26.07.2004 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MZe zpřesňuje pravidla pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu

V souvislosti s probíhajícím vyhodnocením prvního kola příjmu žádostí do Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ se projevila nutnost provést zpřesnění částí textu Pravidel. Úpravy Pravidel jsou platné od druhého kola příjmu žádostí, tedy od 19.7.2004. Tento krok směřuje k jasnějšímu stanovení podmínek pro žadatele a tím k hladšímu průběhu administrace programu.

Konkrétně jde o:
 úpravu lhůty pro administrativní zpracování žádosti z důvodu nutnosti provedení kvalitní kontroly projektů; ze zkušeností z prvního kola příjmu žádostí je zřejmé, že došlo k nashromáždění velkého množství žádostí do krátkého časového úseku, kdy není reálné správně vyhodnotit všechny projekty
upřesnění textu opatření 2.1.2., pokud jde o předmět podpory (specifikace malé vodní nádrže), a návazné úpravy v přílohách
 upřesnění textu přílohy 3 Bodovací kritéria a návazně úprava textu příloh, aby nebyl možný mylný vyklad
 formální úprava přílohy 5 Přijatelné výdaje:
- doplnění položky přijatelného výdaje do číselníku (položka byla schválena Monitorovacím výborem a je v seznamu přijetelných výdajů)
- vypuštění výdajů pro podopatření 2.1.4 (není předmětem tohoto dokumentu)
 upřesnění definice žadatele
- v případě podopatření 1.3.1 a 1.3.4 zahrnutí obcí jako žadatele
- v případě podopatření 2.1.3 upřesnění znění, aby byl naprostý soulad s Programovým dodatkem, došlo k formální chybě při zpracování dokumentu
 upřesnění textu povinných příloh u některých podopatření podle zkušeností z prvního kola příjmu žádostí
 tiskové opravy, související s úpravou textu.

Následující zpřesnění Pravidel je zpracováno pro tištěnou verzi dokumentu Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“. Úpravy pro elektronickou verzi umístěnou na internetových stránkách budou provedeny do 23. července 2004.

PRAVIDLA,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen „Pravidla“) na období 2004-2006

Zpřesnění podle bodu 15 – Závěrečné ustanovení

1) Obecná část, str.11, bod 4 j)
- text „…žádost včetně projektu a příloh je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, vrátí ji žadateli do 14-ti kalendářních dnů ode dne jejího zaregistrování“ je nahrazen za „…, vrátí ji žadateli do 28 kalendářních dnů ode dne jejího zaregistrování“

2) Specifická část, opatření 1.1
- str. 27, 34 text specifické podmínky „Potvrzení Státní veterinární správy ČR (SVS)…“ je nahrazen za „Potvrzení příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str. 28, 34 text povinné přílohy „Potvrzení Státní veterinární správy ČR (SVS)…“ je nahrazen za „Potvrzení příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str.29 (2x), str.30, text nepovinné přílohy „Smlouva s odbytovou organizací…“ je upraven na „Čestné prohlášení žadatele, že realizuje/bude realizovat 100% odbytu tržní produkce hlavní komodity ve vztahu k předmětu projektu prostřednictvím odbytové organizace po dobu minimálně tří let od data podání žádosti, a zároveň smlouva s odbytovou organizací/organizacemi.“
- str. 27, je doplněna podmínka: „v případě, že je součástí příloh projektu čestné prohlášení žadatele, že bude realizovat 100% odbytu tržní produkce hlavní komodity ve vztahu k předmětu projektu prostřednictvím odbytové organizace a žadatel na základě této skutečnosti obdrží body při bodování projektu, je příjemce pomoci při kontrole povinen předložit doklady o odbytu produkce prostřednictvím odbytové organizace (tj. splnění bodovacího kritéria) - účetní doklady, účetní výkazy, smlouvy atd.“

3) Specifická část, opatření 1.2
- str. 42, text specifické podmínky „Potvrzení Státní veterinární správy ČR (SVS)…“ je nahrazen za „Potvrzení příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str. 43, text povinné přílohy „Potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS ČR nebo SZPI)…“ je nahrazen za „Potvrzení příslušného dozorového orgánu (krajské veterinární správy nebo SZPI)…“

4) Specifická část, opatření 1.3
- str. 46, definice příjemce podpory, bod 1), text je doplněn na „vlastník lesa nebo nájemce lesa (včetně obce a subjektů založených s účastí obce)“
- str. 46, definice příjemce podpory, bod 2), text je upřesněn na „vlastník veřejných lesů (tj. správce lesů ve vlastnictví státu, kraje, obce nebo subjektů založených s účastí obce )“
- str. 48, specifické podmínky, první odrážka , text je doplněn o „kterého se projekt týká (místo realizace projektu)“
- str. 48, specifické podmínky, je doplněna specifická podmínka: „pro investiční záměr b) je žadatel povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu Smlouvy (Rozhodnutí)“
- str. 54, specifické podmínky, je doplněna specifická podmínka: „pro investiční záměr a), b) a c) je žadatel povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu Smlouvy (Rozhodnutí)“
- str. 60, definice příjemce podpory, bod 1), text je upřesněn na „vlastník pozemku (včetně obce a subjektů založených s účastí obce), pokud pozemky……“

5) Specifická část, podopatření 2.1.2
- str. 69, text podtitulku výdaje způsobilé ke spolufinancování pro záměr a) i b) „u poldrů (suchých nádrží) a malých vodních nádrží“ je upřesněn na „u poldrů (suchých nádrží) a malých vodních nádrží (nesloužící k chovu ryb za účelem podnikání)“
- str. 71, specifické podmínky jsou doplněny o další odrážku: 5) podporu lze poskytnout na vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání
- str. 72, povinné přílohy jsou doplněny o „potvrzení, že vodní nádrž neslouží k chovu ryb za účelem podnikání - kopie povolení k nakládání s vodami k dané vodní nádrži (předkládá se v případě vodní nádrže),“ a „čestné prohlášení žadatele, že na předmětné vodní nádrži není vedena evidence o hospodaření, o dosažení hospodářského výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici dle zákona 99/2004 Sb., zákona o rybářství (předkládá se v případě vodní nádrže)“
- str. 216, osnova projektu, 4. Technické řešení projektu, text „- podrobně popište technické řešení projektu, uveďte rozhodující technické parametry. Zaměřte se na údaje, které vyplývají z tabulky parametrů a technického řešení akce. Uveďte postupy, výpočty a informace (včetně technické dokumentace uvedené v příloze), které byly podkladem pro tyto údaje. Uveďte u poldrů, vodních nádrží a protipovodňových hrází na jaké Q jsou dimenzovány.“ se doplňuje o „… U investičního záměru b) uveďte plochu ochráněné půdy (v ha), včetně rozdělení na zemědělskou a ornou půdu.“

6) Specifická část, podopatření 2.1.5, str. 84
- v textu nepovinné přílohy pro všechny investiční záměry, bod 2) je spojení „ze zemědělské produkce“ nahrazeno spojením „ze zemědělské prvovýroby“
- doplnit nepovinné přílohy pro invetsiční záměry a), b) - Výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku a zařízení a vybavení zařízení pro volný čas, Diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství o přílohu „nový živnostenský list na činnost, která rozšiřuje podnikatelskou činnost žadatele“

7) Specifická část, podopatření 2.1.3
- str. 73, text definice přjemce podpory je upřesněn na “...meliorační zařízení (pro podporu na investiční záměr b)) nebo…“
- str. 78, nepovinné přílohy se doplňují o: “potvrzení, vydané autorizovanou osobou, že po realizaci projektu bude součástí rybníka či zemědělské vodní nádrže funkční dostatečně kapacitní bezpečnostní přeliv“

8) Specifická část, opatření 2.2, str. 85
- text „3 330 tis. €“ nahrazen za „3 330 €“

9) Specifická část, opatření 2.3.
- str. 93, text povinné přílohy 15) je doplněn o “…., v případě, že předmětem projektu je stavba nebo modernizace stavby.“
- str. 99, text povinné přílohy 17) je doplněn o “…., v případě, že předmětem projektu je stavba nebo modernizace stavby.“
- str. 93, text povinné přílohy „Kladné vyjádření Státní veterinární správy ČR (SVS ČR)…“ je nahrazen za „Kladné vyjádření příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str. 98, text povinné přílohy „Kladné vyjádření Státní veterinární správy ČR (SVS ČR)…“ je nahrazen za „Kladné vyjádření příslušné krajské veterinární správy (KVS)…“
- str. 100, položky přijatelných výdajů, text první odrážky „tyto výdaje jsou přijatelné po zaregistrování úplné žádosti“ se doplňuje o „…., v případě investičního záměru a) založení producentských organizací jsou výdaje přijatelné po dobu tří let následující po uznání producentské organizace“

10) Příloha 3 – Bodovací kriteria, str. 118, str
- str. 118, text bodovacího kriteria 9.1 je upraven na: „20 a méně % celkových přijatelných výdajů projektu“
- str. 120, text bodovacího kriteria 1 je upraven na: „Jedná-li se v projektu o nový výrobek, je součástí projektu i marketingová studie? (Jedná-li se o zavedený výrobek, přidělují se body automaticky.)“
- str.120, text bodovacího kriteria 8 je upraven na: „Dosahuje podnik min. 250 tis. Kč přidané hodnoty na přepočteného pracovníka a rok?“

11) Příloha 5 – Číselník přijatelných výdajů
- str. 160, je doplněna položka 0021 rekonstrukce jímek
- str. 170, je vypuštěn výčet přijatelných výdajů pro podopatření 2.1.4 Leader+.

Ing. Ja roslav P a l a s
ministr zemědělství

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down