17.06.2007 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpory z krajů, unie i od státu

Kromě příspěvků, které mohou dostat majitelé lesů
od úřadů krajů, v nichž jejich lesy leží, dává některé dotace i stát, peníze je možné získat i z programu podporovaného Evropskou unií.

(alt, MZe) – Česká republika má celkem 14 krajů a každý z nich nějakým způsobem lesy, které zlepšují jeho životní prostředí, podporuje. Konkrétní možnosti, které majitelům lesů dává určitý kraj, naleznou spolu s údaji o tom, kdo může o příspěvek žádat, do jakého termínu a kam svou žádost podává, na jeho internetových stránkách. Kraje dávají příspěvky na základě paragrafů 46 a 47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Možnosti, jaké dává státní rozpočet a s jakými pro lesní hospodářství počítá nedávno Evropskou komisí schválený Plán rozvoje venkova, nám přehledně dodalo ministerstvo zemědělství. Neuvádíme podpory z programů, které dobíhají.
Finanční příspěvky
ze státního rozpočtu
Právní základ těchto příspěvků dává podle MZe § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (tzv. lesní zákon), a příloha č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007. Příspěvky uvádí tab. 1.
Žadatel: příspěvek A, B, D, H, I – vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, příspěvek C – člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomu oprávněn, sdružení s právní subjektivitou, příspěvek G – uživatel honitby, příspěvek K – majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.
Termín podání žádosti: příspěvek A – na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 29. 6. 2007, v ostatních případech do tří měsíců po splnění předmětu pří-spěvku, příspěvek B – na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do
29. 6. 2007, v ostatních případech do tří měsíců po splnění předmětu příspěvku, příspěvek C – do 30. 3. 2007, příspěvek D – do tří měsíců po splnění předmětu pří-spěvku, příspěvek G – do 31. 5. 2007, příspěvek H – do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa, příspěvek I – do 31. 5. 2007, na kalamity do 30. 10. 2007, příspěvek K – do 29. 10. 2007.
Místo podání: jde-li o pozemky v NP a jejich ochranných pásmech, pak se žádosti podávají na odbor výkonu státní správy MŽP, v jehož územním obvodu se předmětný pozemek nachází: U pozemků důležitých pro obranu státu se žádosti podávají na MO. V případě ostatních pozemků přijímá žádosti krajský úřad kraje, do jehož působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí. Žádost o příspěvek K se podává na krajský úřad, pod nějž spadá trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.
Plné znění přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, včetně příloh (formuláře k podání žádosti na jednotlivé finanční příspěvky) je na stránkách www.mze.cz, odkaz lesní hospodářství/dotace a programy, informace poskytuje též příslušný krajský úřad.
Náhrady ze zákona
Jde o náhrady, k nimž dávají právní základ jednotlivá ustanovení lesního zákona. Přehledně je uvádí tab. 2.
Žadatel: § 24 – vlastník lesa,
§ 26 – orgán státní správy lesů (obec s rozšířenou působností); příjemcem náhrady je vlastník lesa formou poskytnuté osnovy), § 35 – vlastník lesa, § 37 – odborný lesní hospodář.
Termín podání žádosti: § 24 – dvakrát ročně, § 26 a 35 – průběžně, § 37 – čtyřikrát ročně.
Místo podání: § 24 – obec s rozšířenou působností, § 26 a 35 – krajský úřad, § 37 – obec s rozšířenou působností.
Služby vlastníkům lesa
Poskytují se na základě § 46 zákona o lesích a slouží k podpoře hospodaření v lesích. Jde například o leteckou protipožární službu, lesní ochrannou službu, velkoplošné zásahy, vápnění porostů, služby k podpoře hospodaření v lese, poradenství apod. Náklady jsou hrazeny v plné výši podle smlouvy. Příjemcem podpory je majitel lesa, který ji dostane formou poskytnuté služby, vykonané na základě podnětu orgánu státní správy lesů.
Program rozvoje venkova
Jde o program financovaný z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EAFRD), na jehož základě bude možné žádat (podávat projekty) v termínech, které vypíše MZe. Přestože program již schválila Evropské komise, právě pravidla pro lesní hospodářství bude nutné ještě doladit. Komise totiž namítala, že se v některých případech překrývají s podporou, kterou poskytují majitelům lesů kraje, což je v rozporu s předpisy unie pro veřejnou podporu. Program rozvoje venkova se dělí do čtyř os. Pro lesní hospodářství přichází v úvahu:
Osa I
l I.1. – Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podpora inovací, a to I.1.1.3 – Založení porostů rychlerostoucích dřevin pro energetické využití:
a) založení produkčního po-rostu,
b) založení reprodukčního porostu.
Žadatel: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.
Forma a výše podpory: příspěvek na vynaložení způsobilých výdajů, a to maximálně do výše:
– 60 procent přijatelných výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
– 50 procent přijatelných výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
– 50 procent přijatelných výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech,
– 40 procent přijatelných výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných.
Termín podání žádosti vyhlašuje ministr zemědělství.
Místo podání: regionální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

l I.1.2 – Investice do lesů – investiční záměry:
a) lesnická technika (pořízení nových strojů atd.),
b) technické vybavení provozoven (pořízení a modernizace technologií atd.),
c) lesnická infrastruktura (lesní cesty, zařízení k úpravě vodního režimu atd.).
Žadatel: fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich sdružení hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. U podpory technického vybavení provozoven jsou příjemci podpory fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než deset zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než dva miliony eur.
Forma a výše podpory: přímá nenávratná, financování podílové. Pro lesnickou infrastrukturu – 100 procent přijatelných výdajů, pro ostatní – 50 procent přijatelných výdajů na schválený projekt.
Termín podání žádosti: vyhlašuje ministr zemědělství.
Místo podání: regionální pracoviště SZIF.

Osa II
l II.2. – Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy, II.2.1 – Zalesňování zemědělské půdy, II.2.1.1 – První zalesnění zemědělské půdy:
a) první založení lesního porostu na zemědělské půdě,
b) péče o založený lesní porost po dobu pěti let,
c) náhrada za ukončení zemědělské činnosti na zalesněném zemědělském pozemku po dobu 15 let za předpokladu, že zalesňovaný zemědělský pozemek byl před podáním žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělsky obhospodařován.
Žadatel: vlastník nebo nájemce zemědělské půdy, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců zemědělské půdy.
Forma a výše podpory: pří-spěvek na založení činí max. 70 procent (80 procent v LFA, v oblastech Natura 2000 a oblastech souvisejících se směrnicí č. 2000/60/ES). Při podpoře maximálně 70 procent přijatelných výdajů je sazba na první založení jehličnatého porostu 1954 EUR/ha (asi 58 200 korun na hektar), u listnatého porostu 2590 EUR/ha (77 150 korun na hektar). Při podpoře do 80 procent je maximální sazba pro první založení jehličnatého porostu 2233 EUR/ha (66 500 korun na hektar), u listnatého porostu 2961 EUR/ha (88 200 korun na hektar). Na péči o založený porost je možné po dobu pěti let dostávat 437 EUR/ha za rok (13 000 korun na hektar za rok). Dále se z tohoto opatření může čerpat po dobu 15 let náhrada za ukončení hospodaření na pozemku, na kterém byl vysázen les. V případě, že šlo o ornou půdu, chmelnici, vinici, ovocný sed, školku či zelinářskou zahradu, může podnikatel v zemědělství, čerpat částku 294 EUR/ha za rok (8750 Kč/ha za rok). U toho, kdo v zemědělství nepodniká, je to 149 EUR/ha za rok (4425 Kč/ha za rok). V případě, že na pozemku byl travní porost nebo jiná než uvedené kultury, pak jde o částku 149 EUR/ha za rok (4425 Kč/ha za rok) shodně pro podnikatele v zemědělství i toho, kdo v této oblasti nepodniká.
Termín podání žádosti: podle nařízení vlády (probíhá schvalování) – zalesnění: do 30. 11. v roce zalesnění, péče: do 15. 5. příslušného roku.
Místo podání: odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů MZe.
l II.2.2 – Platby v rámci Natura 2000 v lesích – II.2.2.1 – Zachování hospodářského souboru z předchozího produkčního cyklu. Opatření lze realizovat na celém území České republiky podle vymezení oblastí Natura 2000. S příjmem žádostí se počítá od roku 2008.
Žadatel: soukromý vlastník lesního pozemku, sdružení soukromých vlastníků lesních pozemků s právní subjektivitou.
Forma a výše podpory: sazba dotace činí 1800 Kč/ha za rok. Příspěvek z EU činí 80 procent a příspěvek ze státního rozpočtu 20 procent veřejných výdajů.
Místo podání: regionální pracoviště SZIF.

l II.2.3 – Lesnicko-environmentální platby – II.2.3.1 – Zlepšování druhové skladby lesních porostů. Opatření lze realizovat na celém území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. S příjmem žádostí se počítá od roku 2008.
Žadatel: subjekty (fyzické a právnické osoby včetně obcí) hospodařící v lesích soukromých osob nebo jejich sdružení nebo obcí a jejich sdružení.
Forma a výše podpory: viz tab. 3.
Místo podání: regionální pracoviště SZIF.
l II.2.4 – Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů – II.2.4.1 – Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření. Obnova lesního potenciálu po kalamitách, zavedení preventivních opatření v lesích, trvale udržitelné využití lesní půdy, zlepšení životního prostředí a krajiny. Opatření je možné využít na celém území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.
Žadatel: vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Forma a výše podpory: forma dotace je úhrada přijatelných výdajů do výše 100 procent.
Termín podání žádosti: vyhlašuje ministr zemědělství.
Místo podání: regionální pracoviště SZIF.

l II.2.4.2 – Neproduktivní investice v lesích. Jde o podporu činnosti vedoucí ke zvyšování společenské hodnoty lesa. Opatření je možné využít na celém území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.
Žadatel: vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Forma a výše podpory: forma dotace je úhrada způsobilých výdajů ve výši 100 %.
Termín podání žádosti: vyhlašuje ministr zemědělství.
Místo podání: regionální pracoviště SZIF.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down