Návrat k rovnováze

Kromě společenské prestiže zemědělství by s měla vrátit také strukturální rovnováha mezi živočišnou a rostlinnou produkcí. Vzhledem k tomu, že čeští zemědělci byli vytlačeni z potravinových trhů, tak jedinou šancí, jak by se to mohlo podařit, je využít určitou výměru zemědělské půdy k nepotravinářským účelům. Uvedl to prezident Agrární komory ČR Jan Veleba na semináři GE Money Bank, pořádaným na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.

Připomněl, že hrubá produkce rostlinné výroby je v posledních asi dvaceti letech stále stejná a pohybuje se zhruba na úrovni 35 miliard korun. Mění se ale skladba rostlinné produkce. Podíl obilovin v osevních postupech stoupl na více než 60 procent, zpočátku přesahoval 40 procent, podíl řepky se zvýšil z devíti procent na 14 procent. Významným způsobem se změnilo i zastoupení víceletých pícnin na orné půdě, které bylo 30 až 40 procent a v současné době je asi 14 procent. Víceleté pícniny mají přitom vliv na zvyšování úrodnosti a zadržování vody. „Tyto změny se nenahradí žádnými administrativními nařízeními typu GAEC, protože jsme porušili staleté zákony rovnováhy živočišné a rostlinné produkce,“ konstatoval.
Ve výši živočišné produkce je však mnohem horší situace. Ta od roku 1990 vytrvale ve stálých cenách klesá, takže nůžky mezi rostlinnou a živočišnou produkcí se stále více rozevírají. Má-li se podle Veleby vrátit rovnováha do českého zemědělství, tak se musí vyrovnat potřeby rostlinné a živočišné výroby a přes obnovitelné zdroje odčerpat příslušná část hektarů, do této produkce je třeba zapojit kolem 6000 hektarů půdy. „Dobrou zprávou je, že se nám podařilo prosadit do Národního akčního plánu obnovitelných zdrojů energie část naší vize a dosáhnout zvýšení počtu bioplynových stanic na 742. Původní návrh se podařilo zvednout o sto procent na 520 megawattů, konstatoval Veleba. Ministerstvo průmyslu a obchodu původně počítal s 220 MW instalovaného výkonu v roce 2020, což je asi 315 bioplynových stanic o výkonu 700 kilowattů elektrické energie a celkovém výkonu elektřiny a tepla 7.400 terrajoulů. Podle očekávání do konce roku by v České republice mělo být asi 160 stanic. „Existuje tu tak velký prostor pro výstavbu bioplynových stanic,“ prohlásil prezident komory. Podle něj neopomenutelná je i výroba tepla z biomasy a biopaliva v dopravě.
Zájem o bioplynové stanice stoupá Zemědělské podniky mají o stavby bioplynových stanic stále větší zájem. Počet žádostí o dotace na jejich budování je letos ve srovnání s minulým rokem už více než dvojnásobný. Celkem letos požádalo o podporu na výstavbu bioplynové stanice z Programu rozvoje venkova (PRV) 83 podniků. Vloni bylo přijato 34 žádostí. Farmáři na ně mohou získat stoprocentní úvěry a jejich provozem mohou dotovat nerentabilní provozy, uvedl ředitel společnosti AgroConsult Bohemia Mojmír Severin.
Podle něj zemědělci kromě investic do živočišné výroby, které v mnoha případech souvisejí se splněním podmínek cross compliance, poměrně nově investují do bioplynových stanic. Stanice jsou totiž jedním z řešení nadbytečné rostlinné produkce, jejíž část mohou využít. „Zájem zemědělců o alternativní energie poroste i nadále. Jejich primárním motivem je snaha diverzifikovat příjmy a zároveň splnit požadavky stanovené cross compliance,“ míní Severin. Investice by však měly řešit problém rentability dané oblasti. Důležitým faktorem je přitom důsledné zavádění koncepčních opatřeních, vedoucích k efektivnímu využívání nákladů.
Podle Severina co se týká stability, asi 15 procent zemědělských podniků v České republice je ve velmi dobré kondici a jsou připraveny na zvládání výkyvů trhu i plnění požadavků cross compliance. Tyto firmy si již vyřešily téměř všechny problémy a zabývají se dosažením co možná nejvyšší rentability. Mají transparentní výrobní strukturu, vysokou produktivitu práce, moderní technologie výroby, odbyt zajištěný dlouhodobými smlouvami.
Základ českého zemědělství, asi 40 procent, však tvoří podniky, které svá opatření, směřující ke stabilizaci, teprve zavádějí. Řeší technologické problémy, mají nižší produktivitu práce a nízkou rentabilitu. Uvažují o tom, do čeho investovat. „Právě z nich pochází hodně žadatelů o bioplynové stanice a diverzifikaci,“ řekl Severin. V posledním segmentu, představujícím asi 45 procent firem, jsou podniky, které buď zavádějí nebo ho nezačali zavádět příslušná opatření. Vyznačují se nízkou produktivitou práce, nevhodnou strukturou výroby s ohledem na dotační politiku. Mají zastaralé technologické vybavení a nízkou likviditu. „Tato skupina velmi citlivě reaguje na výkyv farmářských cen, protože jejich ekonomika je velmi napjatá,“ podotkl.
Podniky se budou rozvíjet, jestliže pochopí administrativní požadavky společné zemědělské politiky s maximálním a zároveň účelným a efektivním využitím dotací a podpor. Zemědělství je podle Severina hodně o administrativě a často se stává, že kvůli administrativním nedostatkům zemědělci přicházejí o dotace. Druhým faktorem je optimalizace zemědělského podniku. „Podniky, které si již všechno vyřešily, mají výhodu, Ty, co to vyřešeno nemají, s tím musí začít, ačkoliv teď není zcela ideální doba,“ prohlásil. „Tím, jak mají hodně diverzifikované oblasti, tak nejsou schopni zainvestovat všechny oblasti tak, aby vyhověly požadavkům cross complinace,“ dodal.
Podle Severina jde o zvyšování intenzifikačních faktorů, a to zejména v rostlinné výrobě, v živočišné výrobě se řeší především managementu u živočišné produkcí. Samozřejmě j to důsledné zavádění koncepčních opatření, vedoucích k efektivnímu využívání nákladů.
Doplnil, že v oblasti modernizace zemědělské výroby podalo žádost o podporu z PRV 1262 podniků, vloni to bylo 1099 žadatelů. Podle Severina na základě výsledků 9. kola, zveřejněných letos v červenci, bylo z 131 projektů vypracovaných touto společností 119 úspěšných a z 30 projektů na bioplynové stanice jich uspělo 29. „Důvodem vyřazení jedné žádosti byly víceméně administrativní důvody ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu,“ podotkl Severin.
Trh začíná růst Podle Jiřího Patery z GE Money Bank začíná český zemědělský trh pomalu růst, i když do poloviny června letošního roku byl v meziročním srovnání zaznamenán v úvěrech, poskytnutých zemědělským subjektům 4,9 procentní propad. Objem těchto úvěrů dosáhl v červnu letošního roku 32,4 miliardy korun. GE v meziročním srovnání zaznamenala růst o jedno procento. Banka má na přitom na trhu financování českého zemědělství 32 procentní podíl.
Patera vývoj ilustroval na dovozu traktorů. Do letošního dubna byly importy traktorů v meziročním srovnání nižší. Zlom nastal až v květnu, kdy se vývoj začal ubírat k lepším číslům. To naznačuje pozitivní trendy v celém sektoru, míní Patera.
Vloni v červnu si zemědělci od dovozců koupili 182 traktorů, letos už o šest více. Zato v lednu letošního roku si pořídili 51 traktorů, o 41 procent meziročně méně.
Podle Patery jsou nyní pro zemědělce příznivé výkupní ceny obilí, které se tento rok výrazně zvýšily. V srpnu se blížily k 5000 korun za tunu. Podle Patery jsou však za růstem cen přírodní katastrofy. Patera je ale nepovažuje za stabilní a zemědělci by podle něj měli být opatrní při nakládání se ziskem a k investicím přistupovat opatrně.
Důležité je ověřování plánů a vytváření různých scénářů analýz rentability jednotlivých provozů, vše konzultovat s bankou a dávat si pozor na neplánované změny vlastnické struktury. Zemědělci by neměli opomenout vytváření rezervy. Investice by pak měly směřovat do oblastí, kde se vyplatí investovat. „Soustřeďte se na investice s pozitivním cash flow dopadem,“ radí Patera.
Zástupci GE Money Bank připomněli, že v letošním roce banka umožňuje financování nákupu zemědělské půdy ve formě úvěrového rámce umožňujícího snadnější nákupy od více vlastníků až do výše schváleného limitu, a to s novou podporou Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu. Kvůli velkému zájmu nabízí také balíček produktů a služeb určených mladým zemědělcům v rámci programu zahájení činnosti mladých zemědělců a zjednodušený program na financování zemědělských bioplynových stanic až do 100 procent financování investičních nákladů projektů. „Do konce července GE Money financovala již 40 projektů výstavby bioplynových stanic. Právě za tím stojí také zjednodušený program pro financování těchto projektů. Úvěrové financování výstavby zemědělských bioplynových stanic nabízí GE dle bonity klienta až do výše sto procent pořizovacích nákladů. Splatnost úvěru je možné nastavit na délku až 15 let s možností odkladu splátek až o 18 měsíců, tedy po dobu výstavby a uvedení bioplynové stanice do provozu.
Od září by měl být spuštěn program financování zemědělské techniky ve formě kreditní linky. Kredit bude platit 12 měsíců. Cílem tohoto produktu je maximálně urychlit vyřízení jednotlivých obchodů. K dispozici bude rovněž webová žádost o úvěr na financování zemědělské techniky s kalkulačkou splátek.
Na výstavě Země živitelka pak banka nabízela úvěr na financování zemědělské techniky se sazbou 5,4 procenta p.a. Podmínkou získání této sazby je minimální výše úvěru 1,5 milionu korun bez daně z přidané hodnoty, informovali zástupci GE Money Bank.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *