19.04.2004 | 03:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpovědi na nejčastější otázky k operačnímu programu zemědělství

V poslední době se kolem OP zemědělství objevila na veřejnosti řada nepřesných informací, které chceme tímto článkem uvést na správnou míru. Přinášíme odpovědi na řadu nejčastějších otázek.

 Budou banky poskytovat úvěry na financování projektů z OP Zemědělství?
Již při programu Sapard byla navázána komunikace s bankami působícími v ČR. Agentura Sapard se snažila zvýšit jejich ochotu poskytovat úvěry žadatelům poskytováním důležitých informací o programu. Stejně se bude postupovat i při OP zemědělství. Banky budou rozšiřovat činnost v této oblasti i v oblasti poradenství.

 Kdo bude mít nárok na podání žádosti o podporu z OP zemědělství? Kategorie příjemců podpory jsou u každého opatření v OP zemědělství. Dokument je k dispozici na internetových stránkách MZe www.mze.cz, záložka dotace a programy/operační program zemědělství.

 Kdy dostane žadatel peníze?
Peníze žadatel dostane až po ukončení realizace projektu, a to na základě závěrů administrativní kontroly žádosti o proplacení a kontroly fyzické realizace projektu.
 Jak budou probíhat kontroly a kdo je bude dělat?
Kontroly bude dělat regionální pracoviště SZIF převážně po podání žádosti o proplacení. Kontrolovat také mohou finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, auditorské firmy (v rámci auditu realizace OP), Evropská komise (včetně kontrol Evropského účetního dvora) a popřípadě další kompetentní orgány státní správy.
 Co se stane, pokud kontrola zjistí závady?
Bude záležet na typu shledaného nedostatku, ale obecně bude platit, že pokud žadatel závadu v daném termínu neodstraní, může se mu částka finanční pomoci krátit, popřípadě může být úplně zamítnuta. Každý nález se bude posuzovat individuálně
 Ministr zemědělství hovořil o tom, že zejména na počátku by se měly připravit jednoduché projekty na nákup strojů, které je možné rychle schválit, realizovat a dostat tak brzy peníze. Nemůže se stát, že by ČR takto vyčerpala všechny prostředky na toto opatření již letos? Je možné do něj přesunout více peněz?
Čerpání peněz bude probíhat podle finančního plánu, podle kterého se přidělují částky na jednotlivá opatření, podopatření, investiční záměry a také pro jednotlivé roky. Nemůže se stát, že by se všechny finanční prostředky určené pro nákup strojů vyčerpaly už letos. Stejně jako v programu Sapard i v OP zemědělství se budou s vybranými žadateli uzavírat smlouvy o financování až do výše finančních prostředků vyčleněných ve finančních tabulkách pro příslušné roky programovacího období. Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními bude možný pouze po projednání a schválení Monitorovacím výborem OP a následném schválení Evropskou komisí.
 Je pravda, že peníze, které ČR nevyčerpá v roce 2004 na OP zemědělství, se budou vracet do Bruselu?
Není to pravda. Jedná se o podmínku tzv. n+2, tzn. že peníze se mohou přidělit na projekty a čerpat ještě ve dvou následujících letech. V praxi to znamená, že peníze z roku 2004 se musí vyčerpat na základě předložených žádostí o proplacení do konce roku 2006.
 Kolik projektů si bude moci podat jeden subjekt (žadatel) na jedno opatření, kolik na celý OP? Kolik strojů si bude moci žadatel koupit s podporou z OP zemědělství?
Počet projektů, které si může podat jeden subjekt, není omezen. Například v případě pořízení zemědělských strojů bude žadatel pouze zvýhodněn čtyřmi body, pokud v daném roce podá jen jednu žádost na pořízení zemědělských strojů s podporou z OP zemědělství. Omezena bude finanční částka, kterou může jeden subjekt získat v daném programovacím období 2004-2006. (Tyto částky uvádí pro jednotlivá opatření OP zemědělství, který je k dispozici na internetových stránkách www.mze.cz). V případě opatření, kdy se bude uplatňovat pravidlo „de minimis“ (2.1.4 Leader a 2.1.5 Diverzifikace), potřeba pamatovat na to, že se příjemci budou sčítat všechny podpory poskytované podle tohoto pravidla (tedy i jiné podpory než z OP) a výsledná částka nesmí překročit 100 tis. eur za tři po sobě jdoucí roky.
 Jaké přílohy by si měl žadatel připravit?
Povinné přílohy pro každé opatření budou v pravidlech pro žadatele. Mimo stavebního povolení to mohou být, stejně jako u programu Sapard, např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, vyjádření Státní veterinární správy. Povinné přílohy se budou podávat společně s projektem.
 Budou s podáním žádosti spojeny nějaké poplatky, kolky apod.?
Přímo s podáním žádosti nebudou spojeny žádné poplatky. Toto pravidlo se nebude vztahovat na případ, kdy bude žadatel předkládat notářsky ověřené listiny. Tuto situaci upraví pravidla pro žadatele.
 Může si žadatel napsat projekt sám nebo jej musí zpracovat akreditovaný poradce?
Neexistuje žádný požadavek na to, kdo má být zpracovatelem projektu. Žadatelé o podporu si budou moci stejně jako v programu Sapard projekty úspěšně zpracovávat sami. Popřípadě budou moci využít konzultačních služeb jednotlivých regionálních pracovišť SZIF nebo mohou zadat celé vypracování projektu odborníkům.

 Od kdy budou vznikat přijatelné výdaje?
Dobu vzniku přijatelných výdajů upřesní pravidla pro žadatele.

 Co se rozumí pod pojmem finanční zdraví podniku? Nakolik se ve výpočtu finančního zdraví odrazí roky, které byly pro zemědělství nepříznivé (2000, 2002, 2003)? Bude vůbec moci někdo splnit podmínku finančního zdraví? Počítají se do příjmů i dotace a náhrady, které třeba za povodně nebo sucho dal stát?
Posouzení finančního zdraví pro OP vychází z postupu hodnocení finančního zdraví v programu Sapard. Jde o metodiku zohledňující zemědělské podniky a drobné zemědělce. Metodika byla otestována na vzorku účetních dat žadatelů Sapardu a v žádném případě se nedá říci, že by výsledky vycházely méně příznivě (podle statistik Sapardu byl počet žadatelů, kteří nevyhověli podmínkám finančního zdraví, menší než dvě procenta). Obecný požadavek při hodnocení finančního zdraví bude, aby žadatel předložil účetní výkazy za předcházející tři roky. Pro případ, že ekonomické výsledky v některém roce negativně ovlivní vážná přírodní katastrofa, nebude se po prokázání této skutečnosti příslušný rok (max. jeden) do hodnocení počítat. Tento postup schválil Monitorovací výbor OP zemědělství. Při stanovení podílu příjmů ze zemědělství se do příjmů ze zemědělství budou započítávat i provozní dotace.

 Podniky v LFA oblastech mají více než 50 procent příjmů z dotací. Budou tyto příjmy kvalifikovány jako příjmy pocházející ze zemědělské prvovýroby?
Budou.

 Co bude se bude požadovat pro splnění odborné způsobilosti?
Požadavky na odbornou způsobilost podnikatele v zemědělství definuje zákon č. 252/1997, Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb, § 2e.

 Bude muset žadatel, který bude chtít podporu na několik zemědělských strojů, zpracovat pro každý stroj samostatný projekt?
Ne, v rámci jednoho projektu bude možné žádat o podporu na nákup více různých zemědělských strojů.

 Budou se sčítat body při nákupu více strojů, které jsou uvedeny jako preferované?
Ne, body za preferovaný stroj se budou přidělovat jen jednou. Žadatel bude moci získat maximálně pět bodů.

 Bude přijatelný pouze nákup nového stroje?
Ano, přijatelný bude pouze nákup nového stroje.

 Jaké zpracování zemědělských produktů se bude podporovat?
Projekt se musí zaměřit na produkt určený k lidské konzumaci. Bude se muset týkat položek v kapitolách 2 (maso), 4 (mléko), 7 (zelenina), 8 (ovoce), 11 (produkty mlýnského průmyslu a škrob) a 20 (přípravky z ovoce a zeleniny) celního sazebníku s výjimkami uvedenými v pravidlech pro žadatele (např. slad, škrob jiný než pšeničný a bramborový, inulin, vejce, med). Nebudou se podporovat intervenční sklady; dále se nebudou podporovat skladovací kapacity a chladicí a mrazicí zařízení pro mražené produkty, pokud nebudou součástí procesu zpracování. Nebudou přijatelné projekty týkající se produktů ze třetích zemí a investic na úrovni maloobchodu.
 Jak se bude řešit podpora podniku na hranici Prahy a Středočeského kraje?
Pro přidělení podpory bude rozhodující místo realizace projektu, které musí být v oblasti cíle 1, tzn. na území celé ČR s výjimkou hlavního města Prahy.

 Budou bodovací kritéria zvýhodňovat projekty zohledňující rovnost příležitostí mužů a žen?
Ne, tento bod není součástí bodovacích tabulek pro jednotlivá opatření/podopatření, které schválil Monitorovací výborem OP zemědělství.

 Jaký je rozdíl mezi dvěma diverzifikacemi v OP zemědělství?
V opatření 1.1 jde o diverzifikaci aktivit pouze do zemědělské výroby.Diverzifikace v opatření 2.1 bude zahrnovat rozvoj aktivit do činností, které se nepovažují za zemědělskou výrobu (např. agroturistika).

 Kolik peněz bude v OP zemědělství vyčleněno na zemědělské stroje?
Jde asi o 30 procent prostředků alokovaných na opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku.

 Bude možné financovat rebonitaci z OP zemědělství v rámci podpor komplexních pozemkových úprav?
Ne, tuto činnost nebude možné z OP zemědělství financovat.

 Jak dlouho se budou muset věci pořízené s podporou OP využívat k účelu, který se uvádí v žádosti o podporu a ve schváleném projektu?
Tuto lhůtu stanoví smlouva se žadatelem. Obecně se bude jednat o pět let, v případě nových budov je to 12 roků.

 Bude možné z OP zemědělství podpořit výstavbu bioplynové stanice?
Ano, bude to v rámci podopatření 2.1.5 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství. Definice žadatele je v programovém dokumentu OP zemědělství, který je k dispozici na internetových stránkách www.mze.cz.

 V jakém případě se bude požadovat studie proveditelnosti?
Studie proveditelnosti se bude požadovat v případě, že žadatel bude muset prokázat existenci odbytišť. Existenci odbytišť bude moci také prokázat marketingovou studií nebo podnikatelským záměrem.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down