Odborné školy čeká změna

Snížení velkého množství studijních a učebních oborů, zvýšení transparentnosti odborného vzdělávání, umožnění vzájemného uznávání profesí v rámci Evropské unie, zvýšení mobility pracovních sil, lepší uplatnění absolventů na trhu práce i větší autonomie škol je cílem rozsáhlé reformy, kterou prochází naše odborné školství.

Na osm set různých oborů vzdělání se dnes učí na našich středních odborných školách a učilištích. Podle Zorky Husové z Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) mají přitom některé příbuzné obory vzdělání mnoho společného. „Podstatou dvoustupňové kurikulární reformy je na národní úrovni tvorba šířeji profilovaných rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro příbuzné obory vzdělání a na regionální konkrétní tvorba ŠVP,“ vysvětlila Husová a dodala: „V souvislosti s tvorbou RVP se soustava oborů vzdělání v současné době reviduje a hledá se možnost, jak vytvořit společný rámec pro několik příbuzných oborů vzdělání, což není mnohdy lehké.“ Tak například obor vzdělání technologie potravin bude moci zastřešit dnes existující obory technologie potravin orientované na zpracování masa, zpracování mléka, konzervaci potravin, kvasnou technologii, mlynářství a výrobu krmiv, zpracování mouky i technologii tuků. Podobně je možné několik současných zemědělských oborů vzdělání spojit pod širším oborem agropodnikání. NÚOV vytváří RVP na základě podkladů zpracovaných školami. V odborné části vychází z profesních profilů. RVP vymezují základní znalosti a dovednosti, které by měli mít absolventi škol daného oboru vzdělání, popřípadě zaměření, aby se mohli v praxi dobře uplatnit. Stanovují zejména vzdělávací cíle, které musí škola zaměřená na daný obor splnit. Udávají obsahové okruhy, jež si škola rozdělí do předmětů ve školním vzdělávacím programu (ŠVP), a jim odpovídající minimální počet hodin. Současně vymezují i hodiny, s nimiž bude moci škola disponovat podle svého uvážení s ohledem na podmínky v regionu, charakter oboru, zaměření apod. Dosavadní praxe podle Husové ukazuje, že v některých případech dochází k duplicitě obsahu v několika předmětech. Proto je smysluplné propojení některých předmětů, například odborného strojnictví a technologie. Nová koncepce vzdělávání počítá s iniciativnějším přístupem škol. Tvorba ŠVP totiž vyžaduje spolupráci celého týmu školy. ŠVP by měl vyhovovat jak regionálním podmínkám, tak i požadavkům školy a zájmu žáků. Za to, jak se škole podaří vytvořit ŠVP a nakolik její žáci zvládnou předepsané vědomosti a dovednosti, bude odpovídat ředitel školy. RVP schvaluje po projednání s příslušnými odbornými resorty ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Krok za krokem se začíná reforma uplatňovat v praxi. Vyžádá si i změnu výuky na pedagogických fakultách i vzdělávání učitelů z praxe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *