Specializovaní výrobci mulčovačů nabízejí ucelené výrobní řady podle požadavků konkrétního využití.

Horizontální a vertikální modely
Veškeré modely mulčovačů můžeme rozdělit v podstatě do dvou kategorií, a to na typy s horizontálními rotory a vertikálními rotory. Obě tato značení odpovídají poloze osy rotace pracovních orgánů mulčovačů.
Obecně můžeme říci, že modely s vodorovnou osou rotace (horizontální) se dodávají v menších záběrech, v rozsahu asi 1-4,5 m, vyjma speciálních modelů. Ty jsou například součástí ramen pro vyžínání příkopů, či se jedná o speciální konstrukce pro agresi do ramen stavebních strojů nebo naopak o modely o záběru nad 4,5 m, tvořené sekcemi mulčovačů o záběru 2,5-3 m.
Vertikální modely mulčovačů, tj. se svislou osou rotace, se pro klasické zemědělské aplikace dodávají v pracovních záběrech asi 2-12 m, přičemž některé typy hranici 12 m přesahují. Obdobě jako v případě horizontálních modelů platí, že také vertikální určené pro komunální sektor a sady či vinice se dodávají v menších záběrech, v podstatě asi od 0,5 m výše a opět se jedná o speciální aplikace.
Ke konstrukci výše uvedených modelů lze poznamenat, že se dodávají v provedení závěsném, v provedení pro agregaci do předního i zadního tříbodového závěsu trakčních prostředků a rovněž se setkáme se speciálními typy uchycení, kdy jsou mnohdy tyto modely součástí jiných typů mulčovačů a slouží jako příslušenství.
Srdcem horizontálního mulčovače je rotor s vodorovnou osou rotace, jehož hřídel je opatřen ložisky a je uložen ve vyztužených částech skeletu. Tento rotor může být celistvý v celém pracovním záběru mulčovače či jeho dílčí sekce, zpravidla do šířky 3 m. V celém pracovním záběru mohou být také uloženy dva rotory, a to od záběru zpravidla nad 3 m.
Rotor jako takový je tvořen ocelovým válcem, který může mít různý průměr, a jednotlivé modely se liší rovněž tloušťkou materiálu, z něhož je rotor svařen. Obecně můžeme říci, že čím je větší průměr rotoru, tím jsou kratší pracovní orgány mulčovače, což je poměrně důležité především v těžkých podmínkách s výskytem různě velkých kamenů.
Plášť válce je na povrchu opatřen navařenými unášeči pracovních nástrojů. Podle toho, pro jak obtížné podmínky jsou mulčovače určeny, volí výrobce materiál, ze kterého unášeče vyrábí.
Samotné pracovní orgány mohou mít podobu různých typů kladiv nebo čepelí. Čepele lze označit jako univerzální pro drcení travní hmoty, pro drcení slámy obilnin a kukuřice, pro drcení strniště či bramborové natě, kdy jsou čepele na rotoru usazeny tak, aby svou strukturou kopírovaly nať v řádcích.
Pohon rotoru je řešen na jedné nebo obou stranách prostřednictvím klínových řemenů. Pohon mulčovače je zajištěn od vývodového hřídele trakčního prostředku a využívá zpravidla úhlové převodovky, která může podle typu umožňovat agregaci do předního či žadního tříbodového závěsu. Některé komunální modely, například ty, které jsou součástí vyžínacích příkopových ramen, jsou poháněny hydraulicky. Pracovní rotor pak může být doplněný protiostřím, které opět odpovídá struktuře a typů kladiv nebo čepelí.
Pracovním orgánem vertikálních modelů je svislý rotor, který je na konci osazen unášečem pracovních čepelí. Ty mohou být uloženy v jedné nebo více rovinách. Počet jednotlivých čepelí se liší podle typu mulčovače a také podle daného výrobce. Pohon je opět zajištěný od vodovodového hřídele.
U většiny mulčovačů používaných v zemědělství se využívají úhlové převodovky, kdy každý z rotorů je osazen jednou z převodovek, poháněnou kardanovým hřídelem od převodovky hlavní.
Opět speciální modely pro zemědělství či trvalé kultury mají pohon vyřešen hydraulicky. Některé modely z oblasti kompaktní komunální techniky využívají k pohonu klínových řemenů.
Základní modely bez ohledu na pracovní záběr, vyjma komunálních modelů z kategorie menší zahradní a komunální techniky, jsou osazeny rotorem se dvěma čepelemi v jedné rovině. U technicky vyspělých mulčovačů se setkáváme rovněž s uložením různého počtu čepelí ve dvou rovinách nad sebou, někteří výrobci používají systémy s trojúhelníkovým unášečem a třemi čepelemi různého tvaru. Setkáváme se rovněž s různým hvězdicovým uspořádáním unášečů, které jsou osazeny například šesti čepelemi.
Konfigurace rotorů a unášečů rovněž závisí na požadavcích rozdrcení toho či onoho materiálu. Někteří výrobci opatřují unášeč na spodní straně kluzným diskem.

Konstrukce skeletu a zavěšení
Konstrukčním prvkem, který je společný pro horizontální i vertikální modely, je skelet mulčovače. Ten tvoří nejen kostru stroje, ale také je zároveň pracovním prostorem těchto zařízení, neboť v tomto prostoru dochází k samotnému drcení hmoty.
Horizontální modely mohou být osazeny skeletem uzavřeným, otevřeným skeletem nebo otevíratelným. Uzavřený skelet je především součástí menších modelů určených pro komunální sektor či zahradnictví, naopak u modelů, u kterých se předpokládá práce v tvrdých podmínkách a jsou určeny například pro lesní hospodářství s důrazem na drcení náletových dřevin (avšak jedná se o mulčovač, nikoli lesní frézu), se setkáváme s otevřeným skeletem.
U mulčovačů, které lze označit jako univerzální (tj. najdou uplatnění jak při mulčování pastvin, tak při drcení slámy), se používají otevíratelné typy skeletů. Při práci v travním porostu je skelet uzavřen a dochází k preciznímu rozmělňování hmoty, zatímco při drcení slámy v řádcích se skelet otevře, lze jej opatřit ještě rozptylovacími plechy a drcenou slámu tak rovnoměrně rozptýlit po povrchu pozemku.
Otevíratelný skelet má také své opodstatnění v podmínkách, kdy vzhledem k množství hmoty a výkonu trakčního prostředku je žádoucí provést likvidaci bujného porostu ve více krocích. V takovém porostu provedeme mulčování v jedné jízdě s otevřeným skeletem, čímž dojde k částečnému rozdrcení porostu s menšími nároky na příkon. Následnou jízdu či jízdy provedeme s již uzavřeným skeletem a dojde tak k preciznímu zpracování hmoty s nižšími nároky na požadovaný příkon.
S uzavřeným skeletem rovněž pracují viniční a sadařské modely, které lze navíc osadit hrabicemi pro přidržování větví a jejich dostatečné rozdrcení. Řada těchto strojů si poradí s větvemi o velkém průměru a patří tak v rámci výrobních programů daných výrobců k nejrobustnějším modelům. Skelet mulčovače může být vyroben z materiálu různé síly a dodává se zpravidla jako jednovrstvý nebo zdvojený.
Skelet nese kromě již zmíněných uložení rotoru a systému pohonu také příslušenství, kdy se jedná nejčastěji o polohovací a kopírovací válec nebo o kopírovací kola různé konstrukce a rozměru. Mezi příslušenství patří rovněž přídavné vertikální mulčovače. Zde se jedná o zařízení s hydraulickým pohonem, která slouží k mulčování těžko dostupných míst současně s plošným mulčováním, například v sadech či kolem ohrad.
Skelet vertikálních mulčovačů plní obdobnou funkci jako v případě modelů horizontálních a také jej lze opatřit různými typy protiostří a usměrňovacích plechů. Ty opět umocňují efekt drcení a zpracování travních porostů či posklizňových zbytků. Také v těchto případech jsou součástí skeletu, jako u horizontálních modelů, ochranné clony zejména v místech vstupu materiálu do mulčovacího prostoru, které plní bezpečnostní funkci a mají podobu plechových záklopek, výkyvně uložených a kryjících vstupní část v celé pracovní šířce. Může se jednat také o unášeč s clonou tvořenou volně zavěšenými řetězy, opět v celé šířce záběru.
Vertikální modely jsou osazeny různými typy a provedeními nivelačních a kopírovacích kol v přední či zadní části stroje. Mezi příslušenství skeletu patří rovněž systém pro agregaci s trakčním prostředkem, který v podstatě určuje další technické rozdělení mulčovačů do patřičných kategorií.

