Podpora motivuje k investování

Finanční podpora je pro podnikatele na venkově, prvovýrobce a zpracovatele velkou motivací při jejich investičním rozhodování. Bankovní domy odhadují, že z investičních úvěrů poskytnutých do agrárního sektoru může být polovina až tři čtvrtiny s dotací z evropských nebo národních zdrojů. Tomuto trendu bankovní domy přizpůsobují svoji strukturu úvěrů či nabídku produktů.

Následující text zachycuje nejdůležitější nabídku úvěrů bankovních institucí. Půjčené finanční prostředky mohou zemědělci využít na nákup různé zemědělské techniky, technologií a zařízení, bioplynové stanice, půdy, ale třeba i osiva, ochranných prostředků, hnojiv a dalších potřeb.

GE Money Bank, a. s.,
Ing. Iva Prokopová,
manažerka zemědělských úvěrů


Financování z fondů Evropské unie

– Investiční úvěr
Fyzické a právnické osoby podnikající v agrárním sektoru mohou tento úvěr čerpat na realizaci investičních záměrů, které jsou předmětem podpory v rámci Programu rozvoje venkova. Slouží k financování výstavby, rekonstrukce zemědělských objektů (např. stájí, dojíren, jímek) a technologií. V rámci investičních úvěrů financuje Ge Money Bank také výstavbu bioplynových stanic.
Čerpání je účelové podle potřeb klienta. Spoluúčast na financování projektu je stanovena na základě hodnocení klienta, v případě dobré finanční situace je možné financovat i celý projekt bez spoluúčasti. Minimální výše úvěru činí 300 000 Kč, maximální není stanovena. Úrokové sazby jsou individuální, buď jako sazby plovoucí, nebo fixní na rok až patnáct let. Doba schvalování úvěru závisí na náročnosti investičního záměru, například úvěr na výstavbu zemědělské bioplynové stanice se schvaluje v průměru pět až šest týdnů od dodání všech potřebných dokumentů. Splatnost úvěru může být až patnáct let. Existuje možnost pravidelného nebo nepravidelného splácení podle finančních možností klienta.

 

Financování investic z národních zdrojů

– Financování nákupu zemědělské půdy
Hypoteční úvěr na půdu je určen všem zemědělským subjektům, právnickým i fyzickým osobám. K němu lze využít dotace úroků v rámci programu Půda od PGRLF. Úvěr je určen na nákup nestátní zemědělské půdy do osobního vlastnictví. Čerpání úvěru je účelové a je podmíněno předložením kupních smluv a zástavních smluv na objekt hypotečního úvěru. Hypoteční úvěr na půdu poskytuje GE Money Bank i ve formě rámce neboli limitu, jehož výhodou je jistota finančních prostředků na nákup jednotlivých pozemků.
Úvěr na půdu je již nastaven tak, aby odpovídal podmínkám PGRLF. Banka financuje až 90 % kupní ceny nakupované zemědělské půdy, 10 % musí klient zaplatit z vlastních zdrojů. Minimální výše úvěru je 300 000 Kč, maximální hranice není stanovena. Maximální výše hypotečního úvěru, na který fond poskytne dotaci úroku, nesmí překročit částku 10 milionů korun. Úrokové sazby jsou 6 až 8 % s tím, že v programu Půda může klient získat až 4% dotaci úroku. Úrokové sazby se sjednávají individuálně a mohou být jak plovoucí, tak fixní (fixace jeden rok až deset let). Typ úrokových sazeb lze v průběhu splácení měnit. Doba schvalování úvěru trvá asi 14 dní. Splatnost úvěru je od 10 do 20 let. Je možné pravidelné nebo nepravidelné splácení podle finančních možností klienta. Úvěr se zajišťuje nakupovanou zemědělskou půdou. 

Financování zemědělské techniky
U tohoto úvěru lze využít dotace úroků v rámci programu Zemědělec od PGRLF. Úvěr je určen pro fyzické i právnické osoby na nákup zemědělské techniky všech značek zemědělských strojů podle výběru. Úvěr se čerpá účelově na běžný účet distributora/dealera příslušné zemědělské techniky.
GE Money Bank financuje až sto procent pořizovací ceny stroje včetně DPH. Minimální výše úvěru je 300 000 Kč, maximální hranice není omezena. Úrokové sazby začínají od šesti procent a končí na 8 %. V rámci programu Zemědělec může klient získat až pětiprocentní dotaci úroku. Doba schvalování úvěru činí nejvýše jeden týden. Splatnost úvěru je dva až osm let, při využití dotace úroků od PGRLF se půjčka musí splatit maximálně za sedm let. Banka nabízí splátkový kalendář na základě cash-flow s možností odkladu splátek. Zajistit úvěr lze pouze nakupovaným zemědělským strojem. 

Provozní financování
K provozním úvěrům pro fyzické a právnické osoby lze využít podpory v rámci nových programů PGRLF, Provoz a Zpracovatel – Provoz. Podpora fondu se poskytuje ve formě garance a dotace úroku. Jde o flexibilní úvěr (kontokorent, revolving) a splátkový úvěr.
Čerpání úvěru může být účelové i neúčelové. Při využití podpory od PGRLF musí být čerpání prostředků účelové. Klient může finanční prostředky čerpat do výše akceptovaného zajištění nebo v případě regulovaného provozního úvěru se klientovi možná výše čerpání nastavuje podle aktuálních kreditních obratů nebo výše pohledávek. Výše úvěru vyplývá z potřeb klienta nebo je určena na základě objemu financovaných faktur. Úrokové sazby bez dotace jsou od 6 do 8 %. Doba schvalování provozního úvěru je do jednoho týdne. Splatnost úvěru je nastavena od dvanácti měsíců až na dobu neurčitou.

 

Úvěry obecně na podnikatele

– Expres Business zajištěný
Úvěr umožňuje financování veškerých investic souvisejících s podnikáním. Čerpání je účelové (na běžný účet dodavatelů) nebo neúčelové (na běžný účet klienta). Úvěr je určen podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Minimální částka úvěru je 300 000 Kč a nejvyššší 5 000 000 Kč. Úrokové sazby jsou individuální (fixní i plovoucí). Doba schvalování úvěru trvá jeden den. Splatnost úvěru je nastavena na 24 až 240 měsíců; splácení je anuitní nebo lineární, je možné sestavit individuální splátkový kalendář.

 

Volksbank CZ, a. s.,
Mgr. Blanka Kadlíčková,
vedoucí oddělení financování zemědělství

Financování z fondů Evropské unie

– Investiční úvěr (Program rozvoje venkova)
Úvěr je určen na financování výstavby nebo rekonstrukce zemědělských objektů, pořízení nové technologie – závisí na konkrétních podmínkách právě vyhlášeného programu. Čerpá se na základě smlouvy o dílo a kupních smluv po doložení faktur přímo na účet dodavatele. Projekt může být financován bankou až do 100 % hodnoty investice, existuje možnost předfinancování dotací (dotace EU až do výše 60 % ceny projektu).
Mohou ho využít zemědělští podnikatelé – prvovýrobci, právnické osoby i fyzické osoby (příjmy ze zemědělské prvovýroby minimálně ve výši 25 % z celkového obratu), závisí na podmínkách konkrétního programu. Úrokovou sazbu lze volit fixní nebo variabilní, stanoví se individuálně a aktuálně se pohybuje mezi 5 % až 8 % ročně. Doba schvalování: po dodání veškerých podkladů nutných pro posouzení úvěrové žádosti trvá zhruba čtrnáct dnů.
Maximální doba splatnosti úvěru je patnáct let, splácení probíhá v kapitálových splátkách (jistina a úroky jsou spláceny zvlášť) nebo paušálních splátkách (jistina i úrok jsou spláceny v rámci jedné splátky). Frekvence splácení jistiny je měsíční nebo čtvrtletní, po obdržení dotace je možná mimořádná splátka úvěru.

 

Financování investic z národních zdrojů

– Hypoteční úvěr (program Půda)
Úvěr slouží k nákupu orné půdy a ostatních přilehlých ploch. Výplata peněžních prostředků probíhá na základě kupních smluv na účet prodávajícího. Z programu PGRLF Půda vyplývají další podmínky, které jsou uvedeny již výše. Úrokovou sazbu lze volit fixní nebo variabilní, stanovuje se individuálně a aktuálně se pohybuje mezi 5 – 7,5 % ročně bez odečtení tříprocentní úrokové dotace. Doba schvalování trvá po dodání veškerých podkladů nutných pro posouzení úvěrové žádosti asi deset dnů. Maximální splatnost úvěru je dvacet let, splácení probíhá v kapitálových splátkách, frekvence splácení je měsíční nebo čtvrtletní.

– Investiční úvěr (program Zemědělec, Mládí)
Prostřednictvím tohoto investičního úvěru mohou právnické osoby i fyzické osoby – podnikatelé nakupovat veškerou zemědělskou techniku; jednotlivé stroje, na které se vztahuje dotace (jsou uvedeny v Pokynech k programu na internetových stránkách PGRLF).
Čerpání úvěru probíhá na základě faktury na účet dodavatele stroje. Maximální výše úvěru činí až 100 % kupní ceny, nabízí se i možnost financování částky DPH (financováno zvláštním úvěrem, nevztahuje se na něj dotace PGRLF). Maximální výše úvěru není stanovena. Úrokovou sazbu lze volit fixní nebo variabilní, stanoví se individuálně a aktuálně se pohybuje mezi 5 až 7,5 % ročně. Úroková dotace činí pro program Zemědělec 4 % a pro Mládí 5 % ročně. Doba schvalování trvá po dodání veškerých podkladů asi sedm dnů. Maximální splatnost úvěru je sedm let od podpisu úvěrové smlouvy, úvěr se splácí v kapitálových splátkách (jistina a úroky jsou spláceny zvlášť), frekvence splácení jistiny je zpravidla měsíční, čtvrtletní nebo pololetní.

– Provozní úvěr (program Provoz)
Tento úvěr slouží právnickým osobám i fyzickým osobám – podnikatelům k financování provozních nákladů po odečtení nákladů na nákup pohonných hmot a mzdových nákladů, případně profinancování prokázaných (fakturovaných) provozních nákladů.
Úvěr lze čerpat formou kontokorentu nebo provozního úvěru s pevnými splátkami. Maximální hranice pro jeden úvěrový rámec je stanovena na 25 milionů korun.
Úroková sazba se stanoví individuálně a aktuálně se pohybuje mezi 6 až 8 % ročně, výše dotace je vyhlašována PGRLF a činí asi 2 až 3 % ročně. Doba schvalování trvá po dodání veškerých podkladů asi deset dnů. Úvěry jsou poskytovány se splatností maximálně 18 měsíců, splátkový kalendář se stanoví individuálně.

Úvěry obecně pro podnikatele

V rámci oddělení financování zemědělství poskytuje Volksbank všechny výše zmíněné druhy úvěrů – investiční úvěry na pořízení strojů, technologií, na výstavbu a rekonstrukci zemědělských objektů, dále také úvěry na nákupy zemědělské půdy i provozní financování – to vše i bez úrokové dotace ze strany PGRLF a fondů EU. Podmínky financování jsou z velké části shodné s již zmiňovanými úvěry podporovanými z národních nebo evropských zdrojů, pro klienta ale samozřejmě představují větší finanční zátěž, protože veškeré výdaje hradí čistě z vlastních zdrojů.

 

Komerční banka, a. s.,
Jan Hanuš,
vedoucí KB EU Point

Financování z fondů Evropské unie

– Úvěrový program Ponte
Podnikatelé – zemědělci mohou čerpat úvěry na předfinancování projektu, kterým překlenou časový nesoulad mezi financováním projektu a platbou dotace. Druhou možností je spolufinancování, které jim zajistí financování zbývající části nekryté dotací. Financuje se předmět dotace i související náklady, které se nepovažují za dotačně uznatelné.
Úvěr lze čerpat jednorázově, nebo postupně, a to formou přímých plateb na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložení příslušných dokladů. Úvěr lze čerpat i na běžný účet klienta s tím, že účelovost použití úvěru banka ověřuje následně. Čerpání úvěru může být podmíněno předložením dokumentu o přidělení dotace. Banka obvykle vyžaduje určitou spoluúčast z vlastních zdrojů žadatele, její výše závisí na individuálním ohodnocení projektu a žadatele.
Výše úvěru je odvozena od výše projektu, doporučujeme klientům určitou rezervu pro jeho úspěšné dokončení. Na úvěry se vztahuje standardně pohyblivá úroková sazba, v případě úvěru na spolufinancování projektu je možná i pevná úroková sazba. Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. Výše sazby závisí na vyhodnocení projektu, klienta a nabídnutém zajištění.
Délka schvalování úvěru záleží na tom, zda žadatel je stávajícím klientem Komerční banky, či nikoli, pohybuje se v řádu týdnů.
Jistina úvěru na předfinancování dotace EU se splácí buď dotací, nebo z vlastních zdrojů klienta. Splácení jistiny je jednorázové, případně i postupné. Jistina úvěru určeného na spolufinancování projektu se splácí postupně podle splátkového kalendáře z příjmů klienta.

 

Martin Kotek,
vedoucí segmentového a produktového řízení
pro podnikatele

Financování investic z národních zdrojů

– Hypoteční úvěr k programu Půda PGRLF
Čerpání úvěrů určených na nákup zemědělské půdy je podmíněno předložením kupních smluv nebo faktur. Banka financuje až 90 % kupní ceny nakupované zemědělské půdy, 10 % musí klient zaplatit z vlastních zdrojů. Konkrétní výše úrokové sazby úvěru závisí na bonitě klienta, kvalitě poskytnutého zajištění, délce fixace sazby, ale také na ceně peněz na mezibankovním trhu. Hypoteční úvěry poskytuje Komerční banka s pevnou úrokovou sazbou, a to buď fixovanou na celou dobu splatnosti, nebo na dobu kratší. Fixace sazby může být provedena podle požadavku klienta na libovolně dlouhé období v celých letech.
Doba schvalování úvěru je individuální podle rozsahu podnikatelského záměru, výše úvěru a způsobu zajištění. V komplikovaných případech, kdy je třeba navíc předložit ocenění nemovitosti, je třeba počítat i s několika týdny. V jiných případech, pokud o úvěr žádá klient naší banky, může být smlouva podepsána během několika dní.
Komerční banka poskytuje úvěry splácené anuitně, jednorázově nebo postupně s oddělenou splátkou jistiny a úroků. U hypotečních úvěrů se preferuje splácení anuitní. Úroky hradí klient zpravidla měsíčně, nicméně sjednat lze i jinou frekvenci splácení.
Hypoteční úvěr má splatnost 10 až 20 let. Hypoteční úvěry musí být zajištěny nakupovanou půdou.

– Investiční úvěr k programu Zemědělec PGRLF
Čerpání úvěrů určených na nákup zemědělské půdy nebo zemědělského vybavení je podmíněno předložením kupních smluv nebo faktur. Výše úvěru není u programu Zemědělec omezena. Poskytuje se jak s pevnou, tak s pohyblivou úrokovou sazbou vázanou na referenční sazbu KB nebo IBOR podle přání klienta. Doba schvalování úvěru je velmi individuální, v komplikovaných případech trvá i několik týdnů, v jednodušších u klienta banky pouze několik dní. Úvěry lze splácet anuitně, jednorázově nebo postupně s oddělenou splátkou jistiny a úroků. Úroky hradí klient zpravidla měsíčně, nicméně sjednat lze i jinou frekvenci splácení.
Investiční úvěr může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý s maximální splatností sedm let.

Úvěry obecně pro podnikatele

– Podnikatelský úvěr
Slouží na provozní potřeby, investice, oběžné prostředky (zásoby, pohledávky), přechodný nedostatek finančních prostředků a konsolidaci úvěrů podnikatelů, včetně zemědělců.
Čerpání úvěru je účelové (postupné, jednorázové), kontokorentní, revolvingové. Výše úvěru není omezena, závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru. Úroková sazba může být pevná fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti, nebo pohyblivá. Doba schvalování je individuální podle rozsahu podnikatelského záměru a výše úvěru. Splatnost může být krátkodobá (do 1 roku), střednědobá (do 5 let) nebo dlouhodobá. Varianty splácení: jednorázové, pravidelné/nepravidelné, postupné oddělené splácení jistiny a úroků, postupné pravidelné anuitní splácení, revolvingové.

– Profi úvěr
Úvěr do výše až osmi milionů korun je určen podnikatelům včetně zemědělců na provozní a investiční potřeby, na oběžné prostředky (pohledávky, zásoby), na předfinancování zásob provozní potřeby (materiál, opravy, údržba). Čerpání může být účelové i neúčelové (postupné, jednorázové), revolvingové. Úroková sazba je pohyblivá. Splatnost úvěru je dána jako krátkodobá (do 1 roku), nebo střednědobá (do 5 let). Varianty splácení: postupné s pravidelnými měsíčními splátkami, možný odklad tří měsíčních splátek (u krátkodobého úvěru), šest měsíčních splátek (u střednědobého úvěru), u revolvingového úvěru splacení jednorázové ke dni splatnosti.
Úvěry do jednoho milionu korun se poskytují bez zajištění nebo se zajištěním avalem na krycí blankosměnce, úvěry nad jeden milion korun se zajišťují ostatními standardními zajišťovacími prostředky (nemovitost, věc movitá, pohledávky, ručení). Pro profi úvěr platí zkrácená doba schvalování, snížené ceny proti standardním úvěrům, redukovaný počet požadovaných materiálů a příznivé úrokové sazby.

– Povolený debet
Povolený debet do výše tří milionů korun slouží podnikatelům včetně zemědělců na provozní potřeby, výkyvy v oběžných prostředcích. Jeho čerpání je opakované. Úrokovou sazbu vyhlašuje Komerční banka. Schválení trvá maximálně do druhého dne. Klient splácí půjčku podle svých možností. Splatnost činí šest měsíců, po splacení je možné opět čerpat bez nutnosti dodatku ke smlouvě. Debet do 500 000 Kč se poskytuje bez zajištění, limit nad 500 000 Kč je zajišťován avalem na krycí blankosměnce. Banka požaduje redukovaný počet materiálů.

– Kreditní karta pro podnikatele
Slouží ke krátkodobému financování podnikatelských výdajů. Z karty lze opakovaně čerpat až 200 000 Kč a je vydána do jednoho týdne. Úrokovou sazbu vyhlašuje Komerční banka. Pravidelná měsíční splátka zahrnuje 1/10 čerpaného úvěru plus úroky. Banka nevyžaduje zajištění. K založení karty stačí jen redukovaný počet požadovaných materiálů.

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *