Pěstování na zrno v ČR

Podíl kukuřice na zrno v České republice z celkové plochy pěstované kukuřice každoročně narůstá, neboť poskytuje poměrně stabilní výnosy a relativně dobré zpeněžení. Ve sklizňovém roce 2007 došlo k výraznému navýšení produkce kukuřice v porovnání s předchozím sklizňovým ročníkem, a to na 758,8 tis. tun. Tato úroda se tak stala nejvyšší sklizní kukuřice na zrno v České republice od roku 1987. V letošním roce se očekává další rekordní výnos kukuřice na zrno, a to dokonce na úrovni 798,5 tis. tun.

Na vnitřním trhu se doposud pro pěstitele naskýtá ještě možnost uplatnění kukuřice do intervenčního nákupu. V roce 2006 bylo novelizováno nařízení Komise (ES) č. 824/2000 nařízením Komise (ES) č. 1572/2006, kterým se stanovují postupy při přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin. Byla zpřísněna kvalitativní kritéria především pro kukuřici: vlhkost z 14,5 % na 13,5 %; zlomková zrna z 10 na 5 %; tepelně poškozená zrna při dosoušení z 3 na 0,5 %.

Intervenční nákup

V roce 2007 rada ministrů EU rozhodla o omezení a následném zrušení intervenčních opatření pro kukuřici (změna nařízení komise č. 1784/2003). Pro minulý marketingový rok 2007/2008 byl stanoven strop pro výkup kukuřice v EU-27 ve výši 1 500 000 tun, pro probíhající marketingový rok 2008/ 2009 je stanoven strop ve výši 700 000 tun pro celou EU-27. Pro následující marketingový ročník 2009/2010 je již intervenční nákup kukuřice nulový. Pro pěstitele a obchodníky s kukuřicí to znamená, že pokud nabídnou kukuřici do intervenčního nákupu v tomto marketingovém roce 2008/2009, bude ke všem nabídkám kukuřice přistupováno stejně, to znamená, nebude záležet na datu jejich podání. Podaná nabídka kukuřice je závazná, a proto ji není možno stáhnout ani pozměnit.
Minimální množství pro přijetí do intervenčního nákupu kukuřice je 80 tun a kvalitativní parametry jsou limitovány mimo jiné maximálním obsahem vlhkosti do 13,5 % a maximálním obsahem zlomků zrn do 5 %. Dále ke každé nabídce kukuřice je nabízející povinen složit na účet Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v české měně nabídkovou záruku ve výši 15 eur na každou nabídnutou tunu. Nabízející je povinen v nabídce prohlásit, zda nabízí GMO kukuřici nebo GMO FREE kukuřici.
Všechny základní informace týkající se intervenčního nákupu v marketingovém roce 2008/ 2009 jsou uvedeny na internetových stránkách SZIF na internetové adrese http://www.szif.cz – „Základní informace o přejímání obilovin při intervenčním nákupu obilovin ze sklizně roku 2008“ a „Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin ze sklizně roku 2008 na základě analýzy rizik“ (jsou umístěny  v sekci Společná organizace trhu/Komodity – Rostlinná výroba – Obiloviny – Intervenční nákup obilovin).

Osevní plochy

Osevní plochy kukuřice zjišťované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) k 31. 5. daného roku většinou nesouhlasí s údaji sklizňových ploch kukuřice, které jsou pak uvedeny v definitivní sklizni, neboť část ploch kukuřice určených pro sklizeň na siláž je ponechána zemědělci pro sklizeň na zrno. Pro sklizeň kukuřice na zrno v roce 2007 bylo oseto 93,1 tis. ha, ale sklízelo se celkem 111,7 tis. ha, což je nárůst proti roku 2006 o 8,2 tis. ha. Pro sklizeň kukuřice na zrno v roce 2008 je podle soupisu osevních ploch ČSÚ k 31. květnu 2008 zaseto 107,9 tis. ha.

Kukuřice a bázlivec

V souvislosti s neustále se rozšiřující plochou kukuřice je nezbytné upozornit na významného škůdce kukuřice, kterým je bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte – dále také jen DVV), který byl zavlečen do Evropy ze Severní Ameriky koncem osmdesátých let dvacátého století a je považován za jednoho z nejzávažnějších hmyzích škůdců, který se dostal do Evropy v posledních padesáti letech. Do České republiky pronikl v roce 2002 při přirozeném rozšiřování areálu výskytu z prvního ohniska zavlečení v Srbsku. První výskyt DVV byl potvrzen v obci Čejč na jižní Moravě v roce 2002, kdy byli odchyceni dva samci. Výskyt DVV se zjišťuje na základě zákona číslo 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) a vyhlášky číslo 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, v platném znění.
Za ochranu proti šíření bázlivce kukuřičného (DVV) je zodpovědná Státní rostlinolékařská správa (SRS). Od roku 1999 jsou každoročně prostřednictvím SRS instalovány feromonové lapáky do určených oblastí dle metodiky vydané odborem karantény.

Produkce se zvyšuje

Ve sklizňovém roce 2007 došlo k výraznému navýšení produkce kukuřice v porovnání s předchozím sklizňovým ročníkem, a to na 758,8 tis. tun. Tato sklizeň se tak stala nejvyšší sklizní kukuřice na zrno v České republice od roku 1987. V roce 2008 se očekává další rekordní sklizeň kukuřice na zrno a to na úrovni 798,5 tis. tun. Můžeme tak hovořit o plné soběstačnosti našeho státu ve výrobě této komodity s možností velmi dobrých vývozních dispozic.
Po dalším meziročním navýšení vývozu kukuřice na zrno v marketingovém roce 2006/2007 došlo v loňském marketingovém roce 2007/2008 k poměrně velkému snížení vývozu kukuřice na zrno o 95,0 tis. tun na celkovou úroveň 153,8 tis. tun. Vývoz směřoval do Německa (47,1 %), Polska (44,3 %) a na Slovensko (6,6 %). S ohledem na vysokou produkci kukuřice a s předpokladem dalšího cenového snížení se očekává pouze mírně vyšší úroveň vývozu v marketingovém ročníku 2008/2009 ve výši 171 tis. tun.

Dovoz a vývoz 

Rozsáhlé změny ve výrobě kukuřice na zrno v minulých letech, které posunuly ČR z role silného dovozce až na současnou pozici vývozce této komodity, ovlivnily výrazně tendence našeho zahraničního obchodu. V souladu se zajištěním většiny domácích potřeb produkcí tuzemské provenience v posledních letech dovoz kukuřice ze zahraničí mírně vzrostl a udržuje se na přijatelné hranici, která je nezbytná pro zajištění specifických potřeb tuzemských zpracovatelů. Jedná se především o kukuřice na výrobu potravin či pro osevní účely.
V marketingovém roce 2007/ 2008 dovoz kukuřice mírně klesl a do České republiky bylo dovezeno 37,3 tis. tun, což je o 4,6 tis. tun (tedy o 11 %) méně kukuřice než v marketingovém roce 2006/2007. Pro marketingový rok 2008/2009 se očekává další snížení dovozu na úroveň 20 tis. tun. Z celkového dovozu 37,3 tis. tun bylo 20,9 % kukuřice k setí, ostatní pak pro specifické potřeby zpracovatelů. Také u dovozu kukuřice převládal intraobchod v rámci Evropské unie, převážně ze Slovenska (43,2 %), Maďarska (24,3 %) a Německa (12,5 %).
Při pohledu na zajištění domácí potřeby růstem tuzemské produkce se jedná o velmi pozitivní skutečnost. Přesto je nutné brát v úvahu, že Česká republika má omezenou výměru oblastí, pro které je pěstování kukuřice skutečně vhodné, a konkurenceschopnost našich pěstitelů je do značné míry závislá na příznivých klimatických podmínkách daného pěstebního roku.
Využití kukuřičného zrna je velmi široké, a to od krmiv, přes škrobárenství, výrobu bioetanolu až po potravinářský průmysl (výroba krupice, brambůrků, sušenek, cornflakes, bílého pečiva, whisky, coca-coly, bonbónů a podobně). V průmyslu se dále používá ve farmacii, papírenství, při výrobě barev a laků, v gumárenském průmyslu, kosmetice, nebo při výrobě pesticidů).

Ceny v poklesu

V roce 2007 těsně po žních  zaznamenaly ceny obilovin zemědělských výrobců (CZV) u nás, ale i v zahraničí (potravinářských i krmných) cenový růst doslova skokem. CZV kukuřice vykazovala prakticky po celý marketingový rok 2007/2008 velmi vysokou cenovou hladinu, kdy od října 2008 byla na cenové úrovni v rozmezí 5229 – 5516 Kč/t. Za marketingový rok 2006/2007 činila průměrná CZV kukuřice na zrno 3391 Kč/t, zatímco v minulém marketingovém roce 2007/ 2008 byla na průměrné výši 5027 Kč/ t.
Vzhledem k nadprůměrné produkci pšenice a také s ohledem k nadprůměrné produkci kukuřice lze očekávat, že cenový vývoj většiny krmných obilovin bude mít silně klesající trend. V závěru kalendářního roku 2008 se očekává výše měsíčních cenových průměrů kukuřice v rozmezí 2600 – 2700 Kč/t.

Klíčové informace

– Pro sklizeň kukuřice na zrno bylo v roce 2008 zaseto 107,9 tisíce hektarů.
– Ve sklizňovém roce 2007 došlo k výraznému navýšení produkce kukuřice v porovnání s předchozím sklizňovým ročníkem.
– Letos se očekává další rekordní výnos kukuřice na zrno, a to na úrovni 798,5 tisíce tun.
– Dovoz kukuřice do České republiky mírně klesá.

 

Ing. František Kůst
Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rostlinných komodit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *