Nájemci oceňují individuální přístup

Leasing provádějí buď speciální útvary bank, kde je tento produkt alternativním způsobem poskytnutí úvěru, nebo dceřiné leasingové společnosti bank, jež od nich získávají finanční zdroje, nebo soukromé firmy zřizují leasingové společnosti, které zajišťují odbyt jejich sortimentu i sortimentních řad. Podnikatelská činnost všech je ale stejná, jen podmínky nestanovené zákonem si mohou upravit smluvně se zákazníkem jiné. Právě podle nich je možné si zvolit svého pronajímatele strojů a techniky. K tomu mohou přispět i odpovědi na otázky položené zástupcům některých leasingových firem.

Otázky pro leasingové společnosti

1. Jak se promítla možnost odpočtu DPH od 1. dubna letošního roku v leasingových obchodech uzavíraných s podnikateli v zemědělství?
2. Jakým způsobem nabízíte již použitou zemědělskou techniku pořizovanou prostřednictvím leasingu nebo na spotřebitelský úvěr? Jde jen o stroje a vozy pocházející z ukončené zákaznické smlouvy, nebo i z jiných zdrojů? Některé společnosti mají i vlastní bazar …
3. Pokud spolupracujete s PGRLF, poskytujete úvěry na techniku s dotací PGRLF a za jakých podmínek? Lze čerpat podporu z evropských zdrojů na investice do nákupu strojů a prostřednictvím jakého programu?
4. Co má obsahovat leasingová smlouva, jaké jsou povinné údaje a jaké doporučujete? Musí obsahovat leasingový koeficient?
5. Někdy je nutné řešit předčasné ukončení smlouvy, jak to probíhá u vás?

 

 

 ČSOB Leasing, a. s.,
Ing. Jan Kulhánek, MBA
komoditní ředitel pro oblast strojů a zařízení

1. Možnost odpočtů DPH byla od 1. dubna nově umožněna u osobních automobilů kategorie M1 a M1G, takže se samozřejmě netýká pouze podnikatelů v zemědělství, ale všech plátců DPH. V případě pořízení automobilu formou finančního leasingu si mohou podnikatelé a firmy provést odpočet DPH z mimořádné splátky (akontace), z každé měsíční splátky a samozřejmě pak také z předem sjednané odkupní ceny vozu po ukončení leasingu. Novela však také umožňuje leasingové společnosti odečíst DPH u osobních automobilů již na vstupu při poskytnutí služby operativního leasingu, a tím snížit náklady o 19 %. Celková splátka se tak proti dřívějšku zlevní asi o 16 %. Díky této novele může plátce DPH dosáhnout úspory také u havarijního pojištění. Před novelou zákona se pojistná částka vypočítávala vždy z pořizovací ceny včetně DPH, po vstupu novely v platnost pak z pořizovací ceny bez DPH. Podnikatel tedy ušetří nejen za DPH z leasingové splátky, respektive kupní ceny, ale výrazně se mu sníží i pojistné (plátci DPH platí pojistné vypočtené nově z ceny vozidla bez DPH). To platí jak pro finanční a operativní leasing, tak i pro úvěr.
Další změnou je zkrácení minimální doby trvání smlouvy na finanční leasing ze 60 na 54 měsíců (u třetí odpisové skupiny ze 120 na 114). Na tyto legislativní změny jsme využili ve všech nabízených finančních produktech, tedy jak u finančního leasingu a úvěru, tak i u operativního leasingu. Díky tomu zaznamenáváme ještě dlouho po zavedení reformy trojnásobně vyšší zájem o financování osobních automobilů ze strany firem i podnikatelů.
2. Sám ČSOB Leasing se zabývá prodejem použité zemědělské techniky jen v omezeném množství (deset až dvacet položek
za rok), a to pouze z předčasně ukončených zákaznických smluv. Prodej těchto strojů je zajišťován sítí smluvních partnerů (společně s nákladními automobily a jinou kolovou a pásovou technikou). Nabídka strojů je uveřejněna na našich webových stránkách, na webu partnerů, případně na serveru TipCars. Použité stroje však standardně financujeme. Tvoří významnou část portfolia zemědělských strojů v případech, kdy jsou dodávány spolupracujícími dodavateli, například po jejich repasi.
3. Spuštění úvěrového produktu PGRLF plánujeme na třetí kvartál tohoto roku. Podporu z evropských zdrojů lze čerpat prostřednictvím naší společnosti programem Evropské investiční banky, kde v případě financování s dobou splácení minimálně 48 měsíců podporujeme investice segmentu SME cenově zvýhodněným finančním leasingem. Typická je úspora v případě financování například traktoru za 1,2 milionu korun ve výši až 400 Kč na jedné splátce.
4. Leasingová smlouva musí především naplnit legislativní ustanovení o finančním leasingu definovaná v zákoně o dani z příjmu, tedy musí mít sjednanou dobu nájmu, jasně specifikovaný předmět financování (tak, aby bylo možné jeho spolehlivé zařazení do odpisové skupiny a bylo prokázané, že se nejedná o technické zhodnocení staveb, což je v zemědělství u některých technologií skutečností).
Dále musí být u finančního leasingu jasný způsob odkoupení předmětu – zda je opční nebo povinný (od toho se stanovuje výše DPH ve splátkách, u opčního odkupu je možné DPH uplatňovat v jednotlivých splátkách, leasing povinným odkupem zatěžuje zákazníka odvodem DPH na počátku a je o financování této složky dražší).
Pro zákazníka je hlavním parametrem výše nájemného a periodicita jeho platby, doporučujeme pak sledovat i skutečnost, kdy může pronajímatel splátky změnit (obvykle jsou tyto možnosti součástí všeobecných smluvních podmínek).
Leasingový koeficient je poměrové číslo vyjadřující celkovou výši nájemného k ceně investice. Není přesně definován a každá leasingová společnost používá vlastní vzorec. Jako objektivnější ukazatel doporučujeme srovnávat nabídky podle RPSN (roční procentní sazba nákladů), jejíž výpočet je dán zákonem.
5. Při žádosti zákazníka o předčasné ukončení leasingové nebo úvěrové smlouvy formou doplacení je zákazníkovi zaslána kalkulace, která vychází ze sumy budoucích splátek (splátky, které chybí k doplacení leasingu nebo úvěru) a ty jsou diskontovány (odúročovány) vzhledem k tomu, že ke splacení dochází předčasně a najednou a je tak vzata v úvahu aktuální časová cena peněz. Do částky k doplacení je zařazena jen ta část pojistného, které pojišťovny požadují doplatit v případě předčasného ukončení sjednaného pojištění. To znamená, že zákazník zaplatí celkově méně, než by uhradil
při běžném měsíčním splácení smlouvy. Předčasné ukončení je zpoplatněno podle sazebníku služeb, který je veřejně dostupný na internetových stránkách ČSOB Leasing.

 

UniCredit Leasing, a. s.,
Jaroslav Jaroměřský,
výkonný ředitel

1. Financování produktů pro zemědělce u nás roste na významu díky rozmachu úvěrových produktů a spolupráci s PGRLF. Daňová reforma od 1. dubna v oblasti DPH se dotkla osobních automobilů, u zemědělské techniky žádný zásadní vliv nevidíme. Posun minimální délky leasingu na 54 měsíců nemá na profinancovaný objem zásadní vliv, neboť zemědělci se zajímají zejména o úvěrové produkty s dotací PGRLF.
2. Jsme financující společnost. Klientům financujeme i použitou techniku, ale nezabýváme se jejím prodejem. Pokud dojde k odebrání předmětu financování z důvodu platební nevůle původního dlužníka, máme samostatné provozovny v Praze a Brně, které zajistí jeho další prodej.
3. Spolupráci s PGRLF aktivně rozvíjíme se stále větším počtem dodavatelů zemědělské techniky. Dotace PGRLF je zúčtována přímo mezi fondem a zemědělcem a její momentální výše pokrývá úroky do výše 4 %, respektive 5 % pro mladé zemědělce.
UniCredit Leasing poskytuje zvýhodněné financování také za pomoci zdrojů z Evropské investiční banky. Tuto podporu je možné úspěšně kombinovat s programem PGRLF, neboť jeho principům neodporuje. Klient díky tomu může získat další úrokové zvýhodnění.
4. Leasingová smlouva obsahuje podstatné náležitosti ve své formulářové části, ostatní společná ustanovení existují ve formě všeobecných podmínek, které jsou její nedílnou součástí. Obsahuje určení smluvních stran, předmětu leasingu, podmínek financování (mimořádná leasingová splátka, délka financování, pravidelná splátka, zůstatková hodnota), dále obsahuje podmínky pojištění a u nepodnikajících osob podle zákona i RPSN. Leasingový koeficient standardně součástí leasingové smlouvy nebývá, není její povinnou částí a různé leasingové společnosti postupují při jeho výpočtu různě, takže se na něj nelze zcela spolehnout. Jediné, co lze přesně porovnat, je výše pravidelné splátky, tam není jakýchkoli sporů. Tento údaj je uveden ve smlouvě (v procentní výši) i ve splátkovém kalendáři, který je součástí smlouvy.
5. Předčasné splacení nesplacené částky nájemci umožníme, zbylé splátky se zpravidla ještě odúročují podle interních pokynů firmy. Předčasné splacení podléhá příslušnému poplatku podle sazebníku poplatků.

 

Deutsche Leasing ČR, spol. s r. o.,
Ing. Pavel Myslík,
týmový vedoucí odbytu

1. Vzhledem k minimálnímu využívání leasingu a k tomu, že u zemědělských strojů k žádné změně v odpočtu DPH nedošlo, neprojevila se tato změna vůbec.
2. Úvěry i leasing na opotřebené stroje poskytujeme, pokud pocházejí od spolupracujících dodavatelů. Vlastní bazar techniky máme, ale zemědělské stroje obsahuje minimálně.
3. S PGRLF spolupracujeme, financujeme až sto procent ceny stroje bez DPH. Úroky jsou závislé na délce úvěru, bonitě klienta a předmětu, na který je úvěr poskytován.
4. Leasingová smlouva musí obsahovat údaje o pronajímateli a nájemci, přesnou specifikaci předmětu leasingu, dobu leasingu a všeobecné smluvní podmínky. Leasingový koeficient není podmínkou.
5. Předčasné ukončení a vyúčtování předčasně ukončené smlouvy je poměrně složité, musí odpovídat všeobecným smluvním podmínkám, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a zákonům z oblasti účetnictví, které se tímto stavem zabývají. 

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *