06.01.2011 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podniková čerpací stanice vydělává

Cena pohonných hmot postupně roste a navíc se do ní významně promítá i marže prodejce. Jednou z nejefektivnějších cest ke snížení nákladů na provoz vozového parku je výstavba vnitropodnikové čerpací stanice. Není to však pouze přímá cena pohonných hmot podílející se na nákladech. Stejně významným faktorem jsou také ztráty způsobené skutečností, že čerpání pohonných hmot mimo areál firmy nemáme plně pod kontrolou.

Čím bychom se měli při záměru mít vlastní čerpací stanici řídit?
Zjednodušeně lze konstatovat, že nejdůležitějším faktorem je výtoč. Ta totiž nejvíce ovlivní rychlost návratnosti investice a zásadním způsobem rozhoduje o podobě stanice.
Snad nejdůležitější ve fázi rozhodování o výstavbě stanice je obrátit se na odborníky, kteří poradí a připraví řešení šité na míru. Hovoříme totiž o poměrně složitém procesu návrhu, vyhotovení projektové dokumentace, vyřízení povolení, výstavby a instalace potřebné technologie.
Cílem je navrhnout takové řešení, které snadno projde stavebním řízením až ke kolaudaci a následné zajištění bezpečného provozu čerpací stanice a dlouhodobé spolehlivosti technologie při současném zachování co možná nejnižší ceny.
Měsíční spotřeba pohonných hmot vede nejen ke stanovení velikosti nádrže, ale určuje také charakter čerpací stanice, potřebný počet výdejních stojanů a jejich umístění na stanici. Nemůžeme ale opomenout fakt, že s růstem velikosti nádrže a počtu výdejních míst roste i cena technologie. Optimální řešení by proto měl navrhnout odborník.
Plastové nádrže přinesly možnost levného čerpání nafty širokému okruhu menších firem, které si dosud investici do vlastní čerpací stanice nemohly dovolit. Rozhodující úlohu u této nové technologie nehraje pouze nízká cena, ale také rychlé dodací lhůty a snadná instalace. Pro nasazení této technologie totiž není třeba stavební povolení ani náročné stavební úpravy.
A jaká je rychlost návratnosti investice?
Záleží především na výši investované částky a na výtoči.Většinou se ale investice do klasické čerpací stanice vrátí do jednoho až dvou let. Následné finanční úspory jsou dlouhodobé. Pro výtoče od 5000 do 20 000 litrů nafty měsíčně doporučuji levné plastové nádrže, při větším objemu nebo pro benzíny volit klasické technologie ocelových nádrží.

Základem je nádrž
Je třeba si uvědomit, že podnikovou čerpací stanici stavíme se záměrem snížit náklady na pohonné hmoty. Velkolepé stavby známé z oblasti veřejných čerpacích stanic proto nejsou namístě.
Podniková čerpací stanice je účelová stavba, která musí zajistit bezpečné skladování, stáčení a výdej pohonných hmot, samozřejmě při respektování všech bezpečnostních a hygienických předpisů.
Pohonné hmoty se skladují ve speciálních nádržích k tomu určených a podle umístění je dělíme na podzemní a nadzemní. Na většině veřejných čerpacích stanicích jsou instalovány podzemní nádrže, a to hned z několika důvodů. Nádrž uložená v zemi totiž udržuje téměř konstantní teplotu produktu kolem 10° C a nedochází tak ke změně objemu vlivem kolísání teploty ovzduší. Snad ještě důležitější je skutečnost, že při poklesu okolní teploty nedojte v podzemní nádrži k náhlému ochlazení produktu a k následnému vylučování parafínů z nafty a případně i jejímu zatuhnutí.
Naproti tomu nadzemní nádrže, běžně instalované na podnikových čerpacích stanicích, jsou levnější variantou. Výhodou je úspora jinak nutných výkopových prací, a tím menší náklady na stavbu čerpací stanice. Nadzemní nádrž je navíc možné snadno demontovat a převézt na jiné místo, bude-li to třeba. Posledním hitem pro domácí čerpaní jsou nadzemní plastové nádrže na 5000 litrů nafty, pro jejichž provoz není vyžadováno stavební povolení. Nejedná se totiž o stavbu, ale o mobilní zařízení sestávající z nádrže, čerpadla, výdejní hadice s pistolí a tankovacího automatu pro bezobslužný automatický výdej a evidenci.
Nadzemní i podzemní nádrže se vyrábí jako dvouplášťové, aby se zabránilo případnému úniku ropných produktů do povrchových vod. Jedná se vlastně o nádrž s dvojitou stěnou, kde meziprostor mezi oběma stěnami je neustále sledován a při porušení jednoho ze dvou plášťů je vyhlášen poplach. Zajímavou nadzemní variantou jsou betonové nádrže, které se vyrábějí jako hranaté kontejnery. Velkou výhodou betonových nádrží je větší tepelná setrvačnost, která při náhlém poklesu okolní teploty poskytuje dostatek času na doplnění nafty vhodným aditivem, aby se předešlo případnému vyloučení parafínů a zatuhnutí nafty v nádrži.
Obecně u nadzemních nádrží je třeba počítat s tímto rizikem a včas objednat zimní naftu ještě dříve, než uhodí mrazy a nepříjemně nás překvapí.

Kvalitní výdejní stojan
Čerpání produktů z tanku do nádrže vozidla se provádí výdejním stojanem, jehož hlavní funkční částí je elektrický motor a čerpací monoblok s měřičem. Rozdíl mezi stojanem pro veřejnou a podnikovou čerpací stanici vidíme především v jeho velikosti a ceně. Zatímco na veřejných stanicích jsou instalovány velké, zpravidla oboustranné výdejní stojany určené pro výdej čtyř až pěti produktů, nacházíme na podnikových stanicích mnohem menší a levnější stojany určené pro výdej jednoho nebo výjimečně dvou produktů. Většina podnikových stanic je určena pouze pro skladování a výdej motorové nafty, kde vystačíme s malým jednohadicovým stojanem. Vždy se však vyplatí investovat do moderního stojanu s kvalitní hydraulikou, která zajistí dlouhodobý bezporuchový provoz i při výtoči několika milionů litrů.
Pokud je podniková čerpací stanice provozována pouze pro vlastní potřebu, vystačíme na výdejním stojanu pouze s ukazatelem vydaného množství a přesnost měření stojanu nemusí být ověřena.
Většina provozovatelů však vydává naftu i svým smluvním partnerům. V takovém případě se již jedná o veřejný prodej a stojan musí být vybaven i ukazatelem jednotkové ceny a celkové ceny za vydané množství. Stojany pro veřejný prodej musí být cejchovány a jejich přesnost musí být ověřena Českým metrologickým institutem každé dva roky.

Tankovací automat místo pumpaře
Pryč jsou ty časy, kdy se o podnikovou čerpací stanici staral pumpař, uvolňoval výdej na stojanu a každé čerpání zapisoval do sešitu.
Již před několika lety ho nahradily tzv. klíčkové stojany, kde vedle ukazatele litrů byl pro každého řidiče na panelu zámeček a malý ukazatel celkového odebraného množství. Řidiči si uvolňovali výdej na stojanu klíčkem a stavy počítadel se na konci měsíce opisovaly. Porovnáním jejich stavů s předchozím obdobím se zjistila výtoč každého řidiče za daný měsíc. Nevýhodou těchto starých stojanů byla vysoká poruchovost daná složitostí mechanismu a také skutečnost, že často docházelo ke ztrátě klíčku nebo jeho zalomení v zámku.
Moderním řešením je tankovací automat.
Jde o elektronický terminál vestavěný přímo do výdejního stojanu anebo stojící v jeho blízkosti. Uvolňuje výdej pohonných hmot na stojanu na základě identifikace řidiče osobním elektronickým čipem nebo kartou a provádí podrobné záznamy o veškerých čerpáních na stanici. Součástí záznamu jsou takové údaje jako datum a čas odběru, jméno řidiče, číslo vozu, odebrané množství s přesností na setinu litru, název produktu a jeho jednotková cena, stav tachometru, číslo služebního příkazu STAZ a případně další potřebné údaje.
Český tankovací automat Tankomat hlídá povolené limity jednotlivým řidičům, udržuje informace o kreditu smluvních partnerů a na jeho terminálu je možné zadat také předvolbu požadovaného množství pro následné tankování. Na konci období vyhotovuje sestavy záznamů o čerpání pro jednotlivé odběratele, vyhodnocuje celkovou spotřebu na střediska a případně průměrnou spotřebu vozidel.
Bez tankovacího automatu si dnes moderní podnikovou čerpací stanici již neumím představit.

Malé výdejní zařízení
Je třeba se ještě zmínit o speciálním malém výdejním zařízení navrženém pro vnitropodnikové čerpací stanice.
Je vybavené čerpadlem, průtokoměrem a řídicí elektronikou pro bezobslužný výdej PHM.  Takové zařízení dodává například italská firma Piussi, u nás ho vyrábíme pod názvem Minitank.
Samostatné kompaktní výdejní zařízení (má rozměry 40 x 46 x 25 cm, hmotnost 20 kg a čerpací výkon až 80 litrů za minutu) obsahuje motor, čerpadlo, průtokový měřič, výdejní hadici s otočnou spojkou a s automatickou pistolí a řídicí elektroniku – tankovací automat. Jeho robustní plně nerezová konstrukce a spolehlivá elektronika jej předurčuje do náročných podmínek jakéhokoli provozu.
Zařízení zajistí bezobslužný výdej pohonných hmot na podnikových čerpacích stanicích. Ochrání pohonné hmoty před rozkrádáním a bude hlídat každou vydanou kapku. Řidiči je po úspěšné identifikaci a zadání požadovaných údajů povolen výdej a každé čerpání je následně evidováno.
Zařízení průběžně sleduje stav kreditu na osobních účtech a nedovolí jejich přečerpání. Program pro PC poskytuje přehledné sestavy o čerpání vozidel a řidičů.

Ani kapka neunikne
Zřídit si čerpací stanici neznamená jen postavit na dvůr technologii, tedy nádrž s výdejním stojanem a tankovacím automatem.
Ropné produkty jsou látky znečišťující povrchové vody a právě z tohoto důvodu je třeba zabránit jejich úniku. Nádrž sama je dvouplášťová a přímý únik pohonných hmot z nádrže tak nehrozí. Je však třeba zajistit i manipulační plochu, tedy místo, kde čerpají zákazníci, a stáčecí plochu, na které stojí cisterna při čerpání produktů do nádrže.
 Z ekonomických důvodů jsou na podnikových stanicích obě plochy sloučeny do jedné tak, že manipulační plocha se zároveň využívá jako plocha stáčecí. Při stáčení pak není možné čerpat.
Manipulační plocha by měla být vyspádovaná a na ní nahromaděné úkapy se svádějí do úkapové jímky, která není nic jiného než další dvouplášťová ocelová nebo betonová nádrž uložená v zemi. Obsah úkapové nádrže je třeba nechat vyvážet a likvidovat odbornou firmou. Likvidace odpadů s sebou přináší další náklady a zátěž životního prostředí, snažíme se proto o to, aby jejich objem byl minimální. Manipulační plochu je proto třeba zastřešit, aby se dešťová voda nedostávala do úkapové jímky a nedocházelo tak k jejímu častému naplnění.

Tři věty na závěr
Vlastní podniková čerpací stanice není nic zvláštního, co byste si nemohli dovolit.
Jde jen o to, zvážit skutečné požadavky na její provoz a neudělat zbytečnou chybu při jejím návrhu a následné výstavbě.
Vyplatí se proto spolupracovat s odbornou firmou, která se výstavbou a rekonstrukcí čerpacích stanic zabývá a dodává i ověřenou a spolehlivou technologii.

 

Klíčové informace

– Pohybuje-li se průměrná výtoč nad hranicí zhruba 20 000 litrů za měsíc, měli bychom o stavbě vlastní čerpací stanice vážně uvažovat – dosažená úspora totiž činí asi dvě koruny na každém litru nafty (a u benzínu je to ještě více). 
– Díky nové technologii plastových nádrží, která umožňuje  skladování a výdej nafty za ještě výhodnějších podmínek, je možné o domácím čerpání nafty uvažovat již při měsíční výtoči přesahující zhruba 8000 litrů. 
– Pokud je požadovaná výtoč pohonných hmot nižší, raději využijte služeb veřejných čerpacích stanic nebo hledejte vhodného partnera, který již podnikovou stanici provozuje a u něhož byste mohli čerpat za nižší ceny.

 

Ing. Martin Pavlík
Quitec, spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down