Platí rozšířené standardy

Od počátku července začala platit přísnější pravidla standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu tzv. GAEC i na mírně erozně ohrožených půdách, celkem na přibližně 15 procentech z celkové rozlohy orné půdy. Jak dříve uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa, uskutečnily rozsáhlé diskuse o nastavení celého mechanismu, který by měl přispět k boji proti erozi. Ve hře byly dvě možnosti, a to že budou určeny určité technologie a zemědělec bude kontrolován, zda je dodržuje. V opačném případě by byl pokutován. Nakonec byl nastaven model, kdy odpovědnost za případné škody bude na straně zemědělce a sám se rozhodne na daných pozemcích pěstovat to, co uzná za vhodné. Na podrobnosti ohledně kontrol jsme se zeptali náměstka ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Miloše Jirovského, který má na starosti sekci přímých plateb a rozvoj venkova.

Jak bude Státní zemědělský intervenční fond kontrolovat dodržování standardů GAEC na mírně erozně ohrožených půdách? Pokud bude žadatel na ploše mírně erozně ohrožené pěstovat širokořádkové plodiny, bude Státní zemědělský intervenční fond ověřovat, zda byla použita některá z předepsaných půdoochranných technologií, přičemž povinnost použít některou z půdoochranných technologií platí až pro výsadby / výsevy učiněné od 1. července 2011. Rozhodné datum 1. července je dáno účinností novelizace nařízení vlády č. 479/2009 Sb., kterým se rozšířil standard GAEC 2, konkrétně o písmeno b). V rámci rozšířeného znění je zachován preventivní přístup, to znamená, že je navržen soubor půdoochranných technologií, které vyhovují tomuto standardu a současně zohledňují ekonomickou a organizační únosnost pro zemědělce.
Aby mohli zemědělci novou situaci lépe zvládnout, bude se Státní zemědělský intervenční fond podílet ve spolupráci s nevládními organizacemi na ukázkových kontrolách pro zemědělskou veřejnost.
S jakým množstvím kontrol fond počítá a jaké budou sankce při nedodržení předpisů? Minimální míra kontrol v rámci kontrol podmíněnosti vychází z nařízení Evropské komise č.1122/2009. Státní zemědělský intervenční fond bude tedy provádět v souladu s tímto nařízením kontrolu GAEC u minimálně jednoho procenta zemědělců, kteří podali žádost o dotaci. Budou uplatňovány sankce, které jsou stanoveny jednotně pro celý systém cross compliance v souladu s nařízením komise (ES) č. 1122/2009 a nařízením vlády č. 479/2009 Sb. Tedy při prvním porušení jsou sankce jedno procento nebo tři procenta nebo pět procent z přiznané dotace, a to v závislosti na rozsahu a závažnosti porušení. V případě opakovaného porušení může sankce dosáhnout až 15 procent. Pokud by žadatel i přes tuto sankci porušoval daný požadavek, je jeho chování považováno za úmyslné a sankce může dosáhnout až sto procent.
Na co by si zemědělci v této oblasti měli dát pozor? Zemědělci musí v první řadě sledovat, zda se na plochách jimi obhospodařovaných půdních bloků, nachází mírně erozně ohrožené plochy. Pokud ano, musí se zaměřit na druh pěstované plodiny a v případě pěstovaní širokořádkové plodiny musí použít některou z půdoochranných technologií. Zemědělec si může zvolit k plnění standardu tu půdoochrannou technologii, která pro něj bude nejpřijatelnější.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *