Podnik Lesy ČR zlepšuje prostředí

Státní podnik Lesy ČR (LČR) úspěšně završil revitalizaci Bačetínského potoka, pramenícího nad obcí Bačetín, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji. V minulosti se na toku realizovaly nevhodné úpravy. Revitalizace provedená LČR tak Bačetínskému potoku vrátila původní, přírodě blízký stav a současně obnovila přirozené funkce vodního ekosystému. Celkové náklady na revitalizaci dosáhly částky 6,4 milionu korun bez DPH. Díky kvalitně zpracovanému projektu se LČR podařilo získat podporu Evropské unie.

Díky kvalitně zpracovanému projektu se Lesům ČR na revitalizaci Bačetínského potoka podařilo získat podporu Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a také Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výše příspěvku činila 5 milionů korun bez DPH, LČR pak z vlastních prostředků investoval částku 1,4 milionu korun bez DPH.
Co bylo nutné napravit?
Na počátku 70. let minulého století například tehdejší vodohospodáři do toku položili nevhodné odvodňovací betonové tvárnice. Postupem času došlo k porušení velké části opevnění potoka a zcela nefunkčním se stal místní rybník.
„Cílem zpracovaného projektu revitalizace Bačetínského potoka se v první fázi stalo vytvoření nového mělkého koryta s řadou meandrů. Ve fázi druhé byly vybudovány nové vodní plochy, které jsou umístěny ve vhodných profilech a přirozeně tak zapadají do místní krajiny,“ uvádí k projektu revitalizace Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků LČR, oblasti povodí Labe.
Trasa nového koryta je položena do širokého pásu nivy v průměrné šířce 25 metrů. V tomto pásu se nachází jak nové koryto Bačetínského potoka, tak i celkem 10 bočních mokřadů nepravidelného tvaru. Mokřady jsou napájeny protisměrnými náhony.
Trasa nového koryta toku respektuje bývalou trasu Bačetínského potoka, nové koryto je současně stabilizováno příčnými objekty. V blízkosti nového koryta došlo také k vytvoření tří vodních nádrží se zemní hrází a vysazení břehového doprovodného porostu.
Díky všem úpravám provedenými LČR na Bačetínském potoce došlo k :
■ nápravě nevhodně provedených úprav a obnově přirozené funkce vodního ekosystému,
■ zvýšení retenčních schopností krajiny,
■ zvýšení samočistící schopnosti potoka,
■ zvýšení stability vodního režimu snižováním rozdílů extrémních průtoků,
■ nápravě velkoplošného odvodnění a nevhodného hospodaření na půdě.
Bačetínský potok pokračuje od svého pramene u obce Bačetín západním směrem až k obci Křovice a vlévá se do Brtevského potoka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *