Nejlépe je obchodovat s dřevem se životopisem

Nařízení Evropské unie v oblasti dřeva (EUTR) zakazuje obchodování s nezákonně vytěženým dřevem a dřevařskými výrobky v unii. Zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh Evropské unie a stanoví povinnosti hospodářských subjektů. Kontrolními organizacemi jsou certifikační společnosti, které uznala Evropská komise. V jejich pravomoci je udělovat ověření potřebné k prokázání původu dřeva na území Evropské unie včetně České republiky.

„Platným ověřením firma dokládá celý životopis dřeva a výrobků z něj. Prokazuje legálnost a šetrné zacházení se dřevem od pokácení stromu přes zacházení s ním až po samotný výrobek,“ řekl František Závada, vedoucí auditor mezinárodní certifikační společnosti Bureau VeritasBureau Veritas, která má právo udělovat ověření potřebné k prokázání původu dřeva v Evropské unii.

Evropská komise svým nařízením z 20. 3. 2013 stanovila pro dovoz i těžbu dřeva na svém území pravidla, která mají za účel vymýtit nelegální těžbu lesů, a tím poškozování přírodního bohatství. Jde o odpověď na dlouhodobý a rozsáhlý globální problém v oblasti masivního kácení lesů, jež ohrožuje přirozenou biologickou rovnováhu zvyšováním podílu emisí CO2 v ovzduší, ale i samotné snižování kvality zalesněných ploch.

Zmíněné nařízení Evropské komise má legislativní návaznost v českých zákonech (č. 226/2013 Sb.), kde je uloženo každému vlastníku lesa, těžaři, zpracovateli či dovozci dřeva (nebo výrobků, které mají ve dřevě původ) do Česka postupovat podle platných předpisů. Znamená to, že v případě, kdy hospodářský subjekt nebude nařízení dodržovat, příslušné kontrolní orgány, kterými jsou v ČR Ministerstvo zemědělství, krajské úřady, Česká obchodní inspekce a Generální ředitelství cel, mohou vydat oznámení o nápravných opatřeních a provozovatel je musí přijmout. Navíc v závislosti na povaze zjištěných nedostatků mohou členské státy přijmout okamžitá prozatímní opatření vůči konkrétnímu hospodářskému subjektu. Může tak dojít k finanční pokutě, zabavení dřeva a výrobků z něj nebo rovnou k zákazu obchodování v tomto segmentu.

Bureau Veritas vyvinula systém náležité péče (Due Diligence system), který Evropská komise uznala jako prokazující k určení původu a pohybu dřeva. Tento systém je schválen k ověřování legálního nakládání se dřevem a výrobků z něj pro 28 států včetně České republiky a operativně tak zajišťuje prokázání původu v dotčených destinacích. Udělené ověření tak slouží jako potvrzení o prokazatelně legální a šetrné těžbě, která splňuje veškeré právní normy.

 

Definice právních postihů při kontrolách prováděných státními orgány:

  • Kontrola provozovatele bude prováděna příslušnými orgány s cílem ověřit, zda provozovatelé konají v souladu s požadavky stanovenými EUTR v článcích 4 a 6 (povinnosti provozovatelů & systémy náležité péče).
  • Tyto kontroly budou prováděny v pravidelných intervalech podle plánu, který akceptuje míru rizika.
  • Kontroly mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:
    • posouzení systému náležité péče včetně postupů pro posuzování a zmírňování rizika,
    • přezkoumání dokumentace a záznamů, které prokazují řádné fungování systému náležité péče a řízení,
    • namátkové kontroly včetně auditů v terénu.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *