07.01.2002 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plné znění mimořádných veterinárních opatření přijatých v souvislosti s výskytem klusavky v České republice

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm a) veterinárního zákona, z důvodu výskytu nebezpečné nákazy klusavky ovcí na území České republiky tato

m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í

1) Nařizuje se utracení k diagnostickým účelům klinicky nemocných zvířat a potomků zvířat, u nichž byla klusavka prokázána.

2) Omezuje se přemísťování, prodej a porážení ovcí a koz z chovu s výskytem nebezpečné nákazy a z chovů, do kterých byla od 1. ledna 2000 přemístěna zvířata podezřelá z nakažení (jedná se o zvířata přemístěná z chovu s výskytem nákazy), takto:

- povoluje se přemísťování zvířat pouze do chovů se stejnou nákazovou situací nebo za účelem porážky, nutné porážky a domácí porážky na jatkách,

- povoluje se vývoz, pokud to umožňují veterinární podmínky země určení případně země tranzitu,

- povoluje se přemístění spermatu, vaječných buněk a embryí pocházejících od zvířat, která byla před odběrem klinicky vyšetřena a nejevila příznaky onemocnění.

3) Ovce a kozy z chovů uvedených v odst. 2) těchto mimořádných veterinárních opatření (dále jen odst. 2) je zakázáno porážet jinde než na jatkách, kromě ovcí a koz mladších 12 měsíců.

4) Chovatelé v chovech uvedených v odst. 2) jsou od vyhlášení mimořádných veterinárních opatření povinni provést soupis všech zvířat v chovu (hospodářství) s uvedením identifikačních čísel zvířat, datem narození zvířat případně odhadem stáří, pohlavím a dále vést údaje o přemísťování, domácích porážkách, narození, úhynu, včetně data kdy k těmto skutečnostem došlo. (Od 1. dubna 2002 musí být vedeny záznamy podle vyhlášky Mze č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz).

5) Místně příslušná okresní/městská veterinární správa (dále jen OVS), na jejímž území se nachází chov, v němž byla prokázána klusavka, vyhotoví na základě epizootologického šetření seznam chovů podle odst. 2), který zašle místně příslušným OVS. Tyto OVS neprodleně oznámí dotčeným chovatelům, že do jejich chovů byla přemístěna zvířata podezřelá z nakažení a zároveň chovateli předá seznam chovatelů, ke kterým může přemísťovat zvířata podle odst. 2).

6) Chovatelé v chovech uvedených v odst. 2) jsou povinni před přemístěním:

- požádat OVS o vystavení veterinárního osvědčení k přemístění zvířat mimo okres,

- nahlásit předem na OVS přemístění zvířat v rámci územního obvodu okresu a k porážce.

7) Chovatelé v chovech dle odst. 2) zajistí na náklady státu vyšetření všech uhynulých a utracených ovcí a koz starších 12 měsíců a poražených ovcí a koz starších 18 měsíců. OVS zajistí odběr vzorků, vyplnění žádanky a odeslání vzorků do státního veterinárního ústavu.

8) OVS provede veterinární kontrolu zdraví všech ovcí a koz v chovu (hospodářství) dle odst. 2) v intervalu nejméně 3 měsíců.

9) Nařizuje se porážení ovcí a koz starších 18 měsíců z chovů podle odst. 2) za těchto podmínek:

- všechna zvířata musí být řádně označena identifikačním prostředkem, který obsahuje identifikační číslo zvířete přidělené osobou pověřenou vedením ústřední evidence ovcí a koz,

- provozovatel jatek zajistí,aby tato zvířata byla poražena časově odděleně,

- těla poražených zvířat musí být řádně označena, pozastavena a prostorově odděleně uskladněna do doby oznámení výsledku vyšetření,

- orgány a veškeré živočišné suroviny a odpady musí být identifikovatelné s poraženým kusem, s výjimkou krve, pozastaveny a uskladněny až do doby oznámení výsledků vyšetření,

- obsahy předžaludků mohou být vyjmuty s určením pro neškodné odstranění bez závislosti na výsledku vyšetření,

10) V případě pozitivního výsledku laboratorního vyšetření bude celé tělo včetně orgánů, kůže a veškerých živočišných surovin a odpadů z tohoto kusu spáleno. O způsobu spálení rozhodne OVS po konzultaci s místně příslušným oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají na základě výskytu nebezpečné nákazy klusavky v chovu ovcí na území České republiky.

Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 8. 1. 2002 od 0,00 hodin.

V Praze dne 7. 1. 2002

Ing. Jan Fencl
ministr zemědělství ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down