08.09.2000 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návrh nařízení vlády k zavedení produkčních kvót mléka

Návrh schválila operativní porada MZe a je zatím v mezirezortním připomínkovém řízení

Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne …. 2000

o stanovení produkčních kvót mléka a podmínek jejich systému

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 3 až 8 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

§ 1
Základní pojmy

(1) Individuální dodávková kvóta je objem syrového kravského mléka, který byl přidělen Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond") výrobci pro dodání odbytové organizaci anebo zpracovateli v průběhu kvótového roku.

(2) Individuální kvóta přímého prodeje je objem mléka a mléčných výrobků v přepočtu na ekvivalentní objem syrového kravského mléka, který byl výrobci přidělen Fondem pro prodej přímo spotřebiteli v průběhu kvótového roku.

(3) Individuální produkční kvóta mléka je součet individuální dodávkové kvóty a individuální kvóty přímého prodeje u jednoho výrobce.

(4) Výrobce je fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky hospodaří na území České republiky a dodává syrové kravské mléko odbytové organizaci nebo zpracovateli nebo prodává mléko a mléčné výrobky přímo spotřebiteli.

(5) Odbytová organizace je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje a prodává neupravené syrové kravské mléko a není zpracovatelem podle odstavce 6.

(6) Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje mléko nebo mléčné výrobky a prodává je zpracované na vyšším stupni zpracování.

(7) Kvótový rok je období od 1. dubna do 31. března následujícího kalendářního roku.

ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S PRODUKČNÍMI KVÓTAMI MLÉKA

§ 2

Stanovení individuálních produkčních kvót mléka

(1) Výše individuální dodávkové kvóty se určí podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Výše individuální kvóty přímého prodeje se stanoví v objemu mléka a mléčných výrobků v přepočtu na ekvivalentní objem syrového kravského mléka, který výrobce prodal přímo spotřebiteli v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000.

(3) Mléko a mléčné výrobky se přepočtou na ekvivalentní objem syrového kravského mléka podle koeficientů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Individuální produkční kvótu mléka přidělí Fond výrobci na základě jeho žádosti, která musí být doručena Fondu nejpozději do 31. ledna 2001. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(5) Fond do 30 dnů ode dne doručení žádosti buď přidělí výrobci individuální produkční kvótu mléka tím, že žádost potvrdí, nebo žádost výrobci vrátí s odůvodněním k doplnění nebo ke změně v ní uvedených údajů.

(6) Výrobce může proti vrácení žádosti podat Fondu námitky s odůvodněním, a to do 10 dnů ode dne, kdy mu byla vrácená žádost doručena. Ve stejné lhůtě může výrobce doplněnou nebo změněnou žádost doručit Fondu. Fond postoupí námitky výrobce s vyjádřením Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“).

(7) Fond do 30 dnů ode dne doručení doplněné nebo změněné žádosti přidělí výrobci individuální produkční kvótu mléka.

(8) O námitkách podle odstavce 6 rozhoduje ministerstvo. Na řízení o námitkách se vztahuje zákon o správním řízení (správní řád). Do doby rozhodnutí o námitkách přidělí Fond výrobci zatímní individuální produkční kvótu mléka ve výši 75% objemu mléka dodaného odbytové organizaci a zpracovateli a dodaného přímo spotřebitelům v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000. Na zatímní individuální produkční kvótu mléka se vztahují všechna ustanovení tohoto nařízení.

§ 3
Podání žádosti o zvýšení stávající a přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy

(1) Žádost o zvýšení stávající individuální produkční kvóty mléka nebo přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy stanovené podle § 13 na následující kvótový rok žadatel doručí Fondu nejpozději 60 dnů před počátkem kvótového roku. Žádosti doručené po tomto datu se považují za žádosti o zvýšení nebo přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy na další kvótový rok. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Výrobce, který nepožádal o přidělení individuální produkční kvóty mléka podle § 2 a zároveň zahájí tržní produkci po 1.lednu 2001, může požádat o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy stanovené podle § 13 na kvótový rok 2001/2002. To platí i pro výrobce, který v období od 1.ledna 2000 do 31.prosince 2000 přerušil dodávky syrového kravského mléka na dobu delší než 30 dnů.

(3) Zvýšit stávající individuální produkční kvóty mléka je možné výrobcům, kteří podnikají v systému volného ustájení dojených krav. Toto zvýšení nesmí přesáhnout 15% výše individuální produkční kvóty mléka, kterou má výrobce přidělenou k datu podání žádosti.

(4) Ustanovení odstavce 2 se netýká žadatele, který snížil tržní výrobu mléka v důsledku zásahu vyšší moci v kvótovém roce.

(5) Žadatel o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka předloží Fondu podnikatelský záměr, jehož součástí je:

a) zajištění odbytu syrového kravského mléka,
b) počet dojených krav,
c) technologické zařízení k výrobě syrového kravského mléka obsahující systém volného ustájení.

§ 4
Vypořádání žádostí

(1) Fond posoudí přijaté žádosti podané podle § 3 odst. 1 nejpozději do 30 dnů před počátkem kvótového roku, na který je zvýšení nebo přidělení nové individuální produkční kvóty mléka žádáno.

(2) Žádosti výrobců uvedených v § 3 odst.4 budou uspokojeny v požadovaném rozsahu, zvýšená individuální produkční kvóta mléka však nesmí přesáhnout výši individuální produkční kvóty mléka před snížením tržní výroby.

(3) Pokud požadavky žadatelů neuvedených v § 3 odst. 4 v součtu nepřekročí objem rezervy stanovený v § 13 pro daný kvótový rok a snížený o objem přidělený podle odstavce 2, uspokojí se v plné výši. Pokud tyto požadavky v součtu překročí objem rezervy stanovený v § 13 pro daný kvótový rok a snížený o objem přidělený podle odstavce 2, uspokojí se poměrně.

(4) Novou individuální produkční kvótu mléka přiděluje a stávající individuální produkční kvótu mléka zvyšuje Fond opatřením. Na přijímání a vydávání opatření se použijí přiměřeně ustanovení § 2.

(5) Nová přidělená individuální produkční kvóta mléka se přiděluje podmíněně s tím, že žadatel musí prokázat do 90 dnů od počátku kvótového roku, že je výrobcem mléka. Pokud tuto skutečnost žadatel neprokáže, účinky přidělení kvóty zanikají.

(6) Fond může rozdělit rovným způsobem souhrn podle odstavce 5 nepřidělených individuálních produkčních kvót mléka pro žadatele, jejichž požadavky byly podle odstavce 3 uspokojeny poměrně. Fond oznámí tuto skutečnost výrobci do 120 dnů od počátku kvótového roku.

§ 5
Snížení individuální produkční kvóty mléka

(1) Pokud v kvótovém roce výrobce mléka individuální produkční kvótu mléka nevyčerpal, sníží Fond počínaje kvótovým rokem následujícím po kvótovém roku, kdy ke snížení došlo, jeho individuální produkční kvótu mléka o poměrnou část vypočtenou podle odstavce 2.

(2) Individuální produkční kvóta mléka se výrobci sníží o

a) 50% nevyčerpané individuální produkční kvóty mléka, pokud výrobce vyčerpal kvótu k 31.3. kalendářního roku na 80 % a více, ale méně než 90%,

b) 75% nevyčerpané individuální produkční kvóty mléka, pokud výrobce vyčerpal kvótu k 31.3. kalendářního roku na 70 % a více, ale méně než 80%,

c) celou nevyčerpanou individuální produkční kvótu mléka, pokud výrobce vyčerpal kvótu k 31.3. kalendářního roku na méně než 70%.

(3) Snížení individuální produkční kvóty mléka provede Fond opatřením, které oznámí výrobci nejpozději do 15 dnů od obdržení informace podle § 10 odst. 1 za poslední měsíc kvótového roku.

(4) Fond může rovným způsobem rozdělit souhrn snížených individuálních produkčních kvót mléka pro žadatele, jejichž požadavky byly podle § 4 odst. 3 uspokojeny poměrně. Fond oznámí tuto skutečnost výrobci do 120 dnů od počátku kvótového roku.
.
§ 6
Převod a přechod individuálních produkčních kvót mléka

(1) Převod nebo přechod individuální produkční kvóty mléka je vůči Fondu účinný ode dne, kdy bylo Fondu doručeno písemné oznámení o převodu nebo přechodu celé či části kvóty na nového nabyvatele.

(2) Nabyvatel kvóty má postavení výrobce, kterému byla celá či část kvóty přidělena.

§ 7
Změna celé či části individuální dodávkové kvóty na individuální kvótu přímého prodeje a naopak

Celou či část individuální dodávkové kvóty lze v průběhu kvótového roku změnit na individuální kvótu přímého prodeje a naopak, nejvýše však dvakrát v průběhu kvótového roku a nejpozději 60 dnů před počátkem následujícího kvótového roku. Změna nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení výrobce Fondu o změně celé či části individuální dodávkové kvóty na individuální kvótu přímého prodeje a naopak.

§ 8
Kompenzační podpora

(1) Výrobci, který má přidělenou individuální produkční kvótu mléka, poskytne Fond do 31. září kalendářního roku kompenzační podporu na vyrovnání újmy způsobené zavedením systému produkčních kvót mléka.

(2) Kompenzační podpora se stanoví:
a) pro výrobce, který obhospodařuje více než polovinu zemědělských pozemků v méně příznivých oblastech a v oblastech s ekologickými omezeními vymezených podle zvláštního právního předpisu , nebo který je ekologickým podnikatelem , ve výši 1,70 Kč za každý litr individuální produkční kvóty mléka vynásobený koeficientem stanoveným podle vzorce uvedeného v příloze 5;
b) pro ostatní výrobce v rozmezí od 0,50 do 0,90 Kč za každý litr individuální produkční kvóty mléka vynásobený koeficientem stanoveným podle vzorce uvedeného v příloze 5; sazba bude uveřejněna ve Věstníku Ministerstva zemědělství do 31.7. kalendářního roku.

(3) Rozhodným datem pro určení individuální produkční kvóty mléka pro přiznání kompenzační podpory je 31. květen kalendářního roku.

(4) V případě, že výrobce nevyčerpal individuální produkční kvótu mléka podle § 5 nebo jí snížil podle § 6, je povinen vrátit Fondu poměrnou část kompenzační podpory připadající na sníženou část individuální produkční kvóty mléka do 60 dnů po uplynutí kvótového roku, ve kterém by byla kompenzační podpora poskytnuta.

§ 9
Minimální cena

(1) Minimální cena se stanoví ve výši 7,60 Kč/l.

(2) Minimální cena se vztahuje na veškeré dodávky syrového kravského mléka, které splňují jakostní znaky uvedené v příloze č. 6. Od 1.4. 2001 se však vztahuje na veškeré dodávky syrového kravského mléka v rámci individuální dodávkové kvóty, které splňují jakostní znaky uvedené v příloze č. 6.

(3) Hodnoty jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodě 3., 4., 5 a 6. se zjišťují způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu .

(4) Minimální cena se při nedodržení některého ze závazných jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 v bodech 1., 2., 5., 6. a 7. nevztahuje pouze na denní dodávku kravského syrového mléka, u níž bylo toto nedodržení zjištěno.

(4) Hodnoty jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 se musí zjišťovat v laboratořích, které mají povolení Státní veterinární správy .

(6) Minimální cena nezahrnuje náklady spojené s odběrem a dopravou mléka zpracovateli; tyto náklady hradí zpracovatel.

(7) Minimální cena placená výrobci nebo odbytové organizaci nesmí být snížena pod úroveň stanovenou v odstavci 1 v důsledku uplatnění požadavku na úhradu služeb, nákladů nebo činností ze strany zpracovatele vůči výrobci.

§ 10
Evidence výrobce

(1) Výrobce zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení.

(2) Výrobce uchovává nejméně po dobu pěti let evidenci týkající se jednotlivých kvótových roků v rozdělení na měsíční objemy dodaného mléka v rozdělení na individuální kvótu přímého prodeje a individuální dodávkovou kvótu.

(3) Výrobce informuje o výši přidělené individuální produkční kvóty mléka a jejích změnách příslušného zpracovatele nebo odbytovou organizaci.

(4) Výrobce dodávající v průběhu kvótového roku více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci, oznámí Fondu, který zpracovatel nebo odbytová organizace zaplatí případný odvod za překročení jeho individuální produkční kvóty mléka.

(5) Výrobce informuje zpracovatele nebo odbytovou organizaci o tom, zda dodává mléko jinému zpracovateli nebo odbytové organizaci a v jakém množství.

§ 11
Evidence zpracovatele

(1) Zpracovatel zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení.

(2) Zpracovatel zašle Fondu do 40 dnů po uplynutí kvótového roku informaci o

a) součtu objemu individuálních dodávkových kvót jemu dodávajících výrobců k 31.3. kalendářního roku,

b) součtu všech dodávek mléka v členění na mléko dodané od výrobců, odbytových organizací a jiných zpracovatelů,

c) součtu dodávek mléka a součtu individuálních dodávkových kvót výrobců, kteří překročili individuální dodávkovou kvótu k 31.3. kalendářního roku,

d) součtu dodávek mléka a individuálních dodávkových kvót výrobců, kteří nepřekročili individuální dodávkovou kvótu k 31.3. kalendářního roku,

e) objemu mléka zpracovaného tímto zpracovatelem na základě smluvního vztahu s jiným zpracovatelem.

(3) Zpracovatel vede seznam dodavatelů mléka a uchovává po dobu nejméně pěti let veškeré údaje, na něž se vztahuje ohlašovací povinnost.

(4) Zpracovatel vede oddělenou evidenci pro mléko dodané pouze jemu dodávajícími výrobci, pro mléko dodané výrobci dodávajícími více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci, pro mléko dodané odbytovými organizacemi, pro mléko dodané jinými zpracovateli a pro mléko v jeho podniku pouze zpracované na základě smluvního vztahu s jiným zpracovatelem.

(5) Zpracovatel průběžně informuje výrobce o naplňování jeho individuální dodávkové kvóty nebo její části.

§ 12
Evidence odbytové organizace

(1) Odbytová organizace zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Odbytová organizace zašle Fondu do 40 dnů po uplynutí kvótového roku informaci o:

a) součtu objemu individuálních dodávkových kvót jí dodávajících výrobců k 31.3. kalendářního roku,

b) součtu všech dodávek mléka v členění na mléko dodané od výrobců, jiných odbytových organizací a zpracovatelů,

c) součtu dodávek mléka a součtu individuálních dodávkových kvót výrobců, kteří překročili individuální dodávkovou kvótu k 31.3. kalendářního roku,

d) součtu dodávek mléka a individuálních dodávkových kvót výrobců, kteří nepřekročili individuální dodávkovou kvótu k 31.3. kalendářního roku.

(3) Odbytová organizace vede seznam dodavatelů a odběratelů mléka a uchovává po dobu nejméně pěti let veškeré údaje, na něž se vztahuje ohlašovací povinnost.

(4) Odbytová organizace vede oddělenou evidenci pro mléko dodané pouze jí dodávajícími výrobci, pro mléko dodané výrobci dodávajícími více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci a pro mléko dodané jinými odbytovými organizacemi nebo zpracovateli.

(5) Odbytová organizace průběžně informuje výrobce o naplňování její individuální dodávkové kvóty nebo její části.

§ 13
Aktuální roční kvóta a rezerva

(1) Pro účely zvýšení stávajících individuálních produkčních kvót mléka a přidělení nových individuálních produkčních kvót mléka slouží rezerva. Její výši nejpozději do 60 dnů před počátkem kvótového roku oznámí ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(2) Součet rezervy a všech individuálních produkčních mléčných kvót v každém kvótovém roce nesmí převýšit 3,01 mld. litrů mléka

§ 14
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Předseda vlády:

Ministr zemědělství:

Odůvodnění

Obecná část

Předkládaný návrh nařízení vlády důsledně provádí § 12 a 13 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu (dále jen „Fond“). Předložený návrh obsahuje maximum prvků systému kvót dle nařízení ES.
Předkládaný návrh nařízení vlády je prvním dílčím prováděcím předpisem k zákonu o Fondu. Vedle tohoto nařízení se předpokládá další prováděcí předpis k produkčním kvótám na cukr a prováděcí nařízení, které bude upravovat ostatní regulační nástroje založené v zákoně o Fondu.
S ohledem na předpokládané spuštění systému kvót od 1. 4. 2001 je nezbytné, aby prováděcí nařízení vstoupilo v platnost nejpozději k 1.1.2001.

