Odborníků je nedostatek

V rámci Evropského panelu podniků realizovala v květnu tohoto roku Hospodářská komora ČR anketu EBP k otázkám kvalifikace a mobility pracovních sil na českém a evropském trhu. Výsledky EBP v celoevropském měřítku ukázaly, že, stejně jako v České republice, je hlavním důvodem obtíží s obsazením volného místa vhodným pracovníkem nedostatek kvalifikovaných odborníků na trhu práce a nedostatečná praxe.

Evropské průmyslové, obchodní a hospodářské komory k tomuto zastávají stanovisko, že v systému vzdělávání by měl být kladen větší důraz na školení v oboru podnikání a obchodu.

Z výsledků dále vyplynulo, že většina podnikatelských subjektů nezaměstnává pracovníky z jiných zemí a do budoucna ani o větším obsazení pracovníků ze zahraničí neuvažuje. V případě, že by byly odstraněny jazykové bariéry a potíže se vzájemným ověřováním dosažené kvalifikace a vyřizováním pracovního povolení, 46 % respondentů z celé Evropy by uvažovalo o obsazování volných pozic pracovní silou z jiných zemí. Z průzkumu jasně vyplývá, že většina podniků školí své zaměstnance a považuje další vzdělávání pracovníků za součást své podnikatelské strategie. Evropské komory se rovněž domnívají, že je třeba podporovat další vzdělávání zaměstnanců a zlepšovat kvalitu jejich vzdělávání.

Ve svém projevu na VII. Konferenci o evropském vzdělávání v červnu 2002 v Bruselu prezident Eurochambres, Christoph Leitl, při příležitosti zveřejnění výsledků ankety EBP, řekl: „K dosažení konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku potřebují podnikatelé přiměřeně kvalifikované pracovníky, flexibilnější fungování pracovního trhu a kvalitnější školící programy pro své zaměstnance“.

Výsledky ankety za Českou republiku

Podnikatelé a firmy (131 respondentů), které se tohoto průzkumu v České republice zúčastnily, jsou převážně členové hospodářské komory a živnostenských společenstev. Velké procento z nich podniká v oblasti zpracovatelského průmyslu, ostatní v různých oblastech jako je obchod (maloobchod, velkoobchod), stavebnictví, doprava a finanční služby. Z hlediska velikosti firmy se průzkumu zúčastnily z velké části firmy malé velikosti s počtem zaměstnanců do 49 (51%), 25% s počtem zaměstnanců 50–249 (střední firmy) a 24% zúčastněných firem zaměstnává více než 250 zaměstnanců.

Situace na trhu práce, obsazování pracovních míst a zaměstnávání pracovníků z jiných zemí:

 Většina dotazovaných podnikatelských subjektů má zkušenost s obsazením volných míst vhodnými pracovníky déle než tři měsíce. Hlavním důvodem tohoto stavu v České republice je nedostatek přiměřeně kvalifikovaných pracovníků na trhu práce (takto se vyjádřilo 57% dotazovaných). Nedostatečná praxe uchazečů o práci je dalším důvodem déletrvajících potíží s obsazením pracovního místa.

 Obtížně se hledají kvalifikovaní pracovníci do oblasti marketingu, péče o zákazníka a prodeje, dále do oblastí jako jsou technický rozvoj, do oblasti výzkumu a pro pozice v managementu. Převážně se jedná o pracovní místa pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky.

 Pracovní síly, o které budou mít zaměstnavatelé v nejbližších letech největší zájem, jsou kvalifikovaní pracovníci marketingu, pracovníci z oblasti péče o zákazníka a prodeje.

 Občany ze zahraničí zaměstnává v současnosti jen 13% dotazovaných českých firem, z části se jedná o pracovní sílu z kandidátských zemí, dále ze zemí, které nejsou členy EU a malé procento je ze zemí EU. Jako hlavní důvod této situace uvádějí respondenti dostatek vlastních, domácích pracovních sil. Jen 22% respondentů uvažuje do budoucna o obsazování volných pozic pracovníky ze zahraničí. Pozice, které by tito pracovníci zaujímali, jsou převážně pozice odborníků (56% dotazovaných). 25% respondentů by pracovníky z jiných zemí obsadilo na nekvalifikovaná pracovní místa a 18% na místa pro manažery.

 Častým důvodem pro nezaměstnávání zahraničních pracovníků jsou jazykové bariéry, obtíže se získáním pracovního povolení a současné právní úpravy v oblasti pracovního práva. V případě odborníků jsou to také vysoké platové požadavky, které si domácí firmy nemohou dovolit.

 53% respondentů vyjádřilo názor, že rozšíření EU bude mít na vývoj na pracovním trhu zanedbatelný vliv nebo vůbec žádný. 27% firem se přiklání k pozitivnímu vlivu a 17% k negativnímu vlivu rozšíření.

Školení zaměstnanců:

 Čeští podnikatelé si uvědomují význam dalšího vzdělávání svých pracovníků, organizují pro ně odborné kurzy a školení. 98% dotazovaných toto vzdělání také financuje a většinou organizuje v rámci pracovní doby.

 42% dotazovaných vysílá své zaměstnance na externí školení a kurzy. 31% respondentů školí pracovníky během pracovní doby. Zaměstnanci jsou školeni především z důvodu zvyšování odborné kvalifikace.

 Vzdělávání zaměstnanců je u většiny firem součástí firemní strategie a často také posiluje firemní loajalitu.

 Průměrná délka školení či kurzů v období jednoho roku se pohybuje mezi několika dny (5-10 dní za rok).

Závěr:
Z výsledků ankety EBP v České republice vyplývá, že hlavním důvodem problémů s obsazováním pracovních míst je nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce nebo jejich nedostatečná praxe. České firmy mají potíže především s obsazováním pozic pro vysoce kvalifikované pracovníky. Převážně se jedná o pracovní místa pro vysokoškolsky vzdělané jedince. Největší poptávka firem v současnosti je po kvalifikované pracovní síle z oblasti marketingu, péče o zákazníka a prodeje. Většina firem a podnikatelských subjektů nezaměstnává pracovníky z jiných zemí a ani o jejich větším obsazení ve své firmě neuvažuje. Podnikatelé si čím dál více uvědomují význam dalšího vzdělávání svých zaměstnanců, organizují pro ně příslušné kurzy a školení a pro většinu z nich jsou tato školení součástí firemní strategie.

Celkové výsledky ankety za celou Evropu (v anglickém jazyce) a kompletní výsledky za Českou republiku (v českém jazyce) naleznete na webové stránce Centra pro evropskou integraci www.komora.cz/eu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *