Podpora půdy v příštím roce končí

Program Půda, z něhož mohou zemědělci čerpat podporu ve formě subvence části úroků z hypotečního úvěru při nákupu nestátní zemědělské půdy k 31. prosinci příštího roku končí. Ukončení programu bude oznámeno v prvním čtvrletí roku 2009. Podle sdělení vedoucí úseku podpor z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Dany Malíkové o tom rozhodlo jeho představenstvo na svém zasedání 8. prosince 2008. Již uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory poběží beze změny až do ukončení smluvního vztahu. „Schválených žádostí se ukončení programu Půda nijak nedotkne, stále pro klienty platí všechny povinnosti a smluvní vztah trvá beze změny, dodala.

Vysvětlila, že ukončení programu Půda vyplývá ze současného výkladu článku 196 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007 – 2013. Předmětný článek podle ní stanoví, že všechny státní podpory investic týkající se nákupu půdy v zemědělských podnicích musí být nejpozději do 31. prosince 2009 změněny tak, aby byly v souladu s výše zmíněnými Pokyny ES. Z vyjádření PGRLF ale vyplývá, že šance zemědělců získat podporu na nákup nestátní zemědělské půdy z PGRLF zřejmě definitivně končí. „V současné době zastáváme názor, že po uplynutí 31. prosince 2009 již není možné poskytovat státní podporu na nákup nestátní zemědělské půdy z PGRLF, přičemž důvodem je dikce příslušného komunitárního předpisu s tím, že závazný výklad je oprávněna podat pouze Evropská komise“, sdělila Malíková. Podle právního vysvětlení PGRLF, které se shoduje s názorem ministerstva zemědělství, uvedená evropská právní norma nezná taková ustanovení, která by odpovídala současnému znění programu Půda poskytovaném PGRLF, a proto nelze program Půda uvést do souladu s Pokyny ES. Připomněla, že Evropská komise již při přijímání uvedených Pokynů změnila svůj názor a výjimku pro možnost poskytování podpory z programu již udělila právě do 31. prosince 2009.
K 15. prosinci 2008 PGRLF schválil v rámci dotačního titulu Půda celkem 988 žádostí v celkové hodnotě úvěrů asi dvě miliardy korun a objem přislíbených dotací tak dosáhl 0,6 miliardy korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *