04.08.2000 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návrh dotačního systému MZe na rok 2001

Důvodová zpráva

Základním legislativním rámcem dotační politiky resortu zemědělství pro rok 2001 je zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, dále zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a zákon č. 138/1973 Sb., o vodách. Zároveň návrh dotační politiky využívá nový institut alokace zdrojů do zemědělství – nově zřízený Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Dotace do zemědělství

Návrh dotační politiky vychází z Koncepce agrární politiky MZe na období před vstupem České republiky do Evropské unie, kde se s rokem 2001 počítá jako zlomovým mezi revitalizační a adaptační etapou. Dotační politika r. 2001 reaguje na současné hlavní problémy agrárního sektoru ČR a zaměřuje se na tyto cíle:

1) finančně stabilizovat agrární sektor s důrazem na posílení příjmů v marginálních oblastech
2) razantně posílit restrukturalizaci sektoru směrem k snížení zornění a diverzifikaci produkce zemědělství zejména pak směrem k zvýšení podílu nepotravinářského užití produkce
3) přiblížit mechanismus vyplácení podpor pravidlům financování Společné zemědělské politiky (SZP) - mimoprodukční funkce zemědělství , rozvoj venkova
4) výrazně posílit modernizaci zpracovatelského průmyslu
5) zvyšovat konkurenceschopnost českého zemědělství
6) podpory neslučitelné s pravidly SZP rozčlenit na podpory perspektivní a po vstupu do EU obhajitelné a na podpory útlumové

Navržená dotační politika 2001 zásadně nenarušuje tok financí do sektoru a zachovává kontinuitu. Nedochází k rušení podpor jednotlivým sektorům zemědělské výroby, nýbrž dochází k zjednodušení a přesměrování toku financí tak, aby se způsob financování agrární politiky přiblížil způsobu uplatňovanému v EU.

Dotační politika 2001 vymezuje 4 zásadní změny :

1. Nově jsou vymezeny méně příznivé oblasti (LFA – less favoured areas) a oblasti s ekologickými omezeními. Tyto oblasti jsou charakterizovány zhoršenými přírodními a sociálně ekonomickými podmínkami, v jejichž důsledku zde mají zemědělci ztížené podmínky hospodaření. Vymezení LFA nahrazuje rozlišení podpor podle ceny půdy a v návaznosti na to se ruší bodový systém hodnocení. Podpory v rámci některých programů jsou přímo ohodnoceny sazbou, která se liší podle toho, zda se subjekt nachází v LFA nebo nikoliv.
2. Základní dotační podpora orné půdy je podmíněna uvedením 5 -10% orné půdy do klidu. Zemědělec má na výběr, zda na půdě bude pěstovat tržní produkci nepotravinářského užití nebo ornou půdu využije na "zelené hnojení“. Administrací odložené půdy do klidu bude pověřen SZIF.
3. Dochází ke snížení základní podpory údržby TTP a tato podpora se transformuje do tzv. vyrovnávacího příplatku za hospodaření v LFA. Z důvodu pokračování snižování zornění není pro rok 2001 navrhován obdobný vyrovnávací příplatek na ornou půdu. Údržba TTP je pojata nově jako údržba pastvou hospodářských zvířat bez rozdílu umístění farmy mimo LFA nebo v LFA. V případě, že zemědělec udržuje TTP pastvou hospodářských zvířat, získá stejnou podporu jako v letošním roce na údržbu TTP. Podpora chovu skotu masných plemen je navíc zvýhodněna kapitační platbou na tele v rozlišení podle LFA. Podpora chovu ovcí je řešena kapitační platbou na ovci, ale je zaměřena jen do LFA.
4. V souvislosti se zavedením mléčných kvót bude vyplácena kompenzační platba na mléko.

Dotace do zemědělství jsou členěny podle účelového a legislativního hlediska.

Účelové hledisko:

Rozdělení podpůrných programů do zemědělství dle jejich účelu je následující:

Přímé platby:
 posílení příjmů zemědělců
 platby za mimoprodukční funkce

Strukturální podpory:
 diverzifikace a restrukturalizace zemědělské produkce
 zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství

Ostatní podpory:
 podpory zvláštní
 obecné služby

Regulace trhu:
 minimální ceny
 intervenční nákupy
 subvencovaný vývoz

Legislativní hledisko:

Finanční podpory pro rok 2001 vycházejí ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a jejich alokace do zemědělství je prováděna prostřednictvím:

1. Nařízení vlády k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství
2. Podpůrných programů poskytovaných podle Zásad (tzv. „state aid“)
3. SZIF
4. PGRLF

Ad 1. Podpůrné programy na posílení příjmů zemědělských výrobců podle § 2, odst. 3 a 4 (mimoprodukční funkce zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí) jsou v rozhodování vlády, která podmínky pro poskytování stanoví nařízením. Pro rok 2001 je navrženo aktualizované znění, které účelně harmonizuje uvedený předpis s legislativou EU, zejména vykazuje vysokou míru shody s nařízením Rady č. 1257/99 EC.
Ad 2. Podpůrné programy podle paragrafu 2 odst.1 a 2 (přímé podpory) jsou navrhovány prostřednictvím „Zásad pro poskytování podpor na základě podpůrných programů“ (Zásady). Návrh pro rok 2001 vychází z podpůrných programů v roce 2000 a obsahuje některé nové podpůrné programy.

Ad 3. Podpůrné programy navrhované k administraci prostřednictvím SZIF se týkají oblastí:
- kompenzace uvedení půdy do klidu - podpora nepotravinářského užití zemědělské produkce
- kompenzační platba na mléko
- programy na zvýšení spotřeby
- subvencování vývozu
- intervenční nákupy
Ad 4 Podpůrné programy podle § 2, odst. 1 a 2 (nepřímé podpory) jsou navrženy prostřednictvím nástrojů PGRLF a navazují na podmínky let minulých. Dotační tituly pro rok 2001 jsou shodné s rokem 2000 s tím, že program EXPORT, ZPRACOVATEL a HYGIENA budou otevřeny jen na základě splnění konkrétních specifických podmínek.

Dotace do lesního hospodářství

Finanční podpory pro rok 2001 vycházejí ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a budou poskytovány stejně jako v roce 2000 v těchto oblastech :

1) přímé nenávratné dotace
- na podporu hospodaření v lesích
- úhrada nákladů vynaložených na opatření uložená zákonem nebo orgánem státní správy lesů

2) poskytnutí služby:
- podpora služeb pro vlastníky lesů

Dotace do vodního hospodářství

Finanční podpory pro rok 2001 vycházejí ze zákona o vodách č. 138/1973 Sb. a zahrnují stejně jako v roce 2000 tyto okruhy :

1) neinvestiční dotace
- podpora údržby, oprav, provozu, zajišťování povinnosti správy vodních toků a nádrží ve státním majetku
- protipovodňová opatření, stanovení zátopových území, studie odtokových poměrů
- podpora odbahnění rybníků

2) přímé dotace
- pomoc při poskytování úvěrů na pořízení vodohospodářské infrastruktury VaK
- oprava, údržba vodních toků a objektů na tocích
- zmírnění újmy v ochranných pásmech vodních toků

3) investiční dotace dle registru investic MF
- podpora výstavby a technické obnovy vodovodů, úpraven vody, čistíren odpadních vod a kanalizací
- podpora prevence před povodněmi, odstraňování škod povodní v předchozích letech (1997, 1998).

4) informativně jsou zařazeny údaje o těchto programech:
- zemědělské vodní toky – SMS
- voda v zemědělské krajině
- 329 010 - pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě MZe
- odstranění škod způsobených povodní 2000.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down