Od pondělí Evropský veterinární týden

Evropský veterinární týden pořádá od 10. do 16. listopadu Evropská komise ve spolupráci s Federací evropských veterinárních lékařů a všemi členskými zeměmi EU jako propagaci strategie Evropské unie v oblasti zdraví zvířat pro léta 2007 až 2013 podle zásady: Prevence je lepší než léčba. Hlavním tématem je biologická bezpečnost v hospodářstvích zvířat a na hranicích. Účelem Evropského veterinárního týdne je také seznámit veřejnost s pravidly dovozu potravin do Evropské unie z ostatních, takzvaných třetích zemí, a také s podmínkami dovozu zvířat v zájmovém chovu. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Česká republika je členem EU od 1. května 2004 a řídí se pravidly společnými pro celé společenství. Evropská unie se snaží účinně bránit zavlečení nebezpečných nákaz na své území, a proto stanovila přísná pravidla pro komerční dovozy produktů živočišného původu a zvířat. Všechny zásilky veterinárního zboží jsou kontrolovány na pohraničních veterinárních stanicích.
Rizikem jsou však dovozy nekomerční povahy, tedy dovozy v cestovním styku (v rámci osobních zavazadel cestujících). Turisté (cestující) si často neuvědomují, že mohou prostřednictvím potravin zavléct nebezpečné nákazy na území unie. Může se jednat o nákazy přenosné ze zvířat na člověka, takzvané zoonózy, nebo rychle se šířící nákazy zvířat, jako jsou například slintavka a kulhavka, klasický mor prasat, vysoce patogenní ptačí chřipka, které způsobují obrovské ekonomické ztráty v chovech zvířat. Ze zemí mimo Evropské unie je zakázáno dovážet či zasílat poštou maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky v jakémkoli množství. Pokud by si chtěl cestující takový produkt ze zahraniční dovézt, je nutné ještě před odletem kontaktovat Státní veterinární správu ČR a poradit se o podmínkách dovozu. Výše vyjmenované produkty by musely být doprovázeny předepsanými veterinárními doklady a musely by být předloženy k hraniční veterinární kontrole.
Legálně je možné si přivézt do jednoho kilogramu například ryby, med či vejce, ale tyto produkty musí pocházet ze schválené země, proto je také nutné se předem informovat u státní veterinární správy a při dovozu tyto produkty ohlásit příslušnému celnímu úřadu.
Cestující jsou při příletu ze třetích zemí podrobeni kontrole, kterou provádějí celní orgány. Tyto kontroly probíhají na všech mezinárodních letištích, šesti veřejných a jedenácti neveřejných. Celní orgány kontrolují namátkově zavazadla pomocí RTG a kromě jiných artiklů se zaměřují za potraviny živočišného původu. Cestující mají možnost dobrovolně vyhodit potraviny do označených košů, které jsou umístěny před a v rámci celního prostoru. Pokud je potravina nalezena v zavazadle, může cestujícímu hrozit sankce.
Všechny potraviny, jež nebyly v cestovním styku propuštěny na území EU, jsou pod celním dohledem zlikvidovány provozovatelem letiště ve spalovně. V žádném případě nesmí být smíchány s komunálním odpadem. Dozor nad likvidací provádějí krajské veterinární správy.
Celní orgány kontrolují také dovoz zvířat v zájmovém chovu. V cestovním styku je možno převážet pouze psy, kočky, fretky, bezobratlé (s výjimkou včel a korýšů), okrasné tropické ryby, plazy, obojživelníky, hlodavce a domácí králíky, a sice pouze 5 či méně zvířat. Pokud cestující přiváží více než pět zvířat, musí je předložit ke kontrole na pohraniční veterinární stanici v Praze – Ruzyni. O takovém dovozu je nutné se předem informovat u SVS ČR, popřípadě požádat o stanovení veterinárních podmínek dovozu. Žádná jiná zvířata převážet v cestovním styku nelze.
Také dovoz exotických ptáků má svá pravidal. V souvislosti s výskytem vysoce patogenní ptačí chřipky v řadě zemí byla Evropskou komisí vydána rozhodnutí, která stanovila přísná pravidla pro dovozy ptáků do EU. V České republice je jediným místem vstupu pro dovozy ptáků komerční i nekomerční povahy ze třetích zemí pohraniční veterinární stanice v Praze. O případném, dovozu je nutné se předem informovat u SVS ČR.
V cestovním styku jsou nejčastěji dováženi psi a kočky. Je důležité se předem informovat, např. na www.svscr.cz, o podmínkách dovozu z různých zemí a o náležitostech veterinárního osvědčení, které musí být potvrzeno úředním veterinárním lékařem a doprovázet zvíře. Při dovozu z vyjmenovaných třetích zemí stačí předepsaná identifikace a platné očkování proti vzteklině, z ostatních zemí je požadováno i sérologické vyšetření na titr protilátek proti vzteklině. Je nutné si uvědomit, že vzteklina může být pro člověka smrtelným onemocněním.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *