20.07.2012 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na českém trhu si vybere každý zájemce

Jednotlivá odvětví kladou na mulčovací techniku různé požadavky, kterým se výrobci těchto strojů přizpůsobují. Jednak jde o speciální modelové řady a jednak o provedení základních typů, které se přizpůsobují individuálním požadavkům různými úpravami, speciálními konstrukčními řešeními a bohatou nabídkou příslušenství.

Z pohledu charakteristiky jednotlivých výrobců můžeme konstatovat, že se setkáme jak s těmi, kteří se na vývoj a výrobu mulčovačů vysloveně specializují, tak s těmi, u nichž sortiment mulčovací techniky doplňuje jiný výrobní program.
Obecně lze mulčovače rozdělit do dvou velkých skupin, a to podle polohy osy rotoru: modely s horizontální osou rotace a typy s vertikální osou rotace.

Horizontální modely
 
Horizontální mulčovače mají především menší pracovní záběry, avšak neplatí to tak docela. Lze je rozdělit do dvou základních kategorií, a to na plošné mulčovače a mulčovače s bočním zavěšením. Jako plošnou techniku označujeme takové modely, které se agregují s trakčním prostředkem tak, že středová osa mulčovače tvoří přímku s osou energetického prostředku. Druhou skupinu představují boční modely, které mohou pracovat buď v ose trakčního prostředku, nebo je možné vychýlit mulčovací sekci díky polohovatelnému rameni mimo tuto osu. Mulčovací sekce je hydraulicky polohovatelná, a to například v rozsahu –60 až +90 stupňů a rameno bývá opatřeno systémem jištění pro případ nárazu na překážku. Uvedená charakteristika platí pro techniku agregovanou v předním nebo zadním tříbodovém závěsu traktoru. Pracovní sekce může být u některých speciálních modelů opatřena jakýmsi shazovacím dopravníkem, který slouží k usměrňování rozdrceného materiálu. V případě některých tažených modelů, které zpravidla pracují jako plošné mulčovače určené pro agrotechnické zásahy na travních porostech a orné půdě, se setkáme s typy pracujícími mimo osu traktoru. Jde tedy o boční mulčovače z pohledu pozice vůči energetickému prostředku a charakterizuje je mj. větší pracovní záběr.
Horizontální mulčovače mají jednotlivé pracovní sekce. U velkoplošných nalezneme dvě až tři a každá sekce může mít jeden nebo dva rotory. Sekce tvořené jedním rotorem v celé šířce pracovního záběru se dodávají o záběru 0,5 až 3 m, avšak setkáme se také s většími záběry. Naopak řada výrobců nabízí horizontální mulčovače se záběrem sekce řádově 3 až 5 m, kdy jsou v celé šířce uloženy rotory dva. Základem větších záběrů jsou právě uvedené sekce hydraulicky sklopné do přepravní polohy, nebo jsou agregovány s různými samojízdnými žacími stroji, kde nahrazují žací jednotky. Druhou možností je přeprava strojů se záběrem větším než 3 m pomocí speciálního závěsu a podvozku. Koneckonců některé velkoplošné mulčovače určené k agregaci s klasickými zemědělskými kolovými traktory či systémovými nosiči připomínají velkoplošné tažené žací stroje nebo nesené dvoj- a trojkombinace. V takovém případě je pracovní záběr na úrovni asi 5 až 9 m, v případě samojízdné techniky jde řádově o 10 až 15 m. Stejně tak jako s uvedenými kombinacemi se setkáváme s čelně a bočně nesenými modely, které lze opět agregovat podobně jako čelní a boční žací stroje a pracovní záběry těchto souprav činí asi 5,5 až 6,5 m.

Různé varianty i příslušenství
 
Rotory jsou poháněny jednou nebo dvěma řemenicemi uloženými na boku stroje, přičemž podle záběru a robustnosti stroje jsou osazeny různým počtem klínových řemenů.
Rotory jednotlivých typů mulčovačů se liší zejména tloušťkou pláště, průměrem a uspořádáním pracovních orgánů. Základním konstrukčním prvkem horizontálních modelů je skelet, který je zároveň nosným prvkem pro uložení pracovních orgánů, pohonů a příslušenství. Skelet může být konstruován jako uzavřený, otevřený nebo otevíratelný. S uzavřeným krytem pracují především mulčovače, u nichž klademe důraz na co nejvyšší míru rozdrcení hmoty, zatímco s otevřeným skeletem se dodávají horizontální modely určené zejména pro drcení náletových dřevin. Otevíratelný kryt pak slouží buď pro snadnější přístup k pracovním orgánům během oprav a údržby, nebo se využívá při použití mulčovače k drcení slámy. V takovém případě pracujeme s otevřeným krytem, který může být osazen rovněž rozprostíracími plechy pro rovnoměrný rozptyl. Další možnost skýtá využití otevíratelného krytu v případě likvidace bujných porostů, kdy se nejprve mulčuje s otevřeným krytem, takže se částečně likviduje porost s minimálním odporem. Následná jízda je už s uzavřeným krytem, čímž dochází k preciznímu rozdrcení hmoty.
Mezi příslušenství mulčovačů patří především osazení rotoru. Setkáme se třemi základními možnostmi. První představují čepele, které jsou určeny zejména pro travní porosty, strniště kukuřice, drcení slámy či speciální plodiny a jednotlivé typy se liší šířkou, konstrukcí a geometrií. V případě čepelí se můžeme setkat na jednom rotoru s více typy najednou. Druhou možnost představují kladiva určená zejména pro likvidaci náletových dřevin, která umožňují rovněž podle typu konstrukce drcení dřevní hmoty do průměru 80 až 100 mm i více. Také kladiva se liší konstrukcí, tvarem a materiálem, z něhož jsou vyrobena. Třetí možností jsou různá speciální provedení od spirálových čepelí až po řetízkové segmenty či kombinované čepele. Aby se efekt rozdrcení materiálu znásobil, je možné skelet opatřit protiostřím nastaveným vůči osazení rotoru.

Vertikální mulčovače
 
Druhou skupinu mulčovací techniky představují modely vertikální, tedy se svislou osou rotace, které nalézají využití především v zemědělství včetně obhospodařování vinic a sadů a v komunálním sektoru. Setkáme se rovněž s modely dimenzovanými pro určité nasazení v lesnictví. Obdobně jako v případě horizontálních modelů je k dispozici široká škála pracovních záběrů. Pomineme-li zahradní a malou komunální mechanizaci, setkáme se s pracovními záběry řádově 1,5 až 12 m a některé vertikální modely hranici 12 m převyšují. Tomu odpovídají požadavky na příkon. Vhodné jsou trakční prostředky od kompaktních modelů o výkonu 22 až 44 kW (30 až 60 k) přes středně výkonné energetické prostředky spadající do kategorie 74 až 147 kW (100 až 200 k) až po nejvýkonnější modely kolových a pásových traktorů s nominálním výkonem nad 221 až 257 kW (300 až 350 k).
Pracovními orgány jsou v případě těchto modelů rotory se svislým hřídelem, který je na spodním konci osazen různým typem unášeče, jenž se dodává v řadě konfigurací. K základním typům pracovních orgánů patří čepele uložené v jedné nebo více rovinách. Každý z výrobců používá jiné uspořádání, nejčastěji se setkáme s provedením se dvěma nebo třemi čepelemi, ale někteří výrobci dodávají modely mulčovačů opatřené unášeči nesoucími například šest čepelí. V případě některých typů existují provedení rotorů lišící se počtem nožů určená pro různé druhy kultur či strniště. Unášeč může být na spodní straně opatřen kluzným ochranným diskem, který plní obdobnou funkci jako spodní vydutý disk bubnu rotačních bubnových žacích strojů. Pro zvýšení drtícího efektu se také skelety vertikálních mulčovačů osazují různým typem protiostří a rovněž zde nalezneme různé přídavné clony, které usměrňují tok materiálu pro zvýšení drtícího efektu.
Mezi příslušenství skeletu, které souvisí se samotnou prací mulčovače, patří různé typy bezpečnostních krytů. V přední části se můžeme setkat s krytem tvořeným svisle zavěšenými řetězy, s obdobnými záklopkami jako v případě horizontálních modelů a někteří výrobci rovněž doplňují tyto kryty pryžovou clonou.

Válce nebo kola

Každý rotor je zpravidla opatřen vlastní úhlovou převodovkou, která je poháněna kardanovým hřídelem, a to zpravidla od hlavní převodovky poháněné vývodovým hřídelem trakčního prostředku. U vícerotorových modelů jsou mezi sebou některé úhlové převodovky rovněž propojeny kardanovým hřídelem pro přenos točivého momentu. Obvodová rychlost rotorů dosahuje podle údajů výrobců hodnoty zpravidla 75 až 100 m/s. V závislosti na pracovním záběru jsou mulčovače opatřeny jedním až sedmi rotory a modely s pracovními záběry nad 3 m se dodávají jako hydraulicky sklopné do přepravní polohy.
V případě sklopných modelů je skelet rozdělen do několika sekcí, které kopírují povrch pozemku, přičemž na každou z nich připadají jeden až dva rotory. Z pohledu agregace můžeme vertikální mulčovače rozdělit na nesené v pracovním záběru do 3 m, poloneseném s pracovním záběrem okolo 3,5 m a tažené se záběrem asi od 4,5 m výše. Některé typy se dodávají rovněž s odpruženým podvozkem pro komfortní přepravu po zpevněných komunikacích.
Mezi příslušenství skeletů horizontálních a vertikálních modelů patří mj. nivelační a kopírovací kola nebo válce. Je-li mulčovač opatřen kopírovacím válcem, je tento válec uložen v zadní části skeletu v celé šířce záběru. V případě kopírovacích kol je každá ze sekcí horizontálních typů opatřena zpravidla dvěma koly. U většiny polonesených a tažených modelů se setkáme s různým typem podvozku, který může mít podobu kopírovacích nebo transportních kol doplněných koly kopírovacími.
V případě modelů střední a výkonové třídy plní transportní kola rovněž úlohu kol pracovních a takové podvozky vykazují různou konstrukci. U některých modelů se setkáme také s čelními kopírovacími koly zvyšujícími komfort práce a rovněž stabilitu při práci v členitém terénu. Horizontální modely se záběry většími než 3 m, které nejsou hydraulicky sklopné, se dodávají rovněž s přídavným přepravním podvozkem a přepravují se nikoli kolmo, ale podélně se středovou osou trakčního prostředku. Mezi příslušenství rovněž patří různé typy závěsů, přičemž závěsné modely jsou opatřeny ojí s tažným okem či jiným typem závěsu, nebo se agregují do spodních ramen tříbodového závěsu.

Speciální modely a podsekávače
 
Se speciálními mulčovači se setkáme zejména v komunálním sektoru a trvalých kulturách. Mnohdy jde o kombinace horizontálních a vertikálních modelů v rámci jednoho stroje. Často tak hlavní část mulčovače tvoří sekce s horizontálním rotorem a vertikální provedení představuje součást příslušenství.
Takový rotor (disk) je agregován s horizontálním modelem prostřednictvím výkyvného ramene, přičemž mulčovač samotný slouží k ošetřování travnatého pásu mezi stromy a vertikální nástavec obsekává travní porost okolo kmenů dřevin.
Dále se můžeme setkat s ryze vertikálními modely, které mají podobu jednoho jediného rotoru o malém průměru asi 500 až 1000 mm. Využívají se k údržbě travnatých pásů okolo silničních svodidel, v sadech a vinicích okolo kmenů stromů a podpůrných sloupků a své uplatnění nacházejí také při podsekávání ohrad okolo pastvin. I v této oblasti jsou k dispozici speciální modely sloužící například k obsekávání dopravních značek. Tyto speciální mulčovače jsou tvořeny kupříkladu třemi menšími rotory na speciálním nosníku. Pracovní disk je opatřen rotorem obdobné konstrukce, která je popsána u vertikálních modelů. V případě nárazu na překážku se pracovní sekce vychýlí směrem vzad a po překonání překážky se opět vrací do původní polohy. Uvedený systém se zpravidla ovládá mechanicky, avšak můžeme se setkat také s elektrickým ovládáním. Tyto systémy se mohou dodávat i s dálkovým ovládacím terminálem.

Navíc nádrže, aplikátory a boxy
 
Vertikální nástavce mají většinou hydraulický pohon, u samostatných podsekávačů různé konstrukce je pohon vyřešen mechanicky, vyspělejší modely jsou vybaveny i hydraulickým pohonem a některé dokonce disponují vlastním hydraulickým okruhem. Jako zajímavost můžeme uvést vertikální modely mulčovačů do sadů a vinic s proměnlivým pracovním záběrem. Daný model je opatřen buď obdobnými disky jako v případě různých typů nástavců a nastavením unášeče těchto sekcí se mění rovněž pracovní záběr. Druhou možností je konstrukce, která vy­užívá variabilní skelet a jehož nastavením směrem do stran se rozšiřuje nebo zužuje pracovní záběr. Nejen tyto speciální modely pro práci v trvalých kulturách je možné osadit nádrží a aplikátorem herbicidů, případně jiných chemických prostředků. Modely určené pro komunální sektor se rovněž dodávají se sběrným boxem různé konstrukce pro sběr trávy a listí. V jedné operaci se zároveň uklízí veřejné prostranství.
Posuvu celého skeletu směrem do stran se využívá rovněž u řady horizontálních modelů pro sady a vinice, jejichž celkový záběr je menší nežli šířka trakčního prostředku. Bočně posuvný závěs umožňuje mírné vychýlení skeletu tak, aby bylo možné na jedné straně mulčovat mimo obrys energetického prostředku. Takové polohování závěsu se dodává v mechanickém nebo hydraulickém provedení. Skelet uvedených mulčovačů se kromě klasického protiostří osazuje rovněž speciálními hrabicemi, které slouží k přidržování větví a dřevní hmoty ­uvnitř pracovního prostoru, čímž se opět zvyšuje drticí efekt. Ně­které modely vynikají speciální konstrukcí, která je předurčuje pro sběr a drcení dřevní hmoty vznikající po prořezávce stromů a keřů.

 

Klíčové informace

– Mulčovače jsou obecně velmi jednoduchá zařízení, avšak z pohledu uživatelů pokrývají široké spektrum možností od zemědělství přes komunální sektor, hospodaření v trvalých kulturách až po lesnictví a stavebnictví.
– Širokému využití odpovídá i nabídka pracovních záběrů, druhů pohonu, systému agregace a také příslušenství dodávaného na přání budoucích uživatelů.
– V nabídce jsou mulčovače s horizontální nebo vertikální osou rotace.
– U horizontálních mulčovačů můžeme volit plošné typy nebo modely s bočním zavěšením.
– Rotory mohou být osazeny čepelemi, kladivy nebo speciálními segmenty.
– Vertikální mulčovače, tedy se svislou osou rotace, nalézají využití především v zemědělství včetně obhospodařování vinic a sadů a v oblasti komunálního sektoru
.

Ing. Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down