26.07.2013 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nebankovní financování drží pozici

Vloni, stejně jako v prvním čtvrtletí letošního roku, celková poptávka po nebankovních finančních produktech stagnovala. To je typický odraz ekonomické recese. Tento krátký závěr o vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v České republice je ale jen obecným zhodnocením bez specifikace financování skupiny zemědělských a lesních strojů. Přesnější informace poskytli zástupci několika leasingových společností.

Firmy, jež se zaměřují na nebankovní financování, tvrdí, že nepříznivý stav české ekonomiky se promítá do výsledků jejich hospodaření, ale vzápětí připouští, že nejsou zase tak špatné.

Ekonomika se na výsledcích neodráží
 
„Zpomalení meziroční dynamiky reálné výkonnosti české ekonomiky bylo viditelné v průběhu roku 2012 ve většině klíčových odvětví, což se promítlo samozřejmě i do segmentu nebankovního financování. I naši společnost zasáhl pokles leasingového trhu mírným meziročním snížením objemu nově uzavřených smluv, ale obecně se nám daří již čtvrtým rokem držet počet smluv i objem poskytnutých prostředků financování na podobné úrovni a úspěšně tak procházet stávajícími krizovými lety. Tohoto výsledku dosahujeme zvláště díky individuálnímu přístupu k našim klientům a vytváření široké škály finančních produktů ve spolupráci s dodavateli i poskytovateli doprovodných služeb,“ vyhodnotil situaci na trhu s dopadem na firmu oblastní ředitel pro Čechy Jan Lokay z VB Leasing CZ, spol. s r. o. „Ve financování zemědělské techniky jsme vloni bohužel zaznamenali větší pokles než v ostatních oborech,“ dodal. Zdůvodnil to zastavením možnosti využít dotací od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) prostřednictvím programu Zemědělec. K pozastavení příjmů žádostí v rámci tohoto programu došlo po 12. říjnu 2012 vzhledem k enormnímu počtu podaných žádostí o poskytnutí podpory.
Jak vyplývá ze sdělení Ing. Jiřího Vintra, manažera řízení produktů v UniCredit Leasingu CZ, a. s., ani trh nebankovního financování není osamoceným ostrůvkem v oceánu, na který by nepůsobil zásadně vliv vývoje celé české ekonomiky, tedy vývoj nových investic a finanční možnosti firem i domácností. „Z našeho pohledu je klíčové, že se plány UniCredit Leasingu CZ pro rok 2012 ve většině hlavních ukazatelů podařilo naplnit. Hlavními cíli bylo v období pokračujícího ekonomického útlumu udržet vysokou profitabilitu společnosti, dosáhnout plánovaného objemu nových obchodů a dále zvýšit nadstandardní kvalitu našich služeb. To se nám podařilo splnit,“ pochvaluje si výsledky hospodaření Ing. Vintr a doplňuje: „Co se týká uzavřených smluv na zemědělskou techniku, pak jednoznačně převažuje financování úvěrovými produkty, které se na celkovém objemu uzavřených smluv v této komoditě podílí více než 85 procenty. Hlavním důvodem je plná kompatibilita s dotačními programy. V loňském roce jsme zemědělcům financovali techniku za více než 150 milionů korun ve financované hodnotě, tedy částce poskytnuté leasingovou společností.
„Výsledky české ekonomiky nejsou skutečně povzbudivé,“ řekl obchodní ředitel Ing. Josef Holcr z S Morava Leasing, a. s., „nicméně i přes negativní vlivy působící na naši ekonomiku se výrazně neprojevily na hospodářských výsledcích společnosti. Výraznější pokles jsme zaznamenali ve financování spotřebitelů, který byl ale způsobený omezením poskytování služeb pro tuto klientelu.“ Dobré výsledky společnosti S Morava Leasing přinesl loňský rok v oblasti financování zemědělské techniky, technologií a půdy. „Zaznamenali jsme u těchto komodit výrazné zvýšení objemu financování, především u úvěrového financování. Nárůst v tomto segmentu představoval více než dvacet procent.

Největší zájem je o financování traktorů
 
Všechny tři oslovené leasingové společnosti – VB Leasing, UniCredit Leasing a S Morava Leasing – se shodují, že nejčastějším předmětem financování byly vloni traktory. „V popředí zájmu stály v roce 2012 především traktory, které tvořily téměř třetinu objemu financování v zemědělském sektoru u S Morava Leasing, a. s., sdělil Ing. Holcr. Nešlo ale jen o traktory, zájem byl o financování prakticky veškerých zemědělských strojů a technologií.
Ing. Vintr z UniCredit Leasingu přidal do seznamu financovaných produktů též kombajny, nesenou a závěsnou techniku. Financovat je možné podle něj i ostatní stroje včetně stacionárních, jejich pořízení však není tak časté.
VB Leasing financuje nejčastěji traktory, které činí až 34 % předmětů financovaných v tomto oboru, dále sklízecí mlátičky, secí kombinace, nakladače, přívěsy, žací stroje, podmítače, lisy a lesní stroje, uvedl Jan Lokay. „Našim klientům poskytujeme financování na novou i použi­-
tou zemědělskou a lesní techniku všech typů a značek,“ poznamenal.

 

Otázky pro leasingové společnosti

1. Jaký předpokládáte vývoj nebankovního financování zemědělské techniky v letošním roce, popřípadě v dalších?
2. Na trhu se zvyšuje zájem o operativní leasing, naopak upadá poptávka po finančním
leasingu. Proč tomu tak je? Co je v zemědělství vhodné financovat formou operativního
a co formou finančního leasingu?
3. Co lze financovat prostřednictvím úvěrových produktů v zemědělství s dotací a bez dotace a z jakých úvěrových produktů?
4. Ve kterých případech je vhodné, aby se zemědělec obrátil se žádostí o půjčku na banku
a kdy na leasingovou společnost?
5. Má vaše společnost pro zemědělce připravené speciální produkty na financování investic?

VB Leasing CZ, spol. s r. o.
Jan Lokay
oblastní ředitel, Čechy
 

1. V současné době Podpůrný a garanční rolnický a lesnic­-
ký fond (PGRLF) opět přijímá
žádosti o poskytnutí podpory z programu Zemědělec. To je hlavní důvod k tomu, že jsme evidovali v letošním roce nárůst počtu smluv na zemědělskou techniku v meziročním srovnání o 20 %. Zvýšenou poptávku po financování očekáváme po celý rok v případě, že budou klienti mít možnost žádat o příspěvky od PGRLF. Otázkou však je, co s chutí investovat udělají povodně v jednotlivých regionech. Obecným dlouhodobým trendem je, že se každý rok oproti leasingu zvyšuje podíl financování prostřednictvím úvěru a, pokud je to možné, převážně s využitím dotací z programu PGRLF.
2. I my jsme zaznamenali vyšší zájem o financování formou operativního leasingu, jenž je také součástí naší nabídky. K výhodám operativního leasingu z pohledu našeho klienta patří fakt, že nepotřebuje žádný počáteční kapitál, neboť nemusí skládat akontaci, a že délka financování je libovolná v rozmezí od 12 do 72 měsíců. Předností operativního leasingu je hlavně optimalizace měsíčních splátek po celou dobu trvání smlouvy, i když klient zároveň musí počítat na konci smlouvy s vyšší zůstatkovou hodnotou. Stejně jako formou finančního leasingu, tak i operativního leasingu je možné financovat různé mobilní předměty, jako jsou traktory, přívěsy, návěsy, sklízecí mlátičky, secí stroje a další.
3. V rámci programu Zemědělec poskytuje PGRLF subvenci úroků na investice zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. Více informací o tom, co přesně může být v rámci tohoto produktu využito, je uvedeno přímo na webových stránkách fondu. Všechny tyto předměty lze u naší společnosti financovat prostřednictvím úvěrových produktů.
4. U leasingových společností je hlavní výhodou rychlost schválení a realizace. Zároveň u leasingových produktů nebývají běžné požadavky na případné další dozajištění. Kromě výše uvedeného u nás klienti oceňují individuální přístup a možnost aktivně se podílet na sestavování splátkového kalendáře s cílem minimalizovat jejich průběžnou finanční zátěž. Víme, že pro zemědělce je zohlednění sezónnosti důležité a splátky upravujeme na jejich přání podle jednotlivých ročních období.
5. Na veškerou zemědělskou a lesní techniku poskytujeme především úvěry, případně finanční nebo operativní leasing. Smlouvy uzavíráme na nákup nové i starší techniky s dobou splácení až 72 měsíců. Kromě toho nabízíme možnost zohlednění sezónnosti, odklad splátek až o šest měsíců a výhodné sazby pojištění. V současné době jsme představili pro zemědělce nový akční produkt, v rámci kterého zaplatíme první rok pojištění za klienta.

UniCredit Leasing CZ, a. s.
Ing. Jiří Vintr
manažer řízení produktů
 

1. Pro rok 2013 neočekáváme v porovnání s loňským rokem žádnou zásadnější změnu. Určitou roli ve vývoji mohou sehrát změny v poskytování dotací z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. UniCredit Leasing však zemědělcům již na začátku letošního roku nabídl dva nové produkty – finanční leasing se zvýšenou zůstatkovou hodnotou Lease­Agro a úvěrový produkt Credit­Agro s odloženou platbou části hrazené klientem až po vratce DPH. Ty jsou plnohodnotnou alternativou k dotovaným produktům.
2. Jde o trend, který je patrný zejména na západ od našich hranic. Klienti se po skončení smlouvy na operativní leasing nestávají na rozdíl od finančního leasingu vlastníky daného předmětu. Operativní leasing je tedy pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu může být i doprovodný servis stroje v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu, která je obvykle kratší než doba životnosti a odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů. V případě financování zemědělské techniky se nicméně stále klade důraz na dlouhodobější charakter používání zemědělských strojů i na fakt, že při financování operativním leasingem nepřichází v úvahu dotace ze strany PGRLF, což využívání operativního leasingu přirozenou cestou limituje. V individuálních případech se vyskytuje také financování prostřednictvím zpětného leasingu, zde ovšem opravdu záleží na konkrétním stroji, jeho stavu a stáří.
3. Úvěrový produkt UniCredit Leasingu CreditAgro s využitím státní dotace či nikoli je určen k financování zemědělské techniky a technologií. V obou případech platí, že klient si může zvolit formu sezónních splátek, která zohledňuje nepravidelnosti příjmů zemědělců, ať už jde o sezónní výkyvy tržeb za rostlinnou či živočišnou produkci, nebo inkasa státních dotací. Způsob kalkulace sezónních splátek je maximálně přizpůsoben konkrétní situaci a potřebám každého klienta, který si sám před podpisem smlouvy určuje výši splátek.
4. Zprostředkovaná odpověď od manažera kompetenčního centra pro financování zemědělství, obnovitelných zdrojů a municipalit UniCredit Bank Miloslava Mencla: Zájmem UniCredit Bank i UniCredit Leasingu v České republice je, aby měl klient možnost rozhodnout, co je mu bližší. V případech, kdy je zemědělec již klientem banky, nebo má s bankou navázaný kontakt, je vhodnější, aby se obrátil na zástupce banky. V jiných případech, zejména kdy záměrem je nákup jednotlivé zemědělské techniky, bude pro zemědělce výhodnější obrátit se přímo na UniCredit Leasing.
5. Pro financování nových investic je možné využít jak úvěrové, tak i leasingové produkty. Pro oblast zemědělství jsou nejčastěji využívány úvěrové produkty z řady CreditAgro, ať už jde o úvěr s pravidelnými splátkami, nebo sezónními nepravidelnými splátkami, jež se plně přizpůsobí výkyvům v příjmech klienta. Samozřejmostí je možnost nabídnout fixní i variabilní splátky a flexibilní dobu splácení od 12 do 84 měsíců. Naše společnost dále rozvíjí řadu zajímavých kooperačních vazeb jednak v rámci značkového programu Some Finance, jednak ve spolupráci s dodavateli významných značek zemědělské techniky, jako jsou například Zetor Tractors, Pöttinger, Claas nebo distributor nakladačů JCB Toko Agri. Společně s nimi vznikají další speciální akční nabídky výše uvedených produktů.

S Morava Leasing, a. s.
Ing. Josef Holcr
obchodní ředitel
 

1. V letošním roce nečekáme žádné velké turbulence v objemech financování ať už směrem nahoru, nebo dolů. Hodně bude záležet na dotační politice státu a na případných legislativních změnách. V dalších letech očekáváme mírné oživení české ekonomiky a s tím spojené zvyšování objemů financování. Do popředí se bude dostávat financování formou operativního leasingu.
2. Hlavním důvodem je, že se klient stará zejména o svoji zemědělskou činnost a ostatní administrativní úkony jsou přeneseny na leasingovou společnost. Dalším důvodem je legislativa a daňové zákony v ČR. Klient tak využívá výhody tohoto produktu, například stoprocentní daňovou uznatelnost leasingových splátek. Důležitou výhodou je také to, že neplatí žádná minimální doba pronájmu a klient si může pronajmout předmět v podstatě na jakoukoli dobu. Získává tak možnost využití stroje i na projekty s časovou omezeností. Vhodnost financování formou operativního leasingu vidíme u samojízdné techniky, kde je dobré využít maximálně poten­ciál nového stroje v prvních letech a poté si pořídit stroj nový.
3. Formou úvěru lze v současné době pořídit takřka každý stroj nebo technologii, o něž projeví klienti zájem. Rovněž je možné úvěrem financovat nákup zemědělské půdy. Na většinu strojů lze v dnešní době vy­užít financování s dotacemi, především s dotacemi od PGRLF, Státního zemědělského intervenčního fondu a Státního fondu životního prostředí (dotace na část pořizovací ceny). Financování s dotacemi se stalo velice oblíbeným způsobem pořízení investice.
4. Všeobecně se dá říci, že pokud chce klient předmět co nejdříve, je dobré se obrátit na leasingovou společnost, kde proces schvalování probíhá zpravidla rychleji než v bance. Banka rovněž klade velký důraz na cash flow klienta, zatímco leasingová společnost pracuje i s předmětem financování a s jeho případným uplatněním při neschopnosti klienta splácet. Rovněž tak i požadavky na zajištění bývají v případě banky vyšší, než jsou požadavky leasingové společnosti.
5. S Morava Leasing nabízí svým klientům širokou paletu zvýhodněného financování pro zemědělské klienty. Jedná se především o výhodné financování ve spolupráci s dodavateli zemědělské techniky, kdy jsme společně schopni pro klienty připravit velice výhodné podmínky jak financování, tak i nákupu samotné techniky. Dále pak pro naše klienty připravujeme po celý rok akční nabídky s řadou výhod.

 

Eva Kořínková Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down