30.08.2013 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podmínky a ceny napříč trhem se liší

I když neuplynul ještě celý rok, lze říci, že jeho dosavadní část je opět bohatá na extrémy. Byli jsme svědky dlouhé a studené zimy, povodní, záplav, přívalových dešťů, krupobití i neúnosně vysokých teplot a sucha. Výkyvy počasí jsou samozřejmě rizikem také pro zvířata. Chovatel se proti nim může chránit pojištěním. Propojištěnost zvířat je u nás na vyšší úrovni, jak informují pojišťovny a pojišťovací makléřské společnosti. Tématem pro ně jsou také letošní povodně a záplavy, ceny pojištění i státem dotovaná rizika.

Zvířata na českém trhu pojišťovalo v loňském roce šest pojišťoven spolupracujících s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) – Česká pojišťovna, a. s., Generali Pojišťovna a. s., Agra pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., ČSOB Pojišťovna, a. s., a Kooperativa pojišťovna.
Článkem mezi chovatelem se zájmem o komerční pojištění zvířat a pojišťovnou jsou makléřské společnosti. Ty dokážou vyhodnotit rizika konkrétního zemědělského subjektu a vybrat z nabídek pojišťoven pro daný případ tu nejlepší.

Propojištěnost zvířat je vysoká

Zástupci pojišťoven se shodují v úrovni propojištěnosti zvířat. „Propojištěnost hospodářských zvířat je v České republice vysoká, jedná se přibližně o osmdesát procent pojištěných zvířat ze všech evidovaných. Obecně nejvíce propojištěné kategorie zvířat jsou skot, prasata a drůbež, pojištění ostatních kategorií je spíše okrajové,“ uvedl likvidátor pojistných událostí Ing. Jiří Rádr z makléřské společnosti RENOMIA, a. s. Vysoké číslo propojištěnosti zdůvodnila ředitelka odboru zemědělského pojištění České pojišťovny, a. s., Ing. Alena Stiborová tím, že „chovatelé si uvědomují rizikovost svého podnikání, a proto pojišťují všechny chované kategorie zvířat, zejména skot a prasata“.
Ředitelka úseku zemědělského pojištění makléřské firmy OK GROUP Ing. Gabriela Vránová podotkla, že jedině při připojištění jednotlivých škod lze sjednat pojištění pouze na určité kategorie, například na krávy, prasnice, plemenné býky a další. „V pojištění jednotlivých škod je propojištěnost velmi nízká a je způsobena hlavně vysokou cenou pojištění, přiznává.
Tržní podíl pojišťovny Generali na českém trhu pojištění zvířat i plodin se pohybuje kolem patnácti procent. Jak uvedl její produktový manažer Ing. Ladislav Kmoch, největší propojištěnost z celkového objemu pojištění zvířat je u pojištění skotu 59 %, u prasat 26 %, drůbeže 13 % a koní 0,8 %. Zbytek tvoří pojištění ovcí, koz a ostatních zvířat.
U Agra pojišťovny, organizační složky, je podle sdělení jejího ředitele Ing. Marka Hrubého celková propojištěnost zvířat v rámci jejího portfolia nízká, což je dáno i návazností na pojištění orné půdy. Doplnil, že nejvyšší propojištěnost evidují u skotu a prasat. Ovce a kozy pojišťují okrajově, drůbež a další skupiny výjimečně.

Evidují pojišťovny škody z povodní?

Jak se dotkly například letošní povodně či záplavy některých pojišťoven?
„Našim klientům, chovatelům hospodářských zvířat, se naštěstí povodně buď úplně vyhnuly, anebo stačili udělat taková opatření, aby odvrátili případné škody na hospodářských zvířatech,“ řekl Ing. Rádr ze společnosti RENOMIA. Připomněl užitečnou informaci, že v případech, kdy pojištěný klient účelně a přiměřeně vynaloží náklady na odvrácení škody, má nárok na náhradu, na takzvané zachraňovací náklady. „V pojistných podmínkách, případně i v pojistné smlouvě, jsou upraveny limity, do kterých pojišťovna nahradí vydané náklady. Ne každý pojistník o tomto typu odškodnění ví,“ zdůraznil.
Také klienti makléřské společnost OK GROUP měli zatím štěstí, neboť ničivá voda se jim vyhnula. „Žádný z našich klientů nebyl v letošním roce zatím rizikem povodní nebo záplavou u zvířat poškozen,“ potvrdila Ing. Vránová.
Letošní povodně počet škod u pojištění zvířat nijak neovlivnily rovněž Agra pojišťovnu a její klienty. „Jinak tomu bylo u pojištění plodin, u kterého již druhým rokem nabízíme pro pojištění výnosových škod způsobených povodní speciální produkt,“ sdělila Ing. Hrubý.
Škody na hospodářských zvířatech způsobené povodněmi nejsou podle Ing. Stiborové z České pojišťovny ve srovnání se škodami na majetku tak rozsáhlé. „V řadě případů i díky zkušenosti z povodní v minulých letech se podařilo značnou část hospodářských zvířat včas evakuovat. I mimořádné náklady spočívající v záchraně zvířat jsou u nás součástí pojištění. Největší škody postihly chovy ryb, a to zejména v jižních Čechách, komentovala dosavadní vývoj Ing. Stiborová.
Škody z povodní nebo záplav však letos eviduje pojišťovna Generali. „Z pojištění zvířat nahlásili letos naši klienti 32 škod za 22,5 milionu korun,“ vyčíslil Ing. Kmoch.

Riziko povodeň a záplava, cena pojištění a podpora

Jak uvedl Ing. Rádr ze společnosti RENOMIA, většina pojišťoven na českém pojistném trhu nabízí možnost pojištění pojistného nebezpečí povodeň. „Toto riziko si lze sjednat v rámci doplňkového pojištění společně s dalšími živelními nebo katastrofickými nebezpečími. Ze strany chovatelů je o pojištění rizika povodní přiměřený zájem a řada našich klientů má uzavřeno pojištění proti živelním nebo katastrofickým nebezpečím,“ řekl. „Podmínky a ceny se samozřejmě napříč pojistným trhem liší, a proto je tady i naše makléřská společnost, aby klientovi vybrala ten nejvhodnější produkt,“ doplnil.
Ing. Rádr připustil, že tažným motorem pro uzavření pojištění rizika povodní a záplav může být také fakt, že pokud pojistník splní základní podmínky pro získání podpory v rámci programu Podpora pojištění, poskytne mu PGRLF část uhrazených nákladů na pojištění. Program se týká kromě pojištění nebezpečných nákaz nebo jiných hromadných onemocnění také živelních škod. „O výši podpory se nyní můžeme jen dohadovat, představenstvo fondu bude o tomto tématu teprve jednat. Bylo by prospěšné, kdyby letošní podpora zůstala alespoň na stejné úrovni jako v loňském roce,“ domnívá se.
Živelní pojištění, v němž jsou zahrnuty škody způsobené povodní a záplavou, lze podle Ing. Vránové z OK GROUP sjednat jako doplňkové pojištění k základnímu pojištění, kterým je pojištění nebezpečných nákaz, potvrzuje tak předchozí sdělení jiné makléřské firmy. „Takže – záplavu a povodeň – není možné v současnosti u žádné ze zmíněných pojišťoven pojistit samostatně, ale pouze v návaznosti na nákazové pojištění. Celý balíček rizik obsahující nákazu, hromadné škody, akutní otravu, výpadek proudu a živel se pak například u skotu pohybuje se sazbou pojistného asi 1–1,5 procenta z pojistné částky jednoho zvířete, kterou si určí klient. Samostatné riziko pojištění nákaz pak pojišťovny nabízí v základní sazbě zhruba 0,6–0,9 procenta. Vzhledem k nízké sazbě, a tím nízké ceně pojistného, pak klienti většinou volí celý balíček rizik.
Rizika povodeň a záplava lze sjednat také u pojišťovny Generali. „Vždy však společně s pojištěním nebezpečných nákaz nebo jiných hromadných onemocnění infekčního a parazitického původu, podotkl Ing. Kmoch. Na toto pojištění se vztahuje státní podpora poskytovaná z PGRLF. V roce 2013 je výše této podpory podle něj stanovena až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro případ nebezpečných nákaz nebo jiných hromadných onemocnění infekčního a parazitického původu a živelních škod.
Cena za pojištění rizika povodní a záplav není nijak závratná. „Sazba pojištění proti záplavě a povodni je přibližně čtvrtinová proti základní sazbě proti nákaze. Limit plnění je maximálně milion korun pro jednu kategorii zvířat, nejvýše však pět milionů korun na celou pojistnou smlouvu. V konečném přepočtu tak cena tohoto pojištění není vysoká,“ potvrdil zástupce pojišťovny Generali. Dodal, že zájem o ně roste v souvislosti se stále častějším ohrožením povodní nebo záplavou.
Riziko povodně či záplavy je rovněž ve standardní nabídce České pojišťovny a je součástí typu pojištění Živel, které včetně rizika záplavy a povodně zahrnuje i řadu dalších rizik a patří mezi velmi využívané produkty, sdělila Ing. Stiborová. Jedním z dalších rizik byl podle ní požár ve výkrmnách prasat ve východních Čechách. Opět upozornila, že toto pojištění lze sjednat v návaznosti na pojištění nákazy, hromadných infekčních onemocnění, zasažení elektrickým proudem, otravy exogenními jedovatými látkami a neohlášeného přerušení dodávky elektrického proudu. „Výsledná cena pojištění zahrnuje balíček všech těchto nebezpečí,“ podotkla.
Škody způsobené záplavou či povodní má standardně zahrnuty ve skupině živelních nebezpečí také Agra pojišťovna. „Ta se v naší pojišťovně objevuje ve třech variantách pojištění ze čtyř možných.
Cena rizika povodní a záplav je zohledněna nízkým tarifem v celkové sazbě na živelní škody,“ uvedl Ing. Hrubý.

Na jaká rizika se vztahuje státní podpora

„Státní podpora pojištění prostřednictvím PGRLF se vztahuje na úhradu prokázaných nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro případ nebezpečných nákaz nebo jiných onemocnění infekčního a parazitického původu a živelních škod. Na jiná rizika se státní podpora nevztahuje,“ sdělil Ing. Kmoch z pojišťovny Generali. Za živelní škody se podle něj považují pojistná nebezpečí – požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, pád letadla, pád stromu nebo stožáru, povodeň, záplava, sesuv půdy, pád skal, zřícení lavin. „Státní dotace se nevztahuje na škody způsobené uhynutím, utracením nebo nutnou porážkou v důsledku akutního onemocnění, porodu a úrazu zvířat,“ uvedl zástupce Generali. Následně vysvětlil jednotlivé pojmy – akutní onemocnění, utracení zvířete a nutná porážka, o kterých se výše zmínil.
Akutním onemocněním je nemoc, která není přenosná ze zvířete na zvíře, nemá dědičné predispozice, je nahodilá, vzniklá v průběhu života zvířete.
Utracením zvířete se rozumí usmrcení zvířete v důsledku některé z příčin uvedené v pojistné smlouvě, stanovenými veterinárními prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, osobou odborně způsobilou nebo provedené pod jejich kontrolou.
Nutná porážka je porážka nemocného, z onemocnění podezřelého nebo poraněného jatečného zvířete na jatkách nebo i mimo jatky, pokud to odůvodňuje stav zvířete, za podmínek určených veterinárním lékařem. O provedení nutné porážky rozhoduje soukromý veterinární lékař na základě vyšetření zvířete zaživa.
S předchozím sdělením se shodují informace od dalších pojišťoven či makléřských společností. Podle Ing. Rádra ze společnosti RENOMIA jsou podporovanými riziky živelní škody, nebezpečné nákazy nebo jiná hromadná onemocnění infekčního nebo parazitárního původu. Naopak dotace se nevztahují na pojištění jednotlivých škod a dalších doplňkových pojištění.
Ing. Vránová doplnila, že kromě jednotlivých škod nelze dotaci uplatnit na riziko akutní otravy, výpadku elektrického proudu a odcizení zvířete z pastvy.

 

Eva Kořínková Seifertová

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down