Pohled komise na udržitelný rozvoj

Evropská unie začleňovala v posledních letech udržitelný rozvoj do širokého spektra svých politik. Unie zaujala vedoucí postavení zejména v boji proti změně klimatu a v propagaci hospodářství s nízkými emisemi uhlíku. I přesto však v EU v několika oblastech přetrvávají neudržitelné trendy a k jejich odstranění je třeba vyvinout větší úsilí. Tři roky po přijetí strategie EU pro udržitelný rozvoj hodnotí Evropská komise vývoj na úrovni EU a dává podnět k úvahám o budoucnosti této strategie.

„V otázce začleňování udržitelného rozvoje do oblastí politiky EU jsme dosáhli značného pokroku. Toto hodnocení poukazuje na úspěchy dosažené za poslední tři roky a zaměřuje se na oblasti, v nich je třeba vyvinout další úsilí. Díky hospodářské krizi máme jedinečnou příležitost vytvořit pomocí prozíravého ekologického růstu nové udržitelné hospodářství. Věřím, že toto přezkoumání bude podnětem k úvahám o tom, jak by se co nejlépe dalo dosáhnout pokroku v oblastech, jako je spotřeba energie v dopravě, úbytek biologické rozmanitosti a zhoršování stavu našeho ekosystému,“ řekl předseda Komise José Manuel Barroso.
Přezkum potvrzuje, že pozitivního pokroku v politice EU se podařilo dosáhnout ve všech sedmi prioritních oblastech, na něž se strategie vztahuje. Jde například o balíček opatření EU týkajících se klimatu a energie z prosince 2008, opatření k zajištění dopravy šetrnější k životnímu prostředí a zavádění inteligentnějších dopravních systémů, zlepšování energetické účinnosti budov, přezkoumání směrnic o ekodesignu a ekoznačce, zavedení rámce pro integrovanou námořní politiku, přijetí strategie EU pro zdraví, práci na otázce migrace a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Pokročilo i úsilí v průřezových oblastech, jako je vzdělávání, výzkum a financování. V několika oblastech však stále ještě přetrvávají neudržitelné trendy. Zvyšuje se například poptávka po přírodních zdrojích, stav biologické rozmanitosti se zhoršuje a spotřeba energie v dopravě i nadále roste.
Současná hospodářská a finanční krize ukázala, že udržitelnost je rozhodujícím faktorem také pro naše finanční systémy a hospodářství jako celek. Opatření na podporu reálné ekonomiky a na snížení sociálního dopadu současné krize musí být v souladu s cíli dlouhodobé udržitelnosti a se strategií pro prozíravý ekonomický růst.
Přezkum vybízí k úvaze, jakým způsobem by se mohla strategie EU pro udržitelný rozvoj vyvíjet v budoucnosti. Ke zvážení se nabízí například větší sladění s lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost a s dalšími průřezovými strategiemi EU, další zjednodušení strategie a lepší sledování a koordinace.
Zpráva, která byla v minulém týdnu přijata, Evropské radě umožní zhodnotit priority a stanovit na jejím příštím zasedání v prosinci pokyny ohledně budoucího směřování strategie.
Zpráva bude doplněna dvouletou monitorovací zprávou Eurostatu o udržitelném rozvoji, která bude zveřejněna do konce roku 2009.
Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj přijatá v červnu 2006 se zaměřuje na sedm hlavních problémů: změnu klimatu a čistou energii, udržitelnou dopravu, udržitelnou spotřebu a výrobu, ochranu a řízení přírodních zdrojů, veřejné zdraví, sociální začleňování, demografii a migraci a celosvětovou chudobu. Evropská rada v prosinci 2007 požádala Komisi, aby do června 2009 předložila druhou zprávu o pokroku věnovanou strategii Evropské unie pro udržitelný rozvoj. Tato zpráva je odpovědí na tento požadavek Evropské rady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *