22.03.2013 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora domácích chovatelů prasat

Podpora sektoru chovu prasat, který náleží k prioritám resortu zemědělství, představovala v posledních letech nezanedbatelnou částku. Ta by se měla odrazit v jeho stabilizaci a nárůstu celkových stavů prasat za současného zvýšení soběstačnosti ve výrobě vepřového masa.

V nejbližších dnech tohoto měsíce, po odsouhlasení ministrem zemědělství, vstoupí v platnost „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“.
Tyto Zásady pro rok 2013 navazují na předchozí období.
I v období pro Českou republiku napjatém, kdy dochází ke krácení rozpočtu a omezování finančních prostředků pro jednotlivé resorty, zůstaly zachovány všechny dotační podprogramy, jichž chovatelé prasat využívali v roce 2012.
V roce 2012, v rámci národních dotačních programů, byl podporován sektor chovu prasat v oblasti udržování a zlepšování genetického potenciálu v celkové výši 25,7 milionů Kč. Šlo podporu ověřování původu, podporu a zavádění plemenných knih, podporu kontroly užitkovosti a kontrolu dědičnosti.
Součástí národních programů, které jsou naplňovány výlučně z národních zdrojů, je také podpora sektoru chovu prasat v oblasti speciálního poradenství. Tento program podporuje zveřejňování výsledků plemenářské práce a zabezpečování pořádání výstav a přehlídek. V roce 2012 byl sektor chovu prasat podpořen v rámci speciálního poradenství pro živočišnou výrobu ve výši 3,5 mil. Kč.
V neposlední řadě chovatelé prasat v roce 2012 využili z národních zdrojů finanční prostředky k podpoře částečné úhrady na odvoz a likvidaci kadáverů ve výši 9,3 mil. Kč. Tento podprogram bude podle stávajícího návrhu v roce 2013 upraven tak, že do 30. 4. 2013 bude probíhat podle dosavadních pravidel tak, že žádost o dotaci bude podávat příslušný chovatel a od 1. 5. 2013 dojde ke změně v tom smyslu, že žadatelem budou asanační podniky s očekáváním snížení účtované částky chovatelům za neškodné odstraňování kadáverů ze strany asanačních podniků.
Přechodem na nový dotační podprogram dojde k výraznému snížení počtu podávaných žádostí z dosavadních 2500 na deset ročně. Dojde tím ke snížení administrativní náročnosti při vyřizování dotací, přičemž jako dosud celá částka vyplacené podpory bude předána chovateli.
Výraznou pomocí chovatelům prasat budou další podpory zařazené do Zásad pro rok 2013 v rámci dotačního programu 8 Nákazový fond, v jehož rámci mohou být chovateli prasat využívány především podprogramy:
8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic a 
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat (týká se selat, kanečků a prasniček).
Cílem těchto programů je zachování příznivé nákazové situace.
Tyto podprogramy již chovatelé v roce 2012 využívali. V rámci těchto podprogramů chovatelé prasat v roce 2012 podali celkem 316 žádostí o dotace. Tato část dotačních podpor byla posílena z finančních prostředků převedených v souvislosti s novelou zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, která vstoupila v platnost zveřejněním ve Věstníku ministerstva zemědělství až 21. 12. 2012.
Přes krátký časový limit umožňující provedení administrace podpor, byla pro chovatele prasat vyplacena v závěru roku dotace za dané období podle struktury v tabulce 2.
Vzhledem k tomu, že sektor chovu prasat je vedením ministerstva zahrnut mezi citlivé sektory, bylo v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navrženo i pro rok 2013 využívání výše uvedených podprogramů.
Je očekáván zvýšený zájem ze strany chovatelů o tuto formu dotace. Předpokládaný zvýšený zájem může způsobit, že dotace bude pokrývat nižší procento z požadavku na dotaci než v roce 2012, neboť finanční krytí příslušného podprogramu není zatím pro rok 2013 výrazně zvýšeno.
U dotačních podprogramů 8.F.a) a 8.F.b) budou v roce 2013 chovatelé podávat žádosti za celou sumu dotací příslušnému oddělení AZV (SZIF) podle místa sídla obchodní firmy nejpozději do 11. 10. 2013. Jednotliví žadatelé o dotaci u výše uvedených programů uplatní své požadavky na dotace za částečnou úhradu nákladů úkonů spojených především s preventivními opatřeními zaměřenými proti rozšiřování chorob a na zvýšení biologické bezpečnosti chovů v období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 včetně.
Od roku 2004 jsou prostřednictvím PGRLF a. s. podporováni chovatelé hospodářských zvířat v rámci podpory nákladů na pojištění hospodářských zvířat, tj. i prasat. Snižující trend výše pojistného souvisí s vývojem celkových stavů hospodářských zvířat a v posledních dvou letech i s výší sazby.
Propojištěnost u hospodářských zvířat se zvýšila na současných 80 %. Výše podpory pro chovatele hospodářských zvířat v roce 2004 činila 15 % s postupným následným zvyšováním na 20 %. K dalšímu zvýšení podpory došlo v letech 2009 a 2010, kdy dosáhla podpora pojištění 50 % prokázaných uhrazených nákladů.
Napjatý rozpočet resortu se projevil ve snížení této podpory pro chovatele v roce 2011 na 47 %, což představovalo 77,3 milionu Kč.
V roce 2012 byl PGRLF a. s. nucen přistoupit k dalšímu snížení především podnikatelům v rostlinné výrobě. Chovatelé byli v roce 2012 podpořeni sazbou 40 % a v koncepci se neočekává její snížení. Chovateli prasat byly využity finanční prostředky na podporu pojištění prasat a chovatelských zařízeních ze strany PGRLF a. s. v roce 2012 odhadem ve výši asi 21 mil. Kč.
(tabulky najdete v tištěné verzi Zemědělce)

 

Ing. Michal Pavlů
oddělení komodit zvířat odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down