Plošné a boční modely mulčovačů
Z tohoto pohledu můžeme rozdělit mulčovače na plošné, boční a modely speciální. Jako plošné modely lze označit takové mulčovače, které pracují v axiální ose trakčního prostředku. Boční modely jsou určeny jak pro práci v ose trakčního prostředku, tak mimo tuto osu.
Rovněž můžeme říci, že plošné mulčovače, které svou pracovní šířkou nepřesahují šířku energetického prostředku, jsou zpravidla osazeny bočně posuvným závěsem – mechanicky nebo hydraulicky, aby alespoň na jedné straně přesahoval záběr kola traktoru. S tímto systémem se setkáváme zejména u komunálních a viničních modelů.
Plošné modely můžeme z hlediska agregace rozdělit na nesené, tažené a kombinované. Nesené modely se agregují v zadním, případně předním tříbodovém závěsu, přičemž se v tomto závěsu také přepravují.
V případě nesených mulčovačů se setkáváme s využíváním trakčních prostředků s čelním a zadním tříbodovým závěsem. Sestavují se tak obdobné kombinace jako v případě čelně a bočně nesených, případně závěsných žacích strojů.
Tento systém agregace do tříbodového závěsu používají horizontální a vertikální typy mulčovačů. Jedná se zpravidla o pracovní záběry asi do 3,2 m, přičemž do této kategorie také spadají modely o záběrech asi 4,5–6 m, které jsou rozděleny na dvě sekce.
Sekce jsou uloženy na hydraulicky sklopném rámu a u některých modelů mulčovačů se mírně překrývají tak, aby mezi těmito sekcemi nevznikal pás, který nebude nijak ošetřen.
Jiné modely jsou doplněny speciálním, hydraulicky poháněným drticím rotorem, který zajišťuje ošetřování pásu, jenž vznikne v místě mezi těmito sekcemi. Tento systém přídavného disku využívají rovněž horizontální modely, které jsou osazeny dvojitým rotorem v daném pracovním záběru, a jedná se o pracovní šířky asi od 3 m výše.
Mezi nesené modely lze zařadit rovněž takové typy horizontálních mulčovačů, které se agregují například ve spojení se samojízdnými žacími stroji a nahrazují tak sekce rotačních žacích strojů. S taženými mulčovači osazenými centrální či boční ojí se setkáme především v oblasti vertikálních provedení, avšak na trhu jsou k dispozici rovněž horizontální tažené mulčovače.
Modely s boční ojí lze z hlediska pozice vůči traktoru označit jako boční, avšak způsobem nasazení patří mezi modely pro plošné drcení travních porostů a posklizňových zbytků. Některá pracovní a kopírovací kola pak plní rovněž funkci kol transportních, přičemž některé modely se dodávají s odpruženým podvozkem, který odpovídá přepravní rychlostí moderním kolovým traktorům a systémovým nosičům.
Mulčovače, které jsou výše označeny z pohledu agregace jako kombinované, jsou v pracovní poloze agregovány jako nesené, avšak v poloze přepravní se agregují jako tažené a to podélně v axiální ose trakčního prostředku. Zároveň jsou opatřeny závěsem, který takovou agregaci umožňuje. Součástí výbavy takového mulčovače jsou pak kola určená pro tažení a přepravu stroje.
Boční modely jsou usazeny na speciálním, hydraulicky ovládaném rámu, který umožňuje pracovat jak mimo osu traktoru, tak v ose traktoru. Zpravidla se jedná o nesené horizontální nebo tažené vertikální modely. Také konstrukce a provedení tohoto rámu, použité materiály pro výrobu čepů a jejich uložení rozhodují o zařazení do různých kategorií z hlediska provozní spolehlivosti a životnosti.
Takové mulčovače jsou určeny zejména pro ošetřování travních porostů podél veřejných komunikací, v oblastech ohrazení pastvin nebo se využívají k ošetřování příkopů podél cest, avšak nejedná se o klasická příkopová ramena. Pro tento účel je mulčovací sekce uložena na rameni tak, aby se mohla přizpůsobovat terénním nerovnostem a je opět hydraulicky polohovatelná, zpravidla v rozsahu asi –60 až +90 °. Součástí ramene je zpravidla také systém jištění proti přetížení.
Některé závěsné modely vertikálních mulčovačů lze díky příslušenství používat jako modely boční, kdy se jedná o speciální rám s podvozkem, do kterého se mulčovač agreguje a může pracovat mimo osu traktoru. Tento systém umožňuje spíše mulčování travnatých pásů podél komunikaci a není určen pro mulčování příkopů.

Speciální provedení mulčovačů
Mezi speciální modely lze v oblasti zemědělství zařadit různé typy podsekávačů ohradníků. V podstatě se jedná o vertikální mulčovače, mechanicky nebo hydraulicky poháněné, přičemž průměr disku činí zpravidla asi 0,5–1 m. Disk je osazen hmatačem, a to mechanickým fungujícím na principu pružiny nebo elektronickým. V případě elektronického systému předává hmatač v podstatě impulz spínači a ten aktivuje hydraulický systém, který umožní vychýlení disku při dotyku s kůlem ohradníku. Po vyhnutí se překážce se disk vrátí do původní polohy. U jednodušších modelů na principu pružiny funguje systém stejným způsobem.
Také podsekávací mulčovač nabízí příslušenství, které je obdobné jako v případě ostatních popisovaných modelů. Mezi speciální řešení můžeme rovněž zahrnout hydraulicky poháněné vyžínací hlavy pro příkopová ramena. Celou škálu speciálních mulčovačů představuje nabídka pro sady a vinice a to včetně příslušenství pro aplikaci herbicidů či tekutých minerálních hnojiv, přičemž se dodávají rovněž modely, které jsou určeny pouze pro sběr a drcení větví v sadech a vinicích.
Kromě klasických plošných modelů se také v této oblasti setkáváme s modely s variabilním záběrem. Zde se jedná v podstatě o dva základní systémy. První z nich nabízí plošný mulčovač, který je na obou stranách osazen nástavci v podobě vertikálních vyžínacích disků a podle jejich vychýlení se mění pracovní záběr celého stroje.
Druhou možnost představují mulčovače, které jsou tvořeny centrálním rámem, na němž jsou umístěny vertikální žací sekce, u kterých je možné měnit hydraulicky pozici a podle vysunutí se zvětšuje, nebo naopak zmenšuje pracovní záběr mulčovače.
Samostatnou kapitolou jsou mulčovače a mulčovací sekačky, které se využívají u profesionálních strojů pro zahradnictví a komunální sektor. V podstatě se jedná o vertikální modely mulčovačů kompaktních rozměrů, které se agregují s malotraktory a profesionálními komunálními nosiči nebo jsou přímo integrovanou součástí různých typů riderů či žacích strojů s nulovým poloměrem otáčení.
Jednotlivé modely mulčovačů bez ohledu na konstrukci a předpokládané nasazení se agregují s různými typy a provedeními trakčních prostředků a to zejména s ohledem na účel použití.
Můžeme konstatovat, že se u daného typu mulčovače konkrétního výrobce setkáme s poměrně velkým rozsahem potřebného příkonu. Je to dáno rozmanitostí nasazení jednotlivých modelů v konkrétních podmínkách, kdy zcela jiné nároky na příkon vyžaduje likvidace nedopasků (než likvidace náletových dřevin), nebo naopak bujný porost ploch ležících dlouhá léta ladem.

 

Klíčové informace

– Mulčování na orné půdě především přispívá k urychlenému rozkládání posklizňových zbytků nebo v případě drcení strniště kukuřice rovněž k boji se škůdci.
– V případě travních porostů se jedná o likvidaci nedopasků a plevelných rostlin.
– U trvalých kultur patří mulčování nejen k agrotechnice ošetřování meziřadí, ale také k efektivní likvidaci dřevní hmoty a větví.

 

Ing. Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down