Plochy pojištěných plodin u nás rostou

V loňském roce dosáhla výměra pojištěných plodin na orné půdě, chmelnicích, vinicích a sadech zhruba 1,5 miliónu hektarů. Propojištěnost, tedy podíl výměry pojištěných plodin k celkové výměře pěstovaných plodin, se proti roku 2009 zvýšila zhruba o tři procentní body. Uvádí se to ve zprávě ministerstva zemědělství o stavu našeho zemědělství v loňském roce.

Z celkové výměry orné půdy, vinic, chmelnic a ovocných sadů, kterou uvádí Český úřad zeměměřičský a katastrální je tak pojištěno více než 48 procent. Propojištěnost vztažená k údajům registru půdy LPIS však dosahuje až 58 procent. U hospodářských zvířat se propojištěnost pohybuje dlouhodobě na úrovni kolem 80 procent.
Podporu pojištění poskytuje u nás v rámci jednoho ze svých programů Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Její výše od roku 2009 dosahuje až poloviny z prokázaných nákladů na pojištění plodin pro případ krupobití, požáru, vichřice, povodně nebo záplavy, sesuvu půdy, vyzimování, vymrznutí, jarního mrazu nebo mrazu. Stejně vysoká pak může být podpora i u pojištění hospodářských zvířat pro případ uhynutí nebo utracení v důsledku živelních škod, nebezpečných nákaz nebo jiných hromadných onemocnění. Podpora je poskytována především malým a středním zemědělským podnikům a její objem od roku 2005 postupně narůstá. Ministerstvo ve své zprávě uvádí, že zmíněná podpora přinesla žádoucí rozvoj pojistného trhu v segmentu zemědělského pojištění. Přesto je u nás dosud propojištěnost plodin nižší než například v sousedním Rakousku nebo Německu.
V rámci zemědělského pojištění nabízejí komerční pojišťovny produkty pojištění plodin a hospodářských zvířat, které se vztahují na vybraná živelní rizika, nákazová rizika a případně i některá další rizika ohrožující rostlinnou a živočišnou produkci. Bez možnosti pojistného krytí však zůstávají tzv. nepojistitelná rizika, k nimž u nás patří vedle rizik cenových především sucho a také déšť v období sklizně.
V roce 2010 poskytovalo pojištění plodin a hospodářských zvířat zemědělským podnikatelům pět pojišťovacích ústavů, a to Česká pojišťovna, která držela na trhu zemědělského pojištění největší téměř sedmdesátiprocentní podíl, Generali Pojišťovna, se zhruba patnáctiprocentním podílem, Hasičská vzájemná pojišťovna, která držela téměř tři procenta trhu a Agra pojišťovna, organizační složka pojišťovny Österreichische Hagelversicherung, s třináctiprocentním podílem. Pátou bankou pak byla ČSOB Pojišťovna, se zatím minimální účastí na trhu. Podíly jednotlivých pojišťoven byly stanoveny na základě předepsaného pojistného v roce 2010 uvedeného žadateli o dotaci z PGRLF.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *