22.09.2000 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ověřte si, zda je Váš podnik na seznamu

Odbor Strategií Ministerstva životního prostředí ČR odpovědný za zavedení směrnice integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) v ČR připravuje seznam podniků, které budou spadat pod připravovaný zákon o integrovaném povolení. Současný seznam podniků není kompletní a obsahuje řadu nepřesností. Mnohé podniky byly zrušeny, přejmenovány nebo změnily adresu. Proto se na všechny podniky obracíme se žádostí, aby ve vlastním zájmu zkontrolovaly, zda jsou zařazeny do seznamu podniků, kterých se bude tato směrnice týkat.

Cílem připravované právní úpravy integrované prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention Control) a integrovaného registru znečišťování (IRZ) je dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí a zabezpečit tak plnou slučitelnost právního řádu České republiky v této oblasti s právem Evropských společenství, zejména se směrnicí 96/61/ES, navazujícími rozhodnutími Evropské komise a dále s doporučením Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) C(96)41/Final.
Uvedené cíle mají být dosaženy těmito nástroji:
- integrované zhodnocení všech vlivů provozu určitých zařízení na životní prostředí, na jehož základě má být namísto více individuálních povolení (povolení orgánů činných v ochraně čistoty ovzduší, vody, půdy a nakládání s odpady) vydáno žadateli jedno tzv. integrované povolení k provozu těchto zařízení,
- vzájemná komunikace mezi žadatelem a povolujícím subjektem, jejímž výsledkem má být stanovení opatření a podmínek pro provoz zařízení, vhodných jak pro životní prostředí, tak pro provozovatele zařízení,
- využití výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT - Best Avaliable Technique) mezi členskými státy Evropské unie,
- zveřejňování údajů o znečišťujících látkách uvedených v integrovaném registru znečišťování.
Tyto nástroje mají být promítnuty do systému povolování provozu zařízení podle platných právních předpisů. Navrhovaná právní úprava má vymezit okruh zařízení, která novému systému budou podléhat povinně s tím, že i ostatní zařízení mohou jejich provozovatelé do tohoto systému zapojit. Účinnost navrhované právní úpravy se předpokládá ke dni 1. ledna 2003 s tím, že některé instituty budou mít odloženou účinnost až o 4 roky.

Seznam technologií spadajících pod IPPC spravuje Český ekologický ústav (příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí ČR). Tento seznam je veřejně přístupný na internetové adrese http://www.ceu.cz/ippc/podniky/default.htm . Všichni tak mají možnost ověřit si, zda jsou do něj zařazeni či nikoliv. Seznam je pracovní, obsahuje řadu chyb a nepřesností, a proto uvítáme všechny informace, které nám jej pomohou zpřesnit.
Informace mohou dotyčné subjekty zasílat přímo z internetu prostřednictvím internetové stránky http://www.ceu.cz/ippc/podniky/formular.htm nebo pomocí elektronické pošty (E-mailem) na adresu ippc@ceu.cz, nebo "klasicky" vyplněním papírového formuláře (lze si ho stáhnout z http://www.ceu.cz/ippc/podniky/ippc_form_rtf.zip) a odesláním poštou na adresu: Český ekologický ústav - IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

IPPC eviduje technologie pro zemědělský průmysl v šesté kategorii ostatních činností:
6.1 a) Průmyslové závody na výrobu celulózy ze dřeva nebo z jiných vláknitých materiálů
6.1 b) Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky o výrobní kapacitě vyšší než 20 t denně
6.2 Závody na předběžnou úpravu (procesy jako praní, bělení, mercerování) nebo barvení vláken a tkanin, které mají kapacitu úpravy nad 10 t denně
6.3 Závody na zpracování (činění, tříslení) kůží a kožek, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně
6.4 a) Jatka jejichž kapacita přesahuje 50 t zpracovaných zvířat denně
6.4 b) Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z produktů živočišného původu o kapacitě nad 30 tun denně
- živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně
- rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t denně (v průměru za čtvrtletí)
6.4 c) Zařízení na úpravu a zpracování mléka, o kapacitě nad 250 t denně (průměrná roční hodnota)
6.5 Zařízení na zneškodňování a zpracování konfiskátů živočišného původu v asanačních podnicích s kapacitou převyšující 10 t denně.
6.6 a) Zařízení intenzivního chovu drůbeže, která mají kapacitní prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže
6.6 b) Zařízení intenzivního chovu prasat, která mají kapacitní prostor pro více než 2 000 kusů užitkových prasat (přes 30 kg)
6.6 c) Zařízení intenzivního chovu prasat, která mají kapacitní prostor pro více než 750 kusů prasnic
Tyto a další informace (návrh věcného záměru zákona, pracovní skupiny) lze nalézt na adrese http://www.ceu.cz/ippc/default.htm .
Doufáme, že toto včasné informování a spolupráce se zainterasovanými subjekty pomůže minimalizovat potíže spojené se zavedením zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaného registru znečišťování.Přechod na systém integrovaných povolení se jeví jako dobrá investice do budoucnosti, neboť zvýší efektivitu výroby, uspoří podnikatelům neproduktivní prostředky vynakládané na stavby předimenzovaných koncových technologií (ČOV, filtry, zneškodňování odpadů) a usnadní administrativu spojenou se získáváním povolení potřebných k provozu zařízení. Zároveň zvýší konkurenceschopnost našich výrobců na trzích zemí EU a přispěje k integraci ČR mezi vyspělé státy Evropy
V případě vzniklých nejasností se obraťte na: Ing. Simona Rudlová, Odd. informatiky ČEÚ - tel. (02) 6712 2468, E-mail : simona.rudlova@ceu.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down