Zvláštní část

K § 1
Ustanovení upravuje základní pojmy tak, jak je používá zákon o SZIF (dále jen Fond) v § 12 tohoto zákona. Dále nařízení zavádí k úpravě systému kvót nové pojmy jako individuální produkční kvóta a individuální kvóta přímého prodeje. Individuální produkční mléčná kvóta je pak pojata jako dvousložková kvóta skládající se právě z výše uvedených dvou druhů kvót.
Paragraf dále vymezuje účastníky trhu s mlékem opět v souladu s § 13 zákona o Fondu, tj. výrobce mléka, odbytovou organizaci a zpracovatele. Za zpracovatele se považuje každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje mléko a prodává je na vyšším stupni zpracování. Za zpracovatele se tak považují i odbytové organizace či jiný subjekt, které si syrové mléko nechají zpracovat ve mlékárně za úhradu zpracovacích nákladů a výrobky pak prodávají vlastním jménem na vlastní účet.

K § 2
Objem aktuální roční kvóty, respektive dodávek mléka se stanovuje na úrovni 2,5 mld. litrů, což přibližně odpovídá rozsahu tržní produkce v roce 1999 a 2000. Přímý prodej není nikterak ohraničen a je posuzován mimo tuto kvótu. Kvóta přímého prodeje se stanoví v objemu prodeje ze dvora v kalendářním roce 2000. Naproti tomu pro stanovení individuální dodávkové kvóty bude použit koeficient aktuální roční kvóty ku celkovému objemu mléka dodaného do mlékáren v roce 2000. Výše individuální produkční dodávkové kvóty se pak určí jako násobek tohoto koeficientu a individuální dodávky mléka v roce 2000. V případě, že žadatel nevyráběl po celý rok 2000, bude mu kvóta přizpůsobena koeficienty, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a byly odvozeny z průměru vývoje dodávek mléka v letech 1996-1999. Ustanovení dále upravuje postup podávání a vyřizování žádosti o přidělení kvóty. Námitky proti rozhodnutí Fondu bude vyřizovat Ministerstvo zemědělství.
V odstavci 8 se upravuje i případ, kdy výrobci nebude kvóta do 1.4. přidělena a bude ve stadiu opravného nebo námitkového řízení. Stanovení zatímní kvóty ve výši 75% objemu prodeje je dostatečným motivem pro to, aby žadatelé sami měli zájem na rychlém ukončení řízení.

K § 3
Stanovuje se každoroční způsob rozdělování rezervy. Z dikce vyplývá, že pro rok 2001/2002 bude kvóta v rezervě rozdělena pouze na nově začínající výrobce a pro ty, co restrukturalizovali výrobu a mají systém volného ustájení.
Navrhují se dvě omezující podmínky pro žadatele, jednak se nesmí požádat o vyšší navýšení než 15% z původní výše a jednak nově příchozí musí prokázat, že mají předpoklady pro zahájení výroby mléka. Jedná se především o předložení podnikatelského záměru a z něj plynoucích podmínek pro přidělení kvóty z rezervy.

K § 4
Postup vypořádání žádostí je stanoven tak, aby byli vypořádáni vždy prioritně výrobci, kteří byli nuceni snížit tržní výrobu v důsledku zásahu vyšší moci. Ostatní žadatelé budou vypořádáni rovným způsobem, tzn. pokud jejich požadavky překročí v součtu objem rezervy připravený k rozdělení, budou jejich požadavky poměrně zkráceny.

K § 5
Upravuje se způsob snižování nevyčerpaných kvót. Mechanismus snižování eliminuje existenci tzv. mrtvých kvót, což je velkým problémem v mnoha státech EU. Návrh vychází z novelizujících nařízení Agendy 2000. Souhrn snížených kvót se rozdělí na neuspokojené požadavky při rozdělování rezervy.

K § 6 a § 7
U převodu a přechodu kvót se zavádí oznamovací povinnost nabyvateli. Evidence kvót je nutná k tomu, aby bylo možné efektivně na konci kvótového roku vyhodnotit jejich plnění a zejména pak zkontrolovat odvod poplatků za překročení kvót od odbytových organizací a zpracovatelů.

K § 8
Jedním ze stěžejních podpůrných argumentů při obhájení vyjednávací pozice pro národní mléčnou kvótu je tzv. rozdělení národní kvóty 3 100 mil. kg. Z tohoto důvodu je navrhovaná podpora vázaná na tzv. fiktivní set-aside kvótu. Každým rokem by se v závislosti na zvyšování domácí spotřeby, množství dovozu a vývozu, tedy celkové tržní produkce měnila výše podpory na set-aside kvótu. Při zvyšování domácí spotřeby a produkce se bude celková podpora snižovat do doby dosažení úrovně tržní produkce 3 100 mil. kg. Vzhledem k očekávanému vstupu České republiky do EU se dá předpokládat, že této úrovně dosáhneme až v době našeho členství. V tomto případě je zde výrazný argument pro jednání s Komisí pro to, aby Komise akceptovala požadavek ČR na výši národní kvóty 3 100 mil. kg a zajistila či umožnila pokračování vyplácení kompenzační platby na set-aside kvótu, neboť Česká republika již v předvstupním období již legislativně zakotvila množství 3 100 mil. kg do právních předpisů (nařízení vlády).
Kompenzační podpora navazuje na § 12 odst. 4 zákona o Fondu. Její výše je stanovena diferencovaně pro méně příznivé oblasti (LFA), pro oblasti s ekologickými omezeními a ekologické výrobce mléka a pro oblasti produkční na straně druhé. Navržený rozdíl mezi výší kompenzační podpory v těchto oblastech má za cíl vyrovnat nevýhodnost podmínek méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními pro tržní výrobu mléka. Vzhledem k diskusím nad státním rozpočtem byla pevná sazba pro ostatní výrobce nahrazena rozmezím od 0,50 do 0,90 Kč a při sazbě 0,90 Kč lze odhadnout celkové finanční nároky na 361 mil. Kč. Pevná sazba bude stanovena na základě schváleného státního rozpočtu a výše individuální produkční kvóty mléka (po rozdělení rezervy) k rozhodnému datu. Průměrná reálná kompenzace na l litr tržně vyrobeného mléka ve výši 0,15 Kč je spodní hranicí, kterou je možné vzhledem k dosaženým nákladům ) stanovit.

K § 9
Zákon o Fondu stanovuje povinnost vlády určit svým nařízení při zavedení systému kvót minimální cenu (§ 12 odst. 4, písm.a) a jakostní znaky (§2 odst. 5). Vzhledem k záměru zvyšovat domácí spotřebu a zároveň zamezit zvyšujícímu se dovozu se navrhuje pro příští rok zachovat minimální cenu ve výši 7,50 Kč/l. Minimální cena je vztažena pouze na mléko dodané v rámci dodávkové kvóty a zároveň splňující jakostní ukazatele. Úroveň minimální ceny by neměla nahrazovat konkurenci mezi mlékárnami ve výši ceny placené zemědělským výrobcům, ale být záchytnou hranicí, která je každou mlékárnou automaticky dodržována. Příliš vysoká úroveň pak nestimuluje mlékárny k placení za kvalitativní ukazatele perspektivních výrobců mléka.
Jakostní ukazatele jsou navrženy na základě současných zásad regulace trhu s mlékem.

K § 10
Výrobci se stanovuje ohlašovací a evidenční povinnost, a to pouze ve vztahu k informacím a dokladům nutným k administraci kvót. Dále výrobce, pokud dodává v průběhu roku více než jednomu odběrateli, určí odběratele, který bude odvádět odvod za jím překročenou kvótu. Výrobce dále bude informovat o změnách kvót příslušného zpracovatele a odbytovou organizaci.

K § 11 a § 12
Odbytová organizace a zpracovatel budou křížově informovat o každoměsíčních dodávkách a navíc na konci kvótového roku provedou vyhodnocení plnění kvót. Zároveň budou informovat o plnění kvót výrobce.

K § 13
Stanovení nezbytného množství rezervy určuje plánované zvyšování výroby mléka v souladu s koncepcí resortní politiky a Implementační strategií.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down