01.08.2002 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpory na vinice

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2002 o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín

Vláda nařizuje podle § 18g odst. 2 a § 18h odst. 1 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 50/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Vinařský fond (dále jen "Fond") poskytuje fyzickým a právnickým osobám na základě žádosti (dále jen "žadatel") a při splnění podmínek stanovených zákonem a tímto nařízením
a) podporu výsadby vinice, nebo obnovy vinice, skládající se vždy z nenávratné podpory a návratné podpory formou bezúročné půjčky (dále jen "návratná podpora"),
b) podporu propagace odbytu vín, a to na
1. účast na výstavě vín, nebo soutěži vín,
2. realizaci projektu na obecnou propagaci vín.

(2) Žádost o podporu podle odstavce 1 se doručuje Fondu
a) od 1. ledna do 15. února, nebo
b) od 1. července do 15. srpna.

§ 2

(1) Rada Fondu rozhodne do 45 dnů od uplynutí lhůty uvedené v § 1 odst. 2 o rozdělení prostředků, které má Fond ke dni rozhodování na účtu, získaných k tomuto dni na základě § 18f odst. 1 zákona, na prostředky určené pro
a) poskytování návratných podpor výsadby vinic, nebo obnovy vinic,
b) poskytování nenávratných podpor výsadby vinic, nebo obnovy vinic, přičemž objem těchto prostředků nesmí překročit objem prostředků podle písmene a),
c) poskytování podpor propagace odbytu vín, přičemž objem těchto prostředků nesmí překročit 5 % z celkového objemu rozdělovaných prostředků.

(2) Rada Fondu nejpozději do 30 dnů před započetím lhůty uvedené v § 1 odst. 2 uveřejní nejméně v jednom deníku s celostátní působností a alespoň jednom odborném časopise
a) názvy výstav, nebo soutěží vín, účast na nichž je v období do 9 měsíců po skončení lhůty uvedené v § 1 odst. 2 předmětem podpory propagace odbytu vín, a nejvyšší částku, která může být poskytnuta jednomu žadateli jako podpora na účast na jedné výstavě vín, nebo soutěži vín,
b) tematické okruhy obecné podpory propagace odbytu vín, které jsou v období do 15 měsíců po skončení lhůty uvedené v § 1 odst. 2 předmětem podpory propagace odbytu vín, a nejvyšší částku, která může být poskytnuta jednomu žadateli.

ČÁST DRUHÁ

PODPORA VÝSADBY VINIC
A OBNOVY VINIC

§ 3
Žádost o poskytnutí podpory výsadby vinice
a obnovy vinice

(1) Žádost o podporu výsadby vinice, nebo obnovy vinice může podat žadatel, jestliže
a) je podnikatelem1) a není státním podnikem nebo příspěvkovou organizací, nebo je veřejnou vysokou školou,2) střední školou,3) vyšší odbornou školou,3) nebo školským zařízením,4)
b) má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,
c) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
d) mu po dobu 10 let před podáním žádosti o podporu výsadby vinice, nebo obnovy vinice nebyla na pozemek, na kterém má být výsadba vinice, nebo obnova vinice provedena, poskytnuta podpora výsadby vinice, nebo obnovy vinice,
e) na pozemek, na kterém má být výsadba vinice, nebo obnova vinice provedena, (dále jen "předmětný pozemek") nebyla v témže kalendářním roce žádost o podporu výsadby vinice, nebo obnovu vinice již podána,
f) výměra předmětného pozemku činí nejméně 1000 m2.

(2) Vzor žádosti o poskytnutí podpory výsadby vinice, nebo obnovy vinice je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) K žádosti o podporu výsadby vinice, nebo obnovy vinice žadatel přiloží
a) doklad osvědčující, že žadatel je podnikatelem; u škol uvedených v odstavci 1 písm. a) doklad stanovený zvláštním právním předpisem,3) , 4)
b) doklad o vlastnictví předmětného pozemku, nebo jiný doklad opravňující žadatele užívat předmětný pozemek jako vinici nejméně po dobu 20 let ode dne, kdy má být výsadba vinice, nebo obnova vinice provedena,
c) doklad o umístění předmětného pozemku ve viniční trati vinařské obce podle zvláštního právního předpisu,5) včetně parcelního čísla,6)
d) v případě změny kultury pravomocné územní rozhodnutí o využití území vydané příslušným stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,7) jde-li o žádost o podporu výsadby vinice,
e) údaje o předmětných pozemcích podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
f) prohlášení žadatele prokazující skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d) a e) a v § 18h odst. 2 písm. d) a e) zákona, jehož vzor je uveden v části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4
Zamítnutí žádosti

Rada Fondu žádost o podporu výsadby vinice, nebo obnovy vinice zamítne, jestliže
a) nejsou splněny podmínky stanovené v § 18h odst. 2 až 4 zákona,
b) žadatel nesplňuje podmínky stanovené v § 3 odst. 1 a 3, nebo
c) žadatel nepodal žádost ve lhůtě uvedené v § 1 odst. 2.

§ 5
Způsob stanovení výše návratné podpory
a nenávratné podpory

(1) Sazba návratné podpory se stanoví jako podíl prostředků stanovených Radou Fondu podle § 2 odst. 1 písm. a) a celkové výměry předmětných pozemků v nezamítnutých žádostech.

(2) Sazba nenávratné podpory se stanoví jako podíl prostředků stanovených Radou Fondu podle § 2 odst. 1 písm. b) a celkové výměry předmětných pozemků v nezamítnutých žádostech.

(3) Sazba podpory podle odstavců 1 a 2 se stanoví v Kč na 1 ha.

§ 6
Rozhodnutí o poskytnutí podpory výsadby vinice a obnovy vinice

(1) Rozhodnutí Rady Fondu o poskytnutí podpory výsadby vinice, nebo obnovy vinice musí obsahovat
a) označení příjemce podpory výsadby vinice, nebo obnovy vinice,
b) výměru pozemků, na které je poskytována podpora výsadby vinice, nebo obnovy vinice,
c) výši návratné podpory a výši nenávratné podpory ,
d) podmínku, že příjemce návratné podpory
1. vysadí, nebo obnoví vinici v roce vydání rozhodnutí podle tohoto odstavce,
2. použije k výsadbě, nebo obnově vinice sadbu révy vinné uznanou podle zvláštního právního předpisu8) v počtu nejméně 3000 kusů na 1 ha nově vysazené, nebo obnovené vinice,
3. požádá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") o přidělení registračního čísla vinice podle zvláštního právního předpisu,9) nebo ohlásí Ústavu změnu údajů v evidenci vinic podle zvláštního právního předpisu,9)
4. nejpozději do 2 let od provedení výsadby vinice, nebo obnovy vinice postaví úplnou a funkční opěrnou konstrukci,
e) podmínku, že návratnou podporu její příjemce vrátí Fondu nejpozději do 20 let, a to tak, že v 6. až 10. kalendářním roce následujícím po roce výsadby vinice, nebo obnovy vinice vrátí v každém kalendářním roce nejméně 2 % z celkové výše návratné podpory podle písmene c) a v 11. až 20. kalendářním roce následujícím po roku výsadby vinice, nebo obnovy vinice vrátí v každém kalendářním roce nejméně 9 % z celkové výše návratné podpory podle písmene c).

(2) Fond poukazuje podporu výsadby vinice, nebo obnovy vinice na bankovní účet příjemce této podpory. Příjemce o ní účtuje podle zvláštního právního předpisu.10)

ČÁST TŘETÍ

PODPORA PROPAGACE ODBYTU VÍN

§ 7
Žádost o poskytnutí podpory propagace
odbytu vín

(1) Žádost o podporu propagace odbytu vín může podat žadatel, jestliže
a) je podnikatelem1) a není státním podnikem nebo příspěvkovou organizací, nebo je veřejnou vysokou školou,2) střední školou,3) vyšší odbornou školou,3) nebo školským zařízením,4)
b) má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,
c) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku.

(2) Vzor žádosti o poskytnutí podpory propagace odbytu vín je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) V žádosti o podporu propagace odbytu vín žadatel uvede, zda žádá o podporu propagace odbytu vín, a to na
a) účast na výstavě vín, nebo soutěži vín, nebo
b) na realizaci projektu na obecnou propagaci vín.

(4) K žádosti o podporu propagace odbytu vín žadatel přiloží
a) doklad osvědčující, že žadatel je podnikatelem; u škol uvedených v odstavci 1 písm. a) doklad stanovený zvláštním právním předpisem,3) , 4)
b) prohlášení žadatele prokazující skutečnosti uvedené v § 18h odst. 2 písm. d) a e) zákona, jehož vzor je uveden v části B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Žadatel o podporu propagace odbytu vín účastí na výstavě vín, nebo soutěži vín uvede v žádosti předpokládané celkové náklady související s jeho účastí na výstavě vín, nebo soutěži vín a výši podpory, kterou žádá od Fondu; podpora může činit nejvýše 50 % celkových nákladů souvisejících s účastí žadatele na výstavě vín, nebo soutěži vín.

(6) Žadatel o podporu propagace odbytu vín realizací projektu na obecnou propagaci vín přiloží k žádosti projekt, který musí obsahovat
a) cíl projektu,
b) způsob dosažení cíle projektu,
c) náklady na dosažení cíle projektu,
d) předpokládané přínosy projektu,
e) výši příspěvku, kterou žádá od Fondu na realizaci projektu.

(7) V případě, že Fond obdrží projekty na obecnou propagaci vín, které vykazují shodný či obdobný cíl podle odstavce 6, Fond podporu na obecnou propagaci vín realizací projektu na obecnou propagaci odbytu vín přidělí jednomu žadateli nebo skupině žadatelů, přičemž při rozhodování přihlédne zejména ke způsobu dosažení cíle projektu a nákladů na dosažení cíle projektu.

§ 8
Zamítnutí žádosti

Rada Fondu žádost o podporu propagace odbytu vín zamítne, jestliže žadatel
a) nesplnil podmínky stanovené v § 18h odst. 2 až 4 zákona,
b) nesplnil podmínky stanovené v § 7 odst. 1, 3, 4 a 5 nebo 6,
c) nepodal žádost ve lhůtě uvedené v § 1 odst. 2,
d) žádá o podporu na účast na výstavě vín, nebo soutěži vín, která nebyla zveřejněna Radou Fondu podle § 2 odst. 2 písm. a), nebo žádá vyšší podporu, než je nejvyšší částka uveřejněná Radou Fondu podle § 2 odst. 2 písm. a), nebo
e) žádá o podporu na realizaci projektu na obecnou propagaci vín, jehož cíl nespadá do tematického okruhu zveřejněného Radou Fondu podle § 2 odst. 2 písm. b), nebo žádá o vyšší podporu, než je nejvyšší částka uveřejněná Radou Fondu podle § 2 odst. 2 písm. b).

§ 9
Způsob stanovení výše podpory propagace
odbytu vín

(1) Fond poskytne podporu propagace odbytu vín ve výši požadované žadatelem, jestliže souhrnné požadavky na podporu propagace odbytu vín uvedené v nezamítnutých žádostech nepřekročí objem prostředků stanovených Radou Fondu podle § 2 odst. 1 písm. c).

(2) Jestliže souhrnné požadavky na podporu propagace odbytu vín uvedené v nezamítnutých žádostech překročí objem prostředků stanovených Radou Fondu podle § 2 odst. 1 písm. c), Fond požadavky na podporu propagace odbytu vín žadatelům o podporu poměrně sníží.

§ 10
Rozhodnutí o poskytnutí podpory propagace
odbytu vín

(1) Rozhodnutí Rady Fondu o poskytnutí podpory propagace odbytu vín musí obsahovat
a) označení příjemce podpory propagace odbytu vín,
b) název výstavy vín, označení soutěže vín nebo označení projektu na obecnou propagaci vín, na něž je podpora poskytnuta,
c) výši přidělené podpory propagace odbytu vín,
d) podmínku, že příjemce podpory propagace odbytu vín předloží nejpozději do 12 měsíců ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory propagace odbytu vín vyhodnocení využití poskytnuté podpory propagace odbytu vín, včetně dokladů prokazujících účelné vynaložení nákladů,
e) podmínku, že příjemce podpory propagace odbytu vín vrátí část podpory propagace odbytu vín, u které neprokáže účelné vynaložení nákladů.

(2) Fond poukazuje podporu propagace odbytu vín na bankovní účet příjemce této podpory. Příjemce o ní účtuje podle zvláštního právního předpisu.10)

§ 11
Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2002.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou:
1) § 2 obchodního zákoníku.
2) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.
3) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
4) Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 19/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
5) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.
6) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
7) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.
8) Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č. 408/2000 Sb.
9) § 17 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
10) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 342/2002 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 342/2002 Sb.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down