Nový statut monitorovacího výboru

Ministerstvo zemědělství ČR informovalo o obsahu statutu monitorovacího výboru Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jeho znění nyní uvádíme.

Statut monitorovacího výboru Evrospkého zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 až 2013

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (PREAMBULE)

V souladu s čl. 74 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova zřizuje ministryně zemědělství za účelem monitorování a hodnocení realizace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, monitorování efektivního vynakládání finančních prostředků a správné realizace programů a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU

Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(MV EZFRV).

ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Postavení

Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen MV EZFRV) ověřuje účinnost Provádění Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 v souladu s čl. 78 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Článek 2
Složení

1. MV EZFRV je tvořen zástupci navrženými příslušnými ministerstvy a vládními i nevládními organizacemi a jmenovanými ministrem/ryní zemědělství České republiky.

2. Předsedou/kyní MV EZFRV je zástupce ministerstva zemědělství. Předsedu/kyni MV EZFRV jmenuje ministr/yně zemědělství. Místopředsedu MV EZFRV jmenuje předseda MV EZFRV.

3. Seznam členů MV EZFRV je uveden v samostatné příloze k tomuto statutu. Každá instituce má jednoho řádného člena a jednoho náhradníka, s výjimkou MZe (dva členové a dva náhradníci), Asociace krajů (sedm členů a sedm náhradníků) a Agrární komory (tři členové a tři náhradníci).

4. Práce MV EZFRV se mohou zúčastňovat zástupci Evropské komise v poradním postavení.

5. V případě, že se zasedání MV EZFRV nemůže zúčastnit řádný člen ani náhradník, může řádný člen písemně pověřit účastí na zasedání jinou kompetentní osobu, která má právo hlasovat. Toto vyjádření musí být doručeno sekretariátu MV EZFRV nejpozději v den konání zasedání MV EZFRV před jeho zahájením pověřenou osobou.

6. Ministr/yně zemědělství může odvolat člena nebo náhradníka MV EZFRV.

7. Ministr/yně zemědělství může odvolat člena instituce také v případě, kdy její zástupce nebo náhradník či jiná pověřená osoba se dvakrát po sobě nezúčastní zasedání MV EZFRV. V takovém případě je příslušná instituce povinna do 14 dnů navrhnout nového člena, pokud tak neučiní, vzdává se účasti na dalších jednáních MV EZFRV.

8. Složení MV EZFRV bude respektovat princip přiměřeného poměru mužů a žen. V rámci respektování přiměřeného poměru mužů a žen může ministr/yně zemědělství požádat příslušnou instituci o renominaci člena nebo jeho zástupce.

ČÁST II
ČINNOST A ORGANIZACE

Článek 3
Působnost

MV EZFRV plní následující úkoly:

1. konzultace výběrových kriterií pro financované operace po rozhodnutí o schválení programu. Tato výběrová kriteria se upravují podle potřeb programování;
2. na základě dokladů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok dosažený při plnění konkrétních cílů programu a jeho kvalitu;
3. přezkoumává výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou osu a průběžná hodnocení;
4. ve spolupráci s řídícím orgánem sleduje kvalitu provádění programu a monitoruje program pomocí finančních ukazatelů souvisejících s výstupy a výsledky;
5. projednává a schvaluje výroční zprávu o pokroku a poslední zprávu o pokroku před jejich odesláním Komisi;
6. může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoliv úpravu nebo přezkum programu za účelem dosažení cílů EZFRV vymezených v článku 4 (Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova) nebo zdokonalení jeho řízení včetně finančního řízení;
7. projednává a schvaluje všechny návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku z EZFRV.

Článek 4
Předseda/kyně a místopředseda/kyně

1. Předseda/kyně MV EZFRV:
a) zastupuje MV EZFRV, odpovídá ministrovi/yni zemědělství za činnost MV EZFRV a pravidelně ho/ji informuje o všech závažných skutečnostech týkajících se přípravy a implementace MV EZFRV,
b) svolává zasedání MV EZFRV, navrhuje program zasedání a řídí jej,
c) v případě potřeby může navrhnout a zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti (per rollam) za účelem rozhodnutí,
d) odpovídá za dodržování statutu a jednacího řádu MV EZFRV.

2. V případě nepřítomnosti předsedy/kyně vykonává jeho funkci místopředseda/kyně MV EZFRV.

Článek 5
Sekretariát

Práci MV EZFRV bude napomáhat sekretariát, který zajistí odbor Řídící orgán EZFRV.

Článek 6
Činnost MV EZFRV

Činnost MV EZFRV se řídí platným jednacím řádem, který je vypracován MV EZFRV po dohodě s řídícím orgánem a schválen MV. Vstupuje v platnost podpisem ministra/yně zemědělství

Článek 7
Pracovní skupiny

1. Předseda/kyně MV EZFRV může ustavit pracovní skupiny pro řešení specifických problematik programu pro rozvoj venkova.

2. Postup činnosti pracovních skupin je popsán v jednacím řádu MV EZFRV.

Článek 8
Usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí

1. MV EZFRV je usnášeníschopný, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jeho řádných, popřípadě zastupujících členů či jiných osob pověřených řádnými členy. Každý má při hlasování jeden hlas.

2. MV EZFRV přijme rozhodnutí, jestliže žádný z členů výboru přítomných na zasedání, kde se přijímá rozhodnutí, nehlasuje proti navrhovanému rozhodnutí a alespoň jeden z přítomných hlasuje pro návrh.

3. Pokud se nedojde k jednoznačnému rozhodnutí, předseda musí požádat o stanovisko pracovní skupinu. Předseda může rovněž rozhodnout o opakovaném projednání a hlasování, kdy je rozhodnuto většinou, vyčerpá-li předchozí možnost.

ČÁST III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení ministrem/yní zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *