05.05.2000 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nároky na vrácení části spotřební daně z pohonných hmot spotřebovaných v zemědělství, tzv. „zelené nafty“

Návod pro podnikatele

1.Kdo má nárok na vrácení daně:
a) zemědělec – fyzická osoba, který provozuje zemědělskou prvovýrobu, případně lesní školky a obnovu a výchovu lesa a je zapsán do evidence pro tuto činnost na obecním úřadě nebo v obchodním rejstříku,
b) zemědělec – právnická osoba, který provozuje zemědělskou prvovýrobu, případně lesní školky a obnovu a výchovu lesa a je zapsán pro tuto činnost v obchodním rejstříku.
Zemědělskou prvovýrobou se pro účely vrácení daně rozumí rostlinná výroba, včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých.

2.Nárok na vrácení spotřební daně lze uplatnit na pohonné hmoty, uvedené v § 19 odst. 1 písm.c) motorovou naftu a § 19 odst. 2 písm. c) bionaftu zákona č.22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

3.V případě zemědělské prvovýroby vyplní žadatel „Přílohu č. 2“, která je součástí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 76/2000 Sb (dále jen „vyhláška“), nechá si ji zkontrolovat a potvrdit na příslušném územním odboru MZe (dále jen ÚO), v jehož územní působnosti se pozemky nacházejí. Žadatel musí ÚO prokázat právo k obhospodařování pozemků – výpisem LV z katastru nemovitostí, nájemní smlouvou, nebo z jiného právního důvodu – rozhodnutí pozemkového úřadu, rozhodnutí o dědictví, prokázání užívání zemědělských a lesních pozemků, nástupnickou organizaci před účinností zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.ÚO na základě dokladů podle bodu 3 zkontroluje jejich správnost a zjistí, zda jsou pozemky obhospodařovány. Je-li vše v pořádku, potvrdí do 30 dnů tuto „Přílohu č. 2“ a opatří si její kopii.

5.V případě příslušné lesní činnosti se předkládají obdobně jako v bodě 3. doklady o vlastnictví lesa, nájemní smlouva atd. a ÚO potvrdí v tomto případě „Přílohu č. 3“ ve lhůtě do 45 dnů, že byly lesní práce provedeny.

6.Žadatel si dále vyplní a vypočte podle „Přílohy č. 4“ k vyhlášce „Roční limit spotřeby pohonných hmot podle normativů“ uvedených v § 3 odst. 4) vyhlášky, a to pouze za obhospodařované pozemky. Další tabulky z „Přílohy č. 4“ k vyhlášce bude vyplňovat postupně podle jednotlivých měsíců, jak bude provádět práce v zemědělské prvovýrobě a nakupovat a spotřebovávat pohonné hmoty. Tato „Příloha č. 4“ k vyhlášce se předkládá při každé žádosti o vrácení daně.

7.Nárok na vrácení spotřební daně za spotřebované pohonné hmoty za zdaňovací období, kterým je měsíc, si žadatel vypočte podle „Přílohy č. 1“ k vyhlášce pouze za obhospodařované pozemky. Nárok ve výši 60% se vypočte podle tohoto vzorce : A = (B x C/1000) x 0,6 .
A = nárok na vrácení spotřební daně ve výši 60% Kč,
B = množství pohonných hmot v litrech, prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období ( měsíc ) do výše normativu,
C = platná sazba spotřební daně podle zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, uvedená na dokladu o nákupu.
Platná sazba spotřební daně v roce 2000 je 8150 Kč/1000 l. Přehled o nákupu a spotřebě pohonných hmot bude uveden v další tabulce z „Přílohy č. 4“ k vyhlášce souhrnnou položkou, která musí odpovídat spotřebě z výpočtu měsíčního nároku.

8.Nárok na vrácení daně uplatňuje poplatník u příslušného finančního úřadu (dále jen FÚ) na formuláři „Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně“ podle § 12f zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňové přiznání), který si na FÚ vyzvedne. Údaje ve sloupci 3 tohoto daňového přiznání o výměře obhospodařovaných pozemků v hektarech se uvedou na čtyři desetinná místa.

9.Daňové přiznání vyplňuje žadatel za každý měsíc, pokud chce uplatňovat nárok na vrácení spotřební daně. V případě, že bude na FÚ žádat vrácení daně např. až za čtyři měsíce najednou, bude předkládat do 25.srpna čtyři samostatná daňová přiznání ,a to za měsíc: duben, květen, červen a červenec.

10.Při prvním uplatnění nároku na vrácení daně musí žadatel k daňovému přiznání předložit na FÚ doklad o výměře obhospodařovaných pozemků – list vlastnictví, nájemní smlouvu nebo z jiného právního důvodu. Dále předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo zápis z obecního úřadu o zapsání do evidence samostatně hospodařících rolníků. Dále „Přílohu č. 2“případně „Přílohu č. 3“ k vyhlášce, potvrzené příslušným ÚO .

11.„Přílohu č. 4“ k vyhlášce a kopii daňového dokladu o nákupu pohonných hmot, který musí mít náležitosti dle § 12f odst. 6 zákona č. 22/2000 Sb, předkládá žadatel vždy s daňovým přiznáním.
Náležitosti daňového dokladu jsou tyto :
a) obchodní jméno, název, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní jméno, název, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího,
c) množství výrobků v objemových jednotkách, ( v litrech )
d) sazba spotřební daně platná v den vyskladnění výrobků plátcem daně,
e) výše celkové ceny výrobků včetně spotřební daně,
f) výše spotřební daně celkem,
g) datum vystavení dokladu o nákupu,
h) číslo dokladu o nákupu,
i) podpis prodávajícího.

Na tomto dokladu, který žadatel předkládá na FÚ, musí být vyznačeno, že se jedná o kopii dokladu o nákupu pohonných hmot a musí být podepsán osobou odpovědnou za odebrání těchto pohonných hmot, tj. buď žadatelem nebo oprávněným pracovníkem, např. u právnických osob statutárním zástupcem dle zápisu v obchodním rejstříku. Tímto podpisem je zároveň potvrzeno, že kopie tohoto dokladu je shodná s originálem. Nebude-li mít tento doklad uvedené náležitosti, FÚ daň nevrátí.

12. Při další žádosti o vrácení daně předkládá žadatel“ Přílohu č. 2“ k vyhlášce, pouze pokud došlo ke změně ve výpisu obchodního rejstříku, ke změně v obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků nebo žadatel ukončil hospodaření apod.

13. Žadatel, který prováděl lesní činnost, tj. lesní školky a obnovu a výchovu lesa předkládá FÚ : doklad o vlastnictví – výpis LV z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu, rozhodnutí o dědictví, rozhodnutí pozemkových úřadů, právo k hospodaření – výpis z obchodního rejstříku, zápis z obecního úřadu o zapsání činnosti. „Přílohu č. 3“ k vyhlášce však předkládá ke každému daňovému přiznání o vrácení daně, protože vždy ji musí mít potvrzenou od ÚO, aby bylo zkontrolováno, že příslušné lesní práce byly provedeny. Nárok na vrácení daně může poplatník uplatňovat na práce provedené po 1.4.2000.

14.Zemědělec provozující zemědělskou prvovýrobu čerpá v jednotlivých měsících pouze příslušnou část normativu uvedenou v § 3 odst. 2 vyhlášky z celkového ročního nároku. Součet měsíčních nároků nesmí na tentýž pozemek pro všechny subjekty přesáhnout nárok vypočtený na kalendářní rok. V roce 2000 lze pro zemědělskou prvovýrobu vyčerpat pouze 88% ročního normativu, vzhledem k platnosti zákona od 1. 4.2000. Toto omezení neplatí na příslušné lesní činnosti.

15.Jestliže žadatel – poplatník započte nebo ukončí obhospodařování pozemků v průběhu roku, nebo dojde-li ke změně v obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků, má nárok jen na tu část vrácení spotřební daně, která odpovídá procentnímu rozdělení podle jednotlivých měsíců, po které zemědělské pozemky obhospodařoval.

16.Žadatel – poplatník, provozující zemědělskou prvovýrobu má možnost v průběhu kalendářního roku buď dočerpat část pohonných hmot z měsíce předcházejícího, nebyl-li normativ vyčerpán, nebo čerpat část normativu z měsíce následujícího. Vždy platí jen jedna možnost, nelze použít obě najednou.

17.Nárok na vrácení spotřební daně se uplatní za zdaňovací období (tím je kalendářní měsíc), ve kterém vznikl, ale může se uplatnit i déle, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Později již ne.

18.Daňové přiznání předkládají na FÚ žadatelé – poplatníci nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy nárok vznikl. Za měsíc duben to bude do 25. května.

19.Pokud v daňovém přiznání dojde k nesprávnostem, nebo je neúplné, musí žadatel – poplatník předložit správci daně dodatečné daňové přiznání, které musí být jako dodatečné výrazně označeno.

20.Pokud si žadatel nechává provádět některé práce v zemědělské prvovýrobě nebo lesní práce ve službě, má tyto možnosti:
a)sám na svoje jméno nakoupí pohonné hmoty, předá je tomu, kdo pro něho bude provádět příslušné služby a úhrada za tyto služby nemůže obsahovat pohonné hmoty,
b)nakoupí si pohonné hmoty od organizace, která pro něho službu dělá, ale tato organizace musí mít oprávnění k prodeji pohonných hmot a vystaví mu daňový doklad s předepsanými náležitostmi a žadatel si uplatní vrácení daně. Pokud organizace oprávnění k prodeji pohonných hmot nemá a přesto vystaví daňový doklad, nebude tento doklad FÚ uznán pro vrácení daně.

21.V případě nesrovnalostí ve výměře obhospodařovaných zemědělských pozemků vyzve ÚO žadatele k jejich odstranění. Dojde-li k rozporu, zda jsou pozemky obhospodařovány nebo nejsou, má žadatel možnost podat podnět k šetření na MZe v Praze prostřednictvím ÚO.

Zákon č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, kde jsou v § 12f uvedeny další podrobnosti o možnosti vrácení 60% daně za spotřebované pohonné hmoty pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa, vyšel ve Sbírce zákonů, částka 8 z roku 2000.
Vyhláška Ministerstva zemědělství. č. 76 ze dne 20. března 2000, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků, vyšla ve Sbírce zákonů částka 26 z roku 2000.

Marie Ferklová, Ministerstvo zemědělství ